Převzato z Dokumenty doby www.svedomi.cz

Zákon a provolání Národního výboru o vzniku Československa

28.října 1918 vešel ve známost obsah nóty rakousko-uherského ministra zahraničí G.Andrássyho z 27.října 1918 americkému prezidentu Wilsonovi. V ní Rakousko-Uhersko oznámilo, že přijímá podmínky k uzavření míru z 18.října t.r. a vyjádřilo ochotu ihned začít jednání o příměří. Nóta byla veřejností interpretována jako faktická kapitulace monarchie. Stala se v Praze i dalších velkých městech signálem k bouřlivým manifestacím vyhlašujícím definitivní rozchod s Habsburky.

Češi nebyli první, kteří opouštěli monarchii. Již po Karlově manifestu ze 16.října vypověděli dualismus maďarští politikové a prohlásili, že jsou s Rakouskem spojeni jen na základě personální unie. 21.října 1918 vyhlásili němečtí poslanci říšské rady vznik vlastního německo-rakouského státu.

28.října 1918 večer vydal Národní výbor v Praze manifestační provolání o vzniku samostatného Československa. Těsně předtím byl vznik nového státu  Národním výborem, který se prohlásil za zákonodárný sbor, kodifikován v paragrafovaném znění jako první zákon československého státu. Tento tzv. recepční zákon též prohlásil platnost dosavadního právního řádu a správního systému. Autorem obou textů byl JUDr. Alois Rašín.

Zákon Národního výboru

Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, nařizuje Národní výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti toto:

čl. 1/ Státní formu československého státu určí národní shromáždění ve srozumění s Československou Národní radou v Paříži. Orgánem jednomyslné vůle národa a také vykonavatelem státní svrchovanosti je nádodní výbor1);

čl. 2/ veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti;

čl. 3/ všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní a zejména obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení;

čl. 4/ zákon tento nabývá účinnosti dnešním dnem;

čl. 5/ Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl.

JUDr. Al.Rašín v.r.   JUDr. Fr.Soukup v.r.   Jiří Stříbrný v.r.  Dr.Vavro Šrobár v.r.   Ant.Švehla v.r.

Provolání Národního výboru

Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.

Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.

Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavné dějiny Tvoje. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií na západním bojišti a na Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachovej štít čistý jako jej zachovalo Tvé národní vojsko: Československá legie. Bud' si stále vědom, že jsi občanem československého státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.

Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojny velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa.

Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato.

Svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národního výboru.

V Praze, dne 28. října 1918.

Za Národní výbor československý:

Dr.Fr.Soukup v.r., Dr.Vavro Šrobár v.r. Antonín Švehla v.r., Jiří Stříbrný v.r. JUDr.Al.Rašín v.r.

Zákon o vzniku Československa otištěn podle znění publikovaného ve SBÍRCE ZAKONŮ A NAŘÍZENI STÁTU ČESKOSLOVENSKÉHO, roč. 1918, částka II. ze 6. listopadu 1918, č.11, s. 9. Provolání Národního výboru otištěno podle J. Galandauer, VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 1918, Praha 1988, s. 315-316.

1 ) Oproti tomuto oficiálnímu znění zákona, obsaženého pak ve Sbírce zákonů a nařízení, byla v původní verzi za tento orgán a vykonavatelku vedle Národního výboru považována také Národní rada československá. Tehdejší jednatel Národního výboru Fr.Soukup pak pozdější formulaci o výlučné pravomoci pouze Národního výboru ve svých pamětech vysvětluje důvody účelnosti a revoluční pohotovosti, protože vedoucí činitelé prozatimní československé vlády Masaryk, Štefánik a Beneš se nalézali v tu dobu každý na různých místech ve světě a proto by dorozumívání s vládou bylo obtížné (srv. F. Soukup, 28. říien 1918, II, Praha 1928, s. 1067 an.)