Národní osvobození  - 3.srpna 1945


 
Německo nikdy neohrozí mír světa

    Společné komuniké vydáno. - Odsun Němců z ČSR zásadně uznán

   Po zakončení porad hlavních tří velmocí v Postupimi bylo současně v Londýně, ve Washingtonu, v Moskvě a v Berlíně vydáno společné komuniké o rozhodnutí Velké trojice, jejichž cílem je úplné zničení nacionálně socialistického učení, německého generálního štábu, jakož i celého německého válečného potenciálu. Kromě toho obsahují tato usnesení všechna nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že Německo nikdy nebude už moci ohrožovat mír světa. Všechny německé vojenské síly na souši, na moři a ve vzduchu, ať jde o kterýkoliv jejich druh, budou úplně zrušeny, všechny zbraně, střelivo a jiné válečné nástroje převeznou spojenci nebo budou zničeny, všechny nacistické instituce a zákony budou zrušeny a prozatím nebude dovolena žádná ústřední německá vláda. Výroba zbraní všeho druhu, jakož i letadel a zámořských lodí je zakázána.
   Budoucí hranice Polska budou určeny mírovými smlouvami, zatím však Polsko bude spravovat území východně od řek Odry a Nisy.
   Polsko, Československo a Maďarsko se žádají, aby přerušili odsun německého obyvatelstva, a to do té doby, kdy tato otázka nebude podrobněji prozkoumána, přičemž se však tento odsun zásadně uznává. Komuniké nabízí členství ve Spojených národech kvalifikovaným neutrálním státům, a to s jedinou vyjímkou, kterou je Španělsko, jehož vláda není k tomuto členství oprávněná pro své dřívější spojení s útočnými státy, a protože byla založena s podporou mocností osy.

Úprava čs. státního občanství

   President republiky dr. Edvard Beneš přijal ve čtvrtek 2.srpna ministra vnitra Václava Noska, jehož provázel presidiální šéf dr. Holdík. Ministr předložil k podpisu ústavní dekret o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. Pan president podepsal dekret za přítomnosti přednosty své kanceláře vyslance Smutného, politického referenta dr. Drtiny a tajemníka dr. Vaňka. Dekret nabude platnosti dnem, kdy bude vyhlášen ve Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé.

Ministr vnitra Václav Nosek: Velmoci uznaly náš spravedlivý nárok na republiku bez Němců

   V pátek v poledne přijal ministr vnitra Václav Nosek pražské novináře a vyložil jim, jaký význam má vydání nového dekretu presidenta republiky. Dekret má datum dne, kdy byla ukončena postupimská konference a je pro Čechy dokumentem významu zcela mimořádného. Československá vláda se obrátila na konferenci Velké trojky notou a žádala, aby její požadavek vystěhovat Němce a Maďary z území československého státu byl uznán. Postupimská koference schválila tento požadavek, jak naše veřejnost už ví z první zprávy o výsledku konference vítězných velmocí. Tím se dostalo naší politice v tomto směru také uznání mezinárodního. Že toto uznání přijde, o tom ostatně v kruzích pražské vlády nikdo nepochyboval. Německá a maďarská menšina se zachovaly v kritických letech tak, že prostě jiného řešení nebylo.
   Právě podepsaný dekret o úpravě státního občanství přináší zákonný podklad toho, aby byla v praxi vyplněna slova vládního programu a volání českého a slovenského národa, že se naše republika stane skutečně národním státem Čechů a Slováků a domovem příslušníků i druhých slovanských národů. Odsun německých a maďarských příslušníků budeme provádět podle plánu, který je v podstatě v ministerstvu vnitra již připraven v naprosté shodě s usneseními v Postupimi.

 


Převzato z http://www.ceskenoviny.cz/100/020845.html