Rudé Právo - 31. května 1953

Peněžní reforma a zrušení lístků - cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství

Vláda naší republiky a Ústřední výbor Komunistické strany Československa vydali usnesení o provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské i průmyslové zboží. Je to usnesení, které má dalekosáhlý význam pro další rozvoj celého našeho hospodářství a týká se všech občanů republiky. Peněžní reformou dostává se hospodářství lidu Československa pevné měny se zlatým obsahem a je postaráno o to, aby nové peníze byly v rukou pracujících, dělníků, techniků, rolníků a úředníků a nemohly se dostat do rukou spekulantů a příživníků. Zároveň dochází k úplnému zrušení přídělového systému, který byl v platnosti téměž 14 let. Pracující budou moci za své vydělané peníze kupovat volně, bez jakýchkoli lístků a poukazů jak potraviny, tak i průmyslové spotřební zboží.

   Uskutečnění těchto tak významných opatření je možné jedině díky hrdinnému úsilí naší dělnické třídy a všech pracujících a stálé bratrské pomoci Sovětského svazu. Je výsledkem nebývalého rozvoje našeho hospodářství. IX. sjezd Komunistické strany Československa dal celé straně generální linii: vybudovat socialismus v naší vlasti. Budujeme socialismus pro lepší život pracujícího lidu, řídíce se směrnicí J. V. Stalina, který osvětlil podstatné rysy a požadavky základního ekonomického zákona socialismu: "Zabezpečení maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší techniky".

   Peněžní reforma bude spočívat na těchto hlavních zásadách:
 

  1. Výměna peněz, které nyní obíhají v hotovosti, bude prováděna takto: všem občanům, kteří nepoužívají námezdní práci, bude vyměněno po 300 Kčs ve starých penězích na osobu v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, t.j. bez zkrácení. Hotovosti nad 300 Kčs jim budou vyměněny v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, t.j. s desetinásobným krácením. Všem ostatním občanům budou hotovosti vyměněny v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, t.j. s desetinásobným krácením. Hotovosti v pokladnách hospodářských, rozpočtových a ostatních organisací a zařízení budou vyměněny v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.
  2. Peněžní vklady u Státní banky československé a u státních spořitelen budou přepočítány za výhodnějších podmínek než hotovosti, a to podle velikosti vkladů. Přitom vklady do 5000 Kčs se přepočítají v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz, t.j. bez zkrácení. To znamená, že všechny drobné vklady se přepočítávají bez zkrácení.
  3. Mzdy a platy dělníků a úředníků, pense, stipendia a též příjmy rolníků za dodávky státu i jiné pracovní příjmy všech vrstev obyvatelstva nebudou dotčeny peněžní reformou a budou se proplácet v nových penězích bez zkrácení podle nového měřítka cen, t.j. 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz.

Převzato z http://www.ceskenoviny.cz/iso/100/300553.html