2 VODA

2.4 HAVARIJNÍ ÚNIKY ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

V Praze jsou výkonem státní správy ve vodním hospodářství podle zákona č. 130/1974 Sb., v úplném znění zákona č. 458/1992 Sb., pověřeny dvě instituce. Jednou je Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) - oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany vod. Druhou je Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) - odbor výstavby, oddělení vodního hospodářství. Obě instituce jsou místy, na která jsou ohlašovány případy havarijních úniků látek znečišťujících podzemní a povrchové vody, a která se zabývají dalším řešením těchto situací (likvidace znečištění, postihy znečišťovatelů). Z  evidence případů řešených ČIŽP i MHMP jsou uvedeny v tab. 2.16 a 2.17 přehledy havárií.

V roce 1997 ČIŽP šetřila na území Prahy osm havarijních znečištění povrchových vod. U většiny z nich nebyl zjištěn původce havárie i přes pomoc Policie ČR a Povodí Vltavy a.s. K těmto haváriím lze přiřadit i únik ropných látek z areálu bývalých ledáren v Praze 4 - Braníku, kde byla pokuta nakonec uložena majiteli objektu, z jehož kanalizace došlo k úniku ropných látek, neboť nebylo možné prokázat, který z řady nájemců v tomto areálu únik způsobil. Mezi větší havárie patřilo potopení lodi Kamýk s následným únikem cca 1 m3 ropných látek do Vltavy a únik ropných látek v množství 3 - 10 m3 z dešťové kanalizace ze sídliště Bohnice. Ropné látky se do dešťové kanalizace dostaly ze splaškové kanalizace dešťovým oddělovačem, který byl částečně zanesený. Následně ČIŽP ve spolupráci s PKVT s.p. vytipovala všechny případné zdroje znečištění v oblasti odkanalizované touto stokou a provedla okamžitě 13 neohlášených revizí zaměřených na skladování a manipulaci s ropnými látkami. I když ve dvou případech byly zjištěny značné nedostatky, za které byly následně těmto subjektům uloženy pokuty, nebyla prokázána souvislost s havarijním únikem do Vltavy.

Tab. 2.16 Přehled havárií evidovaných ČIŽP OI Praha v roce 1997
 
Datum 
Původce 
Příčina 
Uniklá látka, ev. množství 
Místo znečištění 
4. 1. 
Česká lodní
doprava s.r.o. 
potopení lodi  ropné látky 1m3 Vltava u Švermova mostu 
10. 4. 
OLDA s.r.o.  vylití ropné látky
do kanalizace 
ropná látka množství nezjištěno  Braník areál bývalých ledáren 
27. 4. 
nezjištěn  krádež nafty  nafta cca 100 l  Holešovický přístav 
14. 5. 
nezjištěn  šetří policie  ropná látka množství nezjištěno  Vltava od soutoku s Berounkou
k Vodárně Podolí 
19. 5. 
nezjištěn  nezjištěna  vyšší obsah N-NH4 7-13 mg.l-1 Říčanský potok - Stará Dubeč 
20. 5. 
nezjištěn  nezjištěna  ropná látka skvrna 120 x 100 m  Vltava mezi Barrandovským
a Branickým mostem 
10. 9. 
nezjištěn  nezjištěna  neznámá bílá látka množství
nelze určit 
Štěrboholský potok 
6. 11. 
nezjištěn  zanesený dešťový
oddělovač 
nafta 3 - 10 m3 dešťová kanalizace
pod sídlištěm Bohnice 

Zdroj: ČIŽP

Tab. 2.17 Přehled havárií evidovaných MHMP v období leden - červenec 1998
 
Datum 
Místo havárie 
Uniklá látka 
Předmět znečištění 
14. 1. 
Praha - odtok z ÚČOV Troja  plovoucí pěna (kontrolou
bylo zjištěno, že ukazatele
na odtoku z ÚČOV nebyly
překročeny) 
povrchové vody 
15. 1. 
znečištění potoka Dobrá voda - Uhříněves  chemické srážedlo na bázi
železa vypuštěné do potoka 
povrchové vody 
20. 2. 
požární nádrž v Satalicích a zemina ve statku
v Satalicích u transformátoru 
únik cca 500 l
transformátorového oleje 
zemina, povrchové
vody, podzemní vody 
8. 3. 
znečištění v nádrži Hůrka  ropné látky  povrchové vody 
5. 5. 
místní potok při ulici Ústřední - Štěrboholy  splaškové vody  povrchové vody 
7. 5. 
Zbraslavská ulice - převržený návěs
s 9 kontejnery s barvou 
znečištěná zemina barvou
a ropnými látkami 
zemina a podzemní
vody 
17. 6. 
znečištění přístavního bazénu Praha - Smíchov  neurčeno  povrchové vody 
24. 6. 
znečištění na Vltavě u Švermova mostu  ropné látky  povrchové vody 
2. 7. 
Vltava - pravé rameno mezi Mánesem
a Národním divadlem 
ropné látky  povrchové vody 
30. 7. 
znečištění Litoveckého potoka  modrá plovoucí barva
na hladině potoka 
povrchové vody 

Zdroj: MHMP


AUTOŘI
KONTAKTY
ZKRATKY


OBSAH
voda
VODA