Látky rozpuštěné ve vodě

Úvod

Voda z různých zdrojů se může značně lišit svým chemickým složením, čili látkami ve vodě rozpuštěnými. Můžeme je rozdělit na:

Uhličitany ve vodě

Hlavní jsou uhličitan vápenatý CaCO3 a uhličitan hořečnatý MgCO3. V přírodě tvoří minerály vápenec (CaCO3) a magnezit (MgCO3).
Samy jsou ve vodě rozpustné jen nepatrně, avšak:
Jinak řečeno, z těžko rozpustných jednoduchých uhličitanů (karbonátů) vznikají při nadbytku kysličníku uhličitého dobře rozpustné uhličitany.

V přírodě dochází ke vzniku vody obsahující kyselé uhličitany tak, že dešťová voda se vsakuje do půdy, kde přichází do styku se vzduchem v humusové vrstvě, který je velmi bohatý na kysličník uhličitý a to vlivem dýchání kořenů rostlin a v nich žijících mikroorganismů.
V této humusové vrstvě voda pohlcuje kysličník uhličitý, slučuje se s ním na kyselinu uhličitou a pokud se při prostupu do hlubších vrstev země setká s uhličitany vápníku anebo hořčíku, přetváří je na uhličitany kyselé.

Voda z nitra země se dostává na povrch buď jako pramen nebo ji čerpáme ze studní.
Další zdroje vody, např. prameny vyvěrající z prahornin nebo vyvřelin (žula, rula, svor, čedič, křemen, porfyr) a voda dešťová nebo voda říční, se na svých cestách setkávají s uhličitany vápníku a hořčíku málo.

Tvrdost vody

Tvrdost vody je její vlastnost vyvolaná v ní rozpuštěnými solemi.

Podle obsahu rozpuštěných solí rozlišujeme vodu velmi tvrdou (vysoký obsah), tvrdou, polotvrdou, měkkou a velmi měkkou (nízký obsah).

Tvrdost vody se skládá ze dvou podílů:

Oba díly dohromady tvoří celkovou tvrdost vody.
Celková tvrdost vody se měří podle různých stupnic:

1 °franc. = 0.56 °něm.
1 °Clark = 0.8 °něm.
1 °U.S.  = 1.04 °něm.
 
Alkalita vody
 
Alkalita vody je její vlastnost vyvolaná v ní rozpuštěnými solemi kyseliny uhličité. Měří se v miligramech na litr, optimální hodnotou je 80 - 120 mg/l.

Význam alkality tkví ve schopnosti solí kyseliny uhličité udržovat v rozsahu alkality stálou úroveň pH vody. Rozumí se tím, že:
Pitná voda

Je zajímavé, že doporučený obsah minerálů v pitné vodé vodě se shoduje hodnotou měkká-polotvrdá  tvrdosti vody i s optimální hodnotou alkality.
Pro pitnou vodu se navíc doporučuje poměr Ca : Mg roven 2 :1, což většinou též bývá splněno.