Dieta pro obézní dospělé

Aby byla snesitelná a účinná, musí být jednoduchá a celostní. Celostností se rozumí, že musí zahrnovat změny ve všech oblastech ovlivňujících stravování, nikoli jen např. omezení přijímaných kalorií. Inspirací je chování lidí, kteří ač zdraví, jsou štíhlí.
 
Znaky štíhlých lidí Znaky obézních lidí
Nejsou hubení, natož vychrtlí. 
Přílišná hubenost není příznakem zdraví - 
     takoví lidé bývají psychicky labilní a náchylnější k nemocem.
Jsou obézní proto, že jsou zdraví a současně mají v životě problém,
který neumí nebo spíše nechtějí řešit - ať je to problém vzdělávací, 
pracovní, společenský nebo partnerský.
Mají zdravý přístup k životu - dbají na životní pohodu, 
     jsou tolerantní, ale i asertivní, pokud se někdo jimi snaží orat. 
Pokud zjistí, že s někým nevyjdou, přestanou se s takovým člověkem stýkat.
Nemají zdravý přístup k životu, mají neřešené problémy a k tomu navíc zátěž obezity. 
Jejich vztah k jídlu se řídí čtyřmi pravidly:
    jedí rádi a preferují dobré jídlo,
    jedí jen tehdy, když mají na jidlo chuť - aby měli z jídla požitek,
    jedí do polosyta - nemají rádi pocit plného žaludku, protože jim překáží,
    jedí málo koncentrovaných potravin, tj. s velkým obsahem cukru nebo tuku
Jejich vztah k jídlu se řídí rovněž čtyřmi pravidly:
    jídlo se naučili milovat - je to často jediná věc, která jim dává pocit uspokojení,
    jídlo se snaží oddalovat až do stádia hladu a proto na jídlo myslí velmi intenzívně a často,
    jedí do syta i více - pocit plného žaludku milují, protože tak jsou chráněni před hladem,
    milují koncentrované potraviny, protože ty vytvářejí pocit přesycení
Rádi se pohybují, zvláště v přírodě. Pohybují se s mírou, nepřetěžují se.. Rádi by se pohybovali co nejvíce, ale nedaří se jim to. Výsledkem je, že se pohybují
málokdy a mají tendenci se přetěžovat. 
Nedrží diety, nemají to zapotřebí, ani na to vlastně nemají čas. Tráví mnoho času přemýšlením o své obezitě, vyhledávají různé diety.
Čím více se snaží, tím více zabředají do záporných efektů diet: 
    jojo efekt a poškozené zdraví.

Normální dospělý by měl být schopen svoji obezitu vyřešit, ale vzhledem, že jeho obezita je často strará deset i více let, musí počítat s tím, že:
   - pro úspěšné vypořádání s obezitou se musí začít chovat jako by byl štíhlý,
   - obezita je problém dvojí:
        - psychický, je to svého druhu návyk, a tedy je třeba uvědomit si, že zbytky tohoto návyku bude muset vědomě korigovat mnoho let,
        - fyzický, je to výsledek několika faktorů:
              - vrozené dispozice k mohutnosti, která je přirozená, protože každý tvor má instinkt chránit se před hladem, tedy mít nějaké tukové zásoby. Někdo větší, někdo menší.
              - způsobu výživy - překrmování v ranném věku vyvolává obezitu, sice mírnou, avšak překážející
              - kvality výživy - koncentrované potraviny kazí zažívací systém a rozkolísávají hladinu cukru
   - jídlo musí vnímat ne jako bažení po vrcholném požitku, nýbrž jako přiměřené uspokojení jedné z několika přirozených potřeb.
   - vizuální výsledky hubnutí se nebudou projevovat hned, budou přicházet postupně a nenápadně, přesně tak, jak kilogramy přibývaly,
   - pocitové výsledky hubnutí se naopak projeví velmi rychle, během několika dnů jako pocity lehkosti, uvolnění a svobody,Диета для взрослых людей с избыточным весом.

Чтобы была терпимая и действенная, должна быть простая и целостная. Под целостностью мы подразумеваем, что должны быть проведены изменения во всех областях, влияющих на питание, а не только, например, ограничение потребляемых калорий. Примером служит поведение людей, которые и здоровые, и стройные.
 
 

Признаки стройных людей Признаки толстых людей
Не являются худыми, скорее сухопарыми.
Избыточная худоба не признак здоровья – такие люди
бывают психически неуравновешенными и склонными к болезням.
Толстые потому, что имеют проблемы в жизни, которые не умеют, 
а скорее, не хотят решать – проблемы ли это с учебой, работой, 
обществом или партнером.
Имеют здоровый взгляд на жизнь – следят за жизненным настроением, 
толерантны, но и тверды, если кто-то пытается ими манипулировать. 
Если видят, что контакт с кем-то не получается, перестают 
с таким человеком общаться.
Не ведут здоровый образ жизни, имеют нерешенные проблемы и 
к тому еще и трудности с ожирением.
Их отношение к еде регулируется правилами:
     Любят поесть, предпочитают вкусную еду,

     Едят только тогда, когда голодныe – чтобы можно было наслаждаться едой,

     Не едят досыта – им не нравится ощущение полного желудка, это просто мешает,
     Едят мало консервированных продуктов, то есть с большим содержанием сахара или жира.

Их отношение к еде регулируется четырьмя правилами:
     Еду научились любить – часто это единственная вещь, которая дает
им чувство удовлетворения,
     Прием пищи стараются отдалить аж до чувства голода и поэтому о еде
думают весьма интенсивно и часто,
     Едят досыта и больше – чувство полного желудка любят, потому -
- что так защищены от голода,
     Любят консервированные продукты, потому что  они дают чувство пресыщения.
С удовольствием двигаются, особенно на природе. Двигаются разумно, не перенапрягаются. Хотели бы двигаться как можно больше, но не могут. 
В результате, двигаются мало и перенапрягаются.
Не следуют диетам, им это не нужно, да и нет на это времени. Теряют много времени на размышление о своем весе, на поиски разных диет. 
Чем больше стараются, тем больше вязнут в диетах с негативными последствиями:
jojo – эффект и нарушение здоровья.

Нормальный взрослый человек был бы способен свои проблемы с лишним весом решить, но из-за того, что его ожирению часто десять и более лет, должен считаться с тем, что:
   - для успешной борьбы с ожирением должен вести себя так, как будто он стройный,
   - ожирение в основном проблема психическая, это своего рода привычка и остатки этой привычки придется сознательно уничтожать много лет,
   - пищу должен воспринимать не как наивысшее наслаждение, а как нормальное удовлетворение природной потребности,
   - визуальные результаты похудения не будут видны сразу, они придут постепенно и незаметно, именно так, как набирались килограммы,
   - эмоциональные же результаты наоборот, появятся весьма быстро, в течении нескольких дней – как чувства легкости, облегчения и свободы.Nalezeno na Internetu 1:
  - Nežrat a cvičit je pouze cesta jak si perfektně vytrénovat JO JO efekt.
  - Jediná cesta je cvičit a jíst pravidelně a hlavně vyváženě. Žádná tučná, přesolená a přeslazená jídla. Prostě se hýbat a jíst normálně.

Nalezeno na Internetu 2:
  - Jíme daleko více tuků, než dokážeme spotřebovat. Ty se nám usazují v cévách a tak, místo aby nás chránily v podobě slušivého podkožního tukového polštáře před krutými mrazy, významně zmenšují naše šance na dlouhý a spokojený život.http://www.detskylekar.cz/cps/rde/xbcr/dlekar/2005_vox9.pdf:

Diferenciální diagnostika dětské obezity
Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., MUDr. Irena Hainerová
Klinika dětí a dorostu 3. lékařské fakulty UK a FNKV, Praha

Výňatek:

... Nejčastější příčinou dětské obezity je však narušení přirozeného jídelního chování ze zevních příčin, soustavnou nadměrnou nabídkou chuťově atraktivní stravy s vysokou energetickou denzitou, ve spojení s nedostatkem tělesného pohybu (tzv. obesitas simplex). I u těchto dětí se na rozvoji obezity podílejí z 50-90 % genetické faktory, mají však polygenní charakter a jejich podstatu dosud nedokážeme určit.
    Od počátku devadesátých let 20. století je řada vyspělých zemí postižena pandemií dětské obezity, která se postupně stává prioritním zdravotnickým problémem. Příčinou je patologické jídelní chování, které zasahuje celé populace, a které je charakterizováno nadměrnou konzumací potravin a nápojů výrazné chuti s vysokou energetickou denzitou (sladkých limonád, ovocných džusů, „fast food“, bramborových lupínků, crackerů, oříšků, čokolády atd.), ve spojení s útlumem přirozené pohybové aktivity a přemírou pasivních sedavých činností (televize, video, počítačové hry, internet atd.).
    V ČR je sice zatím výskyt dětské obezity jen na mírném vzestupu, avšak některé prvky životního stylu jsou varovným signálem, že epidemie obezity může zasáhnout i naši dětskou populaci.
    Je prokázáno, že obezita v dětství a zejména v adolescenci přechází téměř pravidelně v obezitu dospělého věku a postižení jedinci jsou již v časném dospělém věku ohroženi řadou významných zdravotních komplikací. ...http://www.vareni.cz/trendy/myty-o-hubnuti/


 
 
Hazards of Dieting? 

Written by Judith Matz 
Tuesday, 10 April 2007 

Food for Thought: 
    Top 5 Reasons to Quit Dieting

International No-Diet Day, which is celebrated on May 6th, began in 1992 as a way to bring awareness to the hazards of dieting. Millions of Americans are currently dieting despite the volumes of research that shows that for 95 – 98% of dieters, short-term weight loss is followed by a regain of pounds in one to five years. In fact, a recent review of weight loss studies revealed that one-third to two-thirds of dieters actually end up heavier than before they started their diet.

Virtually all dieters blame themselves when the weight returns, but the truth is, people don’t fail diets, diets fail people. It is important to understand how dieting actually causes many of the problems it is supposed to solve. Here are five reasons to quit dieting and improve your physical and mental well-being in the process.

1. Dieting leads to overeating and weight gain. On the psychological level, diets set people up to eat the very foods they are supposed to avoid. This might occur at a party where the dessert looks to good to pass up, or it might happen as you find yourself heading straight to the refrigerator after a stressful day at work. It is human nature to want what is unavailable or forbidden. One bite of something off limits is enough to trigger the notion that restrictions are already broken, so eat up now before the diet begins tomorrow, on Monday or on January 1st. On the physiological level, the body will defend itself by fighting against restriction and weight loss for its own survival. The human body has been programmed through evolution and adaptation to respond to times of famine in ways that maximize species survival – and our bodies cannot tell the difference between a life-threatening famine and a diet. Our bodies are wired to fight against weight loss. Each time the body defends itself against a diet, it becomes more efficient at storing fat, and lowering metabolism to conserve energy. Studies repeatedly show that compared to their non-dieting counterparts, dieters are more likely to gain weight in the long run. In fact, the best way to gain weight is to go on a diet to lose weight!

2. Yo-yo dieting increases health risks. The common response to a failed diet is to begin yet another weight loss plan. This leads to weight cycling where weight yo-yos up and down. Along with the emotional toll of losing and regaining weight are physical risks.

Studies show that the vast majority of dieters whose weight fluctuates up and down have an increased risk for health problems such as cardiovascular disease and type 2 diabetes as compared to non-dieters who maintained higher but steady weights. It may be that yo-yo dieting, rather than higher weights, actually cause the problems associated with obesity. Research also shows that people who become physically fit, regardless of their weight, live longer and improve their physical and mental well-being.

3. Diets lead to lower self-esteem and depression. Popular wisdom suggests that losing weight helps people to feel better about themselves. However, research shows that dieters experience an initial boost in self-esteem when the weight comes off, but actually end up with lower self-esteem over time because of the high failure rate of diets. Dieters also score higher on measurements of stress and depression compared to non-dieters, regardless of their weight when they began the diet. The effects of caloric restriction can include fatigue, weakness, irritability, social withdrawal and reduced sex drive. Dieting decreases levels of serotonin, which is needed to maintain a calm and stable mood.

The good news from recent studies is that women who stopped dieting, learned to eat in accordance with their natural hunger, and were physically active, showed increases in self-esteem that were sustained over time.

4. Diets lead to an increased risk of eating disorders. Parents frequently express concern over how they can prevent their children, particularly daughters, from developing an eating disorder. In the United States, as many as ten million females and one million males struggle with an eating disorder. Anorexia nervosa and bulimia wreak havoc on the lives of families and have the highest mortality rates of any psychiatric illness.

People who diet are eight times more likely to develop an eating disorder. Therefore, it is important for parents to model eating behavior that does not promote dieting for weight loss, and to encourage their children to find ways to feel good about themselves independent of body size. It is also important to question the cultural ideal of thinness and to reject messages that suggest that being thin is the best way to achieve success and happiness. The truth is that the models in magazines, often airbrushed and manipulated with computers, have a body size that is natural to only five percent of women. Trying to fit in to that body size leaves girls and women at risk of dieting and developing serious eating problems.

5. Diets get in the way of living a full life. Anyone who has made a career of dieting knows how thoughts about food and weight become a preoccupation. “I was good today,” I was bad today,” Should I eat this?” “I feel so fat,” are some of the things that dieters constantly say to themselves. These thoughts take up a huge amount of mental energy, and leave little energy for healthier pursuits.

Instead of dieting, learn to become an attuned eater. Attuned eaters use internal, physical cues to tell them when, what and how much to eat. There is no diet to begin and no diet to break. Rather than relying on an external set of rules to follow, attuned eaters rely on listening to their bodies to guide them in nourishing themselves, and in the process weight settles in a range that is natural and comfortable for that person. Becoming an attuned eater frees up mental energy for other more meaningful activities. International No-Diet Day offers another opportunity to get off the diet roller coaster and on the non-diet bandwagon, leading to a healthier and more satisfying life.

 
http://super-figura.su/: Методика похудания на основе Ваших ответов:

Сильные стороны огранизма:
Сильная пищеварительная система.
Сильная иммунная система. Системы созданы для эффективного метаболизма и сохранения нутриентов.

Слабые стороны -  трудно принимает  изменения диеты и условия окружающей среды. Иногда иммунная система очень уж активна и действует против самого организма (аллергии)

Группы риска: Воспалительные процессы - артриты. Повышенная кислотность желудка - язвы. Аллергии.
Диетические рекомендации: Диета высокопротеиновая - мясоеды.

Физические упражнения:
Для поддержания хорошей физической формы и особенно в программе понижения веса - очень интенсивные упражнения: аэробика, лыжи, бег, плавание.

Специальные рекомендации
Программа понижения веса: Основная проблема - пониженный обмен веществ. Существуют следующие факторы, позволяющие повысить скорость обмена веществ и таким образом снизить вес:

  1. 1. Убрать из рациона пшеницу и все изделия из нее, кукурузу, бобовые, чечевицу - они блокируют выработку инсулина и тем самым замедляют метаболизм.
  2. 2. Убрать из рациона все виды капусты (кроме брокколи) и все изделия из овса - они угнетают выработку тиреоидных гормонов (гормонов щитовидной железы) и тем самым замедляют метаболизм. Повысить потребление продуктов, содержащих йод - морепродукты, водоросли, зелень (салаты, шпинат, брокколи), йодированной соли, а также продуктов, стимулирующих выработку тиреоидных гормонов - редиска, редька, дайкон. Хорошо приготавливать сок из них пополам с морковью.
  3. 3. Есть мясо (красное), печень. Эти продукты также повышают скорость метаболизма.
  4. 4. Интенсивные физические упражнения.