5.2.2. Mozek (encephalon

 • hmotnost: muži - 1450 g, ženy - 1350 g 
 • asi 2 % hmotnosti těla 
 • při narození hmotnost 400 g, asi 30 miliard neuronů 
 • po narození se jejich počet nezvyšuje 
 • obalen meningy 
 • v embryonálním vývoji se mozek zakládá jako tři váčky (mozek přední, střední, zadní) a pak se diferencuje v šest oddílů 

Rozdělení mozku 

 1. Prodloužená mícha 
 2. Varolův most 
 3. Malý mozek (mozeček, zadní mozek) 
 4. Střední mozek 
 5. Mezimozek 
 6. Koncový mozek (velký mozek) 
Mozek (řez)
Mozek (řez) 

5.2.2.1. Prodloužená mícha (medulla oblongata

 • délka 2 - 2,5 cm 
 • fylogeneticky se vyvinula ze zadního mozku 
 • navazuje na páteřní míchu jako její kyjovité rozšíření, vystupuje z ní 7 párů mozkových nervů 
 • jsou v ní centra retikulární formace (retikulární = síťovité - jsou to rozptýlené (šedá hmota v bílé hmotě), vzájemně propojené buňky, uložené také ve Varolově mostu a ve středním mozku) 
 • kontrolují bdělost mozkové kůry, její energii, vědomí, pozornost, fungují nepřetržitě, a když impulsy oslabují, nastává klid a spánek 
 • jsou-li retikulární formace poškozeny (úrazy hlavy, záněty mozku), nastává bezvědomí - koma, trvá až do nápravy poškození 
 • retikulární formace - tlumí nebo zesilují míšní reflexy 
 • obsahuje centra životně důležitých funkcí: 
  • centrum dýchací (řídí soustavu dýchací) - při zlomení krčních obratlů => smrt (zástava dechu) 
  • kardiovaskulární centrum (srdeční frekvence, rozšiřování a zužování cév, krevní tlak) 
  • centrum pohybů trávícího ústrojí 
  • centrum vylučovací soustavy 
  • centra pro vegetativní funkce 
 • uložena ústředí nepodmíněných reflexů (reflexy potravové - sací, polykací, sekrece slin a žaludečních šťáv, dále obranné reflexy kašle, kýchání, zvracení, rohovkový reflex, zřítelnicový reflex, mrkání, slzení, akomodace čočky) 
 • probíhají zde vzestupné (senzorické) a sestupné (motorické) dráhy 
 • uvnitř se nachází IV. mozková komora (do ní ústí míšní kanálek s mozkomíšním mokem), otvorem z komory se dostává mozkomíšní mok mezi pavučnici a plenu míšní 
 • od IV. komory vychází Sylviův kanálek, spojující IV. komoru se III., ležící v mezimozku 
 • procházejí jí pyramidy - dva silné svazky nervových vláken, které spojují mozek s končetinovými svaly, v jednom místě tvaru písmene X se pyramidy kříží (dekusace) - proto levá strana mozku kontroluje pravou stranu těla; pyramidové dráhy začínají v motorické oblasti čelních laloků mozkové kůry, vedou vzruchy k motorickým buňkám předních rohů míšních a působí na činnost všech kosterních svalů 

5.2.2.2. Varolův most (pons varoli

 • 2,5 cm široký, z bílé hmoty 
 • uvnitř trochu šedé hmoty - kontrola produkce slz a slin 
 • má strukturu podobnou prodloužené míše 
 • spojuje koncový mozek s mozečkem a míchu přes prodlouženou míchu 
 • skládá se hlavně z mozkových vláken vzestupných a sestupných 
 • vystupuje z něj trojklaný nerv 
 • ve tkáni mostu a prodloužené míchy jsou mezi jádry mozkových nervů (= shluky neuronů) roztroušeny nervové buňky, které vstupují i do středního mozku, propojují šedou a bílou hmotu a tvoří tzv. retikulární formaci 
  • ta pomocí podnětů svých neuronů aktivuje mozkovou kůru a udržuje ji v bdělém stavu 
  • pokud podněty ochabují, dostaví se spánek, pokud se její činnost zastaví => mozková kůra přestává pracovat => člověk upadá do bezvědomí (komatu; to přetrvává až do nápravy poškození) 

5.2.2.3. Mozeček (malý mozek, zadní mozek, cerebellum

 • skládá se z dvou polokoulí (hemisfér) 
 • hemisféry spojeny červem mozečkovým 
 • reflexní ústředí 
  • pro udržování tělesné rovnováhy - vedou sem dráhy ze svalových a šlachových čidel, z čidla zrakového, sluchového, statokinetického, i z kůry velkého mozku 
  • při koordinaci úmyslných jemných, rychlých a přesných pohybů 
  • koordinace pohybů - chůze, postoj 
 • jeho činnost přechodně ochromována alkoholem => vrávoravá chůze, nekoordinovanost pohybů, neschopnost udržet rovnováhu 
 • šedá hmota - tvoří kůru a jádra v bílé hmotě 
 • kůra mozečková - silně zvrásněna v závity (silně gyrifikována) 
  • na průřezu stromečkovité rozvětvení bílé hmoty (strom života) - bílá hmota vyplňuje nitro a rozbíhá se do závitů 
  • na povrchu - šedá kůra mozečková (silně zbrázděna v závity) - v ní jsou Purkyňovy buňky = největší a nejsložitější buňky v lidském těle, každá se spojuje se statisíci ostatních mozkových buněk 
Mozeček
Mozeček 

5.2.2.4. Střední mozek (mesencephalon

 • přímé pokračování mostu 
 • vystupují z něj nervy inervující okohybné svaly 
 • centrum nepodmíněných reflexů zrakového a sluchového 
 • složení 
  • horní strana 
   • na horní straně se nachází čtverohrbolí (2 páry hrbolků šedé hmoty) 
    • přední pár hrbolů 
     • zrakové reflexy - centrum nepodmíněného zornicového reflexu, centrum pro akomodaci čočky, centrum pro otáčení hlavy za světlem 
     • končí zde část vláken zrakového nervu 
    • zadní pár hrbolů 
     • končí část vláken sluchového nervu 
     • reflexní pohyb hlavy za zvukem 
  • střední část 
   • tvořena šedou hmotou 
   • střední částí prochází Sylviův kanálek - spojuje IV. a III. mozkovou komoru 
   1. černé jádro (obsahuje barvivo melanin) 
    • ovlivňuje činnost bazálních ganglií 
    • při narušení se objevuje klidový třes, svalová ztuhlost, ztráta automatických pohybů 
   2. jádra III. a IV. páru mozkových nervů z šedé hmoty 
   3. červené jádro 
    • vzniklo jako shluk šedé hmoty retikulární formace 
    • má vliv na svalový tonus 
  • spodní část 
   • tvořena 2 mozkovými stonky 
   • je z bílé hmoty 
   • spojují kůru koncového mozku s nižšími oddíly CNS (jsou průchodištěm vzestupných a sestupných drah) 
Mozkový kmen 
 • vývojově nejstarší část mozku je mozkový kmen 
 • tvoří ho prodloužená mícha, Varolův most a střední mozek 
 • jsou v něm uložena životně důležitá centra a retikulární formace 

5.2.2.5. Mezimozek 

 • uložen mezi hemisférami koncového mozku (je překryt hemisférami) 
 • nachází se v něm III. mozková komora 
 • spodinu komory tvoří tenká stěna z šedé hmoty (hypotalamus
 • boční stěny mezimozku jsou silné vejčité útvary - 2 talamy (pravý a levý), složené hlavně z šedé hmoty => převodní ústředí ke koncovému mozku 
 • talamus je oboustraně spojen s mozkovou kůrou => význam při přijímání a předávání veškerých vzruchů k mozkové kůře (kromě vzruchů z čichového receptoru) 
  • limbický systém zde umístěný je spojen s učením, pamětí a emocemi 
  • podílí se i na vytváření pocitu našeho já 
 • hypotalamus (talamus = řecky lože) 
  • nejvyšší centrum řídící činnost jednotlivých vnitřních orgánů (slaďuje činnost jednotlivých vnitřních orgánů), vyšší ústředí pro vegetativní funkce (př. udržování tělesné teploty, zasahuje do dýchání, pocení, oběh krevní, činnost ledvin (integruje funkce oběhové, trávící, dýchací, tělesnou teplotu, ...)) 
   1. přední jádra šedé hmoty (centrum parasympatiku) 
   2. zadní jádra šedé hmoty (centrum sympatiku) 
  • nadřazené centrum pro endokrinní systém prostřednictvím hypofýzy 
  • nejníže položená část mezimozku 
  • některá hypotalamická jádra vyměšují hormony - centrum neurosekrece (oxytocin a antidiuretický hormon), jsou po nervových vláknech dopravovány do hypofýzy 
  • centra sytosti a hladu - řídí metabolismus tuků a cukrů 
   • při narušení centra sytosti => zvýšená chuť k jídlu, neodpovídá potřebám organismu => otylost 
   • porušení centra hladu => ztráta chuti k jídlu => hubnutí 
  • centrum termoregulace - jádra ústředí reagují na změnu teploty krve (protéká jimi) a na informace z tepelných a chladových kožních receptorů 
  • vzestup teploty krve => reflexní děje způsobí výdej tepla organismem 
  • centrum osmoregulace 
  • řízení stálého objemu tělních tekutin, stálého osmotického tlaku, příjmu vody 
  • centrum afektivního a sexuálního chování, regulace spánku a bdění 
  • činnost hypotalamu je řízena z šedé kůry mozkové a z limbických útvarů 
 • k hypotalamu se stopkou připojuje podvěsek mozkový (hypofýza) - je pod hypotalamem a je jím řízen 
 • strop komory je ještě menší a vzadu se k němu připojuje šišinka 

5.2.2.6. Koncový mozek (koncový mozek, telencephalon

 • mohutně vyvinut (největší část mozku), shora překrývá ostatní části mozku 
 • skládá se ze dvou polokoulí (hemisfér) - pravé a levé, mezi nimi je hluboká podélná štěrbina 
 • spojení hemisfér - mozkový trámec (kalosní těleso) tvořené svazky bílé hmoty; délka přes 10 cm 
5.2.2.6.1. Struktura hemisfér 
 1. Mozková kůra (neokortex
  • je na povrchu hemisfér 
  • váha 600 g, plocha 0,2 m2 
  • řídí vědomou činnost 
  • je vývojově nejmladší a nejdokonalejší část mozku 
  • tvoří 90 % povrchu hemisfér 
  • tvoří na povrchu hemisfér plášť (pallium) - tloušťka 2-5 mm (na různých místech), složen ze 6 vrstev nervových buněk (spojené dendrity), obsahuje přes 15 miliard neuronů (celý mozek 30 mld.) a 50 miliard neuroglií 
  • tvořena nervovými buňkami => šedá hmota je bez myelinu 
 2. Bazální ganglia 
  • skupiny neuronů pod mozkovou kůrou 
  • vytvářejí pohybovou aktivitu 
  • podílejí se na řízení vztahu mezi podrážděním a útlumem 
 3. Limbický systém 
  • hraničí s mezimozkem 
  • místo instinktivního a emocionálního chování 
  • na základě zkušenosti dotváří vrozené prvky chování 
  • sídlo emocí, strachu, smutku, radosti, hněvu, lásky 
  • udržuje rovnováhu mezi odporem a libostí, strachem a žádostí, ovládá pocity příjemnosti a nepříjemnosti, zajišťuje ukládání paměťových stop 
  • vývojově staré oblasti koncového mozku, spojené s hypotalamem nervovými drahami 
  • tvoří límec mozkové tkáně okolo mozkového kmene (limbus = lem) 
  Limbický systém
  Limbický systém 
 • bílá hmota koncového mozku vyplňuje vnitřek hemisfér mezi bazálními ganglii a postranními komorami, je tvořena množstvím nervových drah a mezi nimi je řídká síť krevních vlásečnic 
 • hemisféry jsou zbrázděny závity (gyri) => zvětšení povrchu = gyrifikace 
 • mezery mezi závity mozkové kůry jsou brázdy (rýhy, sulci), které rozčleňují šedou hmotu obou hemisfér ve 4 laloky (lobi) 
 • podle typických rýh se dělí na: 
  • lalok čelní (vpředu) - motorická oblast, ovládá pohyb, myšlení, řeč (u praváků centrum řeči uloženo v dolní části čelního závitu levé hemisféry); začínají zde sestupné pyramidové dráhy 
  • lalok temenní (vrchol hlavy) - oblast senzorická, centrum kožní citlivosti, hmatu, chuti, pro signály z receptorů kožních a svalových (tepla, bolesti, vnímání dotyků) 
  • lalok spánkový (po stranách hlavy) - oblast senzorická, centrum sluchu, čichu 
  • lalok týlní (zadní část) - oblast senzorická, centrum zrakové = vizuální korová oblast 
  Mozková kůra (anatomické členění)
  Mozková kůra (anatomické členění) 
 • motorické a senzorické oblasti u člověka zaujímají poměrně malou část neokortexu 
 • mozková kůra člověka je rozvíjena v asociačních oblastech 
  • mají vztah k chování člověka 
  • tvoří největší část mozkové kůry 
  • nejsou v obou hemisférách totožné 
  • jsou sídlem myšlení 
  • mají vztah k chování člověka 
  • realizuje se zde porovnávání a vyhodnocování informací ze smyslových center v kůře společně s emocemi a s pamětí a vytváří tak lidské vědomí 
 • pravá hemisféra 
  • dominantní pro chápání jevů v čase a prostoru 
  • zajišťuje rozvoj ruky, úst => zakládá výtvarné a hudební nadání, vnímání hudby, estetické cítění, tvořivost, obrazové a hudební myšlení, citová složka, umění, imaginace, fantazie (Mozart napsal své koncerty v hlavě, pak je až přepsal na papír) 
 • levá hemisféra 
  • dominantní hemisféra pro řeč 
  • zajišťuje abstraktní učení, logické myšlení, skýtá vědu a technologii 
  • je zde uloženo Brocovo centrum řeči (čelní lalok - po jeho zničení => porucha pohybů k mluvě => nelze mluvit) 
 • k všestrannému rozvoji a chápání je potřebný rozvoj obou hemisfér, u některých lidí bývá silněji vyvinut jeden typ myšlení 
 • obě polokoule vypadají stejně 
 • u praváků je dominantní levá hemisféra (vliv překřížení drah) 
 • uvnitř každé z hemisfér je dutina (mozková komora I. a II.) 
 • v nich vzniká mozkomíšní mok, obsah obou komor se svádí do III. a pak do IV. komory 
 • otvorem ve stropě IV. komory (pod mozečkem) se dostává mozkomíšní mok zevně mozku => mozek a mícha ponořeny v mozkomíšním moku 
 • anatomicky lze kůru mozkovou rozdělit na okrsky (v nich jsou korové analyzátory) 
  1. motorické okrsky - ústředí vědomých pohybů (zadní část čelního laloku) 
  2. motorický okrsek řeči (korový analyzátor řeči) - přední část temenního laloku 
  3. okrsek kožní citlivosti (korový analyzátor kožní citlivosti - obsahuje ukončení dostředivých drah od receptorů bolesti, tlaku, tepla,…) - přední část temenního laloku 
  4. okrsek sluchový (korový analyzátor sluchu) - v zadní části horního závitu spánkového 
  5. okrsek zrakový (korový analyzátor zrakový) - lalok týlní 
  6. okrsek chuťový a čichový 
  Mozková kůra (funkční členění)
  Mozková kůra (funkční členění) 
 • kůra předního mozku je nejvyšší nadřazené nervové ústředí - je spojena dostředivými i odstředivými drahami se všemi nižšími ústředími 
 • kůra řídí úmyslné a vědomé pohyby 
 • záznam činnosti mozkové kůry lze zachytit jako EEG (elektroencefalogram)