5.1.1. Nervová buňka (neuron

 • základní jednotka nervové soustavy 
 • specializovaná živočišná buňka, lišící se od buněk tím, že z jednoho těla vybíhá mnoho větvících se výběžků (1 neurit a dendrity) 
 • objevil ji J. E. Purkyně roku 1835 
 • má vysokou spotřebu energie a kyslíku 
 • má specifickou funkci - tvorbu a přenos signálů, které lze registrovat jako elektrické děje 
 • základním prvkem činnosti neuronů a tím nervového řízení je vlna nervové negativity, šíří se rychlostí 120 - 130 m/s 
 • tvorba probíhá jen během nitroděložního vývoje, během života se jejich počet snižuje, zničené neurony neregenerují 
 • v lidském těle 30 miliard neuronů 

5.1.1.1. Části neuronu: 

 1. Buněčné tělo (soma
  • tvoří jej jádro, cytoplazma a hlavní buněčné organely 
 2. Dendrity 
  • krátké výběžky buněčného těla 
  • vedou vzruchy (impulsy) dostředivě do těla nervové buňky 
  • přijímají signály z jiných neuronů nebo smyslových buněk 
 3. Iniciální segment 
  • spojuje buněčné tělo s axonem (místo, v němž vznikají akční potenciály, tj. vzruchy) 
 4. Nervové vlákno (neurit, axon): 
  • jeden delší výběžek neuronu 
  • vede vzruchy odstředivě z těla nervové buňky (vede akční potencionály) 
  • neúčastní se vlastního zpracování informací jako dendrity a buněčné tělo 
  • je vodivou částí neuronu (vede signály na delší vzdálenosti od těla neuronu) 
  • délka až jeden metr (např. ischiatický nerv vede od bederní páteře ke špičce palce na noze), mnoho axonů má délku zlomky milimetrů 
  • neurit některých neuronů je chráněn dvojitou pochvou 
   • myelinová (vnitřní) pochva 
    • tvoří ji tukovitá látka myelin 
    • je nesouvislá, přerušovaná tzv. Ranvierovými zářezy - ztenčení myelinového obalu 
    • Ranvierovy zářezy zrychlují šíření vzruchu po nervovém vlákně 
   • Schwannova (zevní) pochva je tvořena gliovými buňkami (viz. níže) 
  • myelin se podílí na rychlejším přenosu vzruchů, působí jako izolátor 
  • na síle myelinové pochvy je závislá vodivost nervových vláken; čím je silnější, tím rychleji vede vzruchy 
  • myelinová a Schwannova pochva zabraňují šíření nervových vzruchů mezi sousedními nervovými vlákny 
 5. Nervová zakončení - výstupní část axonu 
  • až 150 výběžků 
  • sekrece neurotransmiteru - umožňuje přenos mezi neurony samotnými a mezi neurony a cílovými buňkami 
  • zakončení neuronu mají "knoflíkový tvar" (synaptický knoflík) 
Synapse (struktura)
Synapse (struktura) 
Neuron
Neuron 
Nervová hmota 
 • myelinová pochva tvoří bílou hmotu nervovou (vyskytuje se na povrchu míchy a uvnitř mozku) 
 • těla a dendrity tvoří šedou hmotu nervovou (nachází se uvnitř míchy, na povrchu mozku a mozečku, ale i v hlouběji uložených nižších ústředích mozku) 
 • výplň mezi nervovými buňkami tvoří neuroglie (glie) 
 • gliové buňky (buňky podpůrné
  • výskyt mezi nervovými buňkami v centrálním nervstvu - nevedou vzruchy 
  • drobné, bohatě větvené 
  • důležité pro metabolismus neuronu 
  • vyživují neurony 
  • odstraňují z nich odpadní látky - fagocytují poškozené buňky 
  • vytvářejí dobré iontové prostředí pro činnost neuronů 
  • mají regenerační schopnost 
  • některé (např. ve Schwannově pochvě) produkují myelin 
  • gliové buňky, které se nabalují na axon v mozku a míše, se nazývají oligodendrocyty 

5.1.1.2. Funkce neuronu 

 • tvorba a přenos nervových signálů - pohyb iontů, označovaný jako elektrický děj 
 • základní vlastností nervových buněk je jejich dráždivost (schopnost reagovat na určité podněty) a vodivost (schopnost vést vzruchy) 
 • vzruch (impuls) - akční potenciál, který se z oblasti iniciálního segmentu šíří po axonu k jiným neuronům nebo výkonným orgánům 
 • nervový vzruch je možno vyvolat 
  1. přirozeným podnětem (podrážděním smyslových buněk) 
  2. umělým podnětem (elektrický, mechanický, chemický nebo tepelný podnět nervové buňky) 
 • molekulární podstata nervových dějů spočívá v otevírání iontových kanálů a pohybu iontů těmito kanály přes plazmatickou membránu 
 • signální funkce neuronu: viz. učebnice Novotný: Biologie člověka [nakladatelství Fortuna, Praha 2003], str. 109 - 118 

5.1.1.3. Typy neuronů: 

 1. Neurony smyslové (senzorické, aferentní, dostředivé, vzestupné
  • vedou impulsy ze smyslových orgánů do CNS (do mozku a míchy) 
 2. Neurony motorické (hybné, eferentní, odstředivé, sestupné
  • vedou signály z CNS k výkonným orgánům (z mozku a míchy) 
  • zajišťují tedy spojení mozku nebo míchy se svalstvem a žlázami 
  • oba typy jsou hlavně v periferní (obvodové) nervové soustavě 
 3. Interneurony (asociační, spojovací
  • všechny neurony uložené v CNS, tj. v mozku a míše 
  • zachycují informace ze senzorických neuronů, interpretují je (vyloží senzorické informace) a převedou je na informace do motorických neuronů 
Smyslové i motorické neurony (jejich úseky - axony) patří do periferní (obvodové) nervové soustavy. 

5.1.1.4. Reflex 

 • několi možných definic reflexu 
 1. odpověď organismu na podráždění z vnějšího nebo vnitřního prostředí 
 2. nervový děj, při němž se přenáší signál z čidla nervovou drahou k výkonnému orgánu 
 3. automatická odpověď nervového systému na určitý podnět, např. prudké oddálení ruky od horkého předmětu, k uskutečnění je třeba reflexní oblouk 
 4. převody vzruchu z receptoru nervovou drahou na efektor 
 • nejjednodušší reflexy mají ústředí v nejstarších částech CNS 
 • reflex je základní fyziologickou jednotkou nervové činnosti 
 • vyšetřování reflexů je součástí klinického vyšetření v neurologii (např. doba trvání reflexu Achilovy šlachy (RAŠ) se vyšetřuje při podezření na poruchy štítné žlázy - při hyperfunkci se doba zkracuje, při hypofunkci se doba prodlužuje.) 
5.1.1.4.1. Reflexní oblouk 
 • základní anatomický a funkční prvek smyslové a nervové soustavy 
 • nervový obvod složený ze senzorického a motorického neuronu, které jsou spojeny buď přímo, nebo prostřednictvím interneuronů 
 • má 5 částí: 
  1. Receptor - specializované buňky - příjem podráždění 
  2. Senzitivní dráha (dostředivá, aferentní) - vede informaci (vzruchy, impulsy) do centra 
  3. Centrum (mozek nebo mícha) - zde proběhne analýza a vznik nových informací 
  4. Motorická dráha (odstředivá, eferentní) - vede informaci k výkonným orgánům 
  5. Efektor (výkonný orgán) - odpověď na podráždění 
5.1.1.4.2. Typy reflexů 
 1. Míšní reflexy (obranné
  • probíhají velmi rychle, bez účasti mozku, protože je třeba zabránit bolesti (vnímání bolesti je způsobeno tím, že současně s reflexním dějem jdou zprávy o bolesti do mozku, např. chycení se horkého předmětu) 
  Reflex na vnější podněty vyvolávající bolest
  Reflex na vnější podněty vyvolávající bolest 
  Míšní reflex (schéma)
  Míšní reflex (schéma) 
 2. Nepodmíněné reflexy (vrozené
  • dědičně předávané 
  • jejich počet je konečný a nevyhasínají 
  • ke vzniku nejsou třeba podmínky, např. reflex sací, polykací, dýchací… 
  • dráhy reflexů jsou zaznamenány v genetickém kódu, nazývají se podle ruského fyziologa I. P. Pavlova 
  • na týž podnět se vybavuje téměř stejná reakce, probíhá vždy po stejném reflexním oblouku, neumožňují přizpůsobování se měnícím se podmínkám životního prostředí 
  • centra těchto reflexů jsou v šedé hmotě všech částí CNS kromě kůry koncového mozku 
 3. Podmíněné reflexy 
  • vznikají opakovaným spojováním nepodmíněného podnětu s podnětem podmíněným (indiferentním), který pak sám vyvolá stejnou reflexní odpověď 
  • jsou nejjednodušším prvkem vyšší nervové činnosti 
  • získané, nedědičné, jedná se o dočasné spojení, vyhasínají 
  • dráha podmíněného reflexu není trvalá, je nutné jeho upevňování (tj. opakování), jinak dochází k jeho vyhasínání (zapomínání) 
  • např. pokusy I. P. Pavlova se psy: vyměšování slin při spatření potravy - nepodmíněný reflex; před jídlem jim vždycky zazvonil, a tak po čase psi začali slintat při pouhém zazvonění, protože očekávali, že dostanou jídlo => vzniknul podmíněný reflex, mezi chuťovým a sluchovým centrem v mozku se vytvořilo spojení, které by za normálních okolností neexistovalo. 
  • učení i paměť spočívá ve vytváření nových spojů v mozku (paměťové stopy = vytváření podmíněných reflexů) 
  • paměť nemá přesné umístění, ale je funkcí celého mozku - se stoupajícím věkem se zhoršuje schopnost zapamatování.