8.4.4. Oko jako zrakový analyzátor

Světelné paprsky, které projdou optickou soustavou oka, dopadají na sítnici a projdou všemi jejími vrstvami. Podráždí zde tyčinky a čípky, které jsou vlastními fotoreceptory. Z nich přechází vzruch na nervové buňky sítnice a jejich vlákny na zrakový nerv. Uvědomění obrazu nastane tehdy, kdy se dostanou vzruchy zrakovým nervem do korového zrakového centra.