Společnost

Podle PSH (Polytématického Strukturovaného Hesláře):

 • stavovská společnost
 • třídní společnost
 • preliterátní společnost
 • tradiční společnost
 • výkonová společnost
 • konzumní společnost 
 • moderní společnost
 • industriální společnost 
 • globální společnost
 • preindustriální společnost 
 • postindustriální společnost
 • postmoderní společnost 
 • kapitalistická společnost
  • Někteří lidé se pletou kapitalismus s otrokářstvím a jiní s dobou loupeživých rytířů - ale tak tomu není: většina lidí jej považuje za společnost spějící k efektivitě a blahobytu pro všechny, kdož o něj stojí.
 • socialistická společnost 
 • komunistická společnost
 • multikulturní společnost 
 • informační společnost
 • teorie společnosti


Konrád Lorenz
Osm smrtelných hříchů 
(Die acht Todsünden der zivilisierten Mennschheit, Mnichov, 1973)
 • Přelidnění Země, které nás nutí k přemíře sociálních kontaktů. Jejich následkem mizí naše přirozená náklonnost k ostatním lidem a naopak přibývá neúčast s životy ostatních a agrese vyvolaná napětím z kumulace velkého množství lidí na malém prostoru.
 • Pustošení životního prostředí, způsobené oddělováním se od přírody a uchylováním se do uměle vytvořeného prostředí. Odcizení od přírody má navíc za následek estetický a etický úpadek našeho cítění.
 • Závod člověka se sebou samým, který je vyvolán přesvědčením, že cenné je pouze to, co přináší nějaký zisk. Z touhy být lepší než ostatní pak pramení stále větší spěch a s ním úzkost ze selhání. Tak se ničí schopnost plně rozvinout svoji osobnost a převzít na sebe morální zodpovědnost.
 • Vyhasínání silných citů člověka, které je způsobené jeho vzrůstající změkčilostí. Díky civilizačnímu pokroku  (v technologii, farmakologii...) se lidé stále snáze vyhýbají všem „strastím“ (bolest, zima...). To má za následek ztrátu schopnosti prožívat velkou radost, které je možné dosáhnout právě jen po překonání námahy při zdolávání překážek. Výsledkem je stále stejný pocit neurčité nudy.
 • Genetický úpadek. Může za něj jak pokrok v medicímě, tak i pokrok blahobytu.
 • Rozchod s tradicí. V důsledku velkých proměn probíhajících ve společnosti a též oslabení rodinných vazeb dochází k neporozumění mezi novou a starou generací. Výsledkem je rozpad tradiční rodiny s dalekosáhlými důsledky pro celou společmost.
 • Rostoucí poddajnost lidstva vůči doktrínám. Souvisí se zahlcováním informacemi, z toho plynoucím mělkým uvažováním a také s budováním atmosféry strachu prostředky masové komunikace. To vše vede k názorové uniformitě, a ke ztrátě individuality. Tak mnohem snáze podléháme manipulaci ať už ze strany reklamy, či nějaké ideologie.
 • Vyzbrojení lidstva jadernými zbraněmi. Toto nebezpečí, ač může vést k nejrychlejšímu sebezničení, je nejméně nebezpečné, protože se dá odstranit prostým zničením všech již existujících jaderních zbraních a zastavením výroby nových. 

 


Orbis Pictus: Město

Wikipedie: Společnost