Úměrnost

Úměrností nazýváme dva typy vztahů mezi veličinami:
 • Vztah čím více, tím více anebo čím méně, tím méně, který se nazývá přímá úměrnost.
  Takovým vztahem bývá:
  • závislost mezi množstvím zboží a jeho cenou,
  • vztah mezi počtem pracovníků a množstvím vykonané práce.
  Příklady
  • 3 kg jablek stojí 48 Kč, 5 kg jablek stojí 80 Kč.
  • 1 pracovník vyrobí za směnu 20 výrobků, 10 pracovníků jich vyrobí 200.

 • Vztah čím více, tím méně anebo čím méně tím více, který se nazývá nepřímá úměrnost.
  Takovým vztahem bývá:
  • vztah mezi počtem pracovníků a trváním práce.
  • závislost mezi délkou a šířkou obdélníka při jeho stálém obsahu.
  Příklady
  • 3 dělníci vykopou základy za 8 hodin,
   6 dělníků bude stejné základy kopat 4 hodiny.
  • Obdélník o obsahu 100 cm2
       při délce 20 cm šířku 5 cm a
       při délce 4 cm cm má šířku 25 cm.
Úměrnost v běžném životě používáme velmi často, snad nejvíce při nakupování, kdy při známé ceně za jednotku zboží počítáme:
 • cenu za více jednotek zboží
 • nebo počet jednotek zboží, které si můžeme koupit za určitou sumu peněz.
Při řešení úloh s úměrností je třeba:
 • Rozhodnout, o jaký typ úměrnosti se jedná.
 • Pro další postup lze použít:
  • trojčlenku, která se učí ve škole,
  • úvahu, kterou umí selský rozum.

Příklad

1 kg cukru stojí 16 Kč. Kolik kg cukru můžeme zakoupit za 100 Kč?

Řešení

Jedná se o přímou úměrnost. Úvahou zjistíme, že je třeba:
 • vydělit sumu peněz cenou jednotky zboží
 • a podíl zaokrouhlit dolů.
Tedy 100 : 16 = 6,25 a výsledek bude 6.


Příklad

3 automobily odvezou 1500 tun nákladu na určitou vzdálenost za 11 dnů. Kolik automobilů je třeba použít, aby náklad byl převezen za 5 dnů?

Řešení

Jedná se o nepřímou úměrnost. Úvahou zjistíme, že je třeba:
 • Určit, jak dlouho by náklad převážel 1 automobil, tedy vynásobit trvání převozu počtem automobilů. Výpočet je 11 dnů * 3 = 33 dnů.
 •  Jestliže 1 automobil by náklad převážel 33 dnů, potom pro převoz trvající 5 dnů je třeba 33 : 5 = 6,6, po zaokrouhlení nahoru 7 automobilů.