Přehled evoluce na Zemi
Období
Začátek před
(milióny let)
              Projevy evoluce
Hadaikum  4600 vznik Země
3900 ochlazení Země
Archeozoikum (prahory) 3800 vznik oceánů a pevnin
3500 Prokaryota, fotosyntéza, sinice
Proterozoikum (starohory) 2500 první stopy O2 v atmosféře, Eukaryota
2200 řasy 
700 mnohobuněční
F
a
n
e
r
o
z
o
i
k
u
m
Paleozoikum 
   (prvohory)
   Kambrium 542 trilobiti, strunatci
   Ordovik 510 cévnaté rostliny
   Silur 440 první suchozemské rostliny, obratlovci, první ryby, vymírání trilobitů
   Devon 410 osídlení pevnin rostlinami a členovci, první obojživelníci
   Karbon 355 jehličnany, cykasy, hmyz, plazi
   Perm 290 jinany
Mezozoikum 
   (druhohory)
   Trias 250 dinosauři, žáby, první savci
   Jura 205 první ptáci
   Křída 135 krytosemenné rostliny, vačnatci a placentálové; vymření dinosaurů
Kenozoikum
   (třetihory)
   Paleocén 65 primáti
   Eocén 53 rozvoj savců
   Oligocén 34 rozmach krytosemenných rostlin, rozvoj hmyzu
   Miocén 23 vyšší primáti
   Pliocén 5,3 člověk
Antropozoikum
   (čtvrtohory)
   Pleistocén 1,8 evoluce člověka
   Holocén 0,0115 od konce poslední doby ledové dodnes
Poměrné znázornění 
jednotlivých období evoluce

Odkaz: Časová osa vývoje organismůNa grafu jsou vidět nejzávažnější události vývoje: Přehled velkých vymírání druhů na Zemi: