Aktualizované znění

298/1997 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. listopadu 1997,
kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin
a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech,
požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků
a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

částka 99 Sbírky zákonů ročník 1997 rozeslána 12. prosince 1997
(účinnost 12. prosince 1997)

se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem
______________________________________________________________

vyhláškou č. 3/1999 Sb. 15. ledna 1999
vyhláškou č. 323/1999 Sb. 1. ledna 2000
vyhláškou č. 274/2000 Sb. 1. září 2000
______________________________________________________________298

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. listopadu 1997,
kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin
a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech,
požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků
a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm.a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví množství a druhy potravních doplňků, látek přídatných, kontaminujících, toxikologicky významných, určených k aromatizaci, pomocných a zbytků veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě, které se smějí vyskytovat v potravinách a potravinových surovinách, podmínky jejich použití, potraviny a potravinové suroviny, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, a jejich označování na obalech. Dále tato vyhláška stanoví požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na přídatné látky a potravní doplňky. Radiologické ukazatele stanoví zvláštní předpisy.1)

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na balené vody.2)


§ 2

(1) Potraviny a potravinové suroviny, které obsahují vyšší než nejvyšší povolené množství látek přídatných, pomocných a látek určených k aromatizaci, nelze uvádět do oběhu.3) Nejvyšší přípustné množství se pro látky přídatné stanoví číselnou hodnotou nebo množstvím nezbytným pro dosažení zamýšleného technologického účinku při zachování správné výrobní praxe (dále jen "nezbytné množství").

(2) Pro hodnocení výskytu jednotlivých kontaminujících látek v potravinách se používají tyto limitní hodnoty:

a) nejvyšší přípustné množství, při jehož překročení je potravina a potravinová surovina vyloučena z oběhu,

b) přípustné množství; podmínky posouzení potravin podle této limitní hodnoty stanoví příloha č. 3,

c) speciální množství, které se stanoví pro potraviny pro zvláštní výživu;4) při překročení této hodnoty nelze potravinu použít pro určený speciální účel.

(3) Potravní doplňky lze použít k obohacování potravin nejvýše do hodnoty stanoveného procentuálního podílu referenční denní dávky; potraviny obsahující vyšší množství nelze uvádět do oběhu.

§ 3

(1) Látky přídatné, které se smějí vyskytovat v potravinách s uvedením jejich kódu, pod kterým je přídatná látka označována v číselném systému Evropské unie, jejich členění do kategorií, limity a další podmínky jejich použití a označování na obalech stanoví příloha č. 1.

(2) Látky, které se smějí používat k aromatizaci potravin a k výrobě aromatických přípravků a arómat, limity a další podmínky jejich použití a označování na obalech stanoví příloha č. 2.

(3) Kontaminující látky, toxikologicky významné látky a látky vznikající činností mikroorganismů, limity a další podmínky jejich výskytu v potravinách a způsob jeho hodnocení stanoví příloha č. 3.

(4) Rezidua veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě, jejich členění, povahu, limity a další podmínky jejich výskytu v surovinách živočišného původu stanoví příloha č. 5.

(4) Pomocné látky, které lze použít k výrobě potravin, potravinových surovin a látek určených k aromatizaci, limity a další podmínky jejich použití a označování stanoví příloha č. 6.

(5) Potravní doplňky, které lze použít k obohacování potravin, jejich formy, limity a další podmínky jejich použití a označování stanoví příloha č. 7.


§ 4

(1) Látky používané k výrobě potravin jako potravní doplňky a dále chininhydrochlorid, chininsulfát, kofein, kofein monohydrát a pankreatin musí odpovídat požadavkům na identitu a čistotu stanoveným pro tyto látky předpisy pro čistotu látek užívaných k výrobě léčiv.5)

(2) Látky používané k výrobě potravin jako přídatné látky musí odpovídat požadavkům na identitu a čistotu stanoveným pro tyto látky v přílohách č. 8 až 10. Látky určené k aromatizaci a pomocné látky musí mít nezbytnou míru čistoty požadovanou pro účely výroby potravin.

(3) U látek, které se mohou používat jako potravní doplněk nebo jako přídatná látka, se čistota a identita hodnotí podle účelu, pro který byla látka při výrobě potraviny použita.

§ 5

(1) K dosažení snadného a přesného dávkování potravních doplňků a přídatných látek při výrobě potravin je povoleno tyto látky používat také v naředěné formě jednotlivě nebo ve směsi.

(2) Čistota a identita potravních doplňků a přídatných látek používaných k přípravě naředěných forem musí odpovídat požadavkům stanoveným v § 4. K ředění těchto látek se smí použít voda, potraviny, potravinové suroviny, jakož i nosiče a rozpouštědla pro tento účel povolená (příloha č. 1 část 12).

(3) Pro zajištění stability naředěných forem smějí být použity

a) bez omezení ty přídatné látky, které jsou povolené k použití pro výrobu potravin v nezbytném množství (příloha č. 1),

b) konzervanty uvedené v příloze č. 1, a to pouze v množství, které je k tomuto účelu potřebné.

(4) Množství nežádoucích příměsí a kontaminantů, jejichž obsah v čisté látce (v potravním doplňku a přídatné látce) je zvláštním předpisem 5) nebo v přílohách této vyhlášky omezen, musí být v naředěných formách sníženo úměrně stupni ředění a v případě kontaminantů také úměrně obsahu v látce použité k naředění.


§ 6

(1) Potravní doplňky, látky přídatné a jejich naředěné formy nesmí obsahovat mikroorganismy a mikrobiální metabolity, působící onemocnění z potravin, v množství přesahujícím nejvyšší mezní hodnoty stanovené zvláštním předpisem.6) Z hlediska výskytu bakteriálních původců onemocnění z potravin se potravní doplňky, látky přídatné a jejich naředěné formy hodnotí podle zvláštního předpisu jako kategorie potravin neurčených k přímé spotřebě.5)

(2) Další mikrobiologické požadavky na jednotlivé přídatné látky jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 7

Zrušuje se směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, oznámená v částce 21/1978 Sb, ve znění směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 63/1984 sb. Hygienické předpisy, oznámené v částce 19/1984 Sb, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 69/1986 sb. Hygienické předpisy, oznámené v částce 7/1986 Sb
§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.__________________________________

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

LÁTKY PŘÍDATNÉ

Část 1
Podmínky použití přídatných látek.

(1) Látky přídatné lze použít jen, je-li to technologicky zdůvodněné. Přídatné látky se podle účelu použití zařazují do těchto kategorií
a) antioxidanty, kterými jsou lásky, které prodlužují údržnost potravin a chrání je proti zkáze způsobené oxidací, jejímiž projevy jsou např. žluknutí tuků a barevné změny potraviny,
b) barviva, kterými jsou látky, které uděluji potravině barvu, kterou by bez jejich použití neměla nebo které rekonstruují barvu, která byla poškozena či zeslabena během technologického procesu,
c) konzervanty, kterými jsou látky, které prodlužují údržnost potravin a které je chrání proti zkáze způsobené činností mikroorganismů,
d) kyseliny, kterými jsou látky, které zvyšují kyselost potraviny, nebo které jí udělují kyselou chuť.
e) regulátory kyselosti, kterými jsou látky, které mění či udržují kyselost či alkalitu potraviny,
f) tavicí soli, kterými jsou látky. které mění vlastnosti proteinů při výrobě tavených sýrů za účelem zamezení oddělování tuku,
g) kypřící látky. kterými jsou látky nebo směsi látek, které vytváří plyny a tak zvyšují objem těsta.
h) náhradní sladidla, kterými jsou látky, které udělují potravinám sladkou chuť a které nepatří mezi monosacharidy a disacharidy,
i) látky zvýrazňující chuť a vůni, kterými jsou látky, které zvýrazňují již existující chuť nebo vůni potraviny,
j) zahušťovadla, kterými jsou látky, které zvyšují viskozitu potraviny,
k) želirující látky. kterými jsou látky, které udílejí potravině texturu tím, že vytváří gel.
l) modifikované škroby, kterými jsou látky, získávané chemickými změnami jedlých škrobů v nativním stavu nebo škrobů předtím pozměněných fyzikálními nebo enzymovými postupy nebo pozměněných působením kyselin, zásad nebo bělících činidel,
m) stabilizátory, kterými jsou látky. které umožňují udržovat fyzikální vlastnosti potraviny.
stabilizátory patří látky, které umožňují udržování homogenní disperze dvou nebo více
nemísitelných látek v potravině. Dále sem patří látky, které stabilizují, udržují nebo posilují existující zbarvení potraviny,
n) emulgátory, kterými jsou látky, které umožňují tvorbu stejnorodé směsi dvou nebo více nemísitelných kapalných fází nebo které tuto směs udržují,
o) nosiče a rozpouštědla, kterými jsou látky, které se užívají k rozpouštění, ředění, disperzi (rozptylování) a jiné fyzikální úpravě přídatné látky, potravního doplňku a aromatu, aniž přitom mění jejich technologickou funkci nebo mají vlastní technologický efekt a jejichž užití usnadňuje manipulaci. aplikaci nebo použití přídatné látky.
p) protispékavé látky, kterými jsou látky, které snižují tendenci jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě.
q) lešticí látku, kterými jsou látky, které po nanesení na vnější povrch udělují potravině lesklý vzhled nebo vytváří ochranný povlak. Povlaky, které jsou jedlé nebo které jsou snadno odstranitelné. se nepovažují za leštící látky,
r) balicí plyny, kterými jsou plyny jiné než vzduch, které se zavádí do obalu před, během nebo po plnění potraviny do obalu,
s) propelanty, kterými jsou plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu,
t) odpěňovače, kterými jsou látky, které zabraňují vytváření pěny nebo snižující pěnění,
u) pěnotvorné látky, kterými jsou látky, které umožňují vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalné nebo tuhé potravině,
v) zvlhčující látky, kterými jsou látky, které chrání potravinu před vysycháním tím, že působí proti účinkům vzduchu s nízkou relativní vlhkostí. Dále jsou to i látky, které podporují rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí,
w) plnidla, kterými jsou látky, které přispívají k objemu potraviny, aniž významně zvyšují její energetickou hodnotu,
x) zpevňující látky, kterými jsou látky, které činí tkáně ovoce a zeleniny pevnými nebo křehkými nebo tuto pevnost udržují a dále látky, které reakcí se želírujícími látkami ztužují gely.
y) sekvestranty, kterými jsou látky, které vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů,
z) látky zlepšující mouku. kterými jsou látky jiné než emulgátory, které se přidávají k mouce, nebo do těsta za účelem zlepšení pekařské kvality.

(2) Přídatné látky smějí být používány jen při výrobě potravin uvedených ve výčtu u jednotlivých látek. a to nejvýše do hodnoty stanoveného nejvyššího povoleného množství. Potraviny určené k dalšímu zpracování smějí obsahovat přídatné látky pouze v případě, že přítomnost těchto přídatných látek je touto vyhláškou povolena v potravinách, které jsou z nich vyráběny. Hodnoty nejvyššího povoleného množství se vztahují na potraviny ve stavu, v jakém jsou uváděny do oběhu, pokud dále není výslovně stanoveno jinak.

(3) Přídatné látky. pro které není v této příloze stanoveno nejvyšší povolené množství číselnou hodnotou. lze použít při výrobě potravin v množství nezbytně nutném pro dosažení zamýšleného technologického účinku a při zachování zásad správné výrobní praxe (dále jen "nezbytné množství"). Použití látky přitom nesmí vést ke klamání spotřebitele.

(4) přídatné látky. které lze používat v nezbytném množství, se nesmějí používat pro výrobu nezpracovaných potravin, medu. neemulgovaného tuku a oleje, másla, pasterovaného nebo sterilovaného (včetně UHT sterilizace) mléka (nízkotučné, polotučné a plnotučné) a smetanu. neochucených kysaných mléčných produktů. minerální vody, kávy. kromě aromatizované instantní kávy, nearomatizovaného čaje, cukru, těstovin, neochuceného podmáslí s výjimkou případů. kdy je to výslovně povoleno. Nezpracovanými potravinami se rozumí potravinu. které neprošly technologickým pochodem, který by způsobil podstatnou změnu původního stavu potraviny, například potraviny očištěné, dělené, loupané. zbavené skořápek. mleté. řezané, krájené. upravené, chlazené. zmrazené, bez ohledu na to, zda jsou nebalené. balené. nebo zda se jedná o potraviny v ochranné atmosféře.

(5) Potraviny uvedené v části 1 smějí obsahovat pouze přídatné látky pro ně jmenovité uvedené. a to v množství zde stanoveném. Dětská výživa uvedená v části 3 smí obsahovat pouze přídatné látky. pro ni povolené v této části, a to do množství zde stanovených.

(6) Přítomnost přídatné látky se pokládá za povolenou také tehdy, pokud byla přenesena do potraviny z jejích jednotlivých složek. Současně musí být splněny tyto podmínky:

a) přídatná látka je v této složce potraviny povolena.
b) spotřebitel byl seznámen s přítomností všech složek prostřednictvím výčtu přídatných látek uvedeného na obale s dodržením všech požadavků na označování, stanovených touto vyhláškou a zvláštními předpisy, 1/
c) přídatná látka takto přenesená do potraviny v ní neplní technologickou funkci,
d) konečný výrobek. jehož součástí je daná složka, neobsahuje přídatnou látku ve větší míře, než je množství. které by bylo přeneseno z použitých složek za dodržení správné výrobní praxe.

(7) Přídatné látky, obsažené v potravině v důsledku přenosu, se na obale uvádějí jen v případech, je-li

a) složka obsahující přídatnou látku v konečném výrobku okem rozeznatelná jako zvláštní součást potraviny; to platí jen pro případy, kdy je přídatnou látkou barvivo,
b) obsah oxidu siřičitého v konečném výrobku vyšší než 50 mg.kg , resp. mg.l nejde-li o révové víno.
c) složka obsahující přídatnou látku vyrobena z chemicky konzervovaného polotovaru a obsahuje zbytková množství konzervačních látek, jejichž důsledkem je v konečném výrobku obsah kyseliny sorbové vyšší než 100 mg.kg-1, nebo kyseliny benzoové vyšší než 50 mg.kg-1, nebo oxidu siřičitého vyšší než 50 mg.kg-1, popřípadě mg.l-1.

(8) Přítomnost látek přídatných, přítomných v potravině musí být uvedena na obalu. a to v sestupném pořadí podle klesajícího množství, v jakém jsou obsaženy v potravině. Přítomnost látky přídatné se označuje uvedením názvu látky nebo číselného kódu (E číslo:2/) a pokud je to v této vyhlášce stanoveno i jejího množství a údaji o možností nepříznivého ovlivnění zdraví lidí. U látek, které náležejí do kategorií antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny. regulátory kyselosti, tavicí soli, kypřící látky (kypřidla), náhradní sladidla_ látky zvýrazňující aroma nebo chuť, zahušťovadla, želírující látky (želírovadla), modifikovaný škrob, stabilizátory, emulgátory, protispékavé látky, odpěňovače, lešticí látky, látky zlepšující mouku. musí být uveden vedle názvu látky nebo označení látky číselným kódem (E číslo) také název kategorie. do které látka podle odstavce 1 patří. Jestliže látka patří způsobem použití do několika kategorií, uvádí se název kategorie, která odpovídá účelu, pro který je látka v potravině použita. U označení "modifikovaný škrob" musí být připojeno druhové označení škrobu podle rostliny z níž škrob pochází vždy, kdy tato složka může obsahovat lepek. Potraviny, u kterých byla trvanlivost prodloužena použitím balicích plynů, se označí údajem "Baleno v ochranné atmosféře". Přítomnost oxidu siřičitého a kyseliny sorbové se neuvádí u révového vína.

(9) Údaje podle odstavce 8 musí být provedeny v dostatečném kontrastu s pozadím obalu.

( 10) Údaje o přídatných látkách nemusí být uváděny u

a) čerstvého ovoce. zeleniny a brambor, které nebyly loupány, krájeny nebo upraveny podobným způsobem.
b) sodové vodu.
c) kvasného octa, získaného výlučně z jediné suroviny za předpokladu, že při výrobě nebyla použita přídatná látka.
__________________________
1)§ 18 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb.. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplněni některých souvisejících zákonů.
2)Identifikace číslem E znamená kód, pod kterým je přídatná látka označována v číselném systému Evropské unie.

(11) Přídatné látky, jejich směsi nebo jejich naředěné formy, určené k prodeji spotřebiteli. musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny vedle údajů stanovených zákonem dále těmito údaji v české řeči:

a) názvem výrobku zahrnujícím označení kategorie, do které výrobek patří podle odstavce 1. nebo názvem přídatné látky, jedná-li se o čistou látku nebo její jednoduchou naředěnou směs.
b) slovu "pro potraviny" nebo bližším určením skupiny, podskupiny nebo jednotlivé potraviny. pro které je výrobek určen"
c) výčtem všech složek v sestupném pořadí podle klesajícího množství, jsou-Ii ve směsi přídatných látek nebo jejich naředěné formě obsaženy kromě základní přídatné látky, ještě další složky, jako jsou jiné přídatné látky, nosiče a rozpouštědla nebo potraviny. Další složky. které mají charakter látky přídatné, se přitom uvádějí názvy kategorií a názvem látky nebo číselným kódem podle zásad, uvedených v odstavci 8,
d) návodem k použití upraveným tak, aby při jeho dodržení nebyla překročena hodnota nejvyššího povoleného množství pro žádnou přídatnou látku, která je v přípravku, ve směsi nebo naředěné formě obsažena V případě, že je přídatná látka, směs nebo naředěná forma určena k přípravě více skupin nebo druhů potravin, musí být uveden takový návod pro každou z těchto skupin nebo druhů,
e) údaji o skladování nebo uchovávání, pokud charakter výrobku takové údaje vyžaduje.

(12) Ostatní přídatné látky, jejich směsi nebo jejich naředěné formy musí být na obalu označeny vedle údajů stanovených zákonem těmito údaji v české řeči:

a) označením kategorie podle části 1 odstavce 1 nebo názvem přídatné látky, jedná-li se o čistou látku nebo jej i jednoduchou naředěnou směs,
b) slovu "pro potraviny" nebo bližším určením skupiny potravin nebo jednotlivé potraviny, pro které je výrobek určen,
c) výčtem všech složek v sestupném pořadí podle klesajícího množství, jsou-Ii ve směsi přidatných látek nebo jejich naředěné formě obsaženy vedle základní přídatné látky ještě další složky, jako jsou jiné přídatné látky, nosiče a rozpouštědla nebo potraviny,
d) o množství každé složky nebo skupiny složek, pro které je stanoveno touto vyhláškou nejvyšší povolené množství v potravině nebo skupině potravin, pro které je výrobek určen. Tyto údaje lze nahradit na obalu uvedeným prohlášením, že při určeném dávkování výrobce garantuje dodrženi požadavků této vyhlášky,
e) o minimální trvanlivosti,
f) o skladování nebo uchovávání. pokud charakter výrobku takové údaje vyžaduje

(13) Za přídatné látky se nepovažují

a) látku, které jsou samy potravinami.
b) látku, které jsou přirozenými složkami potravin, například sacharidy.
c) pomocné látky.
d) aromatické látky.
e) látky přidávané do potravin za účelem úpravy výživové hodnoty (například minerály. stopové prvky a vitaminy),
f) látky užívané při výrobě pitné vody.
g) tekuté přípravky obsahující pektin. odvozené od sušené jablečné dřeně nebo částí kůry citrusových plodů.
h) žvýkačkové báze.
i) dextriny určené k výrobě potravin. pražený nebo dextrinovaný škrob. škrob pozměněný působením kyseliny. alkálie nebo amylolytických enzymů. bělené nebo Fyzikálně modifikované škroby, pokud jsou určeny k výrobě potravin,
j) chlorid amonný,
k) krevní plasma. jedlá želatina, bílkovinné hydrolyzáty, aminokyseliny a jejich soli (kromě kyseliny glutamové, glycinu, cystinu a jejich solí), mléčný protein a glutén,
l) kaseináty a kasein,
m) jedlá sůl,
n) inulin.

(14) Látky uvedené v tabulce smějí být v nezbytném množství přidávány ke všem potravinám s výjimkou těch, které jsou uvedeny v částech 2 a 3. Látky, uvedené pod čísly E 407 a E 440, mohou být standardizovány s cukry za podmínky, že je to uvedeno v dodatku k číslu a názvu látky.

Tabulka

Číslo E Název
E 170 Uhličitanu vápenaté (i) uhličitan vápenatý (ii) hydrogenuhličitan vápenatý
E 260 Kyselina octová
E 261 (i) Octan draselný
E262 Octany sodné (i) octan sodný (ii) hydrogenoctan sodný (diacetát sodný)
E 263 Octan vápenatá
E 270 Kyselina mléčná
E 290 Oxid uhličitý*
E 296 Kyselina jablečná
E 300 Kvselina askorbová
E 3 01 Askorban sodný
E 302 Askorban vápenatý
E 304 Estery mastných kyselin askorbové kyselinu (i) Askorbylpalmitát (ii) Askorbylstearát
E 306 Přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gamma-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol
E 322 Lecitiny
E 325 Mléčnan sodný
E 316 Mléčnan draselný
E 327 Mléčnan vápenatý
E 330 Kvselina citronová
E 331 Citronany sodné (i) dihydrogencitronan sodný (ii) hydrogencitronan sodný (iii) citronan sodný
E 331 Citronany draselné (i) dihydrogencitronan draselný (ii) citronan draselný
E 333 Citronany vápenaté (i) hydrogencitronan vápenatý (ii) dihydrogencitronan vápenatý (iii) citronan vápenatý
E 334 Kyselina vinná (L(+)-)
E 335 Vinany sodné (i) hydrogenvinan sodný (ii) vinan sodný
E 336 Vinany draselné (i) hydrogenvinan draselná (ii) vinan draselný
E 337 Vinan sodno-draselný
E 350 Jablečnanv sodné (i) jablečnan sodný (ii) hydrogenjablečnan sodný
E 3 51 Jablečnou draselný
E 351 Jablečnany vápenaté (i) jablečnan vápenatý(ii) hydrogenjablečnan vápenatý
E 354 Vinan vápenatý
E 380 Citronan amonný
E 400 Kvselina alginová
E 401 Alginát sodný
E 402 Alginát draselný
E 403 Alginát amonný
E 404 Alginát vápenatý E 406
E 407 Karagenan
E 407 a Guma Euchema
E 410 Karabin**
E 412 Guma guar**
E 413 Tragant
E 414 Arabská guma
E 415 Xanthan**
E 417 Guma tara **
E 418 Guma gellan
E 422 Glycerol
E 440 Pektiny(i) pektin (ii) Oxidovaný pektin
E 460 Celulózy (i) mikrokrystalická celulóza (ii) prášková celulóza
E 461 Methylcelulóza
E 463 Hvdroxypropylcelulóza
E 464 Hvdroxypropylmethylcelulóza
E 465 Ethylmethylcelulóza
E 466 Karboxymethylcelulóza (synonymum: Sodná sůl karboxymethylcelulózy)
E 470 a Soli (sodné, draselné a vápenaté) mastných kyselin z jedlých tuků
E 470 b Hořečnaté soli mastných kyselin z jedlých tuků
E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin (z jedlých tuků)
E 472 a Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou
E 472 b Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou
E 472 c Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou
E 472 d Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou
E 472 e Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvin-nou
E 472 f Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou a vinnou
E 500 Uhličitany sodné (i) uhličitan sodný (ii) hydrogenuhličitan sodný(iii) ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu (synonymum: sesquikarbonát sodný)
E 501 Uhličitanu draselné (i) uhličitan draselný (ii) hydrogenuhličitan draselný
E 503 Uhličitanu amonné (i) uhličitan amonný (ii) hydrogenuhličitan amonný
E 504 Uhličitany hořečnaté (i) uhličitan hořečnatý (ii) hydrogenuhličitan hořečnatý
E 507 Kvselina chlorovodíková
E 508 Chlorid draselný
E 509 Chlorid vápenatý
E 511 Chlorid hořečnatý
E 513 Kyselina sírová
E 514 Sírany sodné (i) síran sodný (ii) hydrogensíran sodný
E 515 Sírany draselné(i) síran draselný(ii) hydrogensíran draselná
E 516 Síran vápenatý
E 524 Hydroxid sodný
E 525 Hydroxid draselný
E 526 Hydroxid vápenatá
E 527 Hvdroxid amonný
E 528 Hydroxid hořečnatý
E 529 Oxid vápenatá
E 530 Oxid hořečnaté
E 570 Mastné kyseliny (z jedlých tuků)
E 574 Kvselina glukonová
E 575 Glukono-delta-lakton
E 576 Glukonan sodný
E 577 Glukonan draselný
E 578 Glukonan vápenatý
E 640 Glycin a jeho sodná sůl
E 938 Argon*
E 939 Helium*
E 941 Dusík*
R 942 Oxid dusný*
E 948 Kyslík*
E 1200 Polydextrózy
E 1404 Oxidovaný škrob
E 1410 Fosfátový monoester škrobu
E 1412 Fosfátový diester škrobu
E 1413 Monofosfát škrobového difosfátu
E 1414 Acetylovaný škrobový difosfát
E 1420 Acetylovaný škrob
E 1422 Acetylovaný škrobový adipan
E 1440 Hydroxypropylškrob
E 1442 Hvdroxypropyldiškrobový difosfát
E 1450 Škrobový oktenylsukcinát sodný
* Látky E 290, E 938. E 939, E 941. E 942 a E 948 mohou být použity také v potravinách.
uvedených v částech 2. 3.4, 5. 6, 7. 8. 9, 10, 11, 12. 13. 14 a 15. Látka E 942 však nesmí být použita k výrobě dětské výživy.
** Látky E 410. E 412. E 415 a E 417, které se rehydratují po požití, nesmějí být používány pro výrobu dehydrovaných potravin, určených k rehydrataci při spotřebě.
Část 2
Potraviny, při jejichž výrobě smí být použit pouze omezený počet přídatných látek

(1) Při výrobě potravin uvedených v tabulce je přípustné použít jiné než v tabulce uvedení přídatné látky pouze tehdy, pokud je to v dalších částech této přílohy pro příslušnou látku a potravinu, uvedenou v tabulce, výslovně povoleno. Látky uvedené v částech 3 až 15: které lze použít v nezbytném množství, je možno do potravin uvedených v této části přidávat jen pokud je to výslovně stanoveno.

(2) Tam. kde je uvedeno použití látek E 170, E 500, E 501, E 503, E 504, E 524. E 525. E 516. E 527. E 528, E 530 pro kakao a čokoládové produkty, je jako nejvyšší povolené množství stanoveno množství látky, které je alkalitou ekvivalentní stanovené hodnotě, vyjádřené jako uhličitan draselný. Tyto látky smějí být používány jednotlivě nebo v kombinaci. Ani při použití v kombinaci nesmí suma jejich množství překročit nejvyšší povolené množství.

(3) Tam. kde je uvedeno pro ovocné pomazánky povátí látek E 401, E 402, E 403. E 404. E 406, E 407, E 410, E 412, E 415, E 418, lze použít tyto látky jednotlivě či v kombinaci. Ani při použití v kombinaci nesmí suma jejich množství překročit nejvyšší povolené množství.

(4) Použití barviv a sladidel musí u potravin uvedených v této části odpovídat podmínkám stanoveným v částech 5 a 8.
Tabulka

Název potraviny Číslo E Látka NPM 3/ mg.l
- resp. mg.kg
čokoláda E 322 lecitiny NM 4/
- E 442 amonné soli fosfatidových kyselin 10000
kakao a výrobky E 170 uhličitany vápenaté 70000 v Sušině bez tuku
z čokolády E 322 lecitiny NM
E 330 kyselina citronová 5000
E 334 kyselina vinná 5000
E 414 arabská guma (jen k leštění NM
povrchu)
E422 glycerol NM
E440 pektiny (jen k leštění povrchu) NM
E471 mono- a diglyceridy mastných NM
kyselin
E500 uhličitany sodné 70000 v sušině bez tuku
E501 uhličitany draselné 70000 v sušině bez tuku
E503 uhličitany amonné 70000 v sušině bez tuku
E504 uhličitany hořečnaté 70000 v sušině bez tuku
E524 hydroxid sodný 70000 v sušině bez tuku
E525 hydroxid draselný 70000 v sušině bez tuku
E526 hydroxid vápenatý 70000 v sušině bez tuku
E527 hydroxid amonný 70000 v sušině bez tuku
E525 hydroxid hořečnatý 70000 v sušině bez tuku
E530 oxid hořečnatý 70000 v sušině bez tuku
ovocné šťávy E 300 kyselina askorbová NM
100% E 330 kyselina citronová 3000
ananasová šťáva E 296 kyselina jablečná 3000
100%
hroznová šťáva E 170 uhličitany vápenaté NM
100% E 336 vinany draselné NM
ovocné nektary E 270 kyselina mléčná 5000
E330 kyselina citrónová 5000
džemy. rosoly, E 270 kyselina mléčná NM
marmelády, E 296 kyselina jablečná NM
povidla a klevely E 300 kyselina askorbová NM
E327 mléčnan vápenatý NM
E330 kyselina citrónová NM
E331 citronan sodný NM
E333 citronan vápenatý NM
E334 kyselina vinná NM
E335 vinan sodný NM
E350 jablečnan sodný NM
E400 kyselina alginová 10000
E401 alginát sodný 10000
E402 alginát draselný 10000
E403 alginát amonný 10000
E404 alginát vápenatý 10000
E406 agar 10000
E407 karagenan 10000
E410 karabin 10000
E412 guma gum 10000
E415 xanthan 10000
E418 guma gellan 10000
E440 pektinu NM
E509 chlorid vápenatý* NM
E524 hydroxid sodný NM
Zahuštěné mléko E 300 kyselina askorbová NM
E301 askorban sodný NM
E304 estery kyseliny askorbové NM
s mastnými kyselinami
E322 lecitinv NM
E331 citronan sodný NM
E332 citronan draselný NM
E407 karagenan NM
E500 (ii) hydrogenuhličitan sodný NM
E501 (ii) hydrogenuhličitan draselný NM
E509 chlorid vápenatý NM
Tepelně E 270 kyselina mléčná NM
opracovaná E 322 lecitiny NM
smetana E 325 mléčnan sodný NM
E326 mléčnan draselný NM
E327 mléčnan vápenatý NM
E330 kyselina citrónová NM
E331 citronany sodné NM
E332 citronany draselné NM
E333 citronany vápenaté NM
E400 kyselina alginová NM
E401 alginát sodný NM
E402 alginát draselný NM
E403 alginát amonný NM
E404 alginát vápenatý NM
E406 agar NM
E407 karagenan NM
E410 karabin NM
E415 xanthan NM
E440 pektiny NM
E460 celulózu NM
E461 methylcelulóza NM
E463 hydroxypropylcelulóza NM
E464 hvdroxypropylmethylcelulóza NM
E465 ethylmethylcelulóza NM
E466 karboxymethylcelulóza NM
E471 mono- a diglyceridy mastných NM
kyselin
E508 chlorid draselný NM
E509 chlorid vápenatý NM
E1404 až modifikované škroby NM
E1450
Zmrazené E 300 kyselina askorbová NM
nezpracované E 301 askorban sodný NM
ovoce a zelenina E 302 askorban vápenatý NM
E330 kyselina citrónová NM
Předvařená rýže E 471 mono- a diglyceridy mastných NM
kyselin
E 472 a estery mono- a diglyceridů mast- NM
ných kyselin s kyselinou octovou
Čerstvé ryby, E 331 citronany sodné NM
korýši a měkkýši. E 332 citronany draselné NM
včetně zmrazených E 333 citronany vápenaté NM

Neemulované E 304 estery kyseliny askorbové NM
tuky a oleje s mastnými kyselinami
kromě olivového E 306 přírodní extrakt s obsahem NM
oleje a tokoferolů
panenských E 307 alfa-tokoferol NM
olejů E 308 gamma-tokoferol NM
E 309 delta-tokoferol NM
E 322 lecitin 30 000
E 330 kyselina citrónová NM
E 331 citronany sodné NM
E 332 citronany draselné NM
E 333 citronany vápenaté NM
E 471 mono- a diglyceridy mastných 10 000
kyselin
Rafinovaný E 307 alfa-tokoferol 200
olivový olej
Měkké zrající E 170 uhličitany vápenaté NM
sýry E 504 uhličitany hořečnaté NM
E509 chlorid vápenatý NM
E 575 glukono-delta-lakton NM
Polokonzervy a E 260 kyselina octová NM
konzervy z ovoce E 261 octan draselný NM
a zeleniny E 262 octan sodný NM
E263 octan vápenatý NM
E270 kyselina mléčná NM
E300 kyselina askorbová NM
E301 askorban sodný NM
E302 askorban vápenatý NM
E325 mléčnan sodný NM
E326 mléčnou draselný NM
E 327 mléčnou vápenatý NM
E330 kyselina citrónová NM
E331 citronany sodné NM
E332 citronany draselné NM
E333 citronany vápenaté NM
E334 kyselina vinná NM
E 335 vinany sodné NM
E336 vinany draselné NM
E337 vinan sodno-draselný NM
E509 chlorid vápenatý NM
E 575 glukono-delta-lakton NM
Tepelně neopra- E 300 kyselina askorbová NM
cované polotovaru E 301 askorban sodný NM
z mletého masa a E 302 askorban vápenatý NM
mělněného masa E 330 kyselina citrónová NM
balené E 331 citronanv sodné NM
E 332 citronanv draselné NM
E 333 citronanv vápenaté NM
Chléb (druhy E 260 kyselina octová NM
připravené výluč- E 261 octan draselný NM
ně z mouky. vody. E 262 octan sodný NM
soli. droždí. E 263 octan vápenatý NM
kypřících látek E 270 kyselina mléčná NM
a koření) E 300 kyselina askorbová NM
E301 askorban sodný NM
E302 askorban vápenatý NM
E304 estery kyseliny askorbové NM
s mastnými kyselinami
E322 lecitinv NM
E325 mléčnou sodný NM
E326 mléčnan draselný NM
E327 mléčnou vápenatý NM
E471 mono- a diglyceridy mastných ky- NM
selin
E472 a estery mono- a diglyceridů mast- NM
ných kyselin s kyselinou octovou
E472 d estery mono- a mastných kyselin s NM
kyselinou vinnou
E472 e estery mono- a diglyceridů s kyseli- NM
nou mono- a diacetyl vinnou
E472 f estery mono- a diglyceridů NM
s kyselinou octovou a vinnou
Nesušené E 270 kyselina mléčná NM
(čerstvé) těstovinu E 300 kyselina askorbová NM
E301 askorban sodný NM
E322 lecitinv NM
E330 kyselina citrónová NM
E334 kyselina vinná NM
E471 mono- a diglyceridy mastných kyselin NM
E575 glukono delta lakton NM

_______________
3/ Nejvyšší povolené množství
4/ Nezbytné množství podle § 2 odst. 1
Část 3

Látky přídatné, které smějí být používány k výrobě dětské výživy

(1) Dětská výživa včetně příkrmu smí obsahovat arabskou gumu E 414 a oxid křemičitý E 551. pocházející z přidaných potravních doplňků v množství nejvýše 10 000 mg každé z těchto látek v 1 rig potravního doplňku. Dále smí obsahovat mannitol E 421. pokud byl užit jako nosič pro vitamin B v množství nejméně 1 díl vitaminu B na 1 000 dílů mannitolu.

(2) Nejvyšší povolené množství stanovené v této části se vztahuje na dětskou výživu připravenou ke spotřebě podle návodu výrobce. Výhradně pro účely výroby počáteční mléčné výživy pro speciální účely smí být použita látka E 410 Karubin v množství nejvýše 10 000 mg.l-1 výživy připravené ke spotřebě podle návodu výrobce; těmito speciálními účely se rozumí zejména počáteční výživa se zvýšenou viskozitou nezbytnou k zabránění zpětného vracení (regurgitaci) požité výživy.

Tabulka č. 1

Látky přídatné, které smějí být používány k výrobě počáteční mléčné výživy, vyrobené na bázi kravského mléka a určené k výživě novorozenců a kojenců do ukončení čtvrtého měsíce roku pokud nemohou být kojeni (počáteční mléčná výživa) a k výrobě mléka pro
nedonošené děti

Číslo E Látka NPM mg.kg
E 270 kyselina mléčná (pouzeL(+)forma) NM
E 330 kyselina citrónová NM
E 306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů 10
E 307 alfa-tokoferol 10
E 3 08 gamma-tokoferol 10
E 309 delta-tokoferol 10
E 322 lecitiny 1000
E 471 mono- a dialyceridv mastných kyselin 4000

K výrobě počáteční mléčné výživy na bázi mléka smějí být použity nepatogenní mikrobiální kultury produkující kyselinu L(+) mléčnou.

Takto vzniklá kyselina mléčná se nepovažuje za přídatnou látku a její přitomnost nemusí být vyznačována na obalu.

Při použití látek E 322 a E 471 v kombinaci smí být použit u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

Při použití látek E 306. E 307, E 308. a E 309 v kombinaci smí být použít u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství. aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

Tabulka č. 2

Látky přídatné, které smějí být používány při výrobě pokračovací mléčné výživy vyrobené na bázi kravského mléka a určené pro kojence od ukončeného čtvrtého měsíce věku jako součást jejich výživy (pokračovací mléčná výživa) a při výrobě mléčných preparátů s hydrolyzovanou bílkovinou

Číslo E Látka NPM mg.l

E 270 kyselina mléčná (pouze L(+) forma) NM
E 330 kyselina citrónová NM
E 306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů 10
E 307 alfa-tokoferol 10
E 308 gamma-tokoferol 10
E 309 delta-tokoferol 10

Číslo E Látka NPM mg.l

E 471 mono- a diglyceridy mastných kyselin 4000
E 407 karagenan 300
E 410 karubin 1000
E 412 guma guar 1000
E 440 pektinu (pouze pro okyselenou dětskou výživu) 5000

K výrobě okyselených produktů smějí být použity nepatogenní mikrobiální kultury produkující kyselinu L(+) - mléčnou. Takto vzniklá kyselina mléčná se nepovažuje za přídatnou látku a její přítomnost nemusí být vyznačována na obalu.
Při použití látek E 322 a E 471 v kombinaci smí být pomět u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyšších povolených množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.
Při použití látek E 407, E 410 a E 412 v kombinaci smí být použit u každé z látek jen takový procentní podíl nejvyšších povolených množství, aby součet těchto procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.
Výhradně pro účely výroby pokračovací mléčné výživy pro speciální účely smí být použita látka E 410 Karubin v množství nejvýše 10 000 mg.l-1 výživy připravené ke spotřebě podle návodu výrobce; těmito speciálními účely se rozumí zejména pokračovací mléčná výživa se zvýšenou viskozitou nezbytnou k zabránění zpětného vracení (regurgitaci) požité výživy.

Tabulka č. 3
Látky přídatné, které smějí být používány při výrobě příkrmů
a příkrmů nemléčného typu (dále jen "příkrm")
Tabulka č. 3a
Látky uvedené v této tabulce lze pomlít pouze k úpravě pH všech druhů příkrmů:

Číslo E Látka NPM mg.l
resp. mg.kg

E 170 uhličitany vápenaté NM
E 260 kyselina octová NM
E 261 octany draselné NM
E 262 octany sodné NM
E 263 octany vápenaté NM
E 270 kyselina mléčná pouze L(+) - forma NM
E 296 kyselina jablečná NM
E 325 mléčnan sodný pouze L(+) - forma NM
E 326 mléčnan draselný pouze L(+) - forma NM
E 327 mléčnan vápenatý pouze L(+) - forma NM
E 330 kyselina citrónová NM
E 3 31 citronany sodné NM
E 332 citronany draselné NM
E 333 citronany vápenaté NM
E 338 kyselina fosforečná 1000
počítáno jako P0
E 507 kyselina chlorovodíková NM
E 524 hydroxid sodný NM
E 525 hydroxid draselný NM
E 526 hydroxid vápenatý NM

Tabulka č. 3b

Látky zde uvedené lze použít pouze jako součást kypřících prostředků pro pekařské výrobku k příkrmům:

Číslo E Látka NPM mg.l
resp. mg.kg
E 500 uhličitany sodné NM

E 501 Uhličitany draselné NM
E 503 uhličitany amonné NM

Tabulka č. 3c

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřené jako kyselina askorbová, lze použít v celkové sumě jen do výše nejvyšších povolených množství:


Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l
resp. mg.kg
E 300 kyselina L Nápoje a kašovitá výživa na báň ovoce a zeleni- 300
- askorbová ny; šťávy

Potravinu s obsahem tuku na bázi obilovin včet- 200
ně piškotů. sušenek a sucharů
E 301 askorban sodný Nápoje na báň ovoce a zeleniny. šťávy 300

Potravinu s obsahem tuku na bázi obilovin včet- 200
ně piškotů. sušenek a sucharů
E 301 askorban Nápoje na báň ovoce a zeleniny, šťávy 300

vápenatí potraviny s obsahem tuku na bázi obilovin včet- 200
ně piškotů. sušenek a sucharů

Tabulka č. 3d

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci lze použít v celkové sumě jen do věše nejvyšších povolených množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.I
resp.mg.kg

E 304 L-askorbylpalmitát Obilné výrobky, piškoty, sušenky a 100
suchary s obsahem tuku
E 306 přírodní extrakt Obilné výrobky, piškoty, sušenky a 100
s obsahem tokoferolů suchary s obsahem tuku

E 307 alfa - tokoferol Obilné výrobky, piškoty, sušenky a 100
suchary s obsahem tuku
E 308 gamma - tokoferol Obilné výrobky, piškoty, sušenky a 100
sucharu s obsahem tuku
E 309 delta- tokoferol Obilné výrobky, piškoty, sušenku a 100
suchary s obsahem tuku


Tabulka č. 3e
Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci. vyjádřené jako PO lze použít v celkové sumě jen do výše nejvyšších povolených množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l
resp.mg.kg

E 339 fosforečnany sodné Obilné výrobkv 1000
E 340 fosforečnany draselné Obilné výrobky 1000
E 341 fosforečnany vápenaté Obilné výrobky 1000

Tabulka č. 3f
Použití lecitinu při výrobě příkrmů je povoleno pouze takto:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l
resp.mg.kg.
E 322 lecitiny Piškoty, sušenky a suchary, obilné výrobky, ostatní 10000
druhy dětské výživy

Tabulka č. 3g
Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci lze použít v celkové sumě jen do výše nejvyšších povolených množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l
resp.mg.kg.
E 471 mono- a di- glyceridy Piškoty, sušenky a suchary, obilné 5000
mastných kyselin výrobky, ostatní druhy dětské výživy
E 472 a estery mono- a diglyceri- Piškoty, sušenky a suchary, obilné 5000
dů s kyselinou octovou výrobky, ostatní druhy dětské výživy
E 472 b estery mono- diglyceri- Piškoty, sušenky a suchary, obilné 5000
dů s kyselinou mléčnou výrobky, ostatní druhy dětské výživy
E 472 c estery mono- a diglyceri- Piškoty, sušenky a suchary, obilné 5000
dů s kyselinou citrónovou výrobky, ostatní druhy dětské výživy

Tabulka č. 3 h

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci v celkové sumě nesmějí překročit nejvyšší povolená množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.I
resp. mg.kg

E 400 kyselina alginová Dezerty a pudinky 500
E 401 alginát sodný Dezertu a pudinkv 500
E 102 alginát draselný Dezerty a pudinky 500
E 404 alginát vápenatý Dezertu a pudinky 500

Tabulka č. 3i

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci v celkové sumě do výše nejvyšších povolených množství:

Číslo E Látka Název potraviny NPM

E 410 karabin příkrmy 10000
Bezlepkové obilné výrobky 20000
E 412 guma guar Příkrmy 10000
Bezlepkové obilné obrobky 20000
E 414 arabská guma Příkrmy 10000
Bezlepkové obilné výrobky 20000
E 415 xanthan Příkrmy 10000
Bezlepkové obilné výrobky 20000
E 440 pektiny Příkrmy 10000
Bezlepkové obilné výrobky 20000

Tabulka č. 3j
Jako protispékavá přísada smí být použit při výrobě příkrmů:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l
resp.mg.kg.
E 551 oxid křemičitý Sypké obilné výrobky 2000

Tabulka č. 3k

Látky použité při výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci v celkové sumě do výše nejvyšších povolených množství jako součásti z použitého kypřícího přípravku:

Číslo E Látka Název potraviny NPM
resp.mg.kg.
E 334 kyselina vinná pouze L(+) - forma Piškoty, sušenky a suchary 5000
E 335 vinan sodný pouze L(+) - forma Piškoty, sušenky a suchary 5000
E 336 vinan draselný pouze L(+) - forma Piškoty, sušenky a suchary 5000
E 354 vinan vápenatý pouze L(+) - forma Piškoty, sušenky a suchary 5000
E 450 a dihydrogen-difosforečnan sodný Piškoty, sušenky a suchary 5000
E 575 glukono-delta-lakton Piškoty, sušenky a suchary 5000

Tabulka č. 3l
Látky použité pří výrobě příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci v celkové sumě do výše nejvyšších povolených množství:

Čísto E Látka Název potraviny NPM
resp. mg.kg.,

E 1404 oxidovaný škrob příkrmu 50000
E 1410 fosfátový monoester škrobu příkrmy 50000
E 1412 fosfátový diester škrobu příkrmy 50000
E 1413 monofostát škrobového difosfátu příkrmy 50000

Číslo E Látka Název potraviny NPMmg.1
resp. mg.kg
E 1414 acetylovaný škrobový difosfát příkrm 50000
E 1420 acetylovaný škrob příkrmy 50000
E 1422 acetylovaný škrobový adipan příkrmv 50000
E 1450 škrobový oktenyl-sukcinát sodný příkrmy 50000


Část 4
Antioxidanty

(1) Látky, které smějí být používány obecně při výrobě potravin, zejména jako antioxi-danty v nezbytném množství stanoví tabulka č. I

Tabulka č. 1

Číslo E Látka

E 304 estery mastných kyselin (z jedlých tuků) s kyselinou askorbovou,
(i) Askorbylpalmitát,
(ii) Askorbylstearát
E 306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů
E 307 alfa - tokoferol
E 308 gamma - tokoferol
E 309 delta - tokoferol
Číslo E Látka

E 310 propylgallát
E 311 oktylgallát
E 312 dodecylgallát
E 320 butylhydroxianisol (BHA)
E 321 butylhydroxitoluen (BHT)

Při použití antioxidantů E 310, E 311. E 312, E 320 a E 321 v kombinaci smí být použit u každé z těchto látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství, aby součet procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %. V tabulce č. 3 je možnost současného použití látek E 310-E 320 a látky E 321 vyznačena symbolem (x).

(3) Potraviny, při jejichž výrobě smějí být pováty antioxidanty uvedené v tabulce č. 2 stanoví tabulka č. 3.


Tabulka č. 3

Název potraviny NPM pro galáty E 310, E 311, NPM pro BHT mg.kg
E312 a BHA,jednotlivě ,nebo
v kombinaci mg.kg
tuky a oleje pro hromadnou 200(x) 100(x)
výrobu tepelně opracovaných
potravin
oleje a tuky pro smažení 200(x) 100(x)

sádlo, lůj, rybí tuk. drůbeží 200(x) 100(x)
sádlo a skopový lůj

sypké směsi pro přípravu 200 počítáno na tuk
moučníků
snacky na bázi obilovin 200 počítáno na tuk

sušené mléko pro prodejní 200 počítáno na tuk
automaty
dehydrované přípravky pro 200 počítáno na tuk
polévky a vývary

kořenící přípravky 200 počítáno na tuk
studené omáčky. majonézy 200 počítáno na tuk
dehydrované maso 200 počítáno na tuk

výrobky z ořechových jader 200
předvařené cereálie 200 počítáno na tuk

sušené brambory v prášku a 25
granulované
žvýkačka 400(x) 400(x)

(4) Jiné antioxidanty, které smějí být používány pro určité účely, stanoví tabulka č. 4.

Tabulka č. 4

Tam, kde je v tabulce č. 4 vyznačeno použití kyseliny erythorbové, smějí být použity tyto látky :


Číslo E Látka

E 315 kyselina erythorbová (synonymum: kyselina isoaskorbová)
E 316 erythorban sodný (synonymum: isoaskorban sodný)

Látky, které smějí být použity jednotlivě nebo v kombinaci až do výše nejvyšších povolených množství, vyjádřeno jako kyselina erythorbová a počítáno jako suma:

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l
resp. mg.l
E 315 kys. erythorbová masné výrobky 500
E 316 (synonymum: kys. polokonzervy a konzervy z ryb, rybí 1 500
isoaskorbová) výrobky
zmrazené a hluboce zmrazené ryby 1 500
s červenou pokožkou

Jako antioxidant smí být použity také látky, uvedené v čisti 6 tabulce č. 3, a to pouze za podmínek uvedených v čísti 6 tabulce č. 4.

Část 5
Barviva

(1) Látky získané z potravin a dalších složek přírodního původu extrakcí fyzikální či chemické povahy. která má za následek selektivní oddělení barevné látky, jsou ve smyslu této vyhlášky barvivy.
(2) Potraviny, chuťové a aromatické látky a jejich složky, které se přidávají během výroby do potravin pro své aromatické, chuťové nebo výživové vlastnosti a přitom mají sekundární barvící účinek, jako např. mletá paprika, šafrán a kurkuma a dále barviva, určená k barvení nejedlých vnějších částí potravin, jakými jsou například povrchové povlaky sýrů a salámová střeva, se za barviva ve smyslu této vyhlášky nepovažují

(3) Pro účely barvení potravin smějí být používána výlučně barviva uvedená v tabulce č. 1 a dále jejich formy, označované jako aluminiové laky.
(4) Barveny smějí být pouze potraviny, uvedené v tabulkách č. 3, .4 a 7, a to za podmínek, uvedených v tabulkách č. 3, 4, 6 a 7. Nejvyšší povolená množství jsou stanovena pro obsah barevného principu, to znamená čistého barviva.
(5) Barvení se nesmí provádět u potravin, uvedených v tabulce č. 2, s výjimkou aplikací, povolených v tabulkách č. 3, 4 a 7 a u dětské výživy.

(6) Barviva. která smějí být používána výhradně pro omezený rozsah aplikací, jsou uvedena v tabulce č. 4.
(7) Barviva, povolená pro barvení potravin obecně jsou uvedena v tabulce č. 6.
(8) Potraviny, k jejichž výrobě smějí být používána barviva uvedená v tabulce č. 6, jsou uvedeny v tabulce č. 7. U potravin, označených symbolem (x) se stanovené nejvyšší povolené množství týká potraviny připravené ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud přípravu před spotřebou vyžaduje. Tam, kde je to zvláště vyznačeno, nesmějí být používána barviva syntetická.
(9) Přítomnost barviva v potravině, neuvedené v tabulkách č. 3, 4 a 7 je povolena pouze na základě principu přenosu (část 1, odst. 6), a to pouze tehdy, nejedná-li se o potravinu uvedenou v části 5, tabulce č. 2. Dále je povolena v případě, že se jedná o potravinu určenou k dalšímu zpracování při výrobě složené potraviny, pro kterou je pokrátí v tabulkách č. 3, 4 a 7, povoleno. Obsah barviva v potravině pro další zpracování smí být nejvýše takový, aby složená potravina splňovala požadavky uvedené v tabulkách č. 3, 4, 6 a 7.
(10) Pro označování masa a masných výrobků smějí být pováta pouze jednotlivě barviva E 129 Červeň Allura AC, E 133 Brilantní modř FCF a E 155 Hněd. HT nebo směs barviv E 129 Červeň Allura AC a E 133 Brilantní modř.
(11) Pro účely razítkování skořápek vajec a dekoračního barvení skořápky vajec smějí být použita pouze barviva uvedená v tabulce č. 1.
(12) Pro účely barvení potravin v domácnosti smějí být uváděna do oběhu barviva uvedená v tabulce č. l kromě těchto barviv: E 123 Amarant, E 127 Erythrosin, E 128 Červeň 2 G_ E 154 Hněď FK, E 160b Annato, bixin, norbixin, E 1619 Kanthaxanthin. E 173 Hliník (v podobě pigmentu) a E 180 Litholrubin BK.


Tabulka č. 1
Seznam barviv povolených k barvení potravin.

Číslo E Barvivo Charakter čísloC. 1.5/
barviva
E 100 Kurkumin 75 300
E 101 (i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5 '-fosfát
E 102 Tartrazin S6 19 140
E 104 Chinolinová žluť S 47 005
E 110 Žluť SY (synonymum Gelborange S) S 15 985
E 120 Košenila, kys. karmínová, karmín 75 470
E 122 Azorubin (synonymum Carmoisin) S 14 720
E 123 Amarant (synonymum Viktoriarubín 0) S 16 185
E 124 Ponceau 4R (synonymum Košenilová červeň A) S 16 255
E 127 Erythrosin S 45 430
E 128 Červeň 2G S 18 050
E 129 Červeň AIIura AC S 16 035
E 131 Patentní modř V S 42 051
E 132 Indigotin (synonymum Indigocarmine) S 73 015
E 133 Brilantní modř (synonymum Brilliant blue FCF) S 42 090
E 140 Chlorofyly a chlorofyliny
(i) Chlorofyly 75 810
(ii) Chlorofyliny 75 815
E 141 Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů 75 815
(i) Cu komplexy chlorofylů
(ii) Cu komplexy chlorofylinů
E 142 Zeleň S S 44 090
E 150 a Karamel. Kulér
E 150 b Kaustický sulfitový karamel
E 150 c Amoniakový karamel
E 150 d Amoniak - sulfitový karamel
E 151 Čerň BN (synonymum Brilliant black BN) S 28 440
E 153 Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny)
E 154 Hněd. FK S
E 155 Hněd. HT S 20 285
E 160 a Karotenu
(i) směs karotenů 75 130
(ii) Beta-karoten 40 800
E 160 b Annato. bixin. norbixin 75 120
E 160 c Paprikový extrakt. kapsanthin, kapsorubin
E 160 d Lykopen 75125
E 160 e Beta-apo-8'-karotenal 40 820
E 160 f Ethylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové 40 825
E 161 b Lutein
E 161 g Kanthaxanthin
E 162 Betalainová červeň, betanin (včetně extraktů z
červené řepy)
E 163 Anthokyany (získané fyzikálními postupy
z ovoce a zeleniny)
E 170 Uhličitan vápenatý 77 220
E 171 Oxid titaničitý (synonymum Titanová běloba) 77 891
E 172 Oxidy a hydroxidy železa 77 491
77 492
77 499
E 173 Hliník (v podobě pigmentu)
E 174 Stříbro (v podobě pigmentu)
E 175 Zlato (v podobě pigmentu)
E 180 Litholrubin BK S

___________________
5/ Identifikační číslo Color Indexu (C.l.), které garantuje identitu barviva při používání názvů v cizích jazycích. Jako čísla C. I. jsou v tabulce uvedena čísla z publikace Colour Index, 3 r. d. Ed., 1982. Vol I - 7. 1315 a z dodatků 37-40 (125), 41-44 (127-50), 45 -48 (130), 49-52 (132-50), 53 -56 (135).
6/ Symbol S označuje barviva, která jsou pokládána v rámci této vyhlášky za barviva syntetická

Tabulka č. 2

Potraviny, které nesmějí obsahovat přidaná barviva, pokud to není výslovně stanoveno v tabulkách č. 3, 4 a 7

1. nezpracované potraviny
2. minerální vody a stolní vody
3. mléko, polotučné a odtučněné mléko, pasterované či sterilované, včetně UHT mléka
týká se neochucených výrobků)
4. mléko ochucené kakaem či čokoládou
5. kysané mléčné výrobky (neochucené)
6. mléčné polokonzervy
7. podmáslí (neochucené)
8. smetana a sušená smetana (neochucené)
9. oleje a tuky živočišného a rostlinného původu
10. vaječný žloutek. bílek. vaječná melanž. sušené a zmrazené vaječné produkty
11. mouka. ostatní mlýnské výrobky a škrob
12. chléb a výrobkv z chlebového těsta
13. těstovinu a gnocchi
14. cukry (všechny mono - a disacharidy)
15. rajčatový protlak a rajčatové polokonzervy
16. studené omáčku na bázi rajčatové šťávy, kečupy
17. ovocné a zeleninové šťávy a nektary
18. Produkty z ovoce. zeleniny, brambor a hub - sterilované, nakládané či sušené, zpracované ovoce, zelenina, brambory a houby
19. extra džemy, extra rosoly a kaštanové pyré
20. maso, ryby, drůbež, zvěřina, měkkýši, korýši a produkty z nich (netýká se hotových pokrmů)
21. kakaové a čokoládové výrobky (netýká se nečokoládových náplní těchto výrobků)
22 pražená káva, kávoviny, čaj, extrakty z čaje, vč. ovocných a bylinných, přípravky na bázi čaje, ovoce a obilovin pro přípravu čajů a instantní produkty a směsi z nich
23. koření, směsi koření, sůl, náhrady soli
24. víno
25. kojenecká a dětská výživa
26. med
27. ovocné a obilné pálenky
28. vinný ocet
29. slad a výrobky ze sladu
30. zrající a čerstvé sýry (neochucené)
31. máslo z mléka koz a ovcí


Tabulka č. 3
Potraviny, ke kterým smějí být přidávána pouze určitá barviva.

Název potraviny Číslo E Barvivo NPM mg.I resp. mg.kg
Sladový chléb E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E 150 d Amoniak - sulfitový karamel NM
Pivo E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E150 d Amoniak - sulfitowi karamel NM
Máslo (včetně másla se E 160 a Karoteny NM
sníženým a zvýšeným
obsahem tuku)
Margarin. minarin, ostatní E 100 Kurkumin NM
tukové emulze. bezvodé E 160 a Karotenu NM
tuky E 160 b Annato. bixin. norbixin 10
Neochucené sýry tvrdé, E 160 a Karoteny NM
měkké a tavené E 160 b Annato. bixin. norbixin 15
E 160 c Paprikový extrakt NM
Ocet E 150 a Karamel NM

E150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E150 c Amoniakový karamel NM
E150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
Lihoviny typu whisky, E 150 a Karamel NM
brandy, rum E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E150 c Amoniakový karamel NM
E150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
Aromatizovaná vína hnědé E 150 a Karamel NM
baf. nápoje na bázi E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
aromatizovaných vín hnědé E 150 c Amoniakový karamel NM
barvy, likérová vína hnědé E 150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
baž. medovina
Zelenina nakládaná v octu, E 101 (i)Riboflavin NM
slaném nálevu, oleji (jj) Riboflavin-5'-fosfát NM
(kromě oliv) E 140 chlorofyly, chlorofyliny NM

E 141 mědnaté komplexy chlorofylů a NM
chlorofylinů
E150 a Karamel NM
E150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E150 c Amoniakový karamel NM
E150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
E160 a Karoteny NM
E162 Betalainová červeň NM
E 163 Anthokyany NM
Extrudované, expandované E 150 c Amoniakový karamel NM
obilné snídaně E 160 a Karoteny NM
E 160 b Annato, bixin. norbixin 25
E 160 c Paprikový extrakt NM
Obilné snídaně ochucené E 120 Košenila 200
ovocným aromatem E 162 Betalainová červeň NM
E 163 Anthokyany NM
Ovocné pomazánky E 100 Kurkumin NM
a podobné výrobky z ovoce E 120 Košenila 100
včetně těchto výrobků jednotlivě či
sníženým obsahem využi- v kombinaci
telné energie s E160d a E161
E 140 chlorofyly,chlorofiny NM
E 141 mědnaté komplexy chlorofylů a
chlorofylinů NM
E150 a Karamel NM
E150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E150 c Amoniakový karamel NM
E150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
E160 a Karoteny NM
E160 c Paprskový extrakt NM
E162 Betalainová červeň NM
E163 Anthokyany NM
E 160 d Lykopen 100
jednotlivě či
v kombinaci
s E 120 a E 161b
E 161 b Lutein 100
jednotlivě či
v kombinaci
s 120 a E 160 d
Uzené rnasné výrobky, E 100 Kurkumin 20
paštiky E 120 Košenila, kys. karmínová, 100
karmíny E 150 a Karamel NM
E150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E150 c Amoniakový karamel NM
E150 d Amoniak-sulfitový karamel NM
E160 a Karoteny 20
E160 c Paprikový extrakt 10
E162 Betalainová červeň NM

Hamburgerové maso s mi- E 120 Kořenila, kys. karmínová, 100
nimálním obsahem rostlinné karmíny
či obilné složky 4% E 150 a Karamel NM
E 150 b Kaustický sulfitový karamel NM
E 150 c Amoniakový karamel NM
E 150 d Amoniak-sulfitový karamel NM

Sušené granulované bram- E 100 Kurkumin NM
bory a bramborové vločky


Tabulka č. 4
Barviva, která jsou povolená výhradně pro určité účely.

číslo E Barvivo Název potraviny NPM mg.I
resp.mg.kg

E 123 Amarant aperitivní vína, lihoviny, alkoholické nápoje s 30
obsahem alkoholu vyšším i nižším než 15%
(obj.)
rybí jikry a mlíčí 30
E 127 Erytrosin koktejlové a kandované třešně 200
E 154 Hněď FK uzené ryby - lepry 20
E 161 p Kanthaxanthin štrasburské párky 15

E 173 Hliník vnější povrch nečokoládových cukrovinek NM
určených k dekoraci cukrářských výrobků
E 174 Stříbro vnější povrch cukrovinek určených k dekoraci NM
cukrářských výrobků, čokoládové cukrovinky,
likéry
E 175 Zlato vnější povrch nečokoládových cukrovinek NM
určených k dekoraci cukrářských výrobků,
čokoládové cukrovinky. likéry
E 180 Litholrubin BK jedlé povrchové vrstvy sýrů NM

E 160 b Annatto, bixin, margarín, minarin ostatní emulgované tuky, 10
norbixin bez obsahu vody
jedlé ozdoby a jedlé povrchové vrstvy 20
jemné a trvanlivé pečivo. cukrářské výrobky 10
zmrzliny, mražené krémy a podobné zmrazené 20
výrobky
lihoviny a alkoholizované nápoje včetně nápo- 10
jů s obsahem alkoholu nižším než 15% (obr.)
tvrdé, měkké a tavené sýry 15
deserty 10
snacky neochucené, pikantní na báň brambor, 20
obilovin. škrobu. extrudované či expandované
ostatní snacky a snacky na báň obalených oře- 10
chových jader
uzené ryby 10
jedlé povrchové vrstvy sýrů, jedlá klihovková 20
(kolagenová střívka)
extrudované, expandované obilné snídaně, 25
obilné snídaně ochucené ovocným aromatem


Tabulka č. 5
Barviva povolená k barvení potravin, neuvedených v tabulkách č. 2 a 3
Barviva, která smějí být používána v nezbytném množství k výrobě všech potravin, kromě dětské výživy a potravin uvedených v tabulkách č. 2 a 3

Číslo E Barvivo
E 101 (j) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5'-fosfát
E 140 chlorofyly a chlorofyliny
E 141 Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
E 150 a Karamel
E 150 b Kaustický sulfitový karamel
E 150 c Amoniakový karamel
E 150 d Amoniak - sulfitový karamel
E 153 Medicinální uhlí
E 160 a Karoteny
E 160 c Paprikový extrakt. kapsanthin, kapsorubin
E 162 Betalainová červeň. betanin
E 163 Anthokyany
E 170 Uhličitan vápenatý
E 171 Oxid titaničitý E 172 Oxidy a hydroxidy železa

Tabulka č. 6
Barviva, která smějí být používána k výrobě potravin jednotlivě či v kombinaci až do nejvyššího povoleného množství, uvedeného v tabulce č. 7.
Číslo E Barvivo
E 100 Kurkumin
E 102 Tartrazin
E 104 Chinolinová žluť
E 110 Žluť SY
E 120 Košenila, kyselina karmínové karmíny
E 122 Azorubin
E 124 Ponceau 4R
E 129 Červeň Allura AC
E 131 Patentní modř V
E 132 Indigotin
E 133 Brilantní modř
E 142 Zeleň S
E 151 Čerň BN
E 155 Hněď HT
E 160 d Lykopen
E 160 e beta-apo-8'-karotenal
E 160 f Ethylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové
E 161 b Lutein

Při použití v kombinaci se hodnota týká celkového množství použitých barviv. Nejvyšší povolená množství jsou vztažena na potravinu připravenou k požívání podle návodu výrobce (pokud přípravu před spotřebou vyžaduje). U některých potravin, kde je to zvlášť uvedeno, nesmějí být použita barviva syntetická. U ochucených nealkoholických nápojů, zmrzlin a obdobných zmrazených výrobků, desertů, jemného a trvanlivého pečiva, cukrářských výrobků a cukrovinek nesmí být obsah jednotlivého barviva E 110, E 122, E 124 a E 155 v rámci stanoveného společného nejvyššího povoleného množství vyšší než 50 mg kg nebo 50 mg.l.

Tabulka č. 7

Potraviny k jejichž výrobě smějí být použita barviva uvedená v tabulce č. 6
Název potraviny NPM mg.l
resp. mg.kg
ochucené nealkoholické nápoje. nápoje v prášku (x) 0
nápojové koncentráty pro přípravu ochucených nealkoholických ná pojů (x) 100
proslazené ovoce a zelenina 200
kompotu ovoce červené baryu 200
cukrovinky 300
jedle ozdoby na cukrářské výrobku 500
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 200
zmrzliny. mražené krému a obdobné zmrazené výrobky (x) 150
ochucené tavené sýry (mimo syntetická) 100
deserty včetně ochucených mléčných obrobků (x) 150
studené omáčky. majonézy. kořenící směsi (x) kromě kečupů a studených
omáček na bázi rajčatové šťávy 500
hořčice 300
pastu z rub a korýšů. 100
předvařené jedlé části korýšů 250
náhražku lososa 500
surimi 500
rybí mlíčí a jikry 300
balené výrobky z uzených ryb (mimo syntetická) 100
jedlý povrch sýrů (mimo syntetická) NM
jedlá klihovková (kolagenová) střívka NM
kompletní směsi pro zvláštní výživové účely určené ke snižování hmotnosti (x) 50
kompletní směsi pro zvláštní výživové účely určené k použití pod dohledem lékaře 50
polévky a polévkové přípravky (x)- mimo syntetická 50
analogy masa a rybího masa na bázi rostlinných bílkovin . 100
lihoviny a alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším,
nižším než 15% (obj) kromě uvedených v tah. 2 a 4 200
aromatizovaná vína, nápoje a koktejly na bázi aromatizovaných vín, 200
kromě těch. uvedených v tah. 3
Ovocná vína, včetně šumivých a perlivých, cidr, perry, aromatizovaná ovocná vína,
aromatizovaný cidr a perry 200
potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a) NM


6a) Potraviny odpovídající § 1 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 336/1997 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.
Symbol (x) označuje potraviny, u kterých se případně počítá s přípravou před konzumací podle návodu výrobce. Stanovené nejvyšší povolené množství se v takovém případě vztahuje na potravinu připravenou podle návodu.

Část 6
Konzervanty

(1) Sloučeniny kyseliny sorbové, benzoové, parahydroxybenzoové a jejich soli a estery, které smějí být používány ke konzervaci potravin, stanoví tabulka č. 1. Tyto hodnoty smějí být použity až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako příslušná kyselina.

Tabulka č. 1
Číslo E Látka Symbol
E 200 kyselina sorbová S
E 202 sorban draselný
E 203 sorban vápenatý
E 210 kyselina benzoová B
E 211 benzoan sodný
E 212 benzoan draselný
E 213 benzoan vápenatý
E 214 ethylparahydroxybenzoát PHB
E 215 ethylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 216 propylparahydroxybenzoát
E 217 propylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 218 methyliparahydroxybenzoát
E 219 methyliparahydroxybenzoát sodná sůl

(1) Potraviny, které smějí být konzervovány kyselinou sorbovou, benzoovou, parahydroxybenzoovou a jejich sloučeninami, uvedenými v tabulce č. 1. stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2
Název potraviny S B PHB S+B S+PBH S+B +PBH
Ochucené nápoje na bázi vína 200 - - - - -
ochucené nealkoholické nápoje a ochucené
nealkoholické nápoje se sníženým obsahem
využitelné energie (xxx) 300 (x) 150 - 200 S - -
tekuté koncentráty z čaje. tekuté koncentráty
výluhů z ovoce a výluhů z bylin - - - 600 - -
nízkoalkoholické víno 200 - - - -
vína, ovocná vína, fermentované ovocné
šťávy, např. cidr, perry 200 - - - - -
medovina 200 - - - - -
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu
nejvýše 15% obj. kromě piva a vína 200 (x) 200 - 400 - -
náplně pro ravioli, tortelini a podobné produkty 1 000 - - - - -
ovocné pomazánky a podobné produkty pokud
jsou baleny do obalů, v kterých nelze provést
jejich tepelnou sterilaci, dále kromě extra džemů
a jim podobných produktů, a džemů se sníženým
obsahem využitelné energie (xx), (xxx) - - - 1 000 - -
džemy, rosoly, marmelády a podobné produkty
se sníženým obsahem využi telné energie či
vyrobené bez přidaného cukru a ostatní obdobné
pomazánky na bázi ovoce - 500 - 1 000 - -
proslazené ovoce a zelenina - - - 1 000 - -
sušené ovoce 1 000 - - - - -
chemicky konzervované přípravky na bázi ovoce
a zeleniny pro průmyslovou výrobu potravin (xxx)
a pro prodej přímému spotřebiteli 1 000 - - - -
sirupy se sníženém obsahem využitelné
sirupy a nízkoenergetické nápojové koncentráty
pro prodej přímému spotřebiteli - - - 1 500 - -
chemicky konzervovaná zelenina v octě, 800 1 000 - 1 500 - -
soli, či oleji, kromě oliv (x) (x)
olivy 1000 - - - - -
bramborové těsto 2 000 - - - - -
rybí polokonzervy - - - 2 000 - -
polokonzervy z rybího mlíčí a jiker - - - 2 000 - -
jedlé části korýšů vařené - - - 2 000 - -
solené sušené rybv - - - 200 - -
plátkový balený sýr 1 000 - - - - -
tavený sýr 1 000 - - - - -

plátkový chléb s trvanlivostí delší než 7 dní 2 000 - - - - -
jemné pečivo a cukrářské výrobky s trvanlivostí
delší než 7 dní s vodní aktivitou více než 0.65 2 000 - - - - -
neextrudované snacky na bázi obilovin,
brambor a ořechů - - - - l 000 -
z toho max. 300 PBH
cukrovinky s výjimkou čokolády - - - - 0 l 500
z toho max. 300 PBH
sladké dezertní omáčky (toppingy) 1 000 - - - - -
tukové emulze kromě másla s obsahem
tuku nejméně 60% ( např. margarín) 1 000 - - - - -
tukové emulze kromě másla s obsahem tuku pod 60% 2 000 - - - - -
emulgované studené omáčky, majonézy
s obsahem tuku nejméně 60% 1 000 500 - 1000 - -
emulgované studené omáčky, majonézy
s obsahem tuku pod 60% 2 000 1000 - 2000 - -
neemulgované studené omáčky, kečupy - - - l 000 - -
salátu s trvanlivostí delší než 14 dní - - - 1500 - -
hořčice - - - 1000 - -
tekuté kořenící přípravky - - - 1000 - -
tekutá stolní sladidla - - - - - 2 000
žvýkačky 1 500 - - 1500 - -
aspiky 1000 500 - - - -
potraviny s upraveným obsahem
nutričních faktorů v tekuté podobě
s omezenou denní dávkou6a) - - - - - 2 000

Zkratky uvedené v tabulce mají tento význam
S + B použití kyseliny sorbové a kyseliny benzoové jednotlivě či v kombinaci až do Výše nejvyššího povoleného množství. počítáno jako suma těchto látek
S + PHB použití kyseliny sorbové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové jednotlivě či v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma těchto látek
S + B + PHB použití kyseliny sorbové, benzoové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové jednotlivě či v kombinaci až do výše nejvyššího pováleného množství, počítáno jako suma těchto látek

(3) Tam, kde je v tabulce č. 2 symbol (x), se buď použije pouze jeden konzervant nejvýše v uvedeném množství, nebo kombinace S + B.

(4) Tam, kde je to v tabulce č. 2 zvlášť vyznačeno, se hodnoty nejvyšších povolených množství týkají potravin připravených ke spotřebě podle návodu výrobce.

(5) U ovocných sirupů a vybraných typů ovocných pomazánek, u kterých je v tabulce č. 2 uveden symbol (xx). smějí být přítomna (výhradně jako rezidua konzervantů z chemicky konzervovaných polotovarů) kromě kyseliny sorbové a benzoové jednotlivě či v kombinaci také rezidua oxidu siřičitého (tabulka č. 4). Při současné přítomnosti kyseliny sorbové nebo benzoové nebo jejich směsi a oxidu siřičitého, smí být z každého nejvyššího povoleného množství přítomen jen takový procentní podíl, aby součet procentních podílů nepřekročil hodnotu 1 00%.
(6) Potraviny, u kterých je v tabulkách č. 2 a 4 uveden symbol (xxx), a potraviny z nich vyrobené, musí být na obale označeny informací "vyrobeno z chemicky konzervovaného polotovaru" nebo ve výčtu složek konečného výrobku musí být u takové složky uvedena informace o chemické konzervaci výchozí ovocné suroviny, například ("ovocný sirup z chemicky konzervovaného polotovaru, chemicky konzervovaný sirup, chemicky konzervovaný ovocný přípravek").
(7) Kyselina benzoová může být přirozeně přítomna v mléčných kysaných výrobcích až do množství 30 mg.kg. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.
(8) Oxid siřičitý a jeho sloučeniny, které smějí být používány při výrobě potravin, stanoví tabulka č. 3.

Tabulka č. 3

Číslo E Látka
E 220 oxid siřičitý
E 221 siřičitan sodný
E 222 hydrogensiřičitan sodný
E 223 disiřičitan sodný
E 224 disiřičitan draselný
E 226 siřičitan vápenatý
E 227 hydrogensiřičitan vápenatý
E 228 hydrogensiřičitan draselný

(9) Potraviny, ke kterým smí být přidáván oxid siřičitý a jeho sloučeniny uvedené v tabulce č. 3 a jejich nejvyšší povolená množství stanoví tabulka č. 4.

Tabulka č. 4

Název potraviny SO2 mg.l
resp.mg.kg

korýši a hlavonožci čerství a zmrazení (v jedlém podílu) 150
korýši a hlavonožci vaření (v jedlém podílu) 50
trvanlivé pečivo typu biskvit, kreker 50
škrob (mimo škrob pro dětskou výživu) 50
škrob a modifikovavý škrob pro dětskou výživu 10
ságo (*) 30
křupkv 30
sušené bramboru v prášku a granulované 400
neextrudované snacky na bázi brambor a obilovin 50
loupané (syrové) bramboru k přípravě pokrmů za tepla (*) 50
syrové výrobky z brambor (včetně zmrazených brambor) 100
k přípravě za tepla (*)
bramborové těsto k přípravě pokrmů za tepla (*) 100
sušená zelenina bílé baron 200
mletý křen a výrobkv z něj 800
sušené meruňky, broskve. vinné bobule, švestky a tiky 2000
k přípravě pokrmů po omytí v teplé vodě (*)
sušené banánu (*) 1000
sušená jablka a hrušku (*) 600
ostatní sušené ovoce. ořechy ve skořápce 200
ovocné sirupy (#). (xxx) 200
ovocné pomazánky kromě extra džemů a podobných výrobků a těchto 200
výrobku se sníženém obsahem energie (#), (xxx)
ovocné pomazánky se sníženým obsahem využitelné energie 50
ostatní ovocné pomazánky 50
ochucovací přípravkv na bázi citrusové šťávy 200
cukry (rafinovaný a afinovaný cukr, cukerný a invertní sirob (v sušině), 15
glukóza
škrobový sirup 20
ostatní cukry 40
sladké dezertní omáčku (toppingy) 40
ovocné koncentrátu z citrusové šťávo. jablečné šťávy a ananasové šťávy 350
pomerančová, grapefruitová. jablečná a ananasová šťáva 50
citrónová šťáva. limetová šťáva 350
ostatní koncentrátu na báň ovocné šťávy, či ovocné měli 250
hroznová šťáva 15
ochucecé nápoje na bázi vody s obsahem glukózového sirupu nejméně 50
235 g. (jen z použitých surovin)
ovocné limonádu a ovocné nápoje na bázi ovocných sirupů (xxx) 40
(jen přenosem ze sirupů)
nealkoholické nápoje na bázi ovocného koncentrátu 20
(jen přenosem i koncentrátů)
cukrovinky na bázi glukózy, glukózového a škrobového sirupu 50
(jen přenosem z těchto zdrojů)
vína s obsahem zbytkového cukru do 5 9.1-' červená 160
vína s obsahem zbytkového cukru do 5 g. bílá a růžová 210
vína s obsahem zbytkového cukru nad 5 g. červená 210
vína s obsahem zbytkového cukru nad 5 g. bílá a růžová 260
nealkoholické víno 200
cidr. perry. ovocné víno. šumivé ovocné víno 200
medovina 100
vinný a ovocný ocet 170
hořčice francouzského typu (Dijon) 500
hořčice ostatní 250
želatina 50
zelenina a ovoce v octě, oleji nebo nálevu (kromě oliv) 100
jakostní vína z České republiky splňující požadavky7a) na označení názvem "pozdní sběr"
a jakostní vína dovážená ze zemí EU splňující požadavky7b) na označení názvem "pozdní sběr" ... 300 mg.l-1,
jakostní vína bílá dovážená splňující požadavky7b) na označení původu z oblasti Francie
(Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes des Bourdeaux St. Macaire, Premieres Côtes
de Bourdeaux, Sainte- -Foy Bordeaux, Côtes de Bergerac s dodatkem i bez dodatku "Côtes
de Saussignac", Haut-Montravel, Côtes de Montravel a Rosette) a z oblasti Španělska (Allela,
La Mancha, Navarra, Penedés, Rioja, Rueda, Tarragona a Valencia) ... 300 mg.l-1,
jakostní vína bílá dovážená z oblasti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
splňující požadavky na označení "botrytis", "noble harwest" nebo "noble late harvested"
a "special late harvested" ... 300 mg.l-1,
jakostní vína z České republiky splňující požadavky7a) na označení názvem "výběr z hroznů",
dovážená vína splňující požadavky7b) na označení "Auslese" a jakostní vína bílá z Rumunska
splňující požadavky na označení některým z následujících názvů (Murfatlar, Cotnari, Tirnave,
Pietroasele, Valea Calugareasca) ... 350 mg.l-1,
jakostní vína z České republiky splňující požadavky7a) na označení "ledové víno" a "slámové víno"
a dovážená vína splňující požadavky7b) na označení "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein",
"Trockenbeerenauslese", "Eiswein" a jakostní vína bílá z oblastí Francie splňující požadavky na
označení oblasti původu (Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Crois-du-Mont,
Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance,
Graves Supérieures, Jurancon) ... 400 mg.l-1.


7a) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.
7b) Průvodní certifikát vystavený příslušným orgánem v zemi původu.


(10) Nejvyšší povolená množství jsou vyjádřena jako oxid siřičitý v mg.l nebo mg.kg (podle charakteru potraviny) a týkají se celkového obsahu 502, bez ohledu na jeho původ a bez ohledu na to. zda v potravině plní úlohu antioxidantu, konzervantu, či jinou. Skutečnost, že podmínky použití oxidu siřičitého k výrobě potravin jsou uvedeny souhrnně v části 6. nikterak neomezuje možnost označovat na obale výrobku zařazení mezi kategorie uvedené v části 1 odst. 7 podle převažující funkce ve výrobku.
(11) Obsah oxidu siřičitého 10 mg.kg nebo 10 mg.I a nižší se považuje za nulový (například pro účely deklarace přítomnosti). Oxid siřičitý může být přirozeně přítomen v pivu jako výsledek fermentačních procesů. V běžných pivech přirozený obsah oxidu siřičitého nesmí překročit 20 mg.I, v kvasnicových sudových pivech 50 mg.l. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.
(12) U ovocných sirupů a vybraných typů ovocných pomazánek. u kterých je v tabulce e. 4 uveden symbol (#) smějí být přítomny (výhradně jako rezidua konzervantů z chemicky konzervovaných polotovarů) kromě reziduí oxidu siřičitého také kyselina sorbová a benzoová (část 6, tabulka č. 2). Při současné přítomnosti kyseliny sorbové nebo benzoové nebo jejich směsi a oxidu siřičitého, smí být z každého nejvyššího povoleného množství přítomen jen takový procentní podíl, aby součet procentních podílů nepřekročil hodnotu 100%.
(13) U hořčice francouzského typu (Dijon) nesmí být souběžně s oxidem siřičitým použita konzervace kyselinou sorbovou a benzoovou.
(14) Skutečnost, že potraviny, u kterých je uveden symbol (*), jsou určeny k přípravě pokrmů za tepla či k přípravě pokrmů po omytí v teplé vodě, musí být vyznačena na obalu určeném pro spotřebitele.
(15) Potraviny s obsahem oxidu siřičitého vyšším než 50 mg.kg, u kterých není provedena informace podle odstavců 6 a 14 nebo podle části 1 odst. 7, musí být vedle informace o obsahu přídatných látek podle požadavků části 1 této přílohy opatřeny dále upozorněním "Sířeno". Tento požadavek neplatí pro révové víno.

Tabulka č. 5
Ostatní konzervanty, které smějí být používány ke konzervaci potravin a potraviny,
ke kterým je povoleno tyto látky přidávat

Nisin může být přirozeně přítomen v sýrech případně některých mléčných kysaných výrobcích jako výsledek činnosti mikroorganismů. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.
(16) Tam, kde je vyznačeno použití kyseliny propionové, je povoleno podnítí těchto látek:

číslo E Látka
E 280 kyselina propionová
E 281 propionan sodný
E 282 propionan vápenatý
E 283 propionan draselný

Nejvyšší povolené množství je počítáno jako kyselina propionová.
Kyselina propionová a její soli mohou být přítomny přirozeně ve fermentovaných mléčných
výrobcích jako výsledek činnosti mikroorganismů. V takovém případě se tato látka nepovažu-
je za látku přídatnou.

(17) U dimethyldikarbonátu představuje nejvyšší povolené množství nejvyšší povolené dávkování při výrobě. Výrobek při prodeji finálnímu spotřebiteli nesmí obsahovat zjistitelné množství této látky.

(18) Tam, kde je vyznačeno použití orthofenylfenolu, je povoleno použití těchto látek:7/

Číslo E Látka

E 231 orthofenylfenol
E 232 orthofenylfenolát sodný

Nejvyšší povolené množství je počítáno jako orthofenylfenol.

Číslo E Látka Název potraviny NPMmg.l
resp,mg.kg

E 230 bifenyl citrusové plody - jen k ošetření povrchu 70
E 231 orthofenylfenol citrusové plody -jen k ošetření povrchu 12
E 232
E 233 thiabendazol citrusové plody - jen k ošetření povrchu 6
banány -jen k ošetření povrchu 3
E 234 nisin pudinku ze semoliny a tapioky 3
mléčné deserty na bázi zakysaných
mléčných výrobků
sýry a tavené sýry 10
E 235 natamycin tvrdé, polotvrdé a poloměkké sýry -jen 1 mg.dm
(synonymum: k ošetření povrchu nepřítomnost
pimaricin) v hloubce
5 mm
trvanlivé salámy a trvanlivé masné výrobky 1 mg.dm
uzené studeným kouřem-jen k ošetření po- nepřitomnost
vrchu v hloubce
5 mm
E 242 dimethyl- ochucené nealkoholické nápoje na báň vo- 250
dikarbonát dv nebo na báň ovocné šťávy
konzervované výluhy z čaje a z aromati- 250
ckých bylin
nealkoholické víno 250
E 284 kyselina boritá kaviár 4000
E 285 tetraboritan sodný kaviár 4000
(počítáno jako
kys. boritá)
E 280, kyselina balený plátkový chléb s trvanlivostí 3000
E 281 propionová delší než 7 dní
E 282 chléb se sníženým obsahem využitelné 2000
energie s trvanlivostí delší než 7 dní
předpečený a balený chléb s trvanlivostí 2000
delší než 7 dní

balené jemné pečivo a cukrářské výrobku 2000
z moukz s vodní aktivitou vyšší než 0.65
E 1105 lysozym sýry, kromě čerstvých sýrů NMPoužití thiabendazolu k ochraně zásob zemědělských plodin je uvedeno v příloze č. 4


Tabulka č. 6
Dusitany a dusičnany, které smějí být používány při výrobě potravin a potraviny,
ke kterým je povoleno tyto látky přidávat /
(19) Tam, kde je vyznačeno použití dusitanu sodného, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 249 dusitan draselný
E 250 dusitan sodný

Pro použití je zvlášť uvedeno nejvyšší povolené dávkování (mg.kg) a zvlášť nejvyšší povolené reziduální množství (mg.kg), v obou případech počítáno jako dusitan sodný.

(20) Výře uvedené látky smějí být prodávány a používány k výrobě potravin pouze ve směsi se solí, nebo s náhradou soli, a to s obsahem nejvýše 0,9 % dusitanu sodného, jsou-li určeny pro hromadnou výrobu potravin nebo nejvýše 0,35 %, jsou-li určeny pro použití v domácnostech.

(21) Tam, kde je vyznačeno použití dusičnanu sodného, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 251 dusičnan sodný
E 252 dusičnan draselný

Při použití je zvlášť uvedeno nejvyšší povolené dávkování (mg.kg), počítáno jako dusičnan sodný a zvlášť nejvyšší povolené reziduální množství, počítáno jako dusičnan sodný a nebo jako dusitan sodný.

Povolené Povolená
Číslo E Látka Název potraviny dávkování rezidua
mg.kg mg.kg

E249 dusitan tepelně neopracované, uzené, sušené 150 50
E250 sodný masné výrobky 150 100
ostatní masné výrobky a masné výrob- 150 100
ky v konzervových plechovkách
uzená anglická slanina nestanoví 175
se
E251 dusičnan masné výrobky a masné výrobky 300 250
E252 sodný v konzervových plechovkách
reziduální dusičnany.,počítáno jako NaNO3
tvrdé a polotvrdé sýry a jejich analogy nestanoví 50
na bázi rostlinného tuku a rostlinné se počítáno jako
bílkoviny NaNO3
uzení a solení sledi a šproty nestanoví 200
se reziduální dusitany, počítáno jako NaNO2


_________________
3/ Pro obsah dusičnanů v zelenině. v ovoci a některých dalších potravinách jsou stanovena nejvyšší povolená množství v příloze f. 3.

Část 7

Kyseliny, zásady, soli a estery.

(1) Kyseliny, zásady, soli a estery, které smějí být používány obecně při výrobě potravin v nezbytném množství stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. I
Číslo E Látka
E 170 Uhličitany vápenaté (i) uhličitan vápenatý (ii) hydrogenuhličitan vápenatý
E 260 Kyselina octová
E 261 (i) Octan draselný
E 262 Octany sodné (i) octan sodný (ii) hydrogenoctan sodný (synonymum: diacetát sodný)
E 263 Octan vápenatý
E 270 Kyselina mléčná
E 296 Kyselina jablečná
E 300 Kyselina askorbová
E 301 Askorban sodný
E 302 Askorban vápenatý
E 325 Mléčnan sodný
E 326 Mléčnan draselný
E 327 Mléčnan vápenatý
E 330 Kyselina citrónová
E 331 Citronany sodné (i) dihydrogencitronan sodný
E332 citronany draselné (i) dihydrogencitronan draselný (ii) citronan draselný
E333 Citronany vápenaté (i) hydrogencitronan vápenatý (ii) dihydrogencitronan vápenatý (iii) citronan vápenatý
E 334 Kyselina vinná (L(+))
E 335 Vinany sodné (i) hydrogenvinan sodný (ii) vinan sodný
E 336 Vinany draselné (i) hydrogenvinan draselní(ii) vinan draselní
E 337 Vinan sodno-draselný
E 350 Jablečnany sodné (i) jablečnan sodný (ii) hydrogenjablečnan sodný
E 3 51 Jablečnan draselný
E 352 Jablečnany vápenaté (i) jablečnan vápenatý (ii) hydrogenjablečnan vápenatý
E 354 Vinan vápenatý
E 380 Citronan amonný
E 470 (a) Soli (sodné. draselné a vápenaté) mastných kyselin z jedlých tuh
E 470 (b) Hořečnaté soli mastných kyselin z jedlých tuků
E 500 Uhličitany sodné (i) uhličitan sodný (ii) hydrogenuhličitan sodný (iii) ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu (synonymum: sesquikarbonát sodný)
E 501 Uhličitanu draselné (i) uhličitan draselný (ii) hydrogenuhličitan draselný
E 503 Uhličitanu amonné (i) uhličitan amonný (ii) hydrogenuhličitan amonný
E 504 Uhličitany hořečnaté (i) uhličitan hořečnatý (ii) hydrogenuhličitan hořečnatý
E 507 Kyselina chlorovodíková
E 508 Chlorid draselný
E 509 Chlorid vápenatý
E 511 Chlorid hořečnatý
E 513 Kyselina sírová
E 514 Sírany sodné (i) síran sodný (ii) hydrogensíran sodný
E 515 Sírany draselné
E 516 Síran vápenatí
E 518 Sírou hořečnaté
E 524 Hydroxid sodný
E 525 Hydroxid draselná
E 526 Hydroxid vápenatá
E 527 Hydroxid amonný
E 528 Hydroxid hořečnatá
E 529 Oxid vápenatý
E 530 Oxid hořečnatí
E 570 Mastné kyseliny (z jedlých tuků)
E 574 Kyselina glukonová
E 575 Glukono-delta-Iakton
E 576 Glukonan sodný
E 577 Glukonan draselný
E 578 Glukonan vápenatý
E 640 Glycin a jeho sodná sůl
E 1518 Glyceryltriacetát (synonymum:triacetin)

(2) Kyseliny, soli a estery, které smějí být používány při výrobě potravin omezeně a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2. 9/

Tabulka č. 2
A) Tam. kde je vyznačeno použití kyseliny fosforečné, je povoleno pouští těchto látek:
Číslo E Látka
E 338 Kyselina fosforečná
E 339 Fosforečnany sodné (i) dihydrogenfosforečnan sodný (ii) monohydrogenfosforečnan sodný (iii) fosforečnan sodný
E 340 Fosforečnany draselné (i) dihydrogenfosforečnan draselný (ii) monohydrogenfosforečnan draselný (iii) fosforečnan draselný
E 341 Fosforečnany vápenaté (i) monohydrogenfosforečnan vápenatě (ii) dihydrogenfosforečnan vápenatý (iii) fosforečnan vápenatý
E 450 Difosforečnany

_____________
9/ Ve výčtu jsou uvedeny číselné kódy pro látky s čísly E 450 (vi), E 450 (v), E 450 (i), E 451 (i), E 451 (ii), E 452 (i), E 452 (ii), E 452 (iii), E 452 (iv).
V zemích Evropské unie se dříve pro tyto látky používaly ( v tomto pořadí ) číselné kódy E 540, E 450a, E 450a, E 450b, E 450b, E 450c, E 450c, E 543, E 544.

Číslo E Látka
E 451 Trifosforečnany (i) trifosforečnan sodný
E 451 Polyfosfáty (i) polyfosfát sodný

V uvedených aplikacích smějí být pováty kyselina fosforečná a fosfáty E 338, E 339. E 340, E 341. E 450, E 451 a E 452 jednotlivě, nebo v kombinaci až do hodnoty nejvyššího povoleného množství, které je počítáno jako mg P2O5 na 1 kg, či 1 l, či použití v kombinaci jako suma.

B) Tam. kde je vyznačeno použití kyseliny adipové, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka
E 355 Kyselina adipová
E 356 Adipan sodný
E 357 Adipan draselný
Nejvyšší povolené množství je počítáno jako kyselina adipová.

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.kg.-1
resp. mg.-l
E 338, Kyselina fosforečná ochucené nealkoholické nápoje 700
E 339, (pouze E 338)
E 340, sterilované a UHT mléko 1000
E 341, zahuštěné mléko do 28 % sušiny 1000
E 450, zahuštěné mléko s obsahem sušiny 28% a více 1500
E 451, sušené mléko a sušené odtučněné mléko 2500
E 452 sterilovaná a UHT smetana 5000
šlehaná smetana a její analogy s obsahem 5000
rostlinného tuku
měkké čerstvé sýry 2000
tavené sýry a analogy tavených sýrů 20000
masné výrobkv 5000
nápoje pro sportovce a hromadně vyráběné 500
balené vody, kromě stolní a kojenecké vody
sůl. náhrady soli 10000
práškové náhrady mléka do teplech nápojů 30000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů pro 50000
prodejní automaty
zmrzliny. mražené krémy a obdobné zmrazené 1000
výrobky
deserty 3000
práškové směsi pro přípravu desertů 7000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 20000
studené omáčky. majonézy 5000
polévky a vývary, polévkové přípravky 3000
výluhy z čaje a aromatických bylin 2000
cidr a perry 2000
žvýkačka (pouze E 341 ii) NM
sušené práškové potraviny (pouze E 341 iii) 10000
nápoje na bázi čokolády a sladu 2000
alkoholické nápoje (mimo piva a vína) 1000
obilné snídaně 5000
snacky 5000
surimi 1000
pasty z ryb a korýšů 5000
sladké dezertní omáčky (toppingy) a podobné 3000
výrobky
směsi pro zvláštní výživové účely 5000
nečokoládové cukrovinky na bázi cukru 5000
moučkový cukr (pouze E 341 iii) 10000
těstoviny 2000
směsi k obalování potravin před smažením 5000
zmrazené rybí filé (nezpracované) 5000
zmrazené jedlé části korýšů 5000
výrobky z brambor (včetně zmrazených a 5000
sušených)
kypřící prášek NM
potraviny s upraveným obsahem nutričních
faktorů s omezenou denní dávkou6a) NM
E 297 Kyselina fumarová náplně a sladké dezertní omáčky (toppingy) 2500
pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské
výrobky
cukrovinkářské výrobky na bázi cukru 1000
gelovité deserty s ovocnou příchutí 4000
deserty s ovocnou příchutí 4000
práškové směsi pro přípravu desertů 4000
práškové výrobky pro přípravu nápojů na bázi 1000
ovoce
instantní čaj 1000
žvýkačka 2000
E 353 Kyselina metavinná vína 100
E 355. Kyselina adipová náplně a sladké dezertní omáčky (toepingy) 2000
E 356. pro jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské
E 357 výrobky
gelovité deserty 6000
desertu s ovocnou příchutí 1000

práškové směsi pro přípravu desertů 1000
(po úpravě dle návodu)
nápoje v prášku ( v nápoji) 10000
E 363 Kyselina jantarová deserty 6000
polévky a vývary 5000
nápoje v prášku (v nápoji) 3000
E 385 Dvojsodno-vápenatá emulgované omáčky, majonézy 75
sůl kyseliny ethylen- sterilované luštěniny, sterilovaná laťková 250
diamintetraoctové zelenina. žampióny a artyčoky
(synonymum : sterilované výrobky z korýšů a měkkýšů 75
kalciumdinatrium sterilované výrobky z ryb 75
EDTA) minarin, emulgovaný tuk se sníženým obsa- 100
hem tuku
zmrazení korýši 75
E 579 Glukonan železnatý černé olivy 150 počítáno
jako železo
E 585 Mléčnan železnatý černé olivy 150 počítáno
jako železo
E 927 Močovina žvýkačka bez přidaného cukru 30000
(b) (synonymum:
Carbamid)
E 1505 Triethylcitrát sušený vaječný bílek NM

Část 8

Náhradní sladidla

(1) Jako náhradní sladidla smějí být používány výlučně látky uvedené v tabulce, a to za podmínek v tabulce uvedených.

(2) Za náhradní sladidla se pro účely této vyhlášky nepovažují potraviny se sladkou chutí, jakými jsou monosacharidy (včetně fruktózy), disacharidy a med.

(3) Náhradní sladidla smějí být používána s cílem udělit potravinám sladkou chuť a dále k přípravě stolních sladidel 10a). Stolní sladidla musí obsahovat jako součást označení text "Stolní sladidlo na bázi...." s použitím názvu náhradního sladidla, uvedeného v této části.

(4) Náhradní sladidla nesmějí být používána k výrobě potravin, určených pro další zpracování na dětskou výživu, pokud není stanoveno jinak.

(5) Stanovená nejvyšší povolená množství, uvedená v této části jsou vztažena na potravinu. připravené ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud přípravu před spotřebou vyžadují.

(6) Ustanoveními této části není dotčeno použití zde uvedených látek pro jiné účely, než je slazení (části 9, 12 a 15).

(7) Stolní sladidla a potraviny, obsahující jako náhradní sladidla polyalkoholy E 420, E 421, E 953, E 965, E 966. E 967 v množství vyšším než 10 %, musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny výstrahou: "Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky...Toto ustanovení se nevztahuje na žvýkačky a potraviny s upraveným obsahem nutričních faktorů s omezenou denní dávkou.6a) Stolní sladidla a potraviny obsahující Aspartam E 951 musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny textem: "Obsahuje zdroj fenylalaninu".

(8) Pod pojmem "výrobek se sníženým obsahem využitelné energie;' se v této části rozumí výrobek. u kterého snížení obsahu využitelné energie představuje nejméně 30 % využitelné energie. poskytované podobným výrobkem stejné hmotnosti, jehož obsah využitelné energie nebyl snížen.

(9) Pod slovy "výrobek bez přidaného cukru" se v této části rozumí výrobek, ke kterému nebyly při výrobě přidány monosacharidy, disacharidy a jiné potraviny, používané pro své sladivé vlastnosti.


"10a) Potraviny obsahující náhradní sladidla, příp. další složky, určené k přislazování pokrmů před spotřebou.Tabulka

Číslo E Látka Potraviny NPM
mg.kg. 1
resp. mg.-1

E 420 Sorbitol deserty na bázi vody se sníženým obsahem NM
(i) Sorbitol využitelné energie nebo bez podaného cukru
(ii) Sorbitol sirup deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se NM
potraviny s upraveným obsahem nutričních
faktorů s omezenou denní dávkou6a) NM
E 421 Mannitol sníženým obsahem využitelné energie nebo
potraviny s upraveným obsahem nutričních
faktorů s omezenou denní dávkou6a) NM
E 953 Isomalt bez přidaného cukru
potraviny s upraveným obsahem nutričních
faktorů s omezenou denní dávkou6a) NM
E 965 Maltitol deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým NM
(i) Maltitol obsahem využitelné energie nebo bez přidané
(ii) Maltitol sirup deserty na bázi vajec se sníženým obsahem NM
potraviny s upraveným obsahem nutričních
faktorů s omezenou denní dávkou6a) NM
E 966 Laktitol využitelné energii bez přidaného cukru
potraviny s upraveným obsahem nutričních
faktorů s omezenou denní dávkou6a) NM
E 967 Xylitol deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem NM
využitelné energie nebo bez přidaného cukru
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem NM
využitelné energie nebo bez podaného cukru
obilné snídaně a podobné výrobky na báň NM
obilovin se sníženým obsahem využitelné
energie nebo bez přidaného cukru
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené NM
výrobky se sníženým obsahem využitelné
energie nebo bez přidaného cukru
ovocné pomazánky se sníženým obsahem vy- NM
užitelné energie nebo bez přidaného cukru 3
ovocné přípravky se sníženým obsahem cukru NM
kromě těch, které jsou určeny pro výrobu ne-
alkoholických nápojů na bázi ovocné šťávy
cukrovinky bez přidaného cukru NM
cukrovinky na bázi sušeného ovoce se sníže- NM
ným obsahem využitelné energie nebo bez
přidaného cukru
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsa- NM
hem využitelné energie nebo bez přidaného
cukru
cukrovinky na bázi kakaa se sníženým obsa- NM
hem využitelné energie nebo bez přidaného
cukru
pomazánky na bázi kakaa. mléka, sušeného NM
ovoce nebo tuku se sníženým obsahem využi-
telné energie nebo bez přidaného cukru
žvýkačka bez přidaného cukru NM
studené omáčky. majonézy NM
hořčice NM
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky NM
se sníženým obsahem využitelné energie nebo
bez přidaného cukru
dietní potraviny určené k náhradě celodenní NM
stravy či jednotlivých pokrmů
stolní sladidla NM
potraviny s upraveným obsahem nutričních
faktorů s omezenou denní dávkou6a) NM
E 950 Acesulfam K ochucené nápoje na bázi vody se sníženým 350
obsahem využitelné energie, nebo bez přida-
ného cukru a nápojové koncentráty pro přípra-
vu těchto nápojů (po naředění podle návodu
výrobce)
ochucené nápoje na bázi mléka a mléčných 350
přípravků a ochucené nápoje na báň ovocné
šťávy se sníženým obsahem využitelné ener-
gie, nebo bez přidaného cukru a nápojové
koncentráty pro přípravu těchto nápolu (po
naředění podle návodu výrobce)
nealkoholické pivo 350
deserty na báň vody se sníženým obsahem 350
využitelné energie. nebo bez přidaného cukru
deserty na báň mléka a mléčných přípravků se 350
sníženým obsahem využitelné energie, nebo
bez přidaného cukne
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým 350
obsahem využitelní energie, nebo bez přida-
ného cukru
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem 350
využitelné energie, nebo bez přidaného cukru
deserty na báň obilovin se sníženým obsahem 350
využitelné energie. nebo bez přidaného cukru
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem 350
využitelné energie, nebo bez přidaného cukru
ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů 350
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené 800
výrobky se sníženým obsahem využitelné
energie. nebo bez přidaného cukru
kompoty se sníženým obsahem využitelné 350
energie. kompoty bez přidaného cukru
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým 350
obsahem využitelné energie
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu 200
cukrovinku bez přidaného cukru 500
cukrovinku na bázi kakaa, nebo sušeného ovo- 500
ce se sníženým obsahem využitelné energie,
nebo bez přidaného cukru
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsa- 1000
hem využitelné energie, nebo bez přidaného
cukru
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného 1000
ovoce nebo niku se sníženým obsahem využi-
telné energie
žvýkačka bez přidaného cukru 2000
cidr a perry 350
tmavé pivo, pivo s obsahem alkoholu do 350
1,2 % obj., pivo s titrační kyselostí vyšší než 30
mekv. NaOH., pivo s koncentrace původní
mladiny nižší než 6 % hm.
studené omáčky, majonézy 350
hořčice 350
saláty s obsahem studených omáček. majonéz 350
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky 1000
pro speciální nutriční účely
sladkokyselé konzervě a polokonzervy a mari- 200
nády z ryb. korýšů a měkkýšů
stolní sladidla NM
dietní potraviny, určené k náhradě celodenní 450
stravy či jednotlivých pokrmů
potraviny s upraveným obsahem nutričních
faktorů s omezenou denní dávkou6a) 2 000
ovocné pomazánky se sníženým obsahem
využitelné energie NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1 1000

E 951 Aspartam ochucené nápoje na bázi vody se sníženým 600
obsahem využitelné energie nebo bez přida-
ného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu
těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)
ochucené nápoje na bázi mléka a mléčných 600
přípravků a ochucené nápoje na bázi ovocné
šťávy se sníženým obsahem využitelné ener-
gie, nebo bez přidaného cukru a nápojové
koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po
naředění podle návodu výrobce)
nealkoholické pivo 600
deserty na bázi vody se sníženým obsahem 1000
využitelné energie nebo bez přidaného cukru
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se 1000
sníženým obsahem využitelné energie, nebo
bez přidaného cukru
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženým 1000
obsahem využitelné energie, nebo bez přida-
ného cukru
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem 1000
využitelné energie nebo bez přidaného cukru
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem 1000
využitelné energie nebo bez přidaného cukru
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem 1000
využitelné energie nebo bez přidaného cukru
ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů 500
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené 800
výrobky se sníženém obsahem využitelné
energie, nebo bez přidaného cukru
kompoty se sníženým obsahem využitelné 1000
energie. kompoty bez přidaného cukru
ovocné pomazánky se sníženým obsahem vy- 1000
užitelné energie
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým 1000
obsahem využitelné energie
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu 300
cukrovinky bez přidaného cukru 1000
cukrovinky na bázi kakaa, nebo ořechů se sní- 2000
ženým obsahem využitelné energie, nebo bez
přidaného cukru
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsa- 2000
hem využitelné energie, nebo bez přidaného
cukrů
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného 1000
ovoce, nebo tuku se sníženým obsahem využi-
telné energie
žvýkačka bez přidaného cukru 5500
cidr a perry 600
tmavé pivo, pivo s obsahem alkoholu do 600
1,2 % obj., pivo s titrační kyselostí vyšší než 30
mekv. NaOH 1, pivo s koncentrací původní
mladiny nižší než 6% hm.
studené omáčky. majonézy 350
hořčice 350
jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky 1700
pro speciální nutriční účely
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a mari- 300
nády z ryb. korýšů a měkkýšů
stolní sladidla NM
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti určené 800
k náhradě celodenní stravy či jednotlivých
pokrmů
dietní potraviny určené k náhradě celodenní 1000
stravy či jednotlivých pokrmů
potraviny s upraveným obsahem nutričních
faktorů s omezenou denní dávkou6a) 5 500
E 954 Sacharin a jeho ochucené nápoje na bázi vody se sníženým
sodná, draselná a obsahem využitelné energie, nebo bez přida- 80
vápenatá sůl, ného cukru a nápojové koncentráty pro přípra-
počítáno jako vu těchto nápojů (po naředění podle návodu
volný imid výrobce)
ochucené nápoje na bázi mléka a mléčných 80
přípravků a ochucené nápoje na bázi ovocné
šťávy se sníženým obsahem využitelné ener-
gie, nebo bez přidaného cukru a nápojové
koncetráty pro přípravu těchto nápojů (po
naředění podle návodu výrobce)
nealkoholické pivo 80
deserty na bázi vody se sníženým obsahem 100
využitelné energie, nebo bez přidaného cukru
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se 100
sníženým obsahem využitelné energie, nebo
bez přidaného cukru
deserty na báň ovoce a zeleniny se sníženým 100
obsahem využitelné energie nebo bez přidané-
ho cukru
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem 100
využitelné energie, nebo bez podaného cukru
deserty na báň obilovin se sníženým obsahem 100
využitelné energie nebo bez přidaného cukru
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem 100
využitelné energie. nebo bez přidaného cukru
ochucené snacky na bázi škrobů a ořechů 100
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené 100
výrobky se sníženým obsahem využitelné
energie, nebo bez přidaného cukrů
kompoty se sníženým obsahem využitelné 200
energie, nebo bez přidaného cukru
ovocné pomazánky se sníženým obsahem vy- 200
užitelné energie nebo bez přidaného cukru
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým 200
obsahem využitelné energie nebo bez přidané-
ho cukru
ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu 160
cukrovinky bez přidaného cukru 500
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovo- 500
ce se sníženým obsahem využitelné energie,
nebo bez přidaného cukru
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsa- 300
hem využitelné energie, nebo bez přidaného
cukru
oplatky 800
pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného 200
ovoce nebo tuku se sníženým obsahem využi-
telné energie. nebo bez přidaného cukru
žvýkačka bez přidaného cukru 1200
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 170
pro speciální nutriční účely
cidr a perry 80
tmavé pivo, pivo s obsahem alkoholu do 80
1,2 % obj., pivo s titrační kyselostí vyšší než
30 mekv. NaOH1 , pivo s koncentrací pů-
vodní mladiny nižší než 6% hm. 1
studené omáčky, majonézy 160
hořčice 320
sladkokyselé konzervy a polokonzervy a mari- 160
nády z ryb. korýšů a měkkýšů
stolní sladidla NM
dietní potraviny ke kontrole hmotnosti určené 240
k náhradě celodenní stravy či jednotlivých
pokrmů
dietní potraviny určené k náhradě celodenní 100
stravy či jednotlivých pokrmů
potraviny s upraveným obsahem nutričních
faktorů s omezenou denní dávkou6a) 1 200
E 957 Thaumatin Cukrovinku bez přidaného cukru 50
Cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovo- 50
ce se sníženým obsahem využitelné energie,
nebo bez přidaného cukru
žvýkačka bez přidaného cukru 50
potraviny s upraveným obsahem nutričních
faktorů s omezenou denní dávkou6a) 400
E 959 Neohesperidin ochucené nápoje na bázi vody se sníženým 30
DC obsahem využitelné energie,nebo bez přida-
ného cukru a nápojové koncentráty pro přípra-
vu těchto nápojů (po naředění podle návodu
výrobce)
ochucené nápoje na bázi mléka a mléčných 50
přípravků se scezeným obsahem využitelné
energie, nebo bez přidaného cukru a nápojové
koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po
naředění podle návodu výrobce)
ochucené nápoje na bázi ovocné šťávy se sní- 30
ženým obsahem využitelné energie, nebo bez
přidaného cukru a nápojové koncentráty pro
přípravu těchto nápojů (po naředění podle
návodu výrobce)
nealkoholické pivo 10
deserty na bázi vody se sníženým obsahem 50
využitelné energie. nebo bez přidaného cukru
deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se 50
sníženým obsahem využitelné energie, nebo
bez přidaného cukru
deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženém 50
obsahem využitelné energie, nebo bez přida-
ného cukru
deserty na bázi vajec se sníženým obsahem 50
využitelné energie, nebo bez přidaného cukru
deserty na bázi obilovin se sníženým obsahem 50
využitelné energie, nebo bez přidaneho cukru
deserty na bázi tuku se sníženým obsahem 50
využitelné energie, nebo bez přidaného cukru
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené 50
výrobky se sníženým obsahem využitelné
energie, nebo bez přidaného cukru
kompoty se sníženým obsahem využitelné 50
energie, nebo bez přidaného cukru
ovocné pomazánky se sníženým obsahem vy- 50
užitelné energie
ovocné a zeleninové přípravky se sníženým 50
obsahem využitelné energie
cukrovinky bez přidaného cukru 100
cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovo- 100
ce se sníženém obsahem využitelné energie.
nebo bez přidaného cukru
cukrovinky na bázi škrobu se sníženým obsa- 150
hem využitelné energie nebo bez přidaného
cukru
pomazánky na bázi kakaa mléka, sušeného 50
ovoce nebo tuku se sníženém obsahem využi-
telné energie nebo bez přidaného cukru
žvýkačka bez přídavku cukru 400
cidr a perry 20
tmavé pivo, pivo s obsahem alkoholu do l0
1,2 % obj., pivo s titrační kyselostí vyšší než 30
mekv. NaOH f', pivo s koncentrací původní
mladiny nižší než 6% hm.
sladkokyselé konzervě a polokonzervy a mari- 30
nády z ryb. korýšů a měkkýšů
studené omáčky, majonézy 50
hořčice 50
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 150
pro speciální nutriční účely
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti určené 100
k náhradě celodenní stravy či jednotlivých
pokrmů
stolní sladidla NM

(3) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin omezeně a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2.
Část 9

Látky chuťové a povzbuzující

(l) Nejvyšší povolená množství, uvedená v této části, se týkají potravin, připravených ke spotřebě podle návodu výrobce, pokud přípravu před spotřebou vyžadují.

(2) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

číslo E Látka
bez čísla E OktaacetylsacharózaTabulka č. 2

A) Tam, kde je povoleno použití kyseliny glutamové, je povoleno pouští těchto látek:

Číslo E Látka
E 620 kyselina glutamová
E 621 glutaman sodný
E 622 glutaman draselný
E 623 glutaman vápenatý
E 624 glutaman amonný
E625 glutaman hořečnatý

Tyto látky se smějí používat jednotlivě nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství. počítáno jako kyselina glutamová. Při použití v kombinaci nesmí suma jejich množství překročit hodnotu nejvyššího povoleného množství.

B) Tam, kde je vyznačeno použití kyseliny guanylové, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka

E 626 Kyselina guanylová
E 627 Guanylan sodný
E 628 Guanylan draselný
E 629 Guanylan vápenatý
E 630 Kyselina inosinová
E 631 Inosinan sodný
E 632 Inosinan draselný
E 633 Inosinan vápenatý
E 634 Vápenaté soli 5 -ribonukleotidů
E 635 Sodné soli 5 -ribonukleotidů

Tyto látky se smějí používat jednotlivě nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství. počítáno jako kyselina guanylová. Při použití v kombinaci nesmí suma jejich množství překročit hodnotu nejvyššího povoleného množství.

(4) při použití látek E 950, E 957,E957, E 959 k výrobě žvýkačky (jen pro zvýraznění aromatu) v kombinaci smí být použit u každé z těchto látek jen takový procentní podíl nejvyššího povoleného množství, aby součet procentních podílů nepřekročil hodnotu 100 %.

(5) Při použití kofeinu (kofein, kofeinmonohydrátu) nebo chininu (chininsulfátu, chininhydrochloridu) k výrobě nealkoholických nápojů nebo koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů na bázi vody musí být na obalu uvedeno upozornění na obsah těchto látek. Obsah těchto látek v koncentrátu k přípravě nealkoholických nápojů smí být nejvýše takový, aby při přípravě podle návodu nebyla překročena hodnota nejvyššího povoleného množství pro tuto látku, stanovená pro nealkoholické nápoje na bázi vody. Při obsahu přidaného kofeinu v nealkoholickém nápoji nebo koncentrátu k přípravě nealkoholických nápojů musí být uvedeno označení "Obsahuje kofein.

(6) Při obsahu přidaného chininu v nápoji, v koncentrátu na přípravu nealkoholických nápojů musí být uvedeno označení "Obsahuje chinin".

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-l
resp.mg.kg-1

E 620 až kyselina glutamová potraviny obecně kromě nealkoholických 10 000
E 625 nápojů
kořenící přípravku NM
směsi koření se solí a glutamanem NM
E 626 až kyselina guanylová potraviny obecně kromě nealkoholických 500
E 635 nápojů
kořenící přípravky NM
E 950 Acesulfam K žvýkačka - jen k zvýraznění aromatu 800
E 951 Aspartam žvýkačka - jen k zvýraznění aromatu 2500
E 957 Thaumatin žvýkačka - jen k zvýraznění aromatu 10
E 959 Neohesperidin DC žvýkačka -jen k zvýraznění aromatu 150
margarin -jen k zvýraznění aromatu 5

minarin, emmulgované tuky se sníženým 5
obsahem tuku - Jen k zvýraznění aromatu
masné výrobky - jen k zvýraznění aromatu 5
ovocné rosoly -jen k zvýraznění aromatu 5
výrobky z rostlinných bílkovin - jen 5

bez čísla E kofein, kofein mono- nealkoholické nápoje na báň vody 250
hydrát (počítáno jako s výjimkou nápojů typu energy drink
kofein) (nápoj obsahující kofein, taurin, vitaminu)
lihoviny NM
bez čísla E chininsulfát (počítáno nealkoholické nápoje na bázi vody a 75
jako chininová báze) ostatní nealkoholické nápoje 300
bez čísla E chinin hydrochlorid nealkoholické nápoje na bázi vody 75
(počítáno jako chini- s výjimkou nápojů typu energy drink
nová báze) obsahující kofein. taurin, vitaminy)
lihovinu 300

Část 10

Zahušťovadla, stabilizátory

(l) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin, zejména jako zahušťovadla a stabilizátory, v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1.

Tabulka č. 1
Číslo E
E 400 Kyselina alginová
E 401 Alginát sodný
E 402 Alginát draselný
E 403 Alginát amonný
E 404 Alginát vápenatý
E 406 Agar
E 407 Karagenan
E 407a Guma Euchema (synon. afinát řasy Euchema)
E 410 Karabin
E 412 Guma gum
E 413 Tragant
E 414 Arabská guma
E 415 Xanthan
E 417 Guma tura
E 418 Guma gellan
E 440 Pektiny
E 460 Celulózy
E 461 Methylcelulóza
E 463 Hydroxypropylcelulóza
E 464 Hydroxypropylmethylcelulóza
E 465 Ethylmethylcelulóza
E 466 Karboxymethylcelulóza (Synonymum -
E 1200 Polydextrozy
E 1404 Oxidovaný škrob
E 1410 Fosfátový monoester škrobu
E 1412 Fosfátový diester škrobu
E 1413 Monofosfát škrobového difosfátu
E 1414 Acetylovaný škrobový difosfát
E 1420 Acetylovaný škrob
E 1422 Acetylovaný škrobové adipan
E 1440 Hydroxypfopylškrob
E 1442 Hydroxypfopylškrobový difosfát
E 1450 škrobový oktenylsukcinát sodný
(2) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin jako zahušťovadla a stabilizátory omezeně a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2.


Tabulka č. 2

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp.mg.kg.-1
E 444 Acetát isobutyrát - zakalené ochucené nealkoholické nápoje 300
- sacharózy na báň vody
E 445 Glycerolester zakalené ochucené nealkoholické nápoje 100 borovicové pryskyřice na bázi vody

E 405 Propan 1,2-diol-alginát tukové emulze 3000
(synonymum: jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské 2000
propylenglykolalginát) výrobky
náplně, sladké dezertní omáčky 5000
(toppingy) a polevy pro jemné pečivo,
cukrářské výrobky a deserty
nečokoládové cukrovinky na bázi cukru 1500
vodové zmrzliny a obdobné zmrazené 3000
výrobky
snacky na bázi obilovin či brambor 3000
studené omáčky, majonézy 8000
žvýkačka 5000
ovocné a zeleninové přípravky 5000
ochucené nealkoholické nápoje 300
emulzní likéry 10000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti 1200
a dietní potraviny určené k náhradě ce-
lodenní stravy čí jednotlivých pokrmů
E 416 Guma karaya snacky na bázi obilovin či brambor 5000
polevy na ořechová jádra 10000
cukrářské a cukrovinkářské náplně, 5000
sladké dezertní omáčky (toppingy) a
polevy pro jemné pečivo, trvanlivé peči-
vo a cukrářské výrobky
dezerty 6000
emulgované omáčky, majonézy 10000
vaječné likéry 10000
Žvýkačka 5000
Část 11

Emulgátory

(1) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin jako emulgátory v nezbytném množství. stanoví tabulka č. 1

Tabulka č. 1
Číslo E Látka

E 322 Lecitiny
E 471 Mono. a diglyceridy mastných kyselin (z jedlých tuků)
E 472 (a) Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou
E 472 (b) Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou
E 472 (c) Estery mono. a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou
E 472 (d) Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou
E 472 (e) Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou
E 472 (f) Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou a vlitou

(2) Další látky, které smějí být používány při výrobě potravin jako emulgátory a potraviny, ke kterým je povoleno tyto látky přidávat, stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2
A) Tam, kde je vyznačeno použití polysorbátů, je povoleno povátí těchto látek:

Číslo E Látka

E 432 PoIyoxyethylensorbitanmonolaurát (synonymum : Polysorbate 20)
E 433 Polyoxyethylensorbitanmonooleát (synonymum : Polysorbate 80)
E 434 Polyoxyethylensorbitaumonopalmitát (synonymum : Polysorbate 40)
E 435 Polyoxyethylensorbitanmonostearát (synonymum : Polysorbate 60)
E 436 Polyoxvethylensorbitantastearát (synonymum : Polysorbate 65)

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci, až do výše nejvyššího povoleného
množství. počítáno jako suma všech těchto použitých látek.

B) Tam, kde je vyznačeno použití cukroesterů, je povoleno pokřti těchto látek:

Číslo E Látka
E 473 Estery sacharozy s mastnými kyselinami (z jedlých tuků)
(synonymum : Cukroestery)
E 474 Cukroglyceridy

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma obou látek.

C) Tam. kde je vyznačeno použití stearoyllaktylátů, je povoleno povátí těchto látek:

Číslo E Látka

E 481 Stearoyl-2-laktylát sodný
E 482 Stearoyl-2-laktylát vápenatý

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství. počítáno jako suma těchto látek.

D) Tam. kde je vyznačeno použití sorbitanmonostearátu, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka

E 491 Sorbitanmonostearát
E 492 Sorbitantristearát
E 493 Sorbitanmonolaurát
E 494 Sorbitanmonooleát
E 495 Sorbitanmonopalmitát

Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci až do výše nejvyššího povoleného množství, počítáno jako suma těchto látek.

E)

Číslo E Látka Název potraviny NPM mg.l-1
resp.mg.kg-11
E 432, Polysorbáty jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 3000
E 433, emulgované tuky pro pekařské účely 10000
E 434, nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
E 435, zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené l 000
výrobky
E 436 dezerty 3000
cukrovinky na bázi cukru 1000
studené emulgované omáčky, majonézy 5000
polévky, polévkové přípravky 1000
žvýkačka 5000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti, urče- 1000
né k náhradě celodenní stravy či jednotlivých
pokrmům
E 442 Amonné soli čokoláda a čokoládové cukrovinky 10000
fostatidových ky-
selin (synonymum:
Emulgátor RM,
Emulgátor LM)
výrobky s obsahem kakaa a čokolády 10000
E 473, Cukroestery konzervovaný výluh z kávy 1000
E 474 tepelně opracované masné výrobky 5000
v přepočtu
na tuk
emulgované tuky pro pekařské účely 10000
jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 20000
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené 5000
výrobky
cukrovinky na bázi cukru 5000
dezerty 5000
studené omáčky, majonézy 10000
polévky a vývaru. polévkové přípravky 2000
čerstvé ovoce (k ošetření povrchu) NM alkoholické nápoje (kromě piva a vína) 5000
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů 10000
nápoje na bázi mléka 5000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti, a di- 5000
etní potraviny určené k náhradě celodenní
stravy či jednotlivých pokrmů
žvýkačka 10000

E 475 Estery polyglyce- jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
rolu s mastnýma
kyselinami (z jedlých tuků)
emulzní likéry 5 000
výrobky z vajec 1000
práškové náhrady mléka do telých nápojů 500
žvýkačka 5000
emulgované tuky 5000
nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
cukrovinky na bázi cukru 2000
dezerty 2000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti, a di- 5000
etní potraviny určené k náhradě celodenní
stravy či jednotlivých pokrmů
E 476 Polyglycerol- nízkotučné a netučné pomazánky a dresingy 4000
polyricin-oleát čokoládové cukrovinky, čokoláda 5000
E 477 Estery propan-1,2- jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
diolu s mastnými emulgované tuky pro pekařské účely 10000
kyselinami nemléčné náhrady mléka a smetany 5000
(z jedlých tuků) práškové náhrady mléka do teplých nápojů 1000
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené 3000
výrobky
cukrovinky na bázi cukru 5000
dezerty 5000
přípravky nahrazující smetanu ke šlehání 30000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti, a di- 1000
etní potraviny určené k náhradě celodenní
stravy či jednotlivých pokrmů

E 479 b Směsný produkt emulgované tuky pro smažení 5000
interakce tepelně
oxidovaného sojo-
vého oleje s mono-
a diglyceridy
mastných kyselin
z jedlých tuků
E 481 Stearoyl laktyláty jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 5000
E 481 předvařená rýže 4000
obilné snídaně 5000
emulzní likéry 8000
snacky na bázi obilovin 2000

žvýkačka 2000
emulgované tuky 10000
dezerty 5000
cukrovinky na bázi cukru 5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 3000
(bez fosfátů)
snacky na bázi obilovin a brambor 5000

masové konzervy ze sekaného a mělněného 4000
masa
práškové směsi pro přípravu teplých nápojů 2000
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti, a di- 2000
etní potraviny určené k náhradě celodenní
stravy či jednotlivých pokrmů
chléb (kromě druhů uvedených v části 2) 3000
E 483 Stearyl tartarát chléb (kromě druhů uvedených v části 2) 4000
dezerty 5000
E 491,. Sorbitan jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky 10000
E 492, monostearát
E 493, sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy 5000
E 494. pro cukrářské výrobky
E 495 pomerančový džem (pouze E 493) 25
emulgované tuky 10000
nemléčné náhradu mléka a smetany 5000
práškové náhrady mléka do teplých nápojů 5000
tekuté koncentráty z čaje, tekuté koncentráty 500
výluhů z ovoce a z bylin
zmrzliny, mražené krémy a obdobné zmrazené 500
výrobky
dezerty 5000
cukrovinky na bázi cukru 5000
čokoláda a cukrovinky na bázi čokolády a ka- 10000
kaz (pouze E 492)
emulgované studené omáčky, majonézu 5000
droždí NM
dietní potraviny pro kontrolu hmotnosti. a di- 5000
etní potraviny určené k náhradě celodenní
stravy či jednotlivých pokrmů
žvýkačka 5000

Část 12

Nosiče, rozpouštědla
(1) Jako nosiče a rozpouštědla určená k rozpouštění, ředění a podobné úpravě přídatných látek, potravních doplňků a aromat
smějí být používány látky uvedené v tabulce č. l.


(2) Při použití propan-1,2-diolu jako rozpouštědla pro povolená použití musí být dávkování doporučené výrobcem produktu,
ve kterém je toto rozpouštědlo použito, upraveno tak, aby obsah propan-l,2-diolu v potravině upravené k požívání nepřekročil tato
nejvyšší povolená množství:


Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg
-1

nealkoholické nápoje 200
ostatní potraviny kromě dětské výživy 1000


(3) Jako nosiče pro látky určené k výrobě dětské výživy smějí být používány pouze látky uvedené v části 3, a to pouze za
podmínek tam uvedených.

Tabulka č. 1

Číslo E Látka Omezení použití

Bez čísla E Propan-1,2-diol barviva, emulgátory, antioxidanty,
(Synonymum: enzymy,
Propylenglykol) aromata
Bez čísla E Polyethylenglykol pouze enzymové přípravky max. 10 %,
E 170 Uhličitany vápenaté barviva, antioxidanty rozpustné v tucích
E 263 Octan vápenatý barviva, antioxidanty rozpustné v tucích
E 322 Lecitiny barviva, antioxidanty rozpustné v tucích
E 331 Citronany sodné
E 332 Citronany draselné
E 341 Fosforečnany vápenaté
E 400 Kyselina alginová
E 401 Alginát sodný
E 402 Alginát draselný
E 403 Alginát amonný
E 404 Alginát vápenatý
E 405 Propan 1,2diolalginát
E 406 Agar
E 407 Karagenan
E407a Guma Euchema
(synon. afinát řasy Euchema)
E 410 Karubin
E 412 Guma guar

E 413 Tragant
E 414 Arabská guma
E 415 Xanthan
E 420 Sorbitol
E 421 Mannitol
E 422 Glycerol
E 432 Polysorbate 20 barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, protipěnivé přípravky
E 433 Polysorbate 80 barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, protipěnivé přípravky
E 434 Polysorbate 40 barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, protipěnivé přípravky
E 435 Polysorbate 60 barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, protipěnivé přípravky
E 436 Polysorbate 65 barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, protipěnivé přípravky
E 440 Pektiny
E 442 Amonné soli antioxidanty fosfatidových kyselin
E 460 Celulózy (i) i (ii)
E 461 Methylcelulóza
E 463 Hydroxypropyl-celulóza
E 464 Hydroxypropylmethyl-celulóza
E 465 Ethylmethylcelulóza
E 466 Karboxymethyl-celulóza
E470b Hořečnaté soli mastných kyselin barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E472a Estery mono- a diglyceridů barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
mastných kyselin s kyselinou octovou
E472c Estery mono- a diglyceridů barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
mastných kyselin s kyselinou citrónovou
E472e Estery mono- a diglyceridů barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
mastných kyselin s kyselinou mono- a
diacetylvinnou
E 473 Estery sacharozy s mastnými kyselinami barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 475 Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata
E 491 Sorbitanmonostearát barviva a odpěňovače
E 492 Sorbitantristearát barviva a odpěňovače
E 493 Sorbitanmonolaurát barviva a odpěňovače
E 494 Sorbitanmonooleát barviva a odpěňovače
E 495 Sorbitanmono-palmitát barviva a odpěňovače
E 501 Uhličitany draselné
E 504 Uhličitany hořečnaté
E 508 Chlorid draselný
E 509 Chlorid vápenatý
E 511 Chlorid hořečnatý
E 514 Sírany sodné
E 515 Sírany draselné
E 516 Sírany vápenaté
E 517 Sírany amonné
E 551 Oxid křemičitý nejvýše 5 %, pouze emulgátory, barviva, aromata
E 552 Křemičitan vápenatý nejvýše 5 %, pouze emulgátory a barviva
E 553 b Talek nejvýše 5 %, pouze barviva
E 558 Bentonit nejvýše 5 %. pouze barviva

E 559 Křemičitan hlinitý nejvýše 5 %, pouze barviva
(kaolin)
E 577 Glukonan draselný
E 640 Glycin a jeho sodná sůl
E 901 Včelí vosk pouze barviva
E 953 Isomalt
E 965 Maltitol
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol
E 1200 Polydextrozy
E 1201 Polyvinylpyrrolidon pouze sladidla
E 1202 Polyvinylpoly- pouze sladidla
pyrrolidon
E 1404 Oxidovaný škrob
E 1410 Fosfátový monoester škrobu
E 1412 Fosfátový diester škrobu
E 1413 Monofosfát škrobového difosfátu
E 1414 Acetylovaný škrobový difosfát
E 1420 Acetylovaný škrob
E 1422 Acetylovaný škrobový adipan
E 1440 Hydroxypropylškrob
E 1442 Hydroxypropylškrobový fosfát
E 1450 Škrobový oktenylsukcinát sodný
E 1505 Triethylcitrát
E 1518 Glyceryltriacetát


Poznámky:
Za nosiče a rozpouštědla se v rámci této vyhlášky nepovažují:
a) látky obecně považované za potraviny
b) látky, které obecně mají primárně funkci kyseliny nebo regulátoru kyselosti a které se používají v "nezbytném množství".


Použití potravin ve funkci nosičů a rozpouštědel je povoleno, není však předmětem této vyhlášky.

Část 13

Látky protispékavé (protihrudkující)
Jako protispékavé látky smějí být pro potraviny uvedené v tabulkách č. 2 a 3 kromě látek uvedených v tabulce č. 1
používány také látky uvedené v části 10, tabulce č. 1. Jako protispékavá látka smí být pro tyto účely používán také
fosforečnan vápenatý
E341(iii), za podmínek uvedených v části 7, tabulce č. 2.
Tabulka č. 1

Látky, které smějí být používány jako látky protispékavé a tabletovací přísady
Číslo E Látka

E 551 Oxid křemičitý (amorfní)
E 552 Křemičitan vápenatý
E 553a Křemičitany hořečnaté,
(i) křemičitan hořečnatý,
(ii) Trisilikát hořečnatý (prostý azbestu)
E 553b Talek (prostý azbestu) (synonymum : Mastek)
E 554 Křemičitan sodno-hlinitý
E 555 Křemičitan draselno-hlinitý
E 556 Křemičitan vápenato-hlinitý
E 559 Křemičitan hlinitý (synonymum : Kaolin)


Tyto látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci a nejvyšší povolené množství je stanoveno jako suma těchto látek.
Tabulka č. 2

Potraviny, ke kterým smějí být přidávány látky uvedené v tabulce č.1
Název potraviny NPM mg.l-1
resp. mg.kg
-1

rýže (jen E 553 b) NM
suché práškovité potraviny (včetně cukrů), 10000
koření
jedlá sůl a náhrady soli 10000
tabletované potraviny NM
plátkované tvrdé sýry a plátkované tavené sýry 10000
žvýkačka (jen E 553 b) NM
drobné masné výrobky (jen E 553b a jen k ošetření povrchu) NM

tvarované želé cukrovinky (jen E 553b a jen k ošetření povrchu) NM

Tabulka č. 3

Látky, které smějí být používány výhradně jako protispékavé přípravky do jedlé soli a náhrad soli.
Tam, kde je vyznačeno použití hexakyanoželeznatanů, je povoleno použití těchto látek:

Číslo E Látka

E 535 Hexakyanoželeznatan sodný (synonymum: ferrokyanid sodný)
E 536 Hexakyanoželeznatan draselný (synonymum: ferrokyanid draselný)
E 538 Hexakyanoželeznatan vápenatý (synonymum: ferrokyanid vápenatý)


Látky které lze použít jednotlivě nebo v kombinaci. Nejvyšší povolené množství je počítáno jako hexakyanoželeznatan draselný
bezvodý.


číslo E Látka Název potraviny NPM mg.kg-1

E 535, Hexakyanoželeznatany sůl a náhrady soli 20
E 536,
E 538


Část 14

Látky k leštění a úpravě povrchu potravin
(1) K leštění a úpravě povrchu smějí být používány látky uvedené v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1

Číslo E Látka

E 901 Včelí vosk bílý a žlutý
E 902 Vosk candelilla
E 903 Karnaubský vosk
E 904 Šelak


Uvedené látky se smějí používat jednotlivě, nebo v kombinaci k úpravě povrchu ovoce, nebo leštění (glazování) potravin
uvedených v tabulce č. 2, v nezbytné množství.


(2) Potraviny, jejichž povrch smí být leštěn nebo upravován látkami, uvedenými v tabulce č. l, v nezbytném množství, stanoví
tabulka č. 2.


Tabulka č. 2

Název potraviny

1. cukrovinky,
2. čokoláda a drobné trvanlivé pečivo s čokoládovou polevou
3. snacky
4. ořechová jádra
5. zrnková káva
6. čerstvé ovoce (skupina citrusových plodů, melouny, jablka, hrušky), pouze k ošetření povrchu.


(3) Látky určené k tabletování a potahování potravin v tabletované formě stanoví tabulka č. 3.
Tabulka č. 3

Číslo E Látka Název potraviny

E 1201 Polyvinylpyrrolidon
tabletovaná sladidla potraviny s upraveným obsahem
nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a) NM
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon
tabletovaná sladidla potraviny s upraveným obsahem
nutričních faktorů s omezenou denní dávkou6a) NM


(4) Látky určené výlučně k úpravě povrchu čerstvých citrusových plodů v nezbytném množství 10/ stanoví tabulka č. 4

____________

10/ Použití cukroesterů k úpravě povrchu ovoce je uvedeno v části 11.

Tabulka č. 4

Číslo E Látka

E 912 Estery montanových kyselin (synonymum: Montan acid esters)
E 914 Oxidovaný polyetylénový vosk


Část 15

Ostatní přídatné látky
(1) Látky, které smějí být používány při výrobě potravin v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 1.
Tabulka č. 1

Číslo E Látka

E 422 Glycerol


(2) Plyny, které smějí být použity obecně k výrobě potravin v nezbytném množství (včetně potravin uvedených v částech 2 a 3),
stanoví tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

Číslo E Látka

E 290 Oxid uhličitý
E 938 Argon
E 939 Helium
E 941 Dusík
E 947 Vodík
E 948 Kyslík(3) Plyny E 938, E 939, E 941 smějí být použity také k vytvoření ochranné atmosféry pro technologicky nezpracované
potraviny. Vzduch není pro účely této vyhlášky přídatnou látkou.


(4) K výrobě napěněných a našlehaných potravin smí být použita látka E 942 - oxid dusný v nezbytné množství. Tato látka
se nesmí používat k výrobě dětské výživy (část 3).


(5) Polyalkoholy, které smějí být používány k výrobě potravin s výjimkou nealkoholických nápojů a potravin uvedených v částech
2 a 3 v nezbytném množství, stanoví tabulka č.4. 11/ Toto ustanovení se omezuje na použití polyalkoholů pro účely, které se
netýkají funkce náhradních sladidel.

__________________
11/Použití těchto látek ve funkci náhradních sladidel je uvedeno v části 8.


Tabulka č. 4

Číslo E Látka Název potraviny

E 420 Sorbitol, potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených
(i) Sorbitol, v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení
(ii) Sorbitolový sirup korýši, měkkýši a hlavonožci, likéry
E 421 Mannitol potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených
v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení
korýši, měkkýši a hlavonožci, likéry
E 953 Isomalt potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených
v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení
korýši, měkkýši a hlavonožci, likéry
E 965 Maltitol, potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených
(i) Maltitol, v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení
(ii) Maltitolový sirup korýši, měkkýši a hlavonožci, likéry

E 966 Laktitol potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených
v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení
korýši, měkkýši a hlavonožci, likéry
E 967 Xylitol potraviny obecně s výjimkou potravin uvedených
v odstavci 5, zmrazené, ryby, zmrazení
korýši, měkkýši a hlavonožci, likéry


(6) Enzymy, které smějí být používány k výrobě některých potravin v nezbytném množství, stanoví tabulka č. 5.
Tabulka č. 5

Číslo E Látka Název potraviny

E 1102 Glukózooxidáza nealkoholické nápoje na bázi vody nebo ovocné
šťávy, studené omáčky, majonézy
E 1103 Invertáza čokoládové a nečokoládové cukrovinky, náplně pro
jemné pekařské a cukrářské výrobky


Tato tabulka neuvádí enzymy, které jsou považovány za pomocné látky.

Tabulka č. 6

Silikonové oleje
Látka E 900 Dimethylpolysiloxan smí být používána při výrobě dále uvedených potravin jako odpěňovač a protispékavá přísada tak,
aby nebyly překročeny pro ně stanovené hodnoty nejvyššího povoleného množství.


Název potraviny NPM mg.l-1 resp.
mg.kg-1

ovocné pomazánky (džemy, rosoly, marmelády,povidla, 10
klevely), zahuštěné zeleninové protlaky včetně těchto
výrobků se sníženým obsahem využitelné energie
polévky a vývary 10
tuky a oleje pro smažení 10
čokoládové a nečokoládové cukrovinky 10
nealkoholické ochucené nápoje 10
ananasová šťáva 10
sterilované ovoce a zelenina 10
směsi k obalování potravin před smažením 10
žvýkačka 100
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.
LÁTKY URČENÉ K AROMATIZACI POTRAVIN

Část 1

(1) Výchozími látkami pro přípravu látek určených k aromatizaci potravin mohou být:
a) potraviny, rostlinné produkty a koření mávané obvykle k přípravě potravin,
b) suroviny rostlinného a živočišného původu, které se obvykle neužívají k přípravě potravin.

c) látky získané fyzikálními, enzymovými či mikrobiologickými postupy ze surovin rostlinného a živočišného původu,
d) látky izolované chemickými postupy, které jsou chemicky identické s vonnými látkami přirozeně přítomnými v potravinách včetně rostlin a koření používaných obvykle k přípravě potravin,
e) látky izolované chemickými postupy z přírodních zdrojů a látky syntetizované chemickými postupy, které jsou chemicky identické s vonnými látkami přirozeně přítomnými v surovinách a materiálech rostlinného a živočišného původu, které se obvykle neužívají k přípravě potravin, f)látky syntetizované chemickými postupy nebo látky izolované z přírodních zdrojů, jiné než látky uvedené pod písmeny d) a e),
g) látky Dávané pro přípravu reakčních aromatických přípravků a kouřových aromatických přípravků za podmínek stanovených touto vyhláškou.
(2) Aromatické látky jsou chemicky definované látky, které působí na čichové nebo čichové a chuťové receptory člověka a vyvolávají vjem vůně nebo vůně a chuti. Patří sem tyto látky:
a) látky získané fyzikálními procesy, například destilací a extrakcí rozpouštědly, enzymovými nebo mikrobiálními postupy ze surovin rostlinného nebo živočišného původu jako takových nebo upravených pro lidskou spotřebu postupy určenými k přípravě potravin. Pro účely tlačení se tyto látky skupinově označují "přírodní aromatické látky",
b) látky získané chemickými postupy, to znamená syntézou či izolačními kroky chemické povahu, které jsou chemicky identické s látkami přirozeně přítomnými ve zdrojích rostlinného či živočišného původy uvedených v písmeni a). Pro účely značení se tyto látky skupinové označují "aromatické látky přírodně identické".
c) látky získané chemickými postupy - syntézou, které nejsou chemicky identické s látkami přítomnými ve zdrojích rostlinného či živočišného původu, uvedených v písmenu a. Pro účely značení se tyto látky skupinově označují "umělé aromatické látky".

(3) Aromatické přípravky jsou produkty získané fekálními, enzymovými nebo mikrobiálními pochody ze surovin uvedených v odstavci 2 písm. a), které nejsou chemicky definovanými látkami. a které působí na čichové nebo čichové a chuťové receptory člověka a vyvolávají vjem vůně nebo vůně a chuti.

(4) Reakční (kondenzační) aromatické přípravky jsou přípravky, získané záhřevem při teplotě nepřekračující 180 C výchozích látek, které se mohou. ale nemusí vyznačovat vůní. Alespoň jedna z výchozích látek je dusíkatou látkou s funkční aminoskupinou a další je jsou) redukujícím cukrem (cukry).

(5) Kouřové aromatické přípravky jsou produkty získané extrakcí zplodin pyrolýzy výchozích surovin, užívaných při tradičním procesu uzení potravin.

(6) Aromata jsou výrobky, určené k aromatizaci potravin, které obsahují aromatické látky. aromatické přípravky. reakční aromatické přípravky, kouřové aromatické přípravky jednotlivě či v kombinaci.
(7) Aromaty nejsou látky klasifikované jako potraviny, látky, které mají výlučně sladkou, kyselou, hořkou nebo slanou chuť a dále látky rostlinného či živočišného původu. které se vyznačují vlastním aromatem, ale které se neužívají k výrobě aromatických látek ani jednotlivých druhů aromatických přípravků.
Část 2

Látky, které smějí být používány k aromatizaci potravin
i k výrobě aromatických přípravků a aromat.

(1) Při použití látek uvedených v této části k aromatizaci potravin (přímo či prostřednictvím aromatických přípravků a aromat) nesmějí být překročena v ochucených potravinách nejvyšší povolená množství přirozeně se vyskytujících látek, uvedených v části 5 této přílohy.

(2) K přímé aromatizaci potravin a k výrobě aromatických přípravků smějí být používány podle principu nezbytné množství látky, které jsou klasifikovány jako potraviny a látky, které jsou klasifikovány jako koření. Tyto látky smějí být používány jako takové, nebo ve formě výluhů, destilátů a oleoresin.

(3) K výrobě aromatických přípravků a aromat smějí být použity výchozí látky rostlinného původu, uvedené v tabulce č. 1. číslovaná poznámka uvedená v kolonce tabulku Část rostliny upozorňuje na přirozenou přítomnost látek, jejichž obsah v aromatizované potravině je omezen nejvýše povoleným množstvím uvedeným v části 5 této přílohy.

Tabulka č. 1

Český botanický název Latinský botanický název Část rostliny

Andělika lékařská Archangelica officinalis Hofman kořen s oddenkem,
semeno. plod
Artyčok pravý Cynara scolymus L. listy
Badyáník pravý Illicium verum Hook. souplodí
Bedrník anýz Pimpinella anisum L. semeno
Bedrník obecný Pimpinella saxifraga L. kořen
Benedykt lékařský Cnicus benedictus L. nať
Bez černý Sambucus nitka L. květ. plody (pozn. 4)
Blahovičník kulatoplodý Eucalyptus globulus Labill. list
Bříza sp. Bečela alba L.. B.lenta L. listy
Citroník limonový Citrus limonia Osbeck plody, oplodí
Citroník hořký Citrus aurantium subs. amarum L. oplodí, květu. plodu
Citroník ušlechtilý Citrus nobilis L. plody, oplodí
Citroník největší Citrus maxima L. plody. oplodí
Čajovník čínský Camelia sinensis L. listy
Černucha setá Nigella sativa L. Schrad. plody, semeno
(kmín černý)
Divizna sápovitá Verbascum thapsiforme květ

Český botanický název Latinský botanicky název Část rostliny

Divizna velkokvětá Verbascum phlomoides L. květ
Dub letní Quercus robur L. kůra, dřevo
Dub zimní (drnák) Quercus petraea L. kůra, dřevo
Fenykl obecný Foeniculum vulgare Mill. var. dulce semeno
Fenykl římský Foeniculum vulgare Mill. ssp. piperita semeno
Sapan ježatý Caesalpinia echinata Lam. dřevo
Galgan větší Alpinia falanga L. kořen
Galgan menší Alpinia officinarum L. kořen
Heřmánek pravý Matricaria chamomilla L. květ
Heřmánek římský Anthemis nobilis L. květ
Hořec sp. Gentiana rubra L., G. lutea, G. panonica kořen
Scop.
Hřebíčkovec kořenný Eugenia caryophyllus (Spr). květní poupata
Chebule dlanitá Jateorhiza palmata Miers kořen
(kolombový kořen)
Chinovník sp. Cinchona succirubra Pav. et hybr. kůra (pozn. l O)
Chmel otáčivý Humulus lupulus L. květ
Jalovec obecný Juniperus communis L. plody
Jalovec červenoplodý Juniperus oxycedrus L. plody
Kakaovník pravý Theobroma cacao L. semeno. boby
Kardamom obecný Elettaria cardamomum L. semeno,. plody
Kávovník sp. Coffea arabica L., C. liberica Hiern, C. semeno
robusta, C. canephora, Piene ex Froshner
Kmín kořenný Carum carvi L. plody, semeno
Kopr setý Anethum graveolens L. semeno
Koriandr setý Coriandrum sativum L. semeno
Kosatec sp. Iris florentina L., I. germanica L., I.pallida kořen
Lam.
Kozlík lékařský Valeriana officinalis L. oddénky, kořen
Kuklík městský Geum urbanum L. oddenek
Kurkuma dlouhá Curcuma longa L. oddenek
Ladel kaskarilla Croton eluteria Bonn. kůra
Lékořice lysá Glycyrrhiza glabra L. kořen
Levandula sp. Levandula officinalis Craix , L. vera. L., květ
L. angustifolia Mill., Levandula vera. L.,
L. spica
Libeček lékařský Levisticum officinalis Koch kořen. nať
Lípa srdčitá Lilia cordata Mill. květ
Lípa velkolistá Lilia grandifolia Ehrh. květ
Majoránka zahradní Majorova hortensis Moenh. nať
Mařinka vonná Asperula odorata L. nať (pozn. 3)
Máta polej Mentha pulegium L. nať (pozn. 5)
Máta kadeřavá Mentha crispa L. nať (pozn. 5)
Máta Peprná Mentha piperita L. nať (pozn. 5)
Mateřídouška obecná Thymus serpyllum L. listy
Meduňka lékařská Melissa officinalis L. nať
Měsíček zahradní Calendula officinalis L. nať.květ

Český botanický název Latinsky botanický název Část rostliny

Miřík celer Apium graveolens L. nať. hlíza
Mochna nátržník Potentilla erecta (L.) Rauschl kořen
Mučenka pletní Passiflora incarnata L. plody. nať.
Muškátovník pravý Myristica fragrans Houtt.semena /"ořech"/ mí- šek /"květ"/ (pozn. 11)
Myrhovník pravý Commiphora molmol Engl., C. abyssinica pryskyřice
Eng].
Oman pravý Inula helenium L. kořen
Ořešák vlašský Juglans regia L. (nezralé) plody
Pelyněk brotan Artemisia abrotanum L. nať
Pelyněk kozelec Artemisia dracunculus L. nať
(estragon)
Pepř kubébový Piper cubeba L. plody
Pimentovník pravý Pimenta officinalis Lind. plody
(nové koření)
Pomerančovník čínský Citrus sinensis Osbeck plody, kůra
Pomerančovník hořký Citrus aurantium var. curassaviensis oplodí, kůra
(curacao)
Prha chlumní Arnica montana L. květ
Proskurník lékařský Althaea officinalis L. kořen
Proskurník pižmový Hibiscus abelmoschus L. semeno
Quajakové dřevo Guaiacum officinale L. dřevo
Réva vinná Vitis vinifera L. sušené bobule
(rozinky)
Reveň lékařská Rheum officinale Baill oddenek.
Reveň dlanitá Rheum palmatum L. kořen,
Reveň bulharská Rheum rhaponticum L. řapík
Rdesno hadí kořen Polygonum bistorta L. kořen
Rohovník obecný Ceratonia siliqua L. plod (lusky)
Rozmarýna lékařská Rosmarinus officinalis L. listy
Rybíz černý Ribes nigrum L. list
Řebříček muškátový Achillea moschata L. nať.listy(pozn. 9)
Řebříček obecný Achillea millefolium L. nať (pozn. 9)
Santal červený Pterocarpus santalinus L. dřevo
Santal žlutý Santalum album L. dřevo
Saturejka zahradní Satureja hortensis L. nať
Skořicovník sp. Cinnamomum zeylanicum Blume, Cin- kůra, květ, dřevo
namomum cassia Blume, Cinnamonum
laureirii Nees, Cinnamomum burmanii
Blume
Smil písečný Helichrysum arenarium L. květ
Smokvoň obecná Ficus carica L. plody
(fíkovník)
Šabrej kmínovitý (kmín Cuminum cyminum L. plody, semeno
římský)
Šafrán setý Crocus sativus L. květ
Šalvěj lékařská Salvia officinalis L. nať- list (pozn. 9)
Švestka pravá Prunus domestica ssp. oeconomica plody (pozn. 4)

Český botanický název Latinský botanický název Část rostliny

C.K.Schn.
Tymián obecný Thymus vulgaris L. nať
Vachta třílistá (hořký Menyanthes trifoliata L. list
jetel)
Vanilka sp. Vanilla planifolia Andr., Vanilla tahitensis lusky
Moore
Vavřín ušlechtilý Laurus nobilis L. list. bobule
Vrba bílá Salix alba L. listu. kůra
Yzop lékařský Hyssopus officinalis L. nať
Zázvor obecný Zingiber officinalis Rosc. oddenky
Zeměžluč obecná Erythraea centaurium Rafe. nať

(4) K výrobě aromatických přípravků a aromat určených výlučně pro lihoviny, kořeněná vina a kořeněné alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než l O objemových procent směji být použity výchozí látky rostlinného původu, uvedené v tabulce č. 2. číselný symbol poznámky, uvedený v pravé kolonce tabulky, upozorňuje na přirozenou přítomnost látek, jejichž obsah v aromatizované potravině je omezen nejvyšším povoleným množstvím uvedeným v části 5 této přílohy.

Tabulka č. 2

Český botanický název Latinský botanický název Část rostliny

Aloe sp. Aloe ferox L., A. africana L., A. spicata nať,šťáva (pozn. l)
L., A. vulgaris Lam.
Hořkoň obecná Quassia amara L. dřevo, kůra (pozn. 6)
Pelyněk cicvárový Artemisia cina L. kořen, květní úbory
(pozn. 9)
Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris L. nať (pozn. 9)
Pelyněk pontický Artemisia pontica L. kvetoucí nať (pozn. 9)
Pelyněk pravý Artemisia absinthium L. kvetoucí nať (pozn. 9)
Puškvorec obecný Acorus calamus L. kořen (pozn. 2)
Komonice lékařská Melilotus officinalis L. nať (pozn. 3)
Silovoň obecný Dipteryx odorata Willd. semena (pozn. 3)
Tomka severní Hierochloe borealis R_& Sch. stvol (nať (pozn. 3)
Tomka vonná Hierochloe odorata Wahl stvol (nať) (pozn. 3)
Vratič obecný Tanacetum vulgare L. květ (pozn. 9)

(5) K aromatizaci potravin a k výrobě aromatických přípravků a aromat smějí být používány silice uvedené v tabulce č. 3. Silice jsou charakterizovány názvem silice. latinským botanickým názvem rostliny a pojmenováním části rostliny, ze které je silice odvozena.


Tabulka č. 3

Název silice Botanický název rostliny Část rostliny

anděliková Angelica officinalis H. semena. kořenu
svazová Pimpinella anisum L. semena
úniková Arnica montana L. květy
badvánová Illicium verunn Hook semena
bazalková Ocimum basilicum L. nať
bergamotová Citrus aurantium L. ssp. bergamia plody
borovicová Pinus silvestris L. jehličí. výhonky
břízová Betula alba L. pupeny
břizová Betula lenta L. kůra
cedrová Juniperus virginiana L. kořeny
cedrová Juniperus virginiana L. zelené části
cedrátová Citrus medica L. plody
celerová Apium graveolens L. semena
cibulová Allium cepa L. všechny části
citronová Citrus limonum L. plody
citronellová Cymbopogon winterianus zelené části
citronellová Cymbopogon nardus L. zelené části
čajová Camelia chinensis L. listy
česneková Allium sativum L. všechny části
davanová Artemisia pallens Wall. kvetoucí stonky
estragonová Artemisia dracunculus L. stonky, list
eukalyptová Eucalyptus globulus Labill. listy
fenyklová Foeniculum vulgare Mill. plody
fialková Viola odorata L. listy
galganová Alpinia galanga L. kořen
geraniová Pelargonium graveolens Herit. listy
grapefruitová Citrus maxima Merr. plody
guajaková Guaiacum officinale L. dřevo
heřmánková Matricaria chamomilla L. květy
heřmánku římského Anthemis nobilis L květy
hořčičná Brassica nigra L. semena
hořkomandlová Prunus amygdalus Batsch. semena pozn. 4)
hřebíčková Eugenia caryophyllus Spr. listy, poupata
chmelová Humulus lupulus L. květy
jalovcová Juniperus communis L. plody
jedlová Abies sp. jehličí
kajeputová Melaleuca leucadendron Cheel. zelené části
kardamová Elettaria cardamomum L. semena
kasiová Acacia farnesiana L. květy
kaskarilová Croton eluteria Benn. kůraamladé větvičky
kleče Pinus mugo Turra zelené části
kmínová Carem carvi L. plody
kmínu římského Cuminum cyminum L. plodu

Název silice Botanický název rostliny Část rostliny

koňaková Saccharomyces sp. kvasinky
kosatcová Iris germanica L. oddenky
kosatcová Iris florentina L. oddenky
kosatcová Iris pallida Lam. oddenky
koprová Anethum graveolens L. zelené části
koriandrová Coriandrum sativum L. plody
kozlíková Valeriana officinalis L. oddenky
kubebová Piper cubeba L. nezralé plody
kurkumová Curcuma longa L. oddenky
lemongrasová Cymbopogon citratus Starf. zelené části
levandulová Lavandula officinalis Craix nať
libečková Levisticus officinalis Koch všechny části
limetová Citrus medica var. acida L. plody
linaloová Bursera delpechiana Poiss. dřevo
majoránková Origanum majorana Moenh. nať
mandarinková Citurs reticulata Blanco plody
máty kadeřavé Mentha crispa L. nať (pozn. 5)
máty peprné I Mentha piperita L. nať (pozn. 5)
mateřídoušková Thymus serpyllum L. nať
meduňková Melissa officinalis L. nať
mrkvová Daucus carota L. plody
muškátová Myristica fragrans Houtt. části plodů (pozn. 11)
neroliová Citem aurantium L. květy
origanová Origanum vulgare L. nať
pepřová Piper nigrum L. plody
petrželová Petroselinum sativum Holém. plody
perubalzámová Myroxylon balsamum, var. pereirae balzám
petitgrainová Citrus aurantium subspecies amara L. listy a výhonky hořkého
pomerančová Citrus aurantium var.dulcis L. plody
pimentová Pimenta officinalis Lind. plody
pomerančová Citrus aurantium var. dulcis L. plody
pomeranče hořkého Citrus aurantium var. amara L. plody
rozmarýnová Rosmarinus officinalis l. zelené části
řebříčková Achillea millefolium L. nať (pozn. 9)
skořicová Cinnammomum zeylanicum Blume kůra. listy
tolubalzámová Myroxylon balsamum L. balzám
tymiánová Thymus vulgaris L. nať
vavřínová Laurus nobilis L. listu. plody
yzopová Hyssopus officinalis L. nať
zázvorová Zingiber officinalis Rosc. oddenky

Upozomění, provedená formou poznámky v tabulkách č. 1, 2 a 3 jsou určena k informaci výrobce finální potraviny případně výrobce aromatu, že odpovídající přírodní zdroje vonných látek obsahují některou z látek. pro kterou jsou v části 5 stanovena nejvyšší povolená množství pro jednotlivé typy potravin. Tato upozornění značí:


Pozn. 1: obsahuje aloin Pozn. 7: obsahuje hypericin
Pozn. 2: obsahuje beta asaron Pozn. 8: obsahuje santonin
Pozn. 3: obsahuje kumarin Pozn. 9: obsahuje alfa a beta thujon
Pozn. 4: obsahuje kys. kyanovodíkovou Pozn.10: obsahuje chinin
Pozn. 5: obsahuje pulegon Pozn. 11: obsahuje safrol
Pozn. 6: obsahuje quassin

(6) K výrobě reakčních aromatických přípravků smějí být používány tyto látky:
a)přirozené aminokyseliny, jednotlivě či ve směsi, identické a aminokyseliny, které tvoří proteiny potravin,
b)hydrolyzáty proteinů určených ke spotřebě člověkem,
c)sacharidy určené ke spotřebě člověkem.


Část 3

Aromatické látky, které smějí být používány k výrobě aromat

(1) V tabulce jsou uvedeny aromatické látky, které smějí být používány k výrobě aro-mat určených k ochucování potravin kromě kojenecké výživy, a to v omezené míře. Nejvyšší povolená množství jsou vztažena na potraviny upravené k požívání podle návodu výrobce, pokud takovou úpravu vyžadují.

(2) Pro žvýkačky platí jako nejvýše povolené množství desetinásobek množství, povoleného jako nejvýše povolené množství pro ostatní potraviny.

(3) zrušen

Tabulka

Látka NPM 1/ mg.l-1
resp. mg.kg-1
iso - Amylbutyrát 400
trans - Anethol 400
Benzaldehyd 400
Benzylacetát 400
Cinnamal 100
Citral 100
Citronellol 50
Ethylacetát 1000
Ethylbutyrát 1000
Ethylformiát 400


Látka NPM 1/ mg.1-1
resp. mg.kg-1

Ethylheptanoát 100
Ethyllaktát 2000
Ethyllaurát 100
Ethylnonanoát 100
Ethylvanilin 1000
Eugenol 400
Geranylacetát 400
alfa -jonon 50 (jako suma jononů)
beta - jonon 50 (jako suma jononů)
D.L-Karvon 400
Linalool 50
Linalylacetát 50
L-a D.L- Menthol NM
Methylanthranilát 400
Methylethylfenylglycidát 50
Methylsalicylát 50
gamma - Nonnalakton 400
Nonanal 50
Oktanal 50
Piperonal 400
gamma - Udekalakton 400
Vanilin 1000

(4) K ochucování pokračovací mléčné výživy určené pro kojence od ukončeného čtvrtého měsíce věku lze použít v návaznosti na odstavec 1 tyto látky:

Tabulka
Látka
NPM mg.l-1
Extrakt z plodů vanilky
NM
Vanilin
50
Ethylvanilin
50

K ochucování příkrmů pro dětskou výživu lze použít tyto látky:


Tabulka
Látka
NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1
Extrakt z plodů vanilky
NM
Extrakty z ovoce
NM
Vanilin
70
Ethylvanilin
70

Nejvyšší povolená množství jsou vztažena na potraviny upravené k požívání podle návodu výrobce, pokud takovou úpravu vyžadují.
Část 4

Ostatní látky, které smějí být používány k výrobě aromat

(1) Jako nosiče a rozpouštědla smějí být používány potraviny a potravinové suroviny a dále látky uvedené v části 12 přílohy č. 1, a to za podmínek tam uvedených.

(2) K zajištění stability aromat smějí být používány antioxidanty a konzervanty, uvedené v příloze č. 1 tj. E 200, E 202, E 203, E 210 až E 228, E 300, E 301, E 302, E 304, E 306, E 307, E 312, E 320, E 321. Pro tento účel směji být tyto látky používány pouze v nezbytném množství, potřebném k zajištění údržnosti aromatu. Použití těchto látek v množství překračujícím nezbytné množství je možné pouze tehdy, je-li aroma určeno výhradně pro ochucení takových potravin, kde je přítomnost antioxidantů a konzervantů povolena, a to jen do takové míry, aby při použití aromatu v doporučeném dávkování byla zachována nejvyšší povolená množství těchto látek v potravinách. Označení aromatu musí být takové, aby výhradní určení pro tyto potraviny bylo jednoznačně stanoveno.

(3) Přídatné látky jiné než antioxidanty a konzervanty smějí být používány k výrobě aromat jen tehdy. jsou-Ii aromata určena výhradně pro ochucení takových potravin. kde je přítomnost těchto přídatných látek povolena v příloze č. 1. a to jen do takové míry, aby byla zachována nejvyšší povolená množství těchto přídatných látek v potravinách. Označení aro-matu musí být přitom takové, aby výhradní určení pro tyto potraviny bylo jednoznačně stanoveno .
Část 5

Požadavky na aromata a aromatizované potraviny.

(1) Aromata smějí obsahovat nejvýše tato množství zdraví škodlivých prvků:
Prvek NPM mg.kg.-1
arsén 3
olovo 10
kadmium 1
rtuť 1

(2) Při dodržení těchto nejvyšších přípustných množství musí být dávkování aromatu takové, aby v ochucené potravině nebyla překročena nejvyšší přípustná množství zdraví škodlivých prvků, stanovená v příloze č. 3.

(3) Při povátí aromat k ochucení potraviny nesmí přívod polycyklických aromatických uhlovodíků aromatem do potraviny ani při nejvyšším dávkování doporučeném výrobcem aromatu překročit hodnotu 0,03 pg (počítáno jako 3,4 benzo(a) pyren) na I kg potraviny. U potravin, které před spotřebou vyžadují úpravu, se tato hodnota vztahuje na potravinu upravenou podle návodu.

(4) Při použiti aromat a látek, klasifikovaných jako potraviny, k aromatizaci nesmí byt v ochucených potravinách překročena v tabulce uvedená nejvyšší povolená množství přirozeně se vyskytujících látek. Tyto látky nesmějí být do aromat ani do potravin záměrně přidávány. Stanovená nejvyšší povolená množství se týkají výlučně tolerovaného obsahu, pocházejícího z přírodních zdrojů.

Látka Potravina NPM mg.kg-1

Kyselina nápoje 20
agaricinová alkoholické nápoje 100
ostatní potraviny 20
Aloin nápoje 0,1
alkoholické nápoje 50
ostatní potraviny 0.1
Beta - asaron nápoje 0. 1
alkoholické nápoje 1
kořenící přípravky pro ochucení snacků 1
ostatní potraviny 0.1
Berberin nápoje 0.1
alkoholické nápoje 10
ostatní potraviny 0.1
Hypericin nápoje 0.1
cukrovinky 1
alkoholické nápoje 10
ostatní potraviny 0. 1
Kumarin nápoje 2
karamelové cukrovinky 10
alkoholické nápoje 10
žvýkačka 50
ostatní potraviny 2
Kyselina nápoje 1
kyanovodíková alkoholické nápoje 1 na každé
procento ob-
jem. alkoholu
v nápoji
kompoty z peckového ovoce neodpeckovaného 5
cukrovinky typu nugát, marcipán 50
ostatní potraviny 1
Pulegon nápoje 100
nápoje aromatizované mátou peprnou a dalšími druhy 250
rodu Mentha
cukrovinky aromatizované aromaty odvozenými z 350
rostlin rodu Mentha
ostatní potraviny 25
Quassin nápoje 5
cukrovinky-pastilky 10
alkoholické nápoje 50
ostatní potraviny 5
Safrol a isosfrol nápoje 1
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 25% obj. 2
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 5
25% obj.
potraviny obsahující muškátový květ a muškátový oří- 15
šek
ostatní potraviny 1
Santonin nápoje 0. 1
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 1
25% obj.
ostatní potraviny 1
Alfa- a beta- thujon nápoje 0.5
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 25% obj. 5
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nad 25% obj. 10
potraviny obsahující šalvěj 25
lihoviny typu "bister" 35
ostatní potraviny 0.5


Příloha č. 3 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

KONTAMINUJÍCÍ LÁTKY V POTRAVINÁCH

Část 1
Výklad pojmů pro jednotlivé skupiny potravin

(1) U jednotlivých kontaminujících látek uvedených v této příloze jsou vyznačeny hodnoty nejvyššího přípustného množství, přípustného a speciálního množství pro potraviny a skupiny potravin. Do skupin potravin spadají pouze dále vyjmenované dechy potravin a platí pro ně stanovená limitní hodnota. Pro potraviny pro které nejsou uvedeny hodnoty jmenovitě nebo nejsou zařaditelné do skupiny potravin, platí limitní hodnota pro potraviny obecně (podle označení A nebo B pro potraviny obecně).
(2) Při zjištění, že je hodnota přípustného množství v potravině překročena do 50 procent, odebere se ze šarže, ze které byla tato potravina vybrána, odpovídající počet vzorků (n). V případě, že překročení přípustného množství nebude prokázáno u vyššího počtu vzorků než (M) bude potravina posouzena jako zdravotně nezávadná. Počty vzorků jsou uvedeny u jednotlivých kontaminujících látek pro dané druhy potravin ve sloupci přípustné hodnoty zlomkem n/M. Při překročení o více než 50 procent přípustného množství se potravina pokládá za jinou než zdravotně nezávadnou. 1/
(3) Stanovené limitní hodnoty jednotlivých kontaminujících látek pjatí pro jedlý podíl potraviny; sušené nebo zahušťované výrobky se hodnotí podle limitu pro původní suroviny a přepočte se koeficientem charakterizujícím příslušnou ztrátu vody. Jedlým podílem se rozumí potravina zbavená nejedlých částí (například slupka, pecky, kosti). Limitní hodnoty pro čaj jsou stanoveny pro čaj jako nápoj podle ČSN ISO 3103 (58 0420) Čaj. Příprava nálevu pro senzorické hodnocení. Sušené a zahuštěné potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu se hodnotí po obnovení dle návodu.
(4) Pokud jsou u dětské a kojenecké výživy uváděny přípravky: "na bázi mléka, obilovin..." je tím míněno, že výrobek obsahuje více než 50 procent uvedené suroviny. Pokud se uvádí: "s obsahem..." míní se nižší podíl než 50 procent.

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Mléko A
Tekuté i zakysané B
výrobky z mléka
Mléčné výrobky zakysané (jogurty) B
mléčné a tvarohové výrobky (mléčné pudinky, B
polárkové dorty, mléčné deserty, imperiál, žervé,
budapeštská pomazánka)
tvaroh měkký. tvrdý B
Sýry měkké (např. čerstvé sýry. plísňové siry) B
tavené B
tvrdé B
Smetana B

_______
l/§ l0 odst. 1 písm. a) zákona č. l l 0/1997 Sb.. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

VEJCE

Vejce a výrobky z vajec B

DĚTSKÁ A KOJENECKÁ VÝŽIVA

Na bázi mléka, hodnoty jsou A
uváděny po obnovení
Na bázi mléka s obsahem A
obilovin, hodnoty jsou
uváděny po přípravě podle
návodu
Na bázi obilovin např. A
sypké (hodnoty uváděné po
přípravě podle návodu),
tuhé (dětské piškoty)
Na bázi zeleniny A
Na bázi ovoce A

TUKY

Máslo - včetně B
pomazánkového másla a
jiných výrobků, kde v názvu
je obsaženo slovo máslo
Sádlo B
Rostlinné oleje B
Ztužené a emulgované tuky, B
margaríny
Olejnatá semena k přímé B
spotřebě a použití do
výrobků (kromě lisování)

MASO, MASNÉ VÝROBKY

Maso vepřové A
hovězí A
telecí B
Masné výrobky trvanlivé B
drobné např. párky. klobásy. špekáčky B
vařené - např. jaternice, jelítka, tlačenky B
měkké salámy B
uzená masa, šunka B
paštiky a výrobky z masa s obsahem pod 50 % B
jater
speciality např. cikánská pečeně, debrecínská B
pečeně, pršut
ostatní druhy masa B

KONZERVY

Konzervy masové a drůbeží B
hotové pokrmu A
sterilovaná zelenina B

ZMRAZENÉ HOTOVÉ POKRMY A POLOTOVARY

Zmrazené hotové pokrmy a A
polotovaryDRŮBEŽ

Drůbež hrabavá i vodní A
Drůbeží masné výrobky B

ZVĚŘINA

Maso z lovné zvěře B

DROBY

Játra vepřová B
(včetně výrobků na bázi jater) hovězí B
telecí B
drůbeží B
rybí a ostatní B
Ledviny vepřové B
hovězí B
telecí B

RYBY, RYBÍ VÝROBKY, MĚKKÝŠI, KORÝŠI, HLAVONOŽCI

Ryby čerstvé i zmrazené dravé (+ úhoř. tuňák) B
mořské a konzervované ve ostatní B
vlastní šťávě a oleji
Ryby čerstvé i zmrazené dravé B
sladkovodní a sterilované ve ostatní B
vlastní šťávě a oleji
Rybí výrobky - např. ryby B
v majonéze, se zeleninou,
antipasta, pečenáče
Měkkýši B
Korýši
Hlaavonožci B

MLÝNSKÉ A PEKAŘSKÉ VÝROBKY, CUKRÁŘSKÉ A TRVANLIVÉ
PEČIVO A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Obiloviny (celá zrna, případně B
mechanicky upravená)
Mouka - např. hladká, hrubá, A
polohrubá
Celozrnná mouka, B
otruby
Trhanka B
Krupice B
Vločky B
Kroupy, lámanka B
Obilninový škrob B
Jáhly
Triticale B
Kukuřice (celá zrna, případně i B
mechanicky upravena)
Rýže předvařená B
Chléb a chlebové pečivo A celozrnný A
Pečivo bědné (např. housky, A
rohlíky, veky) celozrnné A
Jemné, kynuté pečivo (např. B
vánočky, koláče aj.) a cukrářské
pečivo
Pečivo trvanlivé a B
cukrářské (např. sušenky, keksy,
oplatky s náplní aj.)
cukrářské výrobky B
Těstoviny A
Strouhanka B
müsli B


ZELENINA A ZELENINOVÉ VÝROBKY

Zelenina čerstvá i zmrazená A
Listová zelenina např. salát, A
špenát, štěrbák (endivie),
mangold
Naťová zelenina, např. petržel B
kadeřavá, pažitka. kopr, libeček
Kořenová zelenina ř. mrkev, A
petržel, celer, pastinák, červená
řepa. ředkev, ředkvičky, křen
Cibulová zelenina např. cibule, B
česnek, pórek
Košťálová zelenina např. zelí, A
kapusta, růžičková kapusta,
brukev ( kedlubny), květák,
brokolice
Plodová zelenina - např. rajčata, A
paprika, okurky, cukety,
patisony, baklažány
Plodová zelenina tykvovitá - A
např. tykev, meloun
Lusková zelenina - např. zelený A
hrášek, zelené fazolové lusky
Výrobky ze zeleniny - A
sterilovaná zelenina, nakládaná
zelenina, zmrazená zelenina.
Sušená zelenina, zeleninové B
protlaky
tekuté výrobky ze zeleniny (zeleninové šťávy) B

BRAMBORY, HOUBY, LUŠTĚNINY

Brambory A
Výrobky z brambor - po úpravě B
k požívání podle návodu výrobce
(pokud úpravu vyžadují)
Luštěniny a výrobky z nich např. a výrobky u nich B
hrách, čočka, fazole, cizrna
Soja a výrobky ze soji např. B
analogy masa (po obnovení)
tofu, tempeh, sojové mléko,
sojové pečivo, sojová mouka
Houby čerstvé a výrobky z hub - B
např. sterilované
Houby sušené B

CUKR, CUKROVINKY, CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Cukr B

Cukrovinky nečokoládové např. dražé, karamely, želé, B
drops, komprimáty, lízátka, žvýkačky

čokoládové cukrovinky, čokoládové výrobky B
čokoláda. čokoláda neplnění hořká. mléčná B
čokoláda plněná B
Cukrářské výrobky B

OVOCE A OVOCNÉ VÝROBKY

Ovoce čerstvé i zmrazené B
bobulové, jádrové, peckové B
jižní a exotické např. citrusové plody, B
banány, ananas. mango, avokádo, kivi, kaki
Výrobky z ovoce např. kompoty, B
džemy, marmelády, dřeně,
pulpy, rosoly.
Tekuté výrobky z ovoce - např. B
mošty, šťávy
Sušené ovoce a proslazené ovoce B
Rozinky B
Ořechy např. vlašské, lískové, B
pistacie, para, arašídy, kešu,
kokosové a mandle

OSTATNÍ POTRAVINY

Ocet B
Sůl B
Kakao B
Káva pražená (mletá a nemletá) B
instantní. kávoviny
Koření suché - např. plody, listy, B
natě
Kvasnice (pekařské droždí a B
pivovarské kvasnice)

Hořčice B
Ochucovací přísady tekuté (např. polévkové koření, sojová a B
worcestrová omáčka)
emulgované studené omáčky (např. B
majonézové omáčky)
neemulgované studené omáčky ( kečupy aj.) B
sypké na př. náhražky soli a kořenící soli)
Med
Dehydratované výrobky B
doplňky stravy B
instantní polévky B

NÁPOJE

Nealkoholické nápoje k přímé A
spotřebě na bázi vody, např.
limonády, s vyjímkou ovocných
a zeleninových nápojů

Sirupy a nápojové koncentráty B
po opravě k přímému použití
podle návodu
Pivo, víno A
Vína ovocná a desertní B
Lihoviny vč. medoviny B
Ostatní nápoje B
čaj fermentovaný i nefermentovaný,
aromatizovaný, bylinné čaje, čaje ze
suchých plodů a květů, čajové směsi A


Část 2
ARSEN

Potravina NPM I PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*

brambory 0,3
cukr 1,0
cukrovinky nečokoládové 1,0
čaj (listový i porcovaný, instantní-granulovaný) 1,0
čokoláda 0,5
čokoládové cukrovinky 0,5
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny i obilovin 0,1
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,05
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka s obsahem 0,07
obilovin
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 0,1
drůbež 0,1
jáhly 0,2

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*
játra 1,0
kakao 1,0
káva (zrnková i mletá, instantní) a kávoviny 1,0
kompoty 0,5
korýši. měkkýši. hlavonožci 8,0
koření suché 5,0
kroupy 0,2
krupice 0,1
kukuřice 0,2
ledvinu 0,1
lihoviny 0,2
luštěniny 0,5
marmelády, džemy 0,5
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 0,1
maso 0,1
masové konzervy 0,2
měkké sýry 0,2
mléčné výrobky 0,2
mléko 0,05
mouka 0,1
nealkoholické nápoje (kromě minerálních vod) 0,1
obilninový škrob 0,1
otruby 0,2
ovesné vločku 0,2
ovoce 0,5 0,2
ovocné šťávy 0,2
pivo 0,2
rybí výrobky 5,0
ryby mořské 5,0
ryby sladkovodní 1,0
rýže kromě parboild rýže 0,2
rýže předvařená 0,1
sirupy 1,0
smetana 0,1
sodová voda 0,05
tavené sýry 0,2
triticale 0,2
tuky 0,1
tvrdé sýry 0,5
vejce 0,1
víno 0,2
želatina 2.0

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*
zelenina (s výjimkou brambor) 0,5
zvěřina 0.2
potraviny obecně A včetně nápojů 0.5
potraviny obecně B včetně nápojů 3.0

Část 3
C Í N


Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*
zahuštěné mléko v plechovém obalu 100,0
ovocné šťávy, džusy v plechových obalech 150,0
zeleninová dětská a kojenecká výživa 25,0
ovocná dětská a kojenecká výživa 25,0
výrobky z ovoce a zeleniny v plechových obalech 250,0

potraviny obecně A vč. nápojů 100,0
potraviny obecně B vč. nápojů 200,0
Část 4
HLINÍK

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1

mléko 1,0
dětská a kojenecká výživa na bazi mléka 1,0
maso 10,0
výrobky v hliníkových obalech a fóliích 100,0
nealkoholické nápoje 5,0
pivo 5,0
Část 5
CHROM

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*
kakao 3,0
potraviny obecně A 0,2
potravinu obecně B 4,0
nápoje obecně A 0,1
nápoje obecně B 1,0
Část 6

KADMIUM

Potraviny NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(7/1)*
mléko 0,01
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,005
mléčné výrobky 0,05 0,02
tvrdé sýry 0,06 0,03
měkké sýry a tvaroh 0,05 0,03
tavené sýry 0,05
smetana 0,05
vejce 0,02
sádlo 0,02
tuky 0,05
maso 0,1

Potraviny NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*
játra - vepřová 0,5
játra - hovězí 0,8
ledviny 2,0


Potraviny NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(7/1*)
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 0,1
drůbež 0,1

Potraviny NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*
zvěřina 0,1
ryby - mořské 0,2
ryby - sladkovodní 0,1
rybí obrobky 0,1
kaviár. výrobky ze sardelí 0,1
tresčí játra 0,5
měkkýši 1,0
korýši 0,5
hlavonožci 0,5
masové konzervy 0,1

Potraviny NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.1
(5/1)*
obilovinu 0, 1 0,04
mouka 0, 1
mouka celozrnná - celozrnná 0, 1 0,05
otruby 0,2 0,1
krupice 0,1
chléb. pečivo 0,07
pečivo celozrnné 0,1
ovesné vločky 0,1 0,05
kroupy 0,1 0,05
jáhly 0,05
triticale 0,05
kukuřice 0,1 0,05
rýpe a rýže předvařená 0,1 0,05
soja 0,5 0,1
sojová mouka 0,3 0,1
výrobky ze soji 0,2 0.1
zelenina listová s výjimkou špenátu 0,15 0,03
zelenina plodová 0,1
zelenina kořenová 0,1
špenát 0,2
zeleninové protlaky včetně rajčatového protlaku 0,07
luštěniny 0,3 0,05
brambory 0,1
cukr 0,02
cukrovinku nečokoládové 0,02
ovoce bobulové 0,05 0,03
ovoce jádrové 0,05
ovoce peckové 0,05
výrobky z ovoce 0,05
kompotu 0,05
ořechu 0,7
houby 0,2 mg.kg-1
houby sušené 2,0 mg.kg-1
houby pěstované 0,1 mg.kg-1
houby pěstované sušené 1,0 mg.kg-1
čokoláda 0,5
čokoládové cukrovinku 0.5
rozinky 0,5
sušené a proslazené ovoce 0,3
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleninu 0,03
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 0,03
dětská a kojenecká výživa s obsahem obilovin 0,04
kakaová prášek 0,5
nealkoholické nápoje 0,05
sirupy 0,5

Potraviny NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/1)*
pivo 0,01
víno 0,05
lihoviny 0,05
ocet 0,07
káva a kávoviny 0,1
čaj 0,1
kořeni suché 0,3
olejniny k přímé spotřebě a použití 0,5
olejniny do výrobků (kromě lisování) 0,8

potraviny obecně A 0,1
potraviny obecně B 0,5

Část 7

MĚĎ

Potraviny NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*
mléko 0,4
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,8
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka s obsahem 5,0
obilovin
mléčné výrobky 2,5
sýry 20,0
vejce 3,0
máslo 0,4
sádlo 0,4
rostlinné tuky 0,4 0,1
maso 5,0
játra 80,0
ledviny 60,0
masné obrobky a drůbeží masné výrobky 5,0
drůbež 5,0
zvěřina 5,0
ryby mořské 10,0
rybu sladkovodní 10,0
rybí konzervy a výrobky z ryb 10,0
masové konzervu 10,0
měkkýši, korýši, hlavonožci 30,0
mouka 5,0
zelenina 10,0

Potraviny NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*
rajčatový protlak 25,0
luštěniny, soja a výrobky z nich 15,0
brambory 3,0
bramborový škrob 20,0
cukr 1,0
cukrovinky nečokoládové 15,0
ovoce 5,0
marmelády, džemy 5,0
kompoty 5,0
ovocné šťávy 5,0
čokoláda neplněná 15,0
čokoláda plněná 20,0
čokoládové cukrovinky 20,0
rozinky 30,0
dětská a kojenecká výzva na bázi zeleniny i obilovin 5,0
dětská a kojenecká Tráva na bázi ovoce 5,0
kakao 50,0
výrobky ze zeleninu a ovoce 10,0
nealkoholické nápoje 3,0
sirupy 30,0
sodová voda 1,0
pivo 5,0
víno 7,0
lihoviny 30,0
káva a kávoviny 30,0
droždí 12,0

potraviny obecně A 20,0
potraviny obecně B 80,0
nápoje obecně A, B 20,0
část 8
N I K L


Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*

mléko 0, 1
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,1
rostlinné oleje 0,1
margaríny a ztužené tuky 3,0

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*
maso 0,5
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 0,5
drůbež 0,5
zvěřina 0,5
ryby 0,5
mouka 2,0
ovesné vločky 3,0
rýže 2,0
soja a sojové výrobky 10,0 5,0
zelenina 2,5
luštěniny 6,0
brambory 0,5
ovoce 0,5
ořechy 10,0
kakao 12,0
čokoláda 5,0
čokoládové cukrovinky 5,0
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny nebo 0,4
s obsahem obilovin
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 0,4
sirupy 10,0
káva a kávoviny 8,0

potraviny obecně A 2,0
potraviny obecně B vč. nápojů 6,0
nápoje A 1,0
Část 9
0 L 0 V 0

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(7/1)*
mléko 0,02
mléčné výrobky 0,3
tvrdé sýry 0,7
měkké sýry 0,5
tavené sýry 0,5
smetana 0,3
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,02
dětská a kojenecká výživa s obsahem obilovin 0,1

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*
vejce 0,1
rostlinné tuky a oleje 0,1
maso 0,1
játra 0,5
ledviny 0,7
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 0,2
potraviny v plechových obalech 1,0
drůbež 0,1
zvěřina 1,0
ryby mořské 1,0
ryby sladkovodní 0,5
rybí výrobky 1,0
měkkýši a hlavonožci 2,0
korýši 1,0
obiloviny 0,3
mouka 0,2
mouka celozrnná 0,5 0,3
otruby 0,7 0,5
krupice 0,1
ovesné vločky 0,3 0,1
kroupy 0,3
jáhly 0,3
triticale 0,3
kukuřice 0,5
rýže 0,5
rýže předvařená včetně jiných úprav zkracujících vaření 0,3
soja 0,5 0,3
výrobky ze soji 0,5 0,3
chléb 0,1
chléb celozrnný 0,3
ochucovací přísady tekuté 2,0
studené omáčky emulgované 0,3
studené omáčky neemulgované 1,0
zelenina 0,3
špenát 0,5
salát hlávkový 0,5
rajčatový protlak 0,7
luštěninu 0,5
želatina 5,0
brambory 0,15
výrobky z brambor 0.5
cukr 1.0


Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*
cukrovinky nečokoládové 1,0
ovoce 0,1
ovoce bobulové 0,1
ovoce jádrové 0,1
jeřabiny 0,2
výrobky z ovoce 0,1
kompoty 0,1
ovocné šťávy neředěné 0,1
ořechy 0,7
olejniny 1,0
houby 1,0
houby sušené 10,0
čokoláda 1,0
čokoládové cukrovinky 1,0
rozinky 3,0
proslazené ovoce 1,0
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny 0,1
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 0,1
kakaový prášek 2,0
nealkoholické nápoje 0,05
sirupy 0,05
pivo 0,05
víno 0,2
lihoviny 0,2
ocet 1,0
sůl 0,5
káva a kávoviny 2,0
čaj 0,2
koření suché 5,0
droždí 5,0
potraviny obecně B 8,0
potraviny obecně A 0,4
výrobky z ovoce, zahuštěné 0,3

Část 10
R T U Ť

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(7/1)*
mléko 0,01
mléčné výrobky 0,02
sýry 0,02
smetana 0,01


Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(7/1)*
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,003
vejce 0,03
sádlo 0,02
tuky 0,01
maso 0,05
játra 0,1
ledviny 0,1
masné výrobky a drůbeži masné výrobky 0,05
konzervy 0,05
drůbež 0,05
zvěřina 0,05
ryby mořské 0,5
ryby mořské dravé 1,0

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*

ryby sladkovodní 0,1
ryby sladkovodní dravé 0,5
rybí výrobky ze sladkovodních ryb 0,5
rybí výrobky z mořských ryb 1,0
kaviár. tresčí játra 2,0
měkkýši a hlavonožci 2,0
korýši 0,5
obiloviny 0,05
mouka 0,03 0,01
mouka celozrnná 0,01
otruby 0,03
krupice 0,02
ovesné vločky 0,03
kroupy 0,02
jáhly 0,02
triticale 0,02
kukuřice 0,03 0,02
rýže 0,03 0,02
soja a výrobky ze soji 0,07 0,03
zelenina 0,03 0,01
zelenina sušená 0,2
luštěniny 0,03
želatina 0,05
brambory 0,02
cukr 0,01
cukrovinky nečokoládové 0,0l
ovoce 0,01
marmelády. džemy 0,04
kompoty 0,01
ovocné šťávy 0,0 l
houby 0,5
houby sušené 5,0
houby pěstované 0,1
houby pěstované sušené 1,0
kakao 0,01
čokoláda a čokoládové cukrovinky 0,01
rozinky 0.05
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny nebo 0,01
s obsahem obilovin
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 0,01
olejnatá semena 0,07
nápoje 0,003
sirupy 0,03
potraviny obecně A 0,05
potraviny obecně B 0,5
Část 11
ZINEK

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/3)*
mléko 10,0
dětská a kojenecká výživa bázi mléka 12,0
mléčné výrobky 20,0
sýry tvrdé 80,0
sýry měkké 60,0
sýry tavené 60,0
smetana 20,0
vejce 25,0
máslo 5,0
sádlo vepřové 10,0
tuky 5,0
maso 50,0
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 50,0
zvěřina 50,0
ryby 50,0
rybí výrobky 50,0
masové konzervy 50,0
mouka 40,0
mouka celozrnná 50,0
otruby 50,0
krupice 40,0
ovesné vločky 50,0
kroupy 50,0
zelenina 25,0
rajčatový protlak 20,0
luštěniny 80,0
želatina 50,0
brambory 10,0
ovoce 10,0
ovocné šťávy 5,0
ořechy 80,0
čokoláda 50,0
čokoládové cukrovinky 50,0
rozinky 50,0
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny nebo 25,0
s obsahem obilovin
dětská a kojenecká výživa na bázi ovoce 25,0
nealkoholické nápoje 5,0
potraviny obecně A 50,0
potraviny obecně B 80,0
Část 12
Ž E L E Z 0

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/3)*

tuky, oleje 5,0 1,5
potraviny obecně A 50,0
potraviny obecně B 80,0
nápoje obecně 20,0
kakaový prášek 750
čokoláda, čokoládové výrobky, čokoládové cukrovinky 150

Část 13

DUSIČNANY

(1) Množství dusičnanů je stanoveno jako dusičnanový iont N0.

(2) Pro výrobky ze zeleniny, sterilované, nakládané, zmrazené, kysané, a pro zeleninové šťávy a dále pro výrobky z ovoce a ovocné šťávy platí přípustná množství jako pro výchozí základní suroviny.

(3) Pro obsah dusičnanů používaných jako přídatná látka jsou stanovena nejvyšší přípustná množství v příloze č. 1.

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*

dětská a kojenecká výzva na bázi mléka 15,0
zelenina - listová 1000,0
plodová 400,0
laťková 400,0
kořenová 700,0 300,0
košťálová 700,0 300,0
špenát 2500,0 300,0
špenát (Xl - III měsíc) 3000,0
salát polní. salát rychlený (IV - IX měsíc) 2500,0
salát skleníkový (X-III měsíc) 3500,0
melouny, tykev. cuketa 700,0
ředkvičky 1500,0
brukev rychlená 1500,0
červená řepa 3000,0
brambory 300,0
brambory rané (do 15.7.) 500,0
ovoce bobulové 150,0
ovoce jádrové 100,0
banány 600,0 300,0
dětská a kojenecká výživa na bázi zeleniny a banánů 200,0
po 4. měsíci věku
dětská a kojenecká výživa na báň ovoce po 4. měsíci 70,0
věku
nealkoholické nápoje 70,0
pivo 50,0

potravinu obecně A 200,0
potraviny obecně B 2000,0
Část 14

ALIFATICKÉ CHLOROVANÉ UHLOVODÍKY

Pod pojmem alifatické chlorované uhlovodíky se rozmění pro účely této vyhlášky dichlormetan, dichloretan, trichlormetan, trichloretan, trichloretylen, tetrachloretylen, tetrachlormetan, tetrachloretan. Přípustné množství je stanoveno jako suma těchto látek.

Potravina PM mg. kg-1
(5/2)*
mléko 0,001
mléčné výrobky 0,002
tvrdé sýry a polotvrdé sýry 0,003
vejce 0,01
máslo 0,01
sádlo vepřové 0,01
rostlinné oleje 0,05
tuky 0, 1
maso 0,02
masné výrobky a drůbeží masné výrobky 0, 1
drůbež 0,003
zvěřina 0,005
ryby 0,002
mouka 0,01
brambory 0,004
nápoje 0,07
káva a kávoviny 0,0l
káva bez kofeinu 3,0
víno 0, 1
lihoviny 0,005

potraviny obecně A 0,02 potraviny obecně B0,2
Část 15

POLYAROMATICKÉ UHLOVODÍKY

Pod pojmem polyaromatické uhlovodíky se rozmění benz(a)antracen, benz(b)fluoranten, benz(k)fluoranten, chryzen, dibenz(a,h)antracen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,i)pyren, dibenz(a,h)pyren.
Přípustné množství je stanoveno pro jednotlivé látky jednotlivě. Celkový obsah vyjmenovaných látek v potravině nesmí překročit desetinásobek přípustného množství .

Potravina PM mg.kg
(5/2)*
masné výrobky, ryby uzené 0,003
káva pražená 0,002
obilí 0,002
ryby 0,001
ovoce 0,002
zelenina listová 0,002
tuky 0,002
aromatické látky 0,001
nápoje, pivo, víno, čaj (výluh připravený podle návodu,
případně podle ČSN ISO 3103 (58 0420) Čaj.
Příprava nálevu pro senzorické hodnocení) 0,0005

potraviny obecně A 0,001
potraviny obecně B 0,01
Část 16
N-NITROSAMINY

V této části jsou stanoveny hodnoty nejvyššího přípustného množství zvlášť pro N-nitrosodimetylamin (NDMA) a NPM pro sumu nitrosaminů zahrnující (N-nitrosodimetylamin, N-nitrosodiethylamin, N-nitrosopyrrolidin, a N-nitrosopiperidin, N-nitrosomorfolin a N-nitrosodi-n-butylamin).

Potravina NPM NDMA NPM
mg.kg-1 Suma nitrosaminů
mg.kg-1

masné výrobky 0,001 0,01
uzená masa 0,001 0,0l
slanina 0,002 0,01
pivo 0,0005 0,0015
uzené ryby 0,0015 0,005

potraviny obecně A 0,0005 0,002 potraviny obecně B 0,001 0,01
Část 17
ESTERY KYSELINY FTALOVÉ

Vtéto části je stanoveno přípustné množství esterů kyseliny fialové, vyjádřeno jako suma bis(2-ethylhexyl)-a di-n-butyl- esterů kyseliny ftalové.

Potravina PM mg.kg-1
(5/3)*
lihoviny 1,0
potraviny obecně A 2,0
potraviny obecně B 4,0

Část 18

POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (PCB)

Potravina NPM PM SM
mg.kg.-1 mg.kg.-1 mg.kg.-1
(5/2)*

mléko a mléčné výrobky 0,3 Poz. 2,3 0,3
Poz. 2.3
maso hovězí 0,7 Poz. 2,3 0,15
Poz. 2,3
maso vepřové a masné výrobky 0,5 Poz. 2,3
játra hovězí 0,7 Poz. 2.3
játra vepřová 0,5 Poz. 2.3
lůj hovězí 0,7 Poz. 2,3
sádlo vepřové 0,5 Poz. 2,3
drůbež Poz. 1 0,5 Poz. 2,3
játra drůbeží 0,5 Poz. 2,3
vejce 0,2 Poz. 2,3
ryby mořské Poz. 1 1,0 Poz. 3
ryby mořské dravé Poz. 1 3,0 Poz. 3
ryby sladkovodní dravé Poz. 1 2,0 Poz. 3
rybí výrobky 2,0 Poz. 2,3
játra rybí (tresčí) 5,0 Poz. 2.3
zvěřina Poz. 1 2,0 Poz. 3
zajíci Poz. 1 1,0 Poz. 3

potraviny obecně A 0.5 Poz. 3
potraviny obecně B 2,0 Poz. 3

Poznámka :

1 -jedlý podíl
2 - vztaženo na tuk
3 - kongerová analýza ( č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180), vyjádřeno jako suma

Část 19

MYKOTOXINY
Tabulka č. 1
Aflatoxin B1

Potravina NPM mg.kg-1

dětská a kojenecká výživa 0,0005
arašídy 0,01
kakao 0,01
ořechy 0,01
koření 0,02

potraviny obecně A včetně nápojů A a B 0,005
potraviny obecně B 0,02

Tabulka č. 2
Aflatoxin MI1

Potravina NPM mgkg-1

mléko a mléčné výrobky 0,0005
dětská a kojenecká výživa na bázi mléka 0,0001

Tabulka č. 3
Aflatoxiny (suma B1,B2,G1,G2)

Potraviny NPM mg.kg-1

dětská výživa 0,002
kojenecká výživa 0,001

potraviny obecně A včetně nápojů A a B 0,02
potraviny obecně B 0,04


Tabulka č. 4
Sterigmatocystin
Potravina PM mg. kg.-1
(5/3)*

potraviny obecně A včetně nápojů A a B 0,005
potraviny obecně B 0,02

Tabulka č. 5
Deoxinivalenol (DON)
Potravina PM mg.kg-1 SM mg.kg.-1
(5/2)*

obilí 2,0 0,5
mouka 1,0 0,5
rýžce 2,0 0,5
kukuřice 2,0 0,5

Tabulka č. 6
Patulin

Potravina PM mg.kg.-1 SM mg.kg.-1
(5/2)*
dětská výživa 0,03
kojenecká výživa 0,02

potraviny obecně A včetně nápojů A a B 0,05
potraviny obecně B 0,1


Tabulka č. 7
Ochratoxin A

Potravina PM mg.kg.-1 SM mg.kg.-1
(5/2)*
dětská výzva a kojenecká výzva 0,001

potraviny obecně A včetně nápojů A a B 0,005
potraviny obecně B 0,01
Část 20

PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ TOXIKOLOGICKY VÝZNAMNÉ LÁTKY A LÁTKY VZNIKAJÍCÍ PŮSOBENÍM BIOLOGICKÝCH FAKTORŮ
Tabulka č. 1
Histamin

Potravina NPM mgkg.-1 PM mg.kg.-1
(5/2)*
ryby. rybí výrobky 200,0
pivo, víno 20,0

Tabulka č. 2
Glykoalkaloidy

Potravina PM mg.kg.-1
(5/1)*

brambory ( alfa-solanin, alfa-chaconin) 200,0
rajčata ( alfa-solanin, alfa-chaconin, tomatin) 200,0

Tabulka č. 3
Tyramin

Potravina PM mg.kg.-1
(5/2)*

sýry tvrdé. měkké. zrající 200,0
víno červené 50,0

potraviny obecně A 100,0

olomoucké tvarůžky 350,0


Tabulka č. 4
Kyselina eruková

Potravina NPM

rostlinné oleje, tuky 5 % z celkových
mastných kyselin
potraviny s obsahem více jak 5 % tukům 5 % z celkových
mastných kyselin
Část 21

TOXICKÉ LÁTKY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝROBĚ POŽIVATIN

Tabulka č. I
Ethylkarbamat (uretan)

Potravina PM mg.1-1
(5/2)*

víno 0,03
speciální vína 0, 1
lihoviny, konzumní líh, s výjimkou ovocných destilátů 0,15
saké 0,2
ovocné destiláty 0,4
Methanol

Potravina PMmg.1-l
vyjádřeno
na obsah
alkoholu
(5/1)*

lihoviny, konzumní líh 800
lihoviny s přídavkem destilátu 1 800
destiláty řezané kromě destilátů řezaných jemných 3 000
destiláty řezané jemné 6 000
destiláty pravé 12 000Příloha č. 4 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.
zrušena

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

zrušena

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

POMOCNÉ LÁTKY URČENÉ K VÝROBĚ POTRAVIN

Extrakční rozpouštědla
vedle údajů stanovených zákonem, v české řeči:
a)označení rozpouštědla,
b)slovy “pro potraviny” nebo bližším určením druhu, skupiny, podskupiny potravin nebo
jednotlivé potraviny, pro kterou je extrakční rozpouštědlo určeno,
4) Bez omezení účelu smí být používána při výrobě potravin, potravinových surovin a
složek potravin tato extrační rozpouštědla:
a) propan,
b)butan,
c) butyacetát,
d) ethylacetát,
e) ethanol,
1f) oxid uhličitý 1/
g) acetol, s výjímkou jeho použití pri rafinaci olivového oleje,
h) oxid dusný. 1/
Tabulka č. 1

Látka Povolený účel použití NPM2/reziduí rozpouštědta
v extrahované potravině
mg.kg.-1
Hexan 3/ Výroba či frakcionace tuků a olejů 5
výroba kakaoveho másla v tuku, oleji či kakaovém
prášku
Výroba bílkovinných produktů a 10
odtučněných mlýnských výrobků v bílkovinném produktu či
mlýnském výrobku

1/ Látky oxid uhličitý a oxid dusný jsou také používány jako přídatné látky
2/ Nejvyšší povolené množství.
3/Hexanem se ve smyslu této vyhlášky rozumí směs acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících
6 uhlíkových atomů.

Sbírka zákonů č. 298 / 1997 Částka99
Strana 5642
Látka Povolený účel použit NPM2/reziduí rozpoštědla
v extrahované potravině
mg.kg
Výroba odtučněných obilních klíčků 5
v odtučněných klíčcích
Výroba odtučněných sojových 30
produktů v sojovém produktu při prodeji
spotřebiteli
Methylacetát Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo 20
odstraňování senzoricky nežádoucích v kávě a čaji
látek a hořčin z těchto produktů
Výroba cukru z melasy 1
v cukru
Ethylmethyl-keton, Frakcionace tuků a olejů 5
synon. butan-2-oň v tuku či oleji
Vyroba kávy a čaje bez kofeinu nebo 20
odstraňování senzoricky nežádoucích v kávě a čaji
látek a hořčin z těchto produktů
Dichlormethan V výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo 2
odstraňován senzoricky nežádoucích v pražené kávě
látek a hořčin z těchto produktů 5
v čaji
Methanol Výroba potravin 10
v potravině
Propan-2-ol synon. Výroba potravin 10
isopropylalkohol v potravině
Tabulka č. 2
Látka NPM reziduí rozpouštědla mg.kg-1
diethylether 2
hexan3/ 1
methylacetát 1
butan-1-o1 1
butan-2-o1 1
ethylmethylketon 1
dichlormethan 0,02
2-methyl-propan-1-ol, synon. isobutylalkohol 1
propanol 1
cyklohexan 1

(8) Propoužití uvedené v tabulkách č. I a 2 nesmí být obsah hexanu v ethylmethylketonu vyšší než 50 mg.kg 1. Hexan a ethylmethylketon nelze použít souběžně.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.
POTRAVNÍ DOPLŇKY
Uvodní ustanovení
Povolené látky a povolená množství

Část 2
Tabulka č. 1

Potravní doplňky povolené k obohacování potravin
a jejich referenční denní dávky
Vitamin mg

Vitamini B 1,4

Vitamin B 1,6

Vitamin C 60,0

Vitamin E 10,0

Karoten 16,0

Prvek mg
Draslík l000,0
Hořčík 300,0
Vápník 800,0
Zinek 15,0
Měd' 2,0
Prvek ug
Jód 150,0
Část 3
Tabulka č. 2
Procenticky poddíl
Skupina Potravina referenční denní dávky
ve 100,0g potraviny

A mléko a mléčné výrobky 30,0
chléb, pivo 50,0
nealkoholické nápoje 30,0
pivo 30,0
B masné výrobky 100,0
výrobky ze zeleniny 100,0
výrobky z brambor 100,0
C jogurty a zakysané mléčné výrobky 200,0
sýry 200,0
zmrzliny a zmražené krémy 200,0
jedlé tuky a oleje 200.0
zpracované ovoce 200,0
zeleninové št'ávy 200,0
trvanlivé pečivo 200,0
cukrovinky 200,0
Část 4

Formy potravních doplňků, jejich čistota a identita
Tabulka č. 3

Formy potravních doplňků určené k obohacování potravin
Vitamin B, thiamin hydrochlorid
thiamin monohydrát
thiamin nitrát
Vitamin B riboflavin
riboflavin -5- fosfát, sodná sůl
Vitamin C selina L - askorbová
L - askorban sodný
L - askorban vápenatý
L - askorban draselný
askorbyl palmitát
Vitamin E D - alfa tokoferol
DL - alfa tokoferol
D - alfa tokoferol acetát
DL - alfa tokoferol acetát
Karoten beta karoten
směs karotenů
Draslík hydrogenuhličitan draselný
uhličitan draselný
chlorid draselný
draselné soli kyseliny citronové
glukonan draselný
mléčnan draselný
draselné soli kyselin orthofosforečné
hydroxid draselný
Vápník uhličitan vápenatý
chlorid vápenatý
vápenaté soli kyselin citronové
glukonan vápenatý
g1ycerofosforečnan vápenatý
mléčnan vápenatý
vápenaté soli k kyselin orthofosforečné
hydroxid vápenatý
Hořčík uhličitan hořečnatý
chlorid hořečnatý
oxid hořečnaný'
hořečnaté soli kyselin orthófosforečné
síran hóřečnatý
gIukonan hořečnatý
hydroxid hořečnatý
hořečnaté soli kyseliny citronové
Jód jodid draselný
jodid sodný
jodičnan draselný
Zinek octan zinečnatý
chlorid zinečnatý
mléčnan zinečnatý
síran zinečnatý
citronan zinečnatý
glukonan zinečnatý
oxid zinečnatý
Měd' citronan mědnatý
glukonan měďnatý
síran mědnatý
komplex lysin - mědnatý
uhličitan měďnatý
Část 5

Značení a uvádění do oběhu
1/ § 18 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
2/ § 6 odst. 1 pism. m) a § 19 písm. d) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.


POŽADAVKY NA ČISTOTU A IDENTITU NÁHRADNÍCH SLADIDEL
E 420 (i) - SORBITOL

Synonyma D-glucitol; D-sorbitol

Definice

Chemický název D-glucitol

Einecs 200-061-5

Kód E E 420 (i)

Chemický vzorec C6H,406

Molekulová hmotnost 182,17

Obsah Obsah ne méně než 97 % celkových glycitolů a ne méně než

91 % D-sorbitolu v sušině
Popis Bílý hygroskopický prášek, krystalický prášek. vločky nebo

granule mající sladkou chuť
Identifikace

A. Rozpustnost velmi rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu

B. Rozpětí bodu tání 88 až 102°C

C. Monobenzylidenový K 5 g vzorku se přidá 7 ml methanolu, 1 ml benzaldehydu a

derivát sorbitolu 1 ml kyseliny chlorovodíkové. Míchá se a protřepává v

mechanické třepačce, až se objeví krystaly. Filtruje se pomocí

odsávání, krystaly se rozpustí v 20 ml vroucí vody obsahující

1 g kyselého uhličitanu sodného, zfiltruje se za horka, filtrát se

ochladí,filtruje se odsáváním, promyje 5 ml směsi methanolu a

vody ( 1:1 ) a vysuší na vzduchu. Takto získané krystaly se taví

při teplotě mezi 173 a 179°C.

Čistota

Obsah vody Ne více než 1 % (Karl-Fischerova metoda)

Suljátový popel Ne více než 0,1 % vztaženo na sušinu

Redukující cukry Ne více než 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině

Celkový obsah cukrú Ne více než 1 % vyjádřeno jako glukóza v sušině

Chloridy Ne více než 50 mg/kg vztaženo na-sušinu

Sírany Ne více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu

Nik Ne více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu

Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu

Olovo Ne více více 1 mg/kg vztaženo na sušinu

Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině


E 420 (ii) - SORBITOL SIRUP

Synonyma D-glucitol sirup

Definice

Chemický název Sorbitolový sirup připravený hydrogenací glukózového sirupu

obsahuje D-sorbitol, D-mannitol a hydrogenované sacharidy.

Část produktu, který není D-sorbitol, je tvořena hlavně

hydrogenovanými oligosacharidy připravenými hydrogenací

glukózového sirupu použitého jako surovina (v kteřémžto

případě sirup nekrystalizuje) nebo mannitolem. Mohou být

přítomna malá množství glycitólů, kde n < 4. Glycitoly jsou

sloučeniny se s ' vzorcem CH2OH-(CHOH)n-CH2OH,

kde " n " je celé číslo.

Einecs 270-337-8

Kód E E 420 (ii)

Obsah Obsah ne méně než 69 % celkových- pevných látek a ne méně

50 % D-sorbitolu na bezvodé bázi
Popis Čirý, bezbarvý a sladce chutnající vodný roztok

Identifikace

A.Rozpustnost Mísitelný s vodou. glycerolem a s propan-1,2-diolem

B. Monobenzylidenový K 5 g vzorku se pňdá 7 ml methanolu. 1 ml benzaldehydu a
dérivát sorbitolu 1 ml kyseliny chlorovodíkové. Míchá se a protřepává v
mechanické třepačce, až se objeví krystaly. Filtruje se pomocí
Čistota

Obsah vody Ne více než 31 % (Karl-Fischerova metoda)
Sulfátový popel Ne více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukry Ne více než 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Chloridy Ne více než 50 mg/kg vztaženo na sušinu
Sírany Ne více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
Nikl Ne více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině


E 421 - MANNITOL
Synonyma D-mannitol
Definice
Chemický název D-mannitol
Einecs 200-711-8
Kód E E 421
Chemický vzorec C6H14O6
Molekulová hmotnost 182,2
Obsah Obsah ne méně než 96 % D-mannitolu v sušině
Popis Sladce chutnající, bílý, krystalický prášek bez zápachu
Identifikace
A. Rozpustnost Rozpustný
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 0,3 % ( 105°C; čtyň hodiny)
pH 5 až 8 Specifická optická otáčivost a 20 D:+90až +92o (4% hm./obj.roztoku) Sulfátový popel Ne více než 0,1 % vztaženo na sušinu

Redukující cukry Ne více než 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Celkový obsah cukru Ne více než 1 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Chloridy Ne více než 70 mg/kg vztaženo na sušinu
Sírany Ne více než 100 mglkg vztaženo na sušinu
Nikl Ne více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině


E 953 - ISOMALT
Synonyma
  Hydrogenovaná isomaltulóza, hydrogenovaná palatinóza
Definice
Chemický název
  Isomalt je směsí hydrogenovaných mono- a disacharidů, z nichž hlavními jsou tyto:
  6-O-a-D-glukopyranosyl-D-sorbitol (1,6 GPS) a
  1-O-a-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrát (1,1 GPM)
Einecs
Kód E
  E 953
Chemický vzorec
  6-O-a-D-glukopyranosyl-1,6-D-sorbitol C12H24O11
  1-O-
  a-D-glukopyranosyl-1,1-D-mannitoldihydrát C12H24O11 . 2H2O
Molekulová hmotnost
  6-O-a-D-glukopyranosyl-1,6-D-sorbitol: 344,32
  O-a-D-glukopyranosyl-1,1-D-mannitoldihydrát: 380,32
Obsah
  Obsah ne méně než 98 % hydrogenovaných mono- a disacharidů a ne méně než 86 % směsi 6-O-a-D-glukopyranosyl-D-sorbitolu
  a 1-O-
  a-D-glukolpyranosyl-D-mannitolu stanovené na bezvodé bázi
Popis
  Bílá, krystalická, lehce hygroskopická látka bez zápachu
Identifikace
A. Rozpustnost
  Rozpustný ve vodě, velmi mírně rozpustný v ethanolu
B. Chromatografie na tenké vrstvě
  Zkouší se metodou chromatografie na tenké vrstvě s použitím desky s vrstvou 0,2 mm chromatografického silikagelu. Na chromatografu jsou základní skvrny pro 1,1-GPM a 1,6-GPS
Čistota
Obsah vody
  Ne více než 7 % (Karl-Fischerova metoda)
Sulfátový popel
  Ne více než 0,05 % vztaženo na sušinu
D-mannitol
  Ne více než 3 %
D-sorbitol
  Ne více než 6 %
Redukující cukry
  Ne více než 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Nikl
  Ne více než 2 mg.kg-1 vztaženo na sušinu
Arzen
  Ne více než 3 mg.kg-1 vztaženo na sušinu
Olovo
  Ne více než 1 mg.kg-1 vztaženo na sušinu
Těžké kovy
  Ne více než 10 mg.kg-1 vztaženo na sušinu.

E 965 (i) - MALTITOL

Synonyma - D-maltitol, hydrogenovaná maltóza
Definice
Chemický název (a)-D-glukopýranosyl-1,4-D-glucitol

Einecs 209-567-0

Kód E
E 965 (i)
Chemický vzorec C12H24O11
Molekulová hmotnost 344,31

Obsah Obsah ne méně než 98 % D-mannitolu C12H24O11 na bezvodé bázi

Popis Sladce chutnající; bílý krystalický prášek

Identifikace

A. Rozpustnost Velmi rozpustný ve voďě, mírně rozpustný v ethariolu
B. Rozpětí bodu tání 148 až 151 °C

C. Specifická optická (a 20D = +105,5 až +108,5° (5 % hm/obj. roztok)


otáčivost


Čistota

Obsah vody Ne více než 1 % (Karl-Fischerova metoda)
Sulfátový popel Ne více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukry Ne více než 0,1 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Chlorid Ne více než 50 mglkg vztaženo na sušinu
Sírany Ne více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
Nikl Ne více než 2 mg/kg' vztaženo na sušinu
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovy Ne více než 1-0 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

E 965 (ii) - MALTITOL SIRUP
Synonyma Hydrogenovaný vysokomaltózo-glukózový sirup, hydrogenovaný glukózový sirup
Definice
Chemický název Směs sestávající hlavně z maltitolu se sorbitolem a hydrogenovaných oligo- a polysacharidů. Je získávána katalytickou hydrogenací glukózového sirupu s vysokým obsahem maltózy. Výrobek je dodáván jako sirup i jako pevný produkt.
Einecs 270-337-S
Kód E E 965 (ii)
Obsah Následující rozsahy platí pro bezvodou bázi: Maltitol, ne méně než 50 %
Sorbitol ne více než 8 %
Maltotriitol, ne více než 25 %
Hydrogenované polysacharidy obsahující více než tři jednotky glukozy nebo glucitolu, ne mcé než 30 %
Popis Sladce chutnající, čiré viskózní kapaliny bez barvy a bez zápachu nebo sladce chutnající bílé krystalické hmoty
Identifikace

A. Rozpustnost Velmi rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu
B. Chromatografie na tenké Zkouší se metodou chromatografie na tenké
vrstvě s použitím vrstvě desky s vrstvou 0,25 mm chromatograňckého silikagelu
Čistota
Obsah vody Ne více než 31 % (Karl-Fischerova metoda)
Sulfátový popel Ne více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Redukující cukry Ne více než 0,3 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Chloridy Ne více než 50 mg/kg vztaženo na sušinu
Sířany Ne více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
Nikl Ne více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu

Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

E 96ó - LAKTITOL

Synonyma Laktit, laktositol, laktobiosit
Definice
Chemický název 4-O-b -D-galaktopyranosyl-D-glucitol

Einecs 209-566-5

Kód E E 966

Chemický vzorec C12H24O11
Molekulová hmotnost 344,32
Obsah Ne méně než 95 % v sušině
Popis Sladce chutnající krystalické prášky nebo bezbarvé roztoky. Krystalické produkty jsou v bezvodé, monohydrátové a dihydratove formě
Identifikace

A. Rozpustnost Velmi rozpustný ve vodě
B. Specifická optická (a)20 D 13 až 16 přepočteno na bezvodou bázi
otáčivost (10 % hm/obj. vodný roztok)
1
Čistota

Obsah vod Krystalické produkty: ne více než 10,5 % (Karl-Fisherova metoda)
Ostatní polyoly Ne více než 2,5 % na bezvodé bázi
Redukující cukry Ne více než 0,2 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Chloridy Ne více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
Sírany Ne více než 200 mg/kg vztaženo na sušinu
Sulfátový popel Ne více než 0,1 % vztaženo na sušinu
Nikl Ne více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

E 9ó7 - XYLITOL

Synonyma Xylitol
Definice
Chemický název D-xylitol

Einecs 201-788-0

Kód E E 9ó7

Chemický vzorec C2H12O15
Molekulová hmotnost 152,15

Obsah Ne méně než 98,5 % jako xylitol na bezvodé bázi

Popis Bílý krystalický prášek prakticky bez zápachu s velmi sladkou chutí
Identifikace

A. Rozpustnost Velmi rozpustný ve vodě, málo rozpustný v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání 92 až 96°C
C. pH 5 až 7 (10 % hm./obj. vodný roztok)

Čistota

Ztráta sušením Ne více než 0,5 %. 0,5 g vzorku se suší ve vakuu nad fosforem při 60°C čtyři hodiny
Sulfátový popel Ne více než 0,1 % vztaženo na sušinu

Redukující cukry Ne více než 0,2 % vyjádřeno jako glukóza v sušině
Jiné polyoly Ne více než 1 % vztaženo na sušinu
Nikl Ne více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
Chloridy Ne více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
Sírany Ne více než 200 mglkg vztaženo na sušinu

E 950 - ACESULFAM K
Synonyma Acesulfam draselný, acesulfam, draselná sůl 3,4-dihydro-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-

on-2,2 dioxidu
Definice
Chemický název Draselná sůl 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3 H) -on-2,2-dioxidu
Einecs 259-715-3
Kód E E 950
Chemický vzorec C4H4NO4SK
Molekulová hmotnost 201,24
Obsah Ne méně než 99 % C4HNO4SK na bezvodé bázi
Popis Bílý krystalický prášek bez zápachu s intezívní sladkou chutí.
Přibližně dvěstěkrát sladší než sacharóza
Identifikace
A. Rozpustnost Velmi rozpustný ve vodě, velmi nepatrně rozpustný v ethanolu
UV absorpce Maximálně 227 ± 2 nm pro roztok 10 mg v 1000 ml vody
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 1 % (105°C; dvě hodiny)
Arzen Ne více než 3 mglkg vztaženo na sušinu
Selen Ne více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Fluorid Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
E 951 - ASPARTAM
Synonyma Aspartylfenylalaninmethylester
Definice
Chemický název N-L-a-aspartyl-L-fenylalanin-1-methylester, N-methylester kyselin 3-amino - N- (a-karbomethoxy-fenethyl)-sukcinamové
Einecs 245-261-3
Kód E E 951
Chemický vzorec C14H18N2O5
Molekulová hmotnost 294,31
Obsah Ne méně než 98 % a ne více než 102 % C14H18N2O5 na bezvodé bázi
Popis Bílý krystalický prášek bez zápachu mající sladkou chut'. Pňbližně dvěstěkrát sladší než sacharóza.
Identifikace
Rozpustnost Mírně rozpustný ve vodě a v ethanolu
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 4,5 % (105°C; čtyň hodiny)
Sulfátový popel Ne více než 0,2 % vztaženo na sušinu
pH 4,5 až 6,0 (roztok 1:125)
Transmitance Transmitance 1 %-ního roztoku ve 2N kyselině chlorovodíkové stanovená v 1 cm kyvetě při 430 nm vhodným spektrofotometrem s použitím 2N kyseliny chlorovodíkové jako referenčního roztoku není méně než 0,95, ekvivalent k absorbaaci ne více než přibližně 0,022
Specifická optická otáčivost (a)2°D : +14,5° až +16,5° Stanoví se v roztoku (Hg se doplní do - 100 ml) 15 N kyseliny mravenčí do 30 minut po přípravě roztoku vzorku
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mglkg vztaženo na sušinu
Těžké kovy Ne více než 10 mglkg vyjádřeno jako Pb v sušině
Kyselina 5-benzyl-3,6- Ne více než 1,5 % vztaženo na sušinu dioxo-2-piperazinoctová

E 954 - SACHARIN A JEHO Na, K A Ca SOLI
(I) SACHARIN
Definice
Chemický název 3-oxo-2,3-dihydrobenzo(d)isothiazol-l,l-dioxid
Einecs 201-321-0
Kód E E 954
Chemicky vzorec C7H5NO3S
Molekulová hmotnost 183,18

Obsah Ne méně než 99 % a ne více než 101,0 % C7H5NO3S vztaženo na bezvodou bázi
Popis Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek bez zápachu nebo se slabou aromatickou vůní mající sladkou chut' i ve velmi zředěných roztocích. Pňbližně 300-krát až 500-krát sladší než sacharóza.
Identifikace
Rozpustnost Mírně rozpustný ve vodě, rozpustný v zásaditých roztocích; velmi málo rozpustný v ethanolu
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 1 % ( 1 OS°C, dvě hodiny)
Rozpětí bodu tání 226 až 230°C
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Selen Ne více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
Sulfátový popel Ne více než 0,2 % vztaženo na sušinu
Kyselina benzoová a K 10 ml roztoku 1: 20 předtím okyselenému pěti kapkami salicylova kyseliny octové se pňdají tň kapky přibližně molárnuho roztoku chloridu železitého ve vodě. Neobjeví se žádná sraženina nebo fialové zbarvení
o-toluensulfonamid Ne více než I O mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny Ne více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu benzoové
Snadno zuhelnitelné látky Nejsou pňtomny

(II) SACHARIN SODNÝ

Synonyma Sacharin, sodná sůl sacharinu

Definice

Chemický název o-benzosulfimid sodný,
sodná sůl 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu, oxobenzisosulforiazol,
1,2-benzisothiazolin-3-on-1
dihydrát sodné soli 1-dioxidu
Einecs 204-886-1

Kód E E 954

Chemický vzorec C7H4NNaO3S.2H2O
Molekulová hmotnost 241,19
Obsah Ne méně než 99 % a ne více než 101 % C7H4NNaO3S
vztaženo na bezvodou bázi
Popis Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek vytvářející solný povlak na povrchu krystalů, bez zápachu nebo se slabým pachem, mající intenzívně sladkou chut' i ve velmi zředěných roztocích. Přibližně 300-krát až 500-krát sladší než sacharóza ve zředěných roztocích.
Identifikace

Rozpustnost Snadno rozpustný ve vodě, velmi málo rozpustný v ethanolu

Čistota

Ztráta sušením Ne více než 15 % ( 120°C, čtyři hodiny)
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Selen Ne více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Téžké kovy Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
Kyselina benzoová a K 10 ml roztoku 1 :20 předtím okyselenému pěti kapkami salicylová kyseliny octové se přidají tň kapky přibližně molárního roztoku chloridu železitého ve vodě. Neobjeví se žádná sraženina nebo fialové zbarvení
o-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamid Ne více než 10 mglkg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny Ne více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu benzoové
Snadno zuhelnitelné látky Nejsou přítomny

(III) SACHARIN VÁPENATÝ

Synonyma Sacharin, vápenatá sůl sacharinu

Definice

Chemický název o-benzosulfim.id vápenatý

Vápenatá sůl 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu, 1,2-benzisothiazo 1 in-3-on-1, I -dioxid
Hydrát vápenaté soli (2:7)

Einecs 229-349-0
Kód E E 954
Chemický vzorec C14H8CaN2O6S2.3 1/2 H2O
Molekulová hmotnost 467,48
Obsah Ne méně než 95 % C C14H8CaN2O6S2 vztaženo na bezvodou bázi
Popis Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek bez zápachu nebo se
slabým pachem, mající intenzívní sladkou chut' i ve velmi zředěných roztocích. Pňbližně 300-krát až 500-krát sladší než'. sacharóza ve zředěných roztocích
Identifikace
Rozpustnost Snadno rozpustný ve vodě, rozpustný v ethanolu
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 13,5 % {120°C, čtyň hodiny)
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Selen Ne více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovy Ne více než 10 mglkg vyjádřeno jako Pb v sušině
Kyselina benzoová a K 10 ml roztoku 1:20 předtím okyselenému pěti kapkami
kyseliny octové s přidají tň kapky přibližně molárního roztokú salicilová
chloridu železitého ve vodě. Neobjem se žádná sraženina nebo fialové zbarvení
o-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny Ne více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu benzoové
Snadno zuhelnitelné látky Nejsou přítomny

(IV) SACHARIN DRASELNÝ
Synonyma Sacharin, draselná sůl sacharinu
Definice
Chemický název o-benzosulfimid draselný,
Draselná sůl 2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazolu.
Draselná sůl monohydrá1,2-benzisothiazolin-3-on-1,1dioxidu
Einecs
Kód E E 954
Chemický vzorec C7H4KNO3S.H2O
Molekulová hmotnost 239,77
Obsah Ne méně než 99 % a ne více než 101 % C7H4KNO3S vztaženo na bezvodou bázi
Popis Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek bez zápachu nebo se slabým pachem, mající sladkou chut' i ve velmi zředěných roztocích. Pňbližně 300-krát až 500-krát sladší než sacharóza.
Identifikace
Rozpustnost Snadno rozpustný ve vodě, velmi málo rozpustný v ethanolu
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 8 % (1 20°C, čtyři hodiny)
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Selen Ne více než 30 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 1 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině
Kyselina benzoová a K 10 ml roztoku 1:20 předtím okyselenému pěti kapkami salicylová kyseliny octové se pňdají tň kapky pňbližně molárního roztoku
chloridu železitého ve vodě. Neobjeví se žádná sraženina nebo fialové zbarvení
o-ťoluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-toluensulfonamid Ne více než 10 mg/kg vztaženo na sušinu
p-sulfonamid kyseliny Ne více než 25 mg/kg vztaženo na sušinu benzoové
Snadno zuhelnitelné látky Nejsou přítomny

E 957 - THAUMATIN
Synonyma
Definice
Chemický název Thaumatin se získává vodnou extrakcí (pH ?,5 až 4) semeníků plodů přírodního druhu Thaumatococcus daniellii (Benth) a sestává v podstatě z pioteinů thaumatin I a thaumatiň II spolu s malými množstvími rostlinných složek odvozených
z výchozího materiálu
Einecs 258-822-2
Chemický vzorec Polypeptid 207 aminokyselin

Molekulová hmotnost Thaumatin I 22209
Thaumatin II 22293
Obsah Ne méně než 16 % dusíku vztaženo na sušinu ekvivalentních ne méně než 94 % proteinů (N x 5,8)
Popis Krémově zbarvený prášek bez zápachu s intenzívní sladkou
chutí. Přibližně 2000-krát až 3000-krát sladší než sacharóza
Identifikace
Rozpustnost Velmi rozpustný ve vodě, nerozpustný v acetonu
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 9 % (105°C do konstantní hmotnosti)
Sacharidy Ne více než 3 % vztaženo na sušinu
Sulfátový popel Ne více než 2 % vztaženo na sušinu
Hliník Ne více než 100 mg/kg vztaženo na sušinu
Arzen Ne více než 3 mg/kg vztaženo na sušinu
Olovo 3 mg/kg vztažéno na sušinu
Mikróbiologická kritéria Celkový počet aerobních mikrobiálních organismů: max. 1000/g E Coli: nejsou přítomny v 1 g

E 959 - NEOHESPERIDINDIHYDROCHALKON
1
Synonyma Neohesperidindihydrochalkon, NHDC, hesperetindihydrochalkon-4´-b -neohesperidosid neohesperidin DC
Definice
Chemický název 2-O-a-rhamnopyranosyl-4'-b -D-glukopyranosylhesperetindi hydrochaikon získaný katalytickou hydrogenací neohesperidinu
Einecs 243-978-6
Kód E E 959
Chemický vzorec C28H36O15
Mólekulová hmotnost 612,6
Obsah Obsah ne méně než 96 % vztaženo na sušinu
Popis Ne zcela bílý krystalický prášek bez zápachu s charakteristickou intenzívní sladkou chutí. Přibližně 1000-krát až 1800-krát sladší než sacharóza.

Identifikace
A. Rozpustnost Snadno rozpustný v horké vodě, velmi nepatrně rozpustný ve studené vodě, prakticky nerozpustný v etheru a benzenu
B. Maximum UV absorpce 282 až 283 nm pro roztok 2 mg ve 100 ml methanolu
C. Neuúv test Rozpustí se asi 10 mg neohesperidinu DC v 1 ml methanolu. přidá se 1 ml 1 %-ního methanolového roztoku 2-aminoethyldifenylborátu. Vytvoří se jasně žluté zbarvení.
Čistota
Ztráta sušením Ne více než 1 l % (I05°C, tři hodiny)
Sulfátový popel Ne více než 0,2 % vztaženo na sušinu
Arzen Ne více než 3 mglkg vztaženo na sušinu
Olovo Ne více než 2 mg/kg vztaženo na sušinu
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako Pb v sušině

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.

POŽADAVKY NA ČISTOTU A IDENTITU BARVIV

A. Všeobecné technické podmínky pro hliníková organická barviva

Definice Aluminiové laky jsou připravovány reakcí barviv, vyhovujících kritériím čistoty uvedeným ve vhodné monografii technických podmínek, s oxidem hlinitým (alumina) za vhodných podmínek. Oxid hlinitý je obvykle čerstvě připravený nevysušený materiál získaný reakcí síranu nebo chloridu hlinitého s uhličitanem nebo kyselým uhličitanem sodným nebo vápenatým nebo amoniakem. Po vytvoření laku je produkt zfiltrován, promýván vodou a vysušen. V hotovém produktu může být rovněž přítomen nezreagovaný oxid hlinitý.

Látky nerozpustné v HCl Ne více než 0,5 %

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % (za neutrálních podmínek)

Jsou použitelná specifická kritéria čistoty na odpovídající barviva.


B. Specifická kritéria čistoty


E 100 KURKUMIN

Synonyma CI přírodní žluť 3, kurkumová žluť, diferoylmethan

Definice Kurkumin se získá extrakcí rozpouštědlem z kurkumy dlouhé, tj. mletých oddenků přírodních druhů Curcuma longa L. Aby se získal koncentrovaný kurkuminový prášek, extrakt se vyčistí krystalizací. Produkt sestává v podstatě z kurkuminů; tj. barvicí látka 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion) a její dva desmethoxyderiváty v různých poměrech. Mohou být přítomna menší množství olejů a pryskyřic vyskytujících se přirozeně v kurkumě dlouhé.

K extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: ethylacetát, aceton, oxid uhličitý, dichlormethan, n-butanol, methanol, ethanol, hexan.

Skupina Dicinnamoylmethan

Číslo Color Index 75300

Einecs 207-280-5

Chemické názvy I 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dien
II 1-(4-hydroxyfenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-
-1,6-dien-3,5-dion
III 1,7-bis(4-hydroxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion


Chemický vzorec I C21H20O6
II C20H18O5
III C19 H16O4

Molekulová hmotnost I. 368,39 II. 338,39 III. 308,39

Obsah Obsah ne méně než 90 % všech barevných látek

E1% 1 cm 1607 při cca 426 nm v ethanolu

Popis Oranžově žlutý krystalický prášek

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum v ethanolu při cca 426 nm

B. Rozpětí bodu tání 179-182°C

Čistota

Zbytky rozpouštědel Ethylacetát
Aceton
n-butanol Ne více než 50 mg/kg
Methanol samostatně nebo v kombinaci
Ethanol
Hexan

Dichlormethan: ne více než 10 mg/kg

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 101 (i) RIBOFLAVIN


Synonyma Laktoflavin

Skupina Isoalloxazin

Einecs 201-507-1

Chemické názvy 7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo (g)pteridin-2,4(3H,10H)-dion
7,8-dimethyl-10-( 1'-D-ribityl)isoalloxazin

Chemický vzorec C17H20N4O6

Molekulová hmotnost 376,37

Obsah Obsah ne méně než 98 % na bezvodé bázi
E1%1 cm 328 při cca 444 nm ve vodném roztoku

Popis Žlutý až oranžově žlutý krystalický prášek s nepatrným zápachem

Identifikace

A. Spektrometrie Poměr A375/A267 je mezi 0,31.a 0,33
ve vodném roztoku
Poměr A444/A267 je mezi 0,36 a 0,39

Maximum ve vodě při cca 375 nm

B. Specifická optická otáčivost [a]20 mezi -115° a -140° v 0,05 N roztoku hydroxidu sodného

Čistota

Ztráta sušením Ne více než 1,5 % po sušení při 105°C po 4 hodiny

Sulfátový popel Ne více než 0,1 %

Primární aromatické aminy Ne více než 100 mg/kg (přepočteno na anilin)

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5'-FOSFÁT

Synonyma Riboflavin-5'-fosfát sodný

Definice Tyto technické podmínky se vztahují na riboflavin-5'-fosfát spolu s menšími množstvími volného riboflavinu a riboflavindifosfátu.

Skupina Isoalloxazin

Einecs 204-988-6

Chemické názvy (2R,3R,4S)-5-(3')10'-dihydro-7',8'-dimethyl-2',4'-dioxo-10'- benzo[g]pteridinyl)-2,3,4-trihydroxypentylfosfát sodný;
monosodná sůl 5'-monofosfátesteru riboflavinu

Chemický vzorec Pro dihydrátovou formu: C17H20N4NaO9P.2H2O

Molekulová hmotnost 541,36

Obsah Obsah ne méně než 95 % všech barevných látek přepočten na C17H20N4NaO9P.2H2O
E 1%1 cm 250 při cca 375 nm ve vodném roztoku

Popis Žlutý až oranžový krystalický hygroskopický prášek s nepatrným zápachem a hořkou chutí

Identifikace

A. Spektrometrie Poměr A375/A267 je mezi 0,30 a 0,34
ve vodném roztoku
Poměr A444/A267 je mezi 0,35 a 0,40

Maximum ve vodě při cca 375 nm

B. Specifická optická otáčivost [a]20D mezi +38° a +42° v 5-molárním roztoku HCl

Čistota

Ztráta sušením Ne více než 8 % (100 °C, 5 hod. ve vakuu nad P2O5) pro dihydrátovou formu

Sulfátový popel Ne více než 25 %

Anorganické fosfáty Ne více než 1,0 % (přepočteno na PO4 na bezvodé bázi)

Vedlejší barevné látky Riboflavin (volný): Ne více než 6 %
Riboflavin difosfát: Ne více než 6 %

Primární aromatické aminy Ne více než 70 mg/kg (přepočteno na anilin)

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 102 TARTRAZIN

Synonyma CI potravinářská žluť 4

Definice Tartrazin sestává v podstatě z trinatrium-5-hydroxy-1-
(4-sulfonatfenyl)-4-(4-sulfonatfenylazo)-H-pyrazol-3
karboxylátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Tartrazin je popsán jako sodná sůl. Jsou rovněž dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Monoazo

Číslo Color Index 19140

Einecs 217-699-5

Chemický název Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatfenyl)-4
(4-sulfonatfenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylát

Chemický vzorec C16H9N4Na3O9S2

Molekulová hmotnost 534,37

Obsah Obsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1cm 530 při cca 426 nm ve vodném roztoku

Popis Světle oranžový prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při cca 426 nm

B. Žlutý roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 1,0 %

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

Kyselina 4-hydrazinbenzen-
sulfonová
Kyselina 4-aminobenzen-1-
sulfonová
Kyselina 5-oxo-1-(4-sulfofenyl)- Celkem ne více než 0,5 %
2-pyrazolin-3-karboxylová
Kyselina 4,4'-diazoamino-
dibenzen-sulfonová
Kyselina tetrahydroxyjantarová

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % za neutrálních podmínek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 104 CHINOLINOVÁ ŽLUŤ

Synonyma CI potravinářská žluť 13

Definice Chinolinová žluť se připravuje sulfonací 2-(2-chinolyl)indan-
1,3-dionu. Chinolinová žluť sestává v podstatě ze sodných solí směsi disulfonátů (hlavně), monosulfonátů a trisulfonátů shora uvedené sloučeniny a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.

Chinolinová žluť je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Chinoftalon

Číslo Color Index 47005

Einecs 305-897-5

Chemický název Dvojsodné soli disulfonátů 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionu (hlavní složka)

Chemický vzorec C18H9NNa2O8S2 (hlavní složka)

Molekulová hmotnost 477,38 (hlavní složka)

Obsah Obsah ne méně než 70 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.
Chinolinová žluť musí mít toto složení:
Ze všech barevných látek je přítomno:
- ne méně než 80 % musí být dinatrium-2-(2-chinolyl)indan- 1,3-diondisulfonáty
- ne více než 15 % musí být natrium-2-(2-chinolyl)indan-
1,3-dionmonosulfonáty
- ne více než 7,0 % musí být trinatrium-2-(2-chinolyl)indan-
1,3-diontrisulfonát

E1%1 cm 865 (hlavní složka) při cca 411 nm ve vodném roztoku kyseliny octové

Popis Žlutý prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodném roztoku kyseliny octové s pH 5 při cca 411 nm

B. Žlutý roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 4,0 %

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

2-methylchinolin

Kyselina 2-methylchinolin-
sulfonová
Celkem ne více než 0,5 %
Kyselina ftalová

2,6-dimethylchinolin

Kyselina 2,6-dimethylchinolin-
sulfonová

2-(2-chinolyl)indan-1,3-dion Ne více než 4 mg/kg

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % za neutrálních podmínek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo e více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 110 ŽLUŤ SY

Synonyma CI potravinářská žluť 3, oranžová žluť S ; žluť FCF

Definice Žluť SY sestává v podstatě z dinatrium-2-hydroxy-1-(4-
sulfonatfenylazo)naftalen-6-sulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Žluť SY je popisována jako sodná sůl. Povolena je také sůl vápenatá a draselná.

Skupina Monoazo

Číslo Color Index 15985

Einecs 220-491-7
Chemický název Dinatriumr2-hydroxy-1-(4-sulfonatfenylazo)naftalen-6-sulfonát

Molekulová hmotnost 452,37
Obsah Obsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl

E1%1 cm 555 při cca 485 nm ve vodném roztoku při pH 7

Popis Oranžově červený prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při cca 485 nm při pH 7

B. Oranžový roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 5,0 %

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

Kyselina 4-aminobenzen-1-
sulfonová
Kyselina 3-hydroxynaftalen-2,7-
disulfonová
Kyselina 6-hydroxynaftalen-2-
sulfonová
Kyselina 7-hydroxynaftalen-1,3- Celkem ne více než 0,5 %
disulfonová
Kyselina 4,4'-
diazoaminodibenzen-sulfonová
Kyselina 6,6'-oxydinaftalen-2-
sulfonová

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % za neutrálních podmínek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 120 KOŠENILA, KYSELINA KARMÍNOVÁ, KARMÍNY

Definice Karmíny a kyselina karmínová se získávají z vodných, vodně alkoholických nebo alkoholických extraktů z košenily, který sestává ze sušených tělíček samiček hmyzu Dactylopius coccus Costa.

Barevná látkou je kyselina karmínová

Aluminiové laky mohou být vytvořeny z kyseliny karmínové (karmínů), když přítomnost hliníku a kyseliny karmínové je uvažována v molárním poměru 1:2.
V komerčních produktech je barevná látka přítomna ve spojení s amonnými, vápenatými, draselnými nebo sodnými kationty jednotlivě nebo v kombinaci a tyto kationty mohou být přítomny v přebytku.

Komerční produkty mohou také obsahovat bílkovinný materiál pocházející z původního hmyzu a mohou rovněž obsahovat volné karmináty nebo malý zbytek nevázaných kationtů hliníku

Skupina Anthrachinon

Číslo Color Index 75470

Einecs Košenila: 215-680-6; kyselina karmínová: 215-023-3;
karmíny: 215-724-4

Chemický název Kyselina 7-b-D-glukopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1- methyl-9,10-dioxoanthracen-2-karboxylová (kyselina karmínová); karmín je hydratovaný hlinitý chelát této kyseliny

Chemický vzorec C22H20O13 (kyselina karmínová)

Molekulová hmotnost 492,39 (kyselina karmínová)

Obsah Obsah ne méně než 2,0 % kyseliny karmínové v extraktech obsahujících kyselinu karmínovou; ne méně než 50 % kyseliny karmínové v chelátech.

Popis Červená až tmavočervená, drobivá pevná látka nebo prášek.
Extrakt košenily je všeobecně tmavočervená kapalina, může také ale být vysušen na prášek.

Identifikace

Spektrometrie Maximum ve vodném amoniakálním roztoku při cca 518 nm
Maximum ve zředěné kyselině chlorovodíkové při cca 494 nm pro kyselinu karmínovou

Čistota

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 122 AZORUBIN

Synonyma CI potravinářská červeň 3, karmoisin

Definice Azorubin sestává v podstatě z dinatrium-4-hydroxy-3-(4-
sulfonat-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Azorubin je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Monoazo

Číslo Color Index 14720

Einecs 222-657-4

Chemický název Dinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonát

Chemický vzorec C20H12N2Na2O7S2

Molekulová hmotnost 502,44

Obsah Obsah ne méně než 85 % všech barevných látek, přepočteno na sodnou sůl

E1 %1 cm 510 při cca 516 nm ve vodném roztoku

Popis Červený až kaštanově hnědý prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při cca 516 nm

B. Červený roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 2,0 %

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

Kyselina 4-aminonaftalen-1-
sulfonová
Kyselina 4-hydroxynaftalen-1- Celkem ne více než 0,5 %
sulfonová
Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % za neutrálních podmínek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg

E 123 AMARANT

Synonyma CI potravinářská červeň 9

Definice Amarant sestává v podstatě z trinatrium-2-hydroxy-1-
(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Amarant je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Monoazo

Číslo Color Index 16185

Einecs 213-022-2

Chemický název Trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-
3,6-disulfonát

Chemický vzorec C20H11N2Na3O10S3

Molekulová hmotnost 604,48

Obsah Obsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 440 při cca 520 nm ve vodném roztoku

Popis Červenavě hnědý prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při cca 520 nm

B. Červený roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 3,0 %

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

Kyselina 4-amoninaftalen-1-
sulfonová

Kyselina 3-hydroxynaftalen-
2,7-disulfonová

Kyselina 6-hydroxynaftalen-2- Celkem ne více než 0,5 %
sulfonová

Kyselina 7-hydroxynaftalen-
1,3-disulfonová

Kyselina 7-hydroxynaftalen-
1,3-6-trisulfonová

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % za neutrálních podmínek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 124 PONCEAU 4R

Synonyma CI potravinářská červeň 7, New Coccine, Košenilová červeň

Definice Ponceau 4R sestává v podstatě z trinatrium-2-hydroxy-1-
(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Ponceau 4R je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Monoazo

Číslo Color Index 16255

Einecs 220-036-2

Chemický název Trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonat-1-naftylazo)naftalen- 6,8-disulfonát

Chemický vzorec C20H11N2Na3O10S3

Molekulová. hmotnost 604,48

Obsah Obsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.
E1%1 cm 430 při cca 505 nm ve vodném roztoku

Popis Červenavý prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při cca 505 nm

B. Červený roztok ve vodě

Čistota
Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 1,0 %

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

Kyselina 4-aminonaftalen-1-
sulfonová

Kyselina 7-hydroxynaftalen-
1,3-disulfonová

Kyselina 3-hydroxynaftalen- Celkem ne více než 0,5 %
2,7-disulfonová

Kyselina 6-hydroxynaftalen-2
sulfonová

Kyselina 7-hydroxynaftalen-
1,3-6-trisulfonová

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % za neutrálních podmínek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 127 ERYTHROSIN

Synonyma CI potravinářská červeň 14

Definice Erythrosin sestává v podstatě z monohydrátu dinatrium-2-
(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxoxanthen-9-yl)benzoátu a vedlejších barevných látek spolu s vodou, chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami. Erythrosin je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Xanthen

Číslo Color Index 45430

Einecs 240-474-8

Chemický název Monohydrát dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxo-
xanthen-9-yl)benzoátu

Chemický vzorec C20H6I4Na2O5.H2O

Molekulová hmotnost 897,88
Obsah Obsah ne méně než 87 % všech barevných látek přepočte na bezvodou sodnou sůl
E1%1 cm 1 100 při cca 526 nm ve vodném roztoku při pH 7

Popis Červený prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při cca 526 nm při pH 7

B. Červený roztok ve vodě

Čistota

Anorganické jodidy přepočtené Ne více než 0,1 %
na jodid sodný

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 4,0 %
(s výjimkou fluoresceinu)

Fluorescein Ne více než 20 mg/kg

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

Trijodoresorcinol Ne více než 0,2 %

Kyselina 2-(2,4-dihydroxy-3,5- Ne více než 0,2 %
dijodobenyoyl)benzoová

Látky extrahovatelné etherem Z roztoku s pH 7-8 ne více než 0,2 %

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg

Aluminiové laky Metodu stanovení podílu nerozpustného v kyselině chlorovodíkové nelze použít. Tato je nahražena metodou stanovení nerozpustného podílu v hydroxidu sodném s limitem ne více než 0,5 % pouze pro toto barvivo.


E 128 ČERVEŇ 2G

Synonyma CI potravinářská červeň 10, azogeranin

Definice Červeň 2G sestává v podstatě z dinatrium-8-acetamido-1-
hydroxy-2-fenylazonaftalen-3,6-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Červeň 2G je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Monoazo

Číslo Color Index 18050

Einecs 223-098-9

Chemický název Dinatrium-8-acetamido-1-hydroxy-2-fenylazonaftalen-3,6-disulfonát

Chemický vzorec C18H13N3Na2O8S2

Molekulová hmotnost 509,43

Obsah Obsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 620 při cca 532 nm ve vodném roztoku

Popis Červený prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při cca 532 nm

B. Červený roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 2,0 %

Organické složky jiné než
barevné látky :

Kyselina 5-acetamido-4- Celkem ne více než 0,5 %
hydroxy-naftalen-2,7-
disulfonová
Kyselina 5-amino-4-
hydroxynaftalen-2,7-
disulfonová

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % za neutrálních podmínek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 129 ALLURA ČERVEŇ AC

Synonyma CI potravinářská červeň 17

Definice Allura červeň AC sestává v podstatě z dinatrium-2-hydroxy-
1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatfenylazo)naftalen-6-sulfonátu a
vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Allura červeň AC je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Monoazo

Číslo Color Index 16035

Einecs 247-368-0

Chemický název Dinatrium-2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-
sulfonatfenyl-azo)naftalen-6-sulfonát

Chemický vzorec C18H14N2Na2O8S2

Molekulová hmotnost 496,42

Obsah Obsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 540 při cca 504 nm ve vodném roztoku při pH 7

Popis Tmavočervený prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při cca 504 nm

B. Červený roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 3,0 %

Organické složky jiné než
barevné látky:

Kyselina 6-hydroxy-2-naftalen- Ne více než 0,3 %
sulfonová, sodná sůl
Kyselina 4-amino-5-methoxy- Ne více než 0,2 %
2-methylbenzensulfonová
Dvojsodná sůl kyseliny 6,6- Ne více než 1,0 %
oxybis (2-naftalen)sulfonové

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Z roztoku s pH 7, ne více než 0,2 %

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 131 PATENTNÍ MODŘ V

Synonyma CI potravinářská modř V

Definice Patentní modř V sestává v podstatě z vápenaté nebo sodné sloučeniny vnitřní soli [4-(a(4-diethylaminofenyl)-5-
hydroxy-2,4-disulfofenylmethyliden)2,5-cyklohexadien-1-yliden]
diethylamoniumhydroxidu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným anebo síranem vápenatým jako hlavními bezbarvými složkami.
Je také dovolena sůl draslíku.

Skupina Triarylmethan

Číslo Color Index 42051

Einecs 222-573-8
Chemický název Vápenatá nebo sodná sloučenina vnitřní soli [4-(a-(4-diethyl-
aminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenylmethyliden)
2,5-cyklohexadien-1-yliden] diethylamoniumhydroxidu

Chemický vzorec Vápenatá sloučenina: C27H31N2O7S2Ca1/2
Sodná sloučenina: C27H31N2O7S2Na

Molekulová hmotnost Vápenatá sloučenina: 579,72
Sodná sloučenina: 582,67

Obsah Obsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 2000 při cca 638 nm ve vodném roztoku při pH 5

Popis Tmavomodrý prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při 638 nm při pH 5

B. Modrý roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 2,0 %

Organické složky jiné než
barevné látky:

3-hydroxybenzaldehyd
Kyselina 3-hydroxybenzoová
Kyselina 3-hydroxy-4-sulfo- Celkem ne více než 0,5 %
benzoová
Kyselina N,N-diethylamino-
benzen-sulfonová

Leukobáze Ne více než 4,0 %

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilín)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Z roztoku s pH 5 ne více než 0,2 %

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 132 INDIGOTIN

Synonyma CI potravinářská modř 1, Indigocarmine

Definice Indigotin sestává v podstatě ze směsi dinatrium-3,3'-dioxo-
2,2'-bi-indolyliden-5,5'-disulfonátu a dinatrium-3,3'-dioxo-
2,2'-bi-indolyliden-5,7'-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Indigotin je popsán jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Indigoid

Číslo Color Index 73015

Einecs 212-728-8

Chemický název Dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5,5'-disulfonát

Chemický vzorec C16H8N2Na2O8S2

Molekulová hmotnost 466,36

Obsah Obsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl; dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5,7'-disulfonát:
ne více než 18 %
E1%1 cm 480 při cca 610 nm ve vodném roztoku

Popis Tmavomodrý prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při cca 610 nm

B. Modrý roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Kromě dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolyliden-5,7'-
disulfonátu; ne více než 1,0 %

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

Kyselina isatin-5-sulfonová
Kyselina 5-sulfoanthranilová Celkem ne více než 0,5 %
Kyselina anthranilová

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % za neutrálních podmínek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 133 BRILANTNÍ MODŘ FCF

Synonyma CI potravinářská modř 2

Definice Brilantní modř FCF sestává v podstatě z dinatrium-a-(4-(N-ethyl-
3-sulfonatbenzylamino)fenyl)-a-(4-N-ethyl- 3-sulfonatbenzylamino) cyklohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonátu a jeho izomerů a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami. Brilantní modř FCF je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku.

Skupina Triarylmethan

Číslo Color Index 42090

Einecs 223-339-8

Chemický název Dinatrium-a-(4-(N-ethyl-3-sulfonatbenzylamino)fenyl)-a- (4-N-ethyl-3-sulfonatbenzylamino)cyklohexa-2,5-dienyliden)
toluen-2-sulfonát

Chemický vzorec C37H34N2Na2O9S3

Molekulová hmotnost 792,84

Obsah Obsah ne méně než 85 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 1630 při cca 630 nm ve vodném roztoku

Popis Červenavě modrý prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při cca 630 nm

B. Modrý roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 6,0 %

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

Suma kyselin 2-, 3- a 4-formyl- Ne více než 1,5 %
benzensulfonových

Kyselina Ne více než 0,3 %
3-((ethyl)(4-sulfofenyl)amino)
methylbenzensulfonová

Leukobáze Ne více než 5,0 %

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % při pH 7

Arzen Ne více než 2 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 140 (i) CHLOROFYLY

Synonyma CI přírodní zeleň 3, hořečnatý chlorofyl, hořečnatý feofytin

Definice Chlorofyly se získávají extrakcí rozpouštědlem přírodních
druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy.
Při následném odstranění rozpouštědla se může přirozeně přítomný koordinovaný hořčík úplně nebo částečně z chlorofylů odstranit, aby se dostaly odpovídající feofytiny. Hlavními barvicími látkami jsou feofytiny a hořečnaté chlorofyly. Extrahovaný produkt, z něhož bylo rozpouštědlo odstraněno, obsahuje další pigmenty jako karotenoidy jakož i oleje, tuky a vosky pocházející z výchozího materiálu. Pro extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propandiol a hexan.

Skupina Porfyrin

Číslo Color Index 75810

Einecs Chlorofyly: 215-800-7,
chlorofyl a: 207-536-6,
chlorofyl b: 208-272-4

Chemické názvy Hlavní barevné látky jsou:

Fytyl (132R,17S,18S)-3)-(8-ethyl-132-methoxykarbonyl-
2,7,12,18-tetramethyl-13'-oxo-3-vinyl-13l-132-17,18-
tetrahydrocyklopenta[át]-porfyrin-17-yl)propionát,
(feofytin a) nebo jako hořečnatý komplex (chlorofyl a)
Fytyl (132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxy-
karbonyl-2,12,18-trimethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-
tetrahydrocyklopenta[át]-porfyrin-17-yl)propionát,
(fefytin b) nebo jako hořečnatý komplex (chlorofyl b)

Chemický vzorec Chlorofyl a (hořečnatý komplex): C55H72MgN4O5
Chlorofyl a: C55H74N4O5
Chlorofyl b (hořečnatý komplex): C55H70MgN4O6
Chlorofyl b: C55H72N4O6

Molekulová hmotnost Chlorofyl a (hořečnatý komplex): 893,51
Chlorofyl a: 871,22
Chlorofyl b (hořečnatý komplex): 907,49
Chlorofyl b: 885,20

Obsah Obsah celkových kombinovaných chlorofylů a jejich hořečnatých komplexů není méně než 10 %
E1%1 cm 700 při cca 409 nm v chloroformu

Popis Vosková pevná látka mající barvu od olivově zelené do tmavozelené v závislosti na obsahu koordinovaného hořčíku

Identifikace

Spektrometrie Maximum v chloroformu při cca 409 nm

Čistota
Zbytky rozpouštědel Aceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Ethanol jednotlivě nebo v kombinaci
Propandiol
Hexan

Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg

E 140 (ii) CHLOROFYLINY

Synonyma CI přírodní zeleň 5, sodný chlorofylin, draselný chlorofylin

Definice Alkalické soli chlorofylinu se získají zmýdelněním extraktu
přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Zmýdelnění odstraní methyl- a fytolesterové skupiny a může částečně štěpit cyklopentenylový kruh. Kyselé skupiny jsou neutralizovány, aby se vytvořily soli draslíku anebo sodíku.

K extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton,
methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol,
ethanol, propandiol a hexan.

Skupina Porfyrin

Číslo Color Index 75815

Einecs 287-483-3

Chemické názvy Hlavní barevné látky v jejich kyselých formách jsou:

- 3-(10-karboxylat-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-
vinylforbin-7-yl)propionát (chlorofylin a)
a
-3-(10-karboxylat-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-
2-vinylforbin-7-yl)propionát (chlorofylin b)

V závislosti na stupni hydrolýzy může být cyklopentenylový
kruh štěpen s výsledným vznikem třetí karboxylové funkce.

Mohou být také přítomny komplexy hořčíku.

Chemický vzorec Chlorofylin a (kyselá forma): C34H34N4O5
Chlorofylin b (kyselá forma): C34H32N4O6

Molekulová hmotnost Chlorofylin a: 578,68
Chlorofylin b: 592,66

Každá může být zvýšena o 18 daltonů, je-li
cyklopentenylový kruh rozštěpen.

Obsah Obsah celkových chlorofylinů není méně než 95 % ve
vzorku sušeném při cca 100°C po dobu 1 hodiny

E1%1 cm 700 při cca 405 nm ve vodném roztoku při pH 9
E1%1 cm 140 při cca 653 nm ve vodném roztoku při pH 9

Popis Tmavozelený až modročerný prášek

Identifikace

Spektrometrie Maximum ve vodném fosfátovém ústojném roztoku při pH 9
při cca 405 nm a při cca 653 nm

Čistota

Zbytky rozpouštědel Aceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Ethanol jednotlivě nebo v kombinaci Propandiol
Hexan

Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 141 (i) MĚĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLŮ

Synonyma CI přírodní zeleň 3, měďnatý chlorofyl, měďnatý feofytin

Definice Měďnaté chlorofyly se získávají přidáním soli mědi do látky
získané extrakcí přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Produkt, z něhož bylo odstraněno rozpouštědlo, obsahuje další pigmenty jako karotenoidy jakož i tuky a vosky pocházející z výchozího materiálu. Hlavní barevné látky jsou měďnaté feofytiny. K extrakci se mohou použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propandiol a hexan.

Skupina Porfyrin

Číslo Color Index 75815

Einecs Měďnatý chlorofyl a: 239-830-5;
měďnatý chlorofyl b: 246-020-5

Chemické názvy [Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxykarbonyl-2,7,
12,18-tetramethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydro-
cyklopenta[át]-porfyrin-17-yl)propionát] měďnatý (měďnatý
chlorofyl a)
[Fytyl(132R,17S,18S,-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxykar-
bonyl-2,12,18-trimethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-
tetrahydrocyklopenta[át]-porfyrin-17-yl)propionát] měďnatý
(měďnatý chlorofyl b)

Chemický vzorec Měďnatý chlorofyl a: C55H72CuN4O5
Měďnatý chlorofyl b: C55H70CuN4O6

Molekulová hmotnost Měďnatý chlorofyl a: 932,75
Měďnatý chlorofyl b: 946,73

Obsah Obsah celkových měďnatých chlorofylů není méně než 10 %
E1%1 cm 540 při cca 422 nm v chloroformu
E1%1 cm 300 při cca 652 nm v chloroformu

Popis Voskovitá pevná látka mající barvu od modrozelené do tmavozelené podle výchozího materiálu

Identifikace

Spektrometrie Maximum v chloroformu při cca 422 nm a při cca 652 nm

Čistota

Zbytky rozpouštědel Aceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Ethanol jednotlivě nebo v kombinaci Propandiol
Hexan

Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Ionty mědi Ne více než 200 mg/kg

Celková měď Ne více než 8,0 % celkových měďnatých feofytinů


E 141 (ii) MĚĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLINŮ

Synonyma Sodný měďnatý chlorofylin, draselný měďnatý chlorofylin,
CI přírodní zeleň 5

Definice Alkalické soli měďnatých chlorofylinů se získají přidáním mědi k produktu získanému zmýdelněním extraktu přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy; zmýdelnění odstraňuje methyl- a fytolesterové skupiny a může
částečně štěpit cyklopentenylový kruh. Po přidání mědi k vyčištěným chlorofylinům se kyselé skupiny neutralizují a tvoří soli draslíku anebo sodíku.

K extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol,
ethanol, propandiol a hexan.

Skupina Porfyrin

Číslo Color Index 75815

Obsah Obsah celkových měďnatých chlorofylů není méně než 10 % ,
E1%1 cm 540 při cca 422 nm v chloroformu
E1%1 cm 300 při cca 652 nm v chloroformu

Popis Voskovitá pevná látka mající barvu od modrozelené do tmavozelené podle výchozího materiálu

Identifikace

Spektrometrie Maximum v chloroformu při cca 422 nm a při cca 652 nm

Čistota

Zbytky rozpouštědel Aceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg
Ethanol jednotlivě nebo v kombinaci
Propandiol
Hexan

Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Ionty mědi Ne více než 200 mg/kg

Celková měď Ne více než 8,0 % celkových měďnatých feofytinů


E 141 (ii) MĚĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLINŮ

Synonyma Sodný měďnatý chlorofylin, draselný měďnatý chlorofylin,
CI přírodní zeleň 5

Definice Alkalické soli měďnatých chlorofylinů se získají přidáním mědi k produktu získanému zmýdelněním extraktu přírodních druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy; zmýdelnění odstraňuje methyl- a fytolesterové skupiny a může
částečně štěpit cyklopentenylový kruh. Po přidání mědi k vyčištěným chlorofylinům se kyselé skupiny neutralizují a tvoří soli draslíku anebo sodíku.

K extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propandiol a hexan.

Skupina Porfyrin

Číslo Color Index 75815

Einecs

Chemické názvy Hlavní barevné látky v jejich kyselé formě jsou měďnatý komplex 3-(10-karboxylat-4-ethyl-1,3,5,8-tetra-methyl-9-oxo-2-vinylforbin
-7-yl)propionátu (měďnatý chlorofylin-a)
a
měďnatý komplex 3-(10 karboxylat-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-
trimethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionátu
(měďnatý chlorofylin b)

Chemický vzorec Mědnatý chlorofylin a (kyselá forma): C34H32CuN4O5
Měďnatý chlorofylin b (kyselá forma): C34H30CuN4O6

Molekulová hmotnost Měďnatý chlorofylin a: 640,20
Měďnatý chlorofylin b: 654,18
Každá může být zvýšena o 18 daltonů, jestliže je cyklopentenylový kruh rozštěpen

Obsah Obsah celkových měďnatých chlorofylinů není méně než 95 % vzorku sušeného při 100°C po dobu 1 hodiny

E1%1 cm 565 při cca 405 nm ve vodném fosfátovém ústojném roztoku při pH 7,5
E1%1 cm 145 při cca 630 nm ve vodném fosfátovém ústojném
roztoku při pH 7,5

Popis Tmavozelený až modročerný prášek

Identifikace

Spektrometrie Maximum ve vodném fosfátovém ústojném roztoku při pH 7,5 při
cca 405 nm a při 630 nm

Čistota

Zbytky rozpouštědel Aceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Ethanol Jednotlivě nebo v kombinaci
Propandiol
Hexan

Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Ionty mědi Ne více než 200 mg/kg

Celková měď Ne více než 8,0 % celkových měďnatých chlorofylinů

E 142 ZELEŇ S

Synonyma CI potravinářská zeleň 4, brilantní zeleň BS

Definice Zeleň S sestává v podstatě z natrium-N-[[4-(dimethylamino)
fenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-nafthalenyl)methylen]-2,5-
cyklohexadien-1-yliden]-N-methylmethanaminia
a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo
síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.

Zeleň S je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Triarylmethan

Číslo Color Index 44090

Einecs 221-409-2
Chemické názvy Natrium-N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6-
di-sulfo-1-naftalenyl)-methylen]2,5-cyklohexadien-1-
yliden]--N-methylmethanaminium;
Natrium-5-(4-dimethylamino-a-(4-
dimethyliminocyklohexa-2,5-dienyliden)benzyl]-6-
hydroxy-7-sulfonat-naftalen-2-sulfonát (alternativní
chemický název)

Chemický vzorec C27H25N2NaO7S2

Molekulová hmotnost 576,63
Obsah Obsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl
E1%1 cm 1720 při cca 632 nm ve vodném roztoku

Popis Tmavomodrý nebo tmavozelený prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při 632 nm

B. Modrý nebo zelený roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 1,0 %

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

4,4'-bis(dimethylamino) Ne více než 0,1 %
benzhydrylalkohol
4,4'- Ne více než 0,1 %
bis(dimethylamino)benzofenon

Kyselina 3-hydroxynaftalen-2,7- Ne více než 0,2 %
disulfonová

Lekobáze Ne více než 5,0 %

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 2,0 % za neutrálních podmínek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 150a JEDNODUCHÝ KARAMEL

Definice Jednoduchý karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukózy a fruktózy anebo jejich polymery, např. glukózové sirupy, sacharóza anebo invertní sirupy a dexctróza). K podpoře karamelizace se mohou použít kyseliny, alkálie a soli s výjimkou amonných sloučenin a siřičitanů.

Einecs 232-435-9

Popis Tmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky

Čistota
Barvivo vázané DEAE celulózou Ne více než 50 %

Barvivo vázané fosforylcelulózou Ne více než 50 %

Intenzita barvy1/ 0,01-0,12

Celkový dusík Ne více než 0,1 %

Celková síra Ne více než 0,2 %

Arzen Ne více než 1 mg/kg

Olovo Ne více než 2 mg/kg Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 25 mg/kg

1/ Intenzita barvy je definována jako absorbance 0,1 % (hm./obj. roztoku pevných částic karamelového barviva ve vodě v 1 cm kyvetě při 610 nm.


E 150b KAUSTICKÝ SULFITOVÝ KARAMEL

Definice Kaustický sulfitový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukózy a fruktózy anebo jejich polymery, např. glukózové sirupy, sacharóza anebo invertní sirupy a dextróza) s kyselinami nebo alkáliemi nebo bez nich za přítomnosti sulfitových sloučenin (kyselina siřičitá, siřičitan draselný, dvojsiřičitan draselný, siřičitan sodný a dvojsiřičitan sodný); nepoužívají se amonné sloučeniny.

Einecs 232-435-9

Popis Tmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky

Čistota

Barvivo vázané DEAE celulózou Ne více než 50 %

Intenzita barvy1/ 0,05-0,13

Celkový dusík Ne více než 0,3 %2/

Oxid siřičitý Ne více než 0,2 % 2/

Celková síra 0,3-3,5 % 2/

Síra vázaná DEAE celulózou Více než 40 %

Absorbanční poměr barviva 19-34
vázaného DEAE celulózou

Absorbanční poměr (A 280/560) Větší než 50

Arzen Ne více než 1 mg/kg

Olovo Ne více než 2 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 25 mg/kg

2/ Vyjádřeno v ekvivalentu barevného základu, tj. vyjádřeno v produktu majícím intenzitu barvy 0,1 jednotek


E 150c AMONIAKOVÝ KARAMEL

Definice Amoniakový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukózy a fruktózy anebo jejich polymery, např. glukózové sirupy, sacharóza anebo invertní sirupy a dextróza) s kyselinami nebo alkáliemi nebo bez nich za přítomnosti amonných sloučenin (hydroxid amonný, uhličitan amonný, kyselý uhličitan amonný a fosforečnan amonný); nepoužívají se žádné siřičitanové sloučeniny.

Einecs 232-435-9

Popis Tmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky

Čistota

Barvivo vázané DEAE celulózou Ne více než 50 %

Barvivo vázané Více než 50 %
fosforylcelulózou

Intenzita barvy 1/ 0,08-0,36

Amoniakový dusík Ne více než 0,3 % 2/

4-methylimidazol Ne více než 250 mg/kg 2/

2-acetyl-4-tetrahydroxy- Ne více než 10 mg/kg 2/
butylimidazol

Celková síra Ne více než 0,2 % 2/

Celkový dusík 0,7-3,3 % 2/

Absorbanční poměr barviva 13-35
vázaného fosforylcelulózou

Arzen Ne více než 1 mg/kg

Olovo Ne více než 2 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 25 mg/kg


E 150d AMONIAK - SULFITOVÝ KARAMEL

Definice Amoniak - sulfitový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním glycidů (komerčně dostupná potravinářská výživná sladidla, která jsou monomery glukózy a fruktózy anebo jejich polymery, např. glukózové sirupy, sacharóza anebo invertní sirupy a dextróza) s kyselinami nebo alkáliemi nebo bez nich za přítomnosti jak siřičitanových tak amonných sloučenin (kyselina siřičitá, siřičitan draselný, dvojsiřičitan draselný, siřičitan sodný, dvojsiřičitan sodný, hydroxid amonný, uhličitan amonný, kyselý uhličitan amonný, fosforečnan amonný, síran amonný, siřičitan amonný a kyselý siřičitan amonný).

Einecs 232-435-9

Popis Tmavohnědé až černé kapaliny nebo pevné látky

Čistota

Barvivo vázané DEAE celulózou Více než 50 %

Intenzita barvy 1 (1) 0,10-0,60

Amoniakový dusík Ne více než 0,6 %2/

Oxid siřičitý Ne více než 0,2 %2/

4-methylimidazol Ne více než 250 mg/kg2/

Celkový dusík 0,3-1,7 %2/

Celková síra 0,8-2,5 %2/

Poměr dusíku k síře 0,7-2,7
v alkoholové sraženině

Absorbanční poměr alkoholové 8-14
sraženiny3/

Absorbanční poměr (A280/560) Ne více než 50

Arzen Ne více než 1 mg/kg

Olovo Ne více než 2 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 25 mg/kg


3/ Absorbanční poměr alkoholové sraženiny je definován jako absorbance sraženiny při 282 nm dělená absorbancí při 560 nm ( 1 cm kyveta) .


E 151 BRILANTNÍ ČERŇ BN

Synonyma CI potravinářská čerň 1, čerň PN

Definice Brilantní čerň sestává v podstatě z tetranatrium-4-
acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonat-4-(4-sulfonatfenylazo)-
1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonátu a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými sloučeninami.
Brilantní čerň BN je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Bisazo

Číslo Color Index 28440

Einecs 219-746-5

Chemický název Tetranatrium-4-acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonat-4-
(4-sulfonatfenylazo)- 1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonát

Chemický vzorec C28H17N5Na4O14S4

Molekulová hmotnost 867,69

Obsah Obsah ne méně než 80 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.
E1%1 cm 530 při cca nm v roztoku

Popis Černý prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě při cca 570 nm

B. Černomodravý roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 10 % (vyjádřeno v obsahu barviva)

Organické sloučeniny jiné než
tyto barevné látky:

Kyselina 4-acetamido-5-hydro-
xynaftalen-1,7-disulfonová
Kyselina 4-amino-5-hydroxy- Celkem ne více než 0,8 %
naftalen-1,7-disulfonová
Kyselina 8-aminonaftalen-2-
sulfonová
Kyselina 4.4'-diazoamino-
dibenzen-sulfonová

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % za neutrálních podmínek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg

E 153 UHLÍK Z ROSTLINNÉ SUROVINY

Synonyma Rostlinná čerň

Definice Uhlík z rostlinné suroviny se získává karbonizací rostlinného materiálu jako je dřevo, zbytky celulózy, rašelina a skořápky kokosových ořechů a jiné. Surový materiál se karbonizuje při vysokých teplotách. Sestává v podstatě z jemného uhlíku. Může obsahovat menší množství dusíku vodíku a kyslíku. Po výrobě může produkt absorbovat určité množství vlhkosti.

Číslo Color Index 77266

Einecs 215-609-9

Chemický název Uhlík

Chemický vzorec C

Molekulová hmotnost 12,01

Obsah Obsah ne méně než 95 % uhlíku přepočtený na bezvodou a bezpopelnou bázi

Popis Černý prášek bez chuti a bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech

B. Hoření Je-li zahřát do ruda, hoří pomalu bez plamene

Čistota

Popel (celkem) Ne více než 40 % (teplota spalování: 625°C)

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy jako Pb) Ne více než 40 mg/kg

Polyaromatické uhlovodíky Extrakt získaný extrakcí 1 g produktu s 10 g čistého cyklohexanu v přístroji pro nepřetržitou extrakci musí být bezbarvý a fluorescence extraktu v ultrafialovém světle nesmí být intenzívnější než fluorescence roztoku 0,100 mg síranu chininia v 1000 ml 0,01 M kyseliny sírové.

Ztráta sušením Ne více než 12 % (120°C, 4 hodiny)

Látky rozpustné v alkálii Filtrát získaný varem 2 g vzorku z 20 ml N hydroxidu vodného a filtrací musí být bezbarvý


E 154 HNĚĎ FK

Synonyma CI potravinářská hněď 1

Definice Hněď FK sestává v podstatě ze směsi:
I natrium-4-(2,4-diaminofenylazo)benzensulfonátu
II natrium-4-(4,6-diamino-m-tolylazo)benzensulfonátu
III dinatrium-4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenylenbisazo)
di(benzensulfonátu)
IV dinatrium-4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenylenbisazo)
di(benzensulfonátu)
V dinatrium-4,4'-(2,4-diamino-5-methyl-1,3-fenylenbis-azo)
di(benzensulfonátu)
VI trinatrium-4,4',4"-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri
(benzensulfonátu)
a vedlejších barevných látek spolu s vodou, chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.
Hněď FK je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Azo (směs mono-, bis- a trisazobarviv)

Einecs

Chemické názvy: Směs:
I natrium-4-(2,4-diaminofenylazo)benzensulfonátu
II natrium-4-(4,6-diamino-m-tolylazo)benzensulfonátu
III dinatrium-4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenylenbisazo)
di(ben-zensulfonátu)
IV dinatrium-4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenylenbisazo)
di(ben-zensulfonátu)
V dinatrium-4,4'-(2,4-diamino-5-methyl-1,3-fenylenbis-azo)
di(benzensulfonátu)
VI trinatrium-4,4',4"-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)
tri (benzensulfonátu)

Chemické vzorce I C12H11N4NaO3S
II C13H13N4NaO3S
III C18H14N6Na2O6S2
IV C18H14N6Na2O6S2
V C19H16N6Na2O6S2
VI C24 H17N8Na3O9S3

Molekulová hmotnost I 314,30
II 328,33
III 520,46.
IV 520,46
V 544,47
VI 726,59

Obsah Obsah ne méně než 70 % všech barevných látek

Ze všech přítomných barevných látek podíly jednotlivých složek nesmějí překročit: 26 %
II 17 %
III 17 %
IV 16 %
V 20 %
VI 16 % Popis Červenohnědý prášek nebo granule Identifikace

Oranžový až červenavý roztok

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 3,5 %

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

Kyselina 4-aminobenzen-1- Ne více než 0,7 %
sulfonová

m-fenylendiamin a 4-methyl-m- Ne více než 0,35 %
fenylendiamin

Nesulfonované primární Ne více než 0,007 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy jiné než m-
fenylendiamin a 4-methyl-m-
fenylendiamin

Látky extrahovatelné etherem Z roztoku s pH 7 ne více než 0,2 %

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 155 HNĚĎ HT

Synonyma CI potravinářská hněď 3

Definice Hnědi HT sestává v podstatě z dinatrium-4,4'-(2,4-
dihydroxy-5-hydromethy1-1,3-fenylenbisazo)di(naftalen-1-
sulfonátu) a vedlejších barevných látek spolu s chloridem sodným anebo síranem sodným jako hlavními bezbarvými složkami.

Hněď HT je popsána jako sodná sůl. Jsou také dovoleny soli vápníku a draslíku.

Skupina Bisazo

Číslo Color Index 20285

Einecs 224-924-0

Chemický název Dinatrium-4,4'-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3-
fenylenbisazo)di(naftalen-1-sulfonát)

Chemický vzorec C27H18N4Na2O9S2

Molekulová hmotnost 652,57

Obsah Obsah ne méně než 70 % všech barevných látek přepočteno na sodnou sůl.

E1%1 cm 403 při cca 460 nm ve vodném roztoku při pH 7

Popis Červenavě hnědý prášek nebo granule

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum ve vodě s pH 7 při cca 460 nm

B. Hnědý roztok ve vodě

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky Ne více než 10 % (chromatografie na tenké vrstvě)

Organické sloučeniny jiné než
barevné látky:

Kyselina 4-aminonaftalen-1- Ne více než 0,7 %
sulfonová

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (přepočteno na anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Ne více než 0,2 % v roztoku s pH 7

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 160a (i) SMĚS KAROTENŮ

1. Karoteny pocházející z rostlin

Synonyma CI potravinářská oranž 5

Definice Smíšené karoteny se získají extrakcí rozpouštědlem přírodních druhů jedlých rostlin, mrkve, rostlinných olejů, trávy, vojtěšky a kopřivy.
Hlavní barevná látka sestává z karotenoidů, z nichž největší část tvoří beta-karoten. Mohou být přítomny a-, g-karoten a jiné pigmenty. Kromě barevných pigmentů může tato látka obsahovat oleje, tuky a vosky přírodně se vyskytující ve výchozím materiálu.
Při extrakci mohou být použita pouze tato rozpouštědla:
aceton, methylethylketon, methanol, ethanol, propandiol, hexan, dichlormethan a oxid uhličitý.

Skupina Karotenoid

Číslo Color Index 75130

Einecs 230-636-6

Chemické názvy

Chemický vzorec b-karoten: C40H56

Molekulová hmotnost b-karoten: 536,88

Obsah Obsah karotenů (přepočteno na b-karoten) není méně než 5%
U produktů získaných extrakcí rostlinných olejů: ne méně než 0,2% v jedlých tucích.

E1%1 cm 2500 při cca 440-457 nm v cyklohexanu

Identifikace

Spektrometrie Maximum v cyklohexanu při 440-457 nm a 470-486 nm

Čistota

Zbytky rozpouštědel Aceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Propandiol jednotlivě nebo v kombinaci
Hexan
Ethanol

Dichlormethan Ne více než 10 mg/kg

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


2. Karoteny pocházející z řas.

Definice Směs karotenů produkovaných řasou Dunaliella salina, rostoucí ve velkých slaných jezerech lokality Whyalla v Jižní Austrálii. Beta-karoten se extrahuje olejem. 20 - 30 % suspenze v sójovém oleji obsahuje přírodní tokoferoly (do 0,3 %). Podíl trans a cis izomerů je v rozsahu 50/50 - 71/29.

Většina barviva sestává z karotenů, z nichž převážnou část tvoří beta-karoten. Mohou být přítomny alfa-karoten, lutein, zeaxanthin a beta-kryptoxanthin.

Kromě barevných pigmentů mohou být přítomny oleje, tuky a vosky přirozeně se vyskytující v surovině.
Skupina Karotenoid
Číslo Color Index 75130
Obsah Obsah karotenů (počítáno jako beta-karoten) nesmí být nižší než 20 %
Identifikace
A. Spektrometricky Maximum v cyklohexanu při 448 nm - 457 nm a 474 nm - 486 nm
Čistota
Arzen Ne více než 3 mg.kg-1
Olovo Ne více než 10 mg.kg-1
Rtuť Ne více než 1 mg.kg-1
Kadmium Ne více než 1 mg.kg-1
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg.kg-1

E 160a (ii) BETA-KAROTEN

Synonyma CI potravinářská oranž 5

Definice Tyto specifikace platí převážně pro všechny trans-izomery b-karotenu spolu s menšími množstvími ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované preparáty mohou mít různé poměry cis- a trans-izomerů.

Skupina Karotenoid

Číslo Color Index 40800

Einecs 230-636-6

Chemické názvů b-karoten,b,b-karoten

Chemický vzorec C40H56

Molekulová hmotnost 536,88

Obsah Ne méně než 96 % všech barevných látek (vyjádřeno jako b-karoten)

E1%1 cm 2500 při cca 453-456 nm v cyklohexanu

Popis Červené až hnědavě červené krystaly nebo krystalický prášek

Identifikace

Spektrometrie Maximum v cyklohexanu při cca 453-456 zrn

Čistota

Sulfátový popel Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné lávky Karotenoidy jiné než b-karoten: ne více než 3,0 % všech barevných látek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 160b ANNATTO, BIXIN, NORBIXIN

Synonyma CI přírodní oranž 4

Definice

Skupina Karotenoid

Číslo Color Index 75120

Einecs Annatto: 215-735-4, extrakt semen annatto: 289-561-2;
bixin: 230-248-7

Chemické názvy Bixin: 6'-methylhydrogen-9'-cis-6,6'-diapokaroten-
6,6'-dioát
6'-methylhydrogen-9'-trans-6,6'-diapokaroten- 6,6'-dioát
Norbixin: Kyselina 9'-cis-6,6'-diapokaroten-6,6'-diová
Kyselina 9'-trans-6,6'-diapokaroten-6,6'-diová

Chemický vzorec Bixin: C25H30O4
Norbixin: C24H28O4

Molekulová hmotnost Bixin: 394,51
Norbixin: 380,48

Popis Červenavě hnědý prášek. suspenze nebo roztok

Identifikace

Spektrometrie Bixin: maximum v chloroformu při cca 502 nm
Norbixin: maximum ve zředěném roztoku KOH při cca 482 nm

(i) Bixin a norbixin extrahované
rozpouštědlem

Definice Bixin se připravuje extrakcí vnější slupky semen stromu annatto (Bixa orellana L.) jedním nebo několika z těchto rozpouštědel: aceton, methanol, hexan nebo dichlormethan, oxid uhličitý s následujícím odstraněním rozpouštědla.

Norbixin se připravuje hydrolýzou extrahovaného bixinu vodnou alkálií.

Bixin a norbixin mohou obsahovat jiné materiály extrahované ze semene annatto.

Bixinový prášek obsahuje několik barevných složek, z nichž hlavní je bixin, který může být přítomen jak v cis-, tak v trans-formě. Rovněž mohou být přítomny produkty tepelné degradace bixinu.

Norbixinový prášek obsahuje produkty hydrolýzy bixinu ve formě sodných nebo draselných solí jako hlavní barevnou látku. Může být přítomna jak cis-forma tak trans-forma.

Obsah Obsah bixinových prášků ne méně než 75 % celkových karotenoidů přepočteno na bixin.

Obsah norbixinových prášků ne méně než 25 % celkových karotenoidů přepočteno na norbixin.

Bixin: E1%1 cm 2870 při cca 502 nm v chloroformu
Norbixin: E1%1 cm 2870 při cca 482 nm v roztoku KOH

Čistota

Zbytky rozpouštědel Aceton
Methanol Ne více než 50 mg/kg jednotlivě
Hexan nebo v kombinaci

Dichlormethan Ne více než 10 mg/kg

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


(ii) Annatto extrahované alkálií

Definice Ve vodě rozpustné annatto se připravuje extrakcí vodnou alkálií (hydroxid sodný nebo draselný) vnější slupky semen stromu annatto (Bixa orellana L.).

Ve vodě rozpustné annatto obsahuje norbixin, produkt hydrolýzy bixinu, ve formě sodných nebo draselných solí jako hlavní barevnou látku. Může být přítomna jak cis-forma tak trans-forma

Obsah Obsahuje ne méně než 0,1 % celkových karotenoidů vyjádřeno jako norbixin

Norbixin: E 1%1 cm 2870 při cca 482 nm v roztoku KOH

Čistota

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


(iii) Annatto extrahované olejem

Definice Extrakty annatto v oleji jako roztok nebo suspenze se připravují extrakcí vnější slupky semen stromu annatto (Bixa orellana L.) jedlým rostlinným olejem. Extrakt annatto v oleji obsahuje několik barevných složek, z nichž hlavní je bixin, který může být přítomen jak v cis-formě tak trans-formě. Mohou být také přítomny produkty tepelné degradace bixinu.

Obsah Obsahuje ne méně než 0,1 % celkových karotenoidů vyjádřeno jako bixin

Bixin: E 1%1 cm 2870 při cca 502 mn v chloroformu

Čistota

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 160c PAPRIKOVÝ EXTRAKT, KAPSANTHIN, KAPSORUBIN

Synonyma Papriková oleoresina

Definice Paprikový extrakt se získává extrakcí rozpouštědlem přírodních druhů papriky, který sestává z rozemletých paprikových lusků, se semeny nebo bez nich, Capsicum annuum L. a obsahuje hlavní barevné látky tohoto koření. Hlavními barevnými látkami jsou kapsanthin a kapsorubin. Je známo, že je přítomen značný počet jiné barevných sloučenin.
Při extrakci se mohou používat pouze tato rozpouštědla:
methanol, ethanol, aceton, hexan, dichlormethan, ethylacetát a oxid uhličitý.

Skupina Karotenoidy

Einecs Kapsanthin: 207-364-1, kapsorubin: 207-425-2

Chemické názvy Kapsanthin: (3R,3'S,5'R)-3,3'-dihydroxy-b,k-karoten-6-on Kapsorubin: (3S,3'S,5R,5R')-3,3'-dihydroxy-k,k-karoten-6,6'-dion

Chemický vzorec Kapsanthin: C40H56O3
Kapsorubin: C40H56O4

Molekulová hmotnost Kapsanthin: 584,85
Kapsorubin: 600,85

Obsah Paprikový extrakt: obsah ne méně než 7,0 % karotenoidů Kapsanthin/kapsorubin: ne méně než 30 % celkových karotenoidů

E1%1 cm 2100 při cca 462 nm v acetonu

Popis Tmavočervená viskózní kapalina

Identifikace

A. Spektrometrie Maximum v acetonu při cca 462 nm

B. Barevná reakce Přidáním jedné kapky kyseliny sírové k jedné kapce vzorku ve 2-3 kapkách chloroformu se získá tmavomodré zbarvení

Čistota

Zbytky rozpouštědel Ethylacetát
Methanol Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě
Ethanol nebo v kombinaci
Aceton
Hexan

Dichlormethan: Ne více než 10 mg/kg

Kapsaicin Ne více než 250 mg/kg

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 160d LYKOPEN

Synonyma Přírodní žluť 27

Definice Lykopen se získává extrakcí rozpouštědlem přírodních druhů červených rajčat (Lycopersicon esculentum L.) s následujícím odstraněním rozpouštědla. Mohou se použít pouze tato rozpouštědIa: dichlormethan, oxid uhličitý, ethylacetát, aceton, propandiol, methanol, ethanol, hexan. Hlavní barevnou látkou u rajčat je lykopen, mohou být přítomna menší množství karotenoidních pigmentů. Kromě jiných barevných pigmentů může produkt obsahovat oleje, tuky, vosky a aromatické složky přirozeně se vyskytující v rajčatech.

Skupina Karotenoidy

Číslo Color Index 75125

Chemické názvy Lykopen, y,y-karoten

Chemický vzorec C40H56

Molekulová hmotnost 536,85

Obsah Obsah ne méně než 5 % všech barevných látek

E1%1 cm 3450 při cca 472 nm v hexanu

Popis Tmavočervená viskózní kapalina

Identifikace

Spektrometrie Maximum v hexanu při cca 472 nm

Čistota

Zbytky rozpouštědel Ethylacetát
Methanol
Ethanol Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě
Aceton nebo v kombinaci
Hexan
Propandiol

Dichlormethan: ne více než 10 mg/kg

Sulfátový popel Ne více než 0,1 %

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 160e BETA-APO-8'-KAROTENAL (C30)

Synonyma CI potravinářská oranž 6

Definice Tyto specifikace se používají převážně u všech trans-izomerů b-apo-8'karotenalu spolu s malými množstvími ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované formy se připravují z b-apo-8'-karotenalu v souladu s těmito technickými podmínkami a zahrnují roztoky nebo suspenze b-apo-8'-karotenalu v jedlých tucích nebo olejích, emulze a vodou dispergovatelné prášky.
Tyto preparáty mohou mít rozdílné poměry cis- a trans-izomeru.

Skupina Karotenoidy

Číslo Color Index 40820

Einecs 214-171-6

Chemické názvy b-apo-8'-karotenal, trans-b-apo-8'-karotenaldehyd

Chemický vzorec C30H40O

Molekulová hmotnost 416,65

Obsah Ne méně než 96 % všech barevných látek

E1%1 cm 2640 při 460-462 nm v cyklohexanu

Popis Tmavofialové krystaly s kovovým leskem nebo krystalický prášek

Identifikace

Spektrometrie Maximum v cyklohexanu při 460-462 nm

Čistota

Sulfátový popel Ne více než 0,1 %

Vedlejší barevné látky Karotenoidy jiné než b-apo-8'-karotenal:
ne více než 3,0 % všech barevných látek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 160f ETHYLESTER KYSELINY BETA-APO-8'-KAROTENOVÉ (C30)

Synonyma CI potravinářská oranž 7, b-apo-8'-karotenový ester

Definice Tyto specifikace se používají převážně u všech trans-
izomerů ethylesteru kyseliny b-apo-8'-karotenové spolu
s menšími množstvími jiných karotenoidů. Zředěné a stabilizované formy se připravují z ethylesteru kyseliny b-apo-8'-karotenové v souladu s těmito technickými podmínkami a zahrnují roztoky nebo suspenze b-apo-8'-karotenové v jedlých tucích nebo olejích, emulze a vodou dispergovatelné prášky. Tyto preparáty mohou mít rozdílné poměry cis- a trans-izomeru.

Skupina Karotenoidy

Číslo Color Index 40825

Einecs 214-173-7

Chemické názvů Ethylester kyseliny b-apo-8'-karotenové, ethyl-8'-apo-b-
karoten-8'-át

Chemický vzorec C32H44O2

Molekulová hmotnost 460,10

Obsah Ne méně než 96 % všech barevných látek

E1%1 cm 2550 při cca 449 nm v cyklohexanu

Popis Červené až fialově červené krystaly nebo krystalický prášek

Identifikace

Spektrometrie Maximum v cyklohexanu při cca 449 nm

Čistota

Sulfátový popel Ne více než 0,1 %

Vedlejší barevné látky Karotenoidy jiné než ethylester kyseliny b-apo-8'-karotenové:
ne více než 3,0 % všech barevných látek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 161b LUTEIN

Synonyma Smíšené karotenoidy, xanthofyly

Definice Lutein se získává extrakcí rozpouštědlem jedlého ovoce a
rostlin, trávy, vojtěšky a tagetes erecta (aksamitník).
Hlavní barevná látka sestává z karotenoidů, z nichž lutein a jeho estery masné kyseliny tvoří převážnou část. Budou přítomna různá množství karotenů. Lutein může obsahovat tuky, oleje a vosky přirozeně se vyskytující v rostlinném materiálu.

Při extrakci je možno použít pouze tato rozpouštědla:
methanol, ethanol, propandiol, hexan, aceton, methylethylketon, dichlormethan a oxid uhličitý.

Skupina Karotenoidy

Einecs 204-840-0

Chemický název 3,3'-dihydroxy-d-karoten

Chemický vzorec C40H56O2

Molekulová hmotnost 568,88

Obsah Obsah všech barevných látek ne méně než 4 % přepočteno na lutein

E1%1 cm 2550 při 445 nm ve směsi chloroformu a ethanolu (10+90) nebo ve směsi hexanu, ethanolu a acetonu (80+10+10)

Popis Tmavá, žlutavě hnědá kapalina

Identifikace

Spektrometrie Maximum ve směsi chloroformu a ethanolu (10+90) při
cca 445 nm

Čistota

Zbytky rozpouštědel Aceton
Methylethylketon
Methanol Ne více než 50 mg/kg,
Ethanol jednotlivě nebo v kombinaci
Propandiol
Hexan

Dichlormethan: ne více než 10 mg/kg

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 161g KANTHAXANTHIN

Synonyma CI potravinářská oranž 8

Definice Tyto specifikace se používají převážně u všech trans-izomerů kanthaxanthinu s menšími množstvími ostatních karotenoidů.
Zředěné a stabilizované formy se připravují z kanthaxanthinu v souladu s těmito technickými podmínkami a zahrnují roztoky nebo suspenze kanthaxanthinu v jedlých tucích nebo olejích, emulze a vodou dispergovatelné prášky. Tyto preparáty mohou mít rozdílné poměry cis- a trans-izomeru.

Skupina Karotenoidy

Číslo Color Index 40850

Einecs 208-187-2

Chemické názvy b-karoten-4,4'-dion, kanthaxanthin, 4,4'-dioxo-b-karoten

Chemický vzorec C40H52O2

Molekulová hmotnost 564,86

Obsah Ne méně než 96 % všech barevných látek (vyjádřeno jako kanthaxanthin)

E1%1 cm 2200 při cca 485 nm v chloroformu
při 468-472 nm v cyklohexanu
při 464-467 nm v petroletheru

Popis Tmavofialové krystaly nebo krystalický prášek

Identifikace

Spektrometrie Maximum v chloroformu při cca 485 nm
Maximum v cyklohexanu při 468-472 nm
Maximum v petroletheru při 464-467 nm

Čistota

Sulfátový popel Ne více než 0,1 %

Vedlejší barevné látky Karotenoidy jiné než kanthaxanthin: ne více než 5,0 % všech barevných látek

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než I mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 162 BETALAINOVÁ ČERVEŇ, BETANIN

Synonyma Řepná červeň (beetroot red)

Definice Řepná červeň se získává z bulev přírodních druhů řepy červené (Beta vulgaris L. var. rubra) lisováním rozdrcené řepy jako vylisovaná šťáva nebo vodnou extrakcí rozřezaných řepných bulev a následným obohacením aktivní látkou. Barva se skládá z různých pigmentů, které všechny patří do třídy betalainu. Hlavní barvicí látka sestává z betacyaninů (červená), z nichž betanin tvoří 75-95 %. Mohou být přítomna menší množství betaxanthinu (žlutá) a produkty degradace betalainů (světle hnědá).
Vedle barevných pigmentů se šťáva nebo extrakt skládá z cukrů, solí anebo proteinů přirozeně se vyskytujících v červené řepě. Roztok lze koncentrovat a některé produkty lze rafinovat za účelem odstranění většiny cukrů, solí a proteinů.

Skupina Betalain

Einecs 231-628-5

Chemické názvy Kyselina (S-(R',R')-4-(2-(2-karboxy-5(b-D-glukopyranosyl-
oxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indol-1-yl)ethenyl)-2,3-di-
hydro-2,6-pyridindikarboxylová;-

1-(2-(2,6-dikarboxy-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridyliden) ethyliden)-5-b-D-glukopyranosyloxy)-6-hydroxyindolium-2-karboxylát

Chemický vzorec Betanin: C24H26N2O13

Molekulová hmotnost 550,48

Obsah Obsah červeného barviva (vyjádřeno jako betanin) je ne méně
než 0,4 %

E1%1 cm 1120 při cca 535 nm ve vodném roztoku při pH 5

Popis Červená nebo tmavočervená kapalina, pasta, prášek nebo pevná látka

Identifikace

Spektrometrie Maximum ve vodě s PH 5 při cca 535 nm

Čistota

Dusičnan Ne více než 2 g dusičnanového aniontu/g červeného barviva
(jak vypočteno z rozboru)

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 163 ANTHOKYANY

Definice Anthokyany se získávají extrakcí sulfitovou vodou, okyselenou vodou, oxidem uhličitým, methanolem nebo ethanolem z přírodních druhů rostlin a jedlého ovoce. Anthokyany obsahují běžné složky výchozího materiálu, zejména anthokyan, organické kyseliny, taniny, cukry, minerály atd., ale nikoliv nutně ve stejných poměrech, jak se nacházejí ve výchozím materiálu.

Skupina Anthocyanin

Einecs 208-438-6 (cyanidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0
(delfinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin)

Chemické názvy 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavyliumchlorid (cyanidin)
3,4',5,7-tetrahydroxy-3'-methoxyflavyliumchlorid (peonidin) 3,4',5,7-tetrahydroxy-3',5'-dimethoxyflavyliumchlorid (malvidin)
3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyfenyl)-1-benzopyrilium-
chlorid (delfinidin)
3,3',4',5,7-pentahydroxy-5'-methoxyflavyliumchlorid (petunidin)
3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-1-benzopyriliumchlorid (pelargonidin)

Chemické vzorce Cyanidin: C15H11O6Cl
Peonidin: C16H13O6Cl
Malvidin: C17H15O7Cl
Delfinidin: C15H11O7Cl
Petunidin: C16H13O7Cl
Pelargonidin: C15H11O5Cl

Molekulová hmotnost Cyanidin: 322,6
Peonidin: 336,7
Malvidin: 366,7
Delfinidin: 340,6
Petunidin: 352,7
Pelargonidin: 306,7

Obsah E1%1 cm 300 pro čistý pigment při 515-535 nm při pH 3,0

Popis Purpurově červená kapalina, prášek nebo pasta s nepatrným
charakteristickým pachem

Identifikace

Spektrometrie Maximum v methanolu s 0,01 % konc. HCl

Cyanidin: 535 nm
Peonidin: 532 nm
Malvidin: 542 nm
Delfinidin: 546 nm
Petunidin: 543 nm
Pelargonidin: 530 nm

Čistota

Zbytky rozpouštědel Methanol Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě
Ethanol nebo v kombinaci

Oxid siřičitý Ne více než 1000 mg/kg na 1 % pigmentu

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 170 UHLIČITAN VÁPENATÝ

Synonyma CI pigment bílý 18, křída

Definice Uhličitan vápenatý je produkt získaný z mletého vápence nebo vysrážením iontů vápníku uhličitanovými ionty.

Skupina Anorganická látka

Číslo Color Index 77220

Einecs Uhličitan vápenatý: 207-439-9
Vápenec: 215-279-6

Chemický název Uhličitan vápenatý

Chemický vzorec CaCO3
Molekulová hmotnost 100,1

Obsah Obsah ne méně než 98 % na bezvodé bázi

Popis Bílý krystalický nebo amorfní prášek bez chuti a bez zápach

Identifikace

Rozpustnost Prakticky nerozpustný ve vodě a v alkoholu. Rozpouští se vyšuměním ve zředěné kyselině octové, zředěné kyselině chlorovodíkové a zředěné kyselině dusičné a výsledné roztoky dávají po varu pozitivní reakce na vápník.

Čistota

Ztráta sušením Ne více než 2,0 % (200°C, 4 hodiny)

Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 0,2 %

Hořčík a alkalické soli Ne více než 1,5 %

Fluorid Ne více než 50 mg/kg

Antimon (jako Sb)
Měď (jako Cu)
Chrom (jako Cr) Ne více než 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci
Zinek (jako Zn)
Baryum (jako Ba)

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg


E 171 OXID TITANIČITÝ

Synonyma CI pigment bílý 6, Titanová běloba

Definice Oxid titaničitý sestává v podstatě z čistého oxidu titaničitého anatasu, který může mít na povrchu vrstvu malého množství oxidu hlinitého anebo oxidu křemičitého pro zlepšení technologických vlastností produktu.

Skupina Anorganická látka

Číslo Color Index 77891

Einecs 236-675-5

Chemický název Oxid titaničitý

Chemický vzorec TiO2

Molekulová hmotnost 79,88

Obsah Obsah ne méně než 99 % na bázi bez oxidu hlinitého a oxidu křemičitého

Popis Amorfní bílý prášek

Identifikace

Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech. Rozpouští se pomalu v kyselině fluorovodíkové a horké koncentrované kyselině sírové.

Čistota

Ztráta sušením Ne více než 0,5 % (105°C, 3 hodiny)

Ztráta žíháním Ne více než 1,0 % na bázi prosté těkavých látek (800°C)

Oxid hlinitý anebo oxid Celkem ne více než 2,0 %
křemičitý

Látky rozpustné v 0,5N HCl Ne více než 0,5 % na bázi bez oxidu hlinitého a oxidu křemičitého a kromě toho u produktů obsahujících oxid hlinitý anebo oxid křemičitý ne více než 1,5 % na bázi produktu v prodeji.

Látky rozpustné ve vodě Ne více než 0,5 %

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Antimon Ne více než 50 mg/kg při úplném rozpuštění

Arzen Ne více než 3 mg/kg při úplném rozpuštění

Olovo Ne více než 10 mg/kg při úplném rozpuštění

Rtuť Ne více než 1 mg/kg při úplném rozpuštění

Zinek Ne více než 50 mg/kg při úplném rozpuštění


E 172 OXIDY ŽELEZA A HYDROXIDY ŽELEZA

Synonyma Železitá žluť: CI pigment žlutý 42 a 43
Železitá červeň: CI pigment červený 101 a 102
Železitá čerň: CI pigment černý 11

Definice Oxidy železa a hydroxidy železa se získávají synteticky a sestávají v podstatě z bezvodých anebo hydratovaných oxidů železa. Rozsah barev zahrnuje žlutě, červeně, hnědi a černě. Oxidy železa potravinářské jakosti se od technických druhů odlišuji v první řadě relativně nízkým stupněm znečištění jinými kovy. Toho je dosaženo výběrem a kontrolou zdroje železa anebo rozsahem chemického čištění ve výrobním procesu.

Skupina Anorganická látka

Číslo Color Index Železitá žluť: 77492
Železitá červeň: 77491
Železitá čerň: 77499

Einecs Železitá žluť: 257-098-5
Železitá červeň: 215-168-2
Železitá čerň: 235-442-5

Chemické názvy Železitá žluť: hydratovaný oxid železitý
Železitá červeň: bezvodý oxid železitý
Železitá čerň: tetraoxid železnato-železitý

Chemické vzorce Železitá žluť: FeO(OH).xH2O
Železitá červeň: Fe2O3
Železitá čerň: FeO.Fe2O3

Molekulová hmotnost 88,85: FeO(OH)
159,70: Fe2O3
231,55: FeO.Fe2O3

Obsah Žluť ne méně než 60 %, červeň a čerň ne méně než 68 % celkového železa vyjádřeno jako železo

Popis Prášek žluté, červené, hnědé nebo černé barvy

Identifikace

Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a v organických rozpouštědlech
Rozpustný v koncentrovaných minerálních kyselinách

Čistota

Látky rozpustné ve vodě Ne více než 1,0 %
Arzen Ne více než 5 mg/kg
Baryum Ne více než 50 mg/kg
Kadmium Ne více než 5 mg/kg
Chrom Ne více než 100 mg/kg Při úplném rozpuštění
Měď Ne více než 50 mg/kg
Olovo Ne více než 20 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Nikl Ne více než 200 mg/kg
Zinek Ne více než 100 mg/kg

E 173 HLINÍK

Synonyma CI kovový pigment, Al
Definice Hliníkový prášek sestává z jemných částic hliníku. Mletí může nebo nemusí být prováděno za přítomnosti jedlých rostlinných olejů anebo mastných kyselin potravinářské jakosti. Je prost příměsí jiných látek než jsou jedlé rostlinné oleje anebo mastné kyseliny potravinářské jakosti.

Číslo Color Index 77000

Einecs 231-072-3

Chemický název Hliník

Chemický vzorec Al

Atomová hmotnost 26,98

Obsah Ne méně než 99 % přepočteno na Al na bezolejové bázi

Popis Stříbřitě šedý prášek nebo drobounké plíšky

Identifikace

Rozpustnost Nerozpustný ve vodě a v organických rozpouštědlech. Rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové. Výsledný roztok dává pozitivní reakci na hliník.

Čistota

Ztráta sušením Ne více než 0,5 % (105°C, do konstantní hmotnosti)

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 174 STŘÍBRO

Synonyma Argentum, Ag

Skupina Anorganická látka

Číslo Color Index 77820

Einecs 231-131-3

Chemický název Stříbro

Chemický vzorec Ag

Atomová hmotnost 107,87

Obsah Obsah ne méně než 99,5 % Ag

Popis Stříbřitě zbarvený prášek nebo drobounké plíšky


E 175 ZLATO

Synonyma Kovový pigment 3, aurum. Au

Skupina Anorganická látka

Číslo Color Index 77480

Einecs 231-165-9

Chemický název Zlato

Chemický vzorec Au

Atomová hmotnost 197,0

Obsah Obsah ne méně než 90 % Au

Popis Zlatavě zbarvený prášek nebo drobounké plíšky

Čistota

Stříbro Ne více než 7 %
Po úplném rozpuštění
Měď Ne více než 4 %


E 180 LITHOLRUBIN BK

Synonyma CI pigment červený 57, rubínový pigment karmín 6B

Definice Litholrubin BK sestává v podstatě z kalcium-3-hydroxy-4-
(4-methyl-2-sulfonatfenylazo)-2-naftalenkarboxylátu a vedlejších barevných látek spolu s vodou, chloridem vápenatým anebo síranem vápenatým jako hlavními bezbarvými složkami

Skupina Monoazo

Číslo Color Index 15850:1

Einecs 226-109-5

Chemický název Kalcium-3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonatfenylazo)-2-
naftalenkarboxylát

Chemický vzorec C18H12CaN2O6S

Molekulová hmotnost 424,45

Obsah Obsah ne méně než 90 % všech barevných látek

E1%1 cm 200 při cca 442 v dimethylformamidu

Popis Červený prášek

Identifikace

Spektrometrie Maximum v dimethylformamidu při cca 442 nm

Čistota

Vedlejší barevné látky Ne více než 0,5 %

Organické sloučeniny jiné než
barvicí látky:

Vápenatá sůl kyseliny Ne více než 0,2 %
2-amino-5-methylbenzen-
sulfonové

Vápenatá sůl kyseliny 3- Ne více než 0,4 %
hydroxy-2-naftalenkarboxylové

Nesulfonované primární Ne více než 0,01 % (vyjádřeno jako anilin)
aromatické aminy

Látky extrahovatelné etherem Z roztoku s pH 7, ne více než 0,2 %

Arzen Ne více než 3 mg/kg

Olovo Ne více než 10 mg/kg

Rtuť Ne více než 1 mg/kg

Kadmium Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


Příloha č. 10 k vyhlášce č. 298/1997 Sb.
POŽADAVKY NA ČISTOTU A IDENTITU PŘÍDATNÝCH LÁTEK
JINÝCH NEŽ BARVIVA A SLADIDLA
E 200 KYSELINA SORBOVÁ

Definice
Chemický název Kyselina sorbová
Kyselina trans,trans-2,4-hexadienová
Einecs 203-768-7
Kód E E 200
Chemický vzorec C6H802
Molekulová hmotnost 112,12
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Bezbarvé jehličky nebo bílý polétavý prášek se slabým charakteristickým zápachem. po 90 minutovém zahřívání na 105 C se barva látky nemění.
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání Mezi 133 C a 135 C (po čtyřhodinovém vakuovém sušení v exsikátoru nad kyselinou sírovou)
B. Spektrometrie Roztok v isopropanolu (1 : 4 000 000) vykazuje absorpční maximum při 254 t 2 ran
C. Pozitivní test na přítomnost dvojných vazeb
D. Bod sublimace 80 C
Čistota
Obsah vody Ne více než 0,5 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popel Ne úžíce než 0,2 %
Aldehydy Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 202 SORBÁT DRASELNÝ

Definice
Chemický název Sorbát draselný
Sorban draselný
Draselná sůl kyseliny trans,trans-2,4-hexadienové
Einecs 246-376-1
Kód E E 202
Chemický vzorec CSH702K
Molekulová hmotnost 150,22
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Bílý krystalický prášek, který při 90 minutovém zahřívání na 105 C nemění barvu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání Rozpětí bodu tání kyseliny sorbové, izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru s kyselinou sírovou při 133 C až 135 C
B. Pozitivní test na přítomnost draslíku a dvojných vazeb
Čistota
úbytek hmotnosti sušením Ne více než 1,0 % (105 C, 3 hodiny)
Acidita či alkalita Ne více než asi 1,0 % (jako kyselina sorbová nebo
K2C03)
Aldehydy Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne vice než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 203 SORBAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický název Sorbát vápenatý Sorban vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny trans,trans-2,4-hexadienové
Einecs 231-321-6
Kód E E 203
Chemický vzorec CI2HI404ca
Molekulová hmotnost 262,32
Obsah Ne méně než 98 % ve vysušeném stavu
Popis Bílý krystalický prášek, který při 90 minutovém zahřívání na 105 C nemění barvu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání Rozpětí bodu teď kyseliny sorbové, izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 133 C až 135 C
B. Pozitivní test na přítomnost vápníku a dvojných vazeb
Čistota
Zbytek hmotnosti sušením Ne více než 2,0 % (čtyřhodinovým vakuovým sušením v exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Aldehydy Ne více než 0,1 % Očko formaldehyd)
Fluoridy Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 210 KYSELINA BENZOOVÁ

Definice
Chemický název Kyselina benzoová
Kyselina benzenkarboxylová
Kyselina fenylkarboxylová
Einecs 200-618-2
Kód E E 210
Chemický vzorec CH602
Molekulová hmotnost 112,12
Obsah Ne méně než 99,5 % ve vysušeném stavu
Popisů Bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání 121,5 C až 123,5 C
B. Pozitivní sublimační test a test na přítomnost benzoanu
Čistota
Zbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (tříhodinovým sušením nad kyselinou sírovou) -
pH Cca 4 (vodný roztok)
Sulfátový popel Ne více než 0,05 %
Chlorované organické Ne více než 0,07 % očko chloridy). Po přepočtu na
sloučeniny kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní
množství 0,3 %.
Snadno oxidovatelné látky Do 100 ml vody přidejte 1,5 ml kyseliny sírové, roztok zahřejte k varu a přidávejte k němu po kapkách 0,1N KMnnO4 tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund_ V horkém roztoku rozpusťte 1 gram vzorku kyseliny benzoové (odváženo s přesností na nejbližší mg) a titrujte 0,1N KMnO4 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla.
Snadno zuhelnitelné látky Studený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové, nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (činidla) chloridu kobaltnatého I ), 0,3 ml roztoku (činidla) chloridu železitého ( ), 0,1 ml roztoku (činidla) síranu mědnatého (3) a 4,4 ml vody.
Polycyklické kyseliny Při fřakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku kyseliny benzoové nesmí prvotní precipitát vykazovat bod tání, který je odlišný od kyseliny benzoové
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

(I) Činidlo - roztok chloridu kobaltnatého.

Asi 65 gramů chloridu kobaltnatého (CoC12.6H20) rozpusťte v dostatečném množství roztoku, získaného smísením 25 ml kyseliny chlorovodíkové a 975 ml vody (celsiem 1 litr roztoku). Přesně 5 ml vzniklého roztoku přeneste do baňky s kulatým dnem, obsahující 250 ml roztoku jódu. přidejte 5 ml 3 % peroxidu vodíku a posléze 15 ml 20 % roztoku hydroxidu sodného. 10 minut povařte, nechte vychladnout, přidejte 2 gramy jodidu draselného a 20 ml 25 % kyseliny sírové. Po dokonalém rozpuštění sraženiny titrujte uvolněný jód 0,1 N roztokem thiosíranu sodného za použití škrobu jako indikátoru (*). 1 ml 0,1N roztoku thiosíranu sodného odpovídá 23,80 mg CoC12.6H20. Celkový objem roztoku doplňte směsí kyselina chlorovodíková/voda tak, aby jeden mililitr výsledného roztoku obsahoval 59,5 mg CoC12.6H20.

(2) Činidlo roztok chloridu železitého.

Asi 55 gramů chloridu železitého rozpusťte v dostatečném množství roztoku, získaného smísením 25 ml kyseliny chlorovodíkové a 975 ml vody (celkem 1 litr roztoku).
10 ml vzniklého roztoku přeneste do baňky s kulatým dnem, obsahující 250 ml roztoku jódu, přidejte 15 ml vody, 39 jodidu draselného a směs nechte 15 minut stát. Po uplynuti uvedené doby ji nařežte přídavkem 100 ml vody a titrujte uvolněný jód 0,1N roztokem thiosíranu sodného za povátí škrobu jako indikátoru (*); 1 ml 0,1N roztoku thiosíranu sodného odpovídá 27,03 mg FeC13.6H20. Celkový objem roztoku doplňte směsí kyselina chlorovodíková/voda tak, aby jeden mililitr výsledného roztoku obsahoval 45,0 mg FeC13.6H20.

(3) Činidlo - roztok síranu měďnatého.

Asi 65 gramů síranu mědnatého CuS04.5H20 rozpusťte v dostatečném množství roztoku, získaného smísením 25 ml kyseliny chlorovodíkové a 975 ml vody (celkem 1 litr roztoku). 10 ml vzniklého roztoku přeneste do baňky s kulatým dnem, obsahující 250 ml roztoku jódu, přidejte 40 ml vody, 4 ml kyseliny octové a 39 jodidu draselného. Uvolněný jód titrujte 0,1N roztokem thiosíranu sodného za povátí škrobu jako indikátoru (*). 1 ml 0,1N roztoku thiosíranu sodného odpovídá 24,97 mg CuS04.5H20. Celkový objem roztoku doplňte směsí kyselina chlorovodíková/voda tak, aby jeden mililitr výsledného roztoku obsahoval 62,4 mg CuS04.5H20.

(*) Škrobový indikátor.

0,5 gramu škrobu (bramborový nebo kukuřičný, rozpustný) rozetřete s 5 ml vody. K výsledné pastě přidejte za stálého míchání vodu tak, aby byl výsledný objem 100 ml. Směs několik minut povařte, nechte vychladnout a filtrujte. Pro uvedené účely musí být používán škrob, který byl čerstvě připraven.

E 211 BENZOAN SODNÝ

Definice
Chemický název Benzoát sodný
Benzoan sodný
Sodná sůl kyseliny benzenkarboxylové
Sodná sůl kyseliny fenylkarboxylové
208-534-8
Einecs 208-534-8
Kód E E 21 1
Chemický vzorec C7H5O2Na
Molekulová hmotnost 144,11
Obsah Ne méně než 99 % C7H502Na po čtyřhodinovém sušení při 105 C
Popis Bílý krystalický prášek nebo granule, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě, málo v ethanolu
B. Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové, izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 121,5 C až 123,5 C
C. Pozitivní test na přítomnost benzoanu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 1,5 % (čtyřhodinovým sušením při 105 C)
Snadno oxidovatelné látky Do 100 ml vody přidejte 1,5 ml kyseliny sírové, roztok zahřejte k varu a přidávejte k němu po kapkách 0,1N KMnO4 tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund. V horkém roztoku rozpusťte 1 gram vzorku benzoátu sodného (odváženo s přesností na nejbližší mg) a titrujte 0,1N KMn04 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla.
Polycyklické kyseliny Při frakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku benzoátu sodného nesmí prvotní precipitát vykazovat teplotní interval tání, který je odlišný od kyseliny benzoové
Chlorované organické sloučeniny Ne více než 0,06 Ado (jako chloridy). Po přepočtu na kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní množství 0,25 %.
Kyselost nebo zásaditost Na neutralizaci 1 gramu benzoátu sodného, prováděnou za přítomnosti fenolftaleinu jako indikátoru, nesmí být spotřebováno více než 0,25 ml 0,1 N NaOH resp. 0,1N HCl
Arzén Ne vice než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 212 BENZOAN DRASELNÝ

Definice
Chemický název Benzoát draselný
Benzoan draselný
Draselná sůl kyseliny benzenkarboxylové Draselná sůl kyseliny fenylkarboxylové
Einecs
Kód E E 2 12
Chemický vzorec C7H502K.3H20
Molekulová hmotnost 214,27
Obsah Ne méně než 99 % C7H502K po sušení do konstantní váhy při 105 C
Popis Bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové, izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 121,5 C až 123,5 C
B. Pozitivní test na přítomnost benzoanu a draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 26,5 % (sušením při 105 C)
Chlorované organické sloučeniny Ne více než 0,06 % (jako chloridy). Po přepočtu na kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní množství 0,25 %.
Snadno oxidovatelné látky Do 100 ml -vody přidejte 1,5 ml kyseliny sírové, roztok zahřejte k varu a přidávejte k němu po kapkách 0,1N KMnO4 tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund. V horkém roztoku rozpusťte 1 gram vzorku benzoátu draselného (odváženo s přesností na nejbližší mg) a titrujte 0,1N KMnO4 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla.
Snadno zuhelnitelné látky Studený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu benzoátu v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové, nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (činidla) chloridu kobaltnatého, 0,3 ml roztoku (činidla) chloridu železitého, 0,1 ml roztoku (činidla) síranu měďnatého a 4,4 ml vody.
Polycyklické kyseliny Při frakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku benzoátu draselného nesmí prvotní precipitát vykazovat teplotní interval tání, který je odlišný od kyseliny benzoové.
Kyselost nebo zásaditost Na neutralizaci 1 gramu benzoátu draselného, prováděnou za přítomnosti fenolftaleinu jako indikátoru, nesmí být spotřebováno více než 0,25 ml 0,1N NaOH resp. 0,1N HCl
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuti Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 213 BENZOAN VÁPENATÝ

Synonyma Benzoát vápenatý
Definice
Chemický název Benzoát vápenatý
Dibenzoát vápenatý
Einecs 218-235-4
Kód E E 213
Chemický vzorec Bezvodá sůl: CI4HIOO4Ca
Mohohydrát: C I 4HI 004Ca.H20 Trihydrát: C14HI004Ca.3H20
Molekulová hmotnost Bezvodá sůl: 282,31
Mohohydrát: 300,32
Trihydrát: 336,36
Obsah Ne méně než 99 % po vysušení při 105 C
Popis Bílé nebo bezbarvé krystalky nebo bílý prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání
Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové, izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 121,5 C až 123,5 C
B. Pozitivní test na přítomnost benzoanu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 17,5 % (sušením do konstantní váhy při 105 C)
Ve vodě nerozpustné látky Ne více než 0,3 %
Chlorované organické sloučeniny Ne více než 0,06 % (jako chloridy). Při přepočtu na kyselinu monochlorbenzoovou odpovídá toto limitní množství 0,25 %.
Snadno oxidovatelné látky Do 100 ml vody přidejte 1,5 ml kyseliny sírové, roztok zahřejte k varu a přidávejte k němu po kapkách 0,1N KMnO4 tak dlouho, až v něm růžové zbarvení vydrží po dobu 30 sekund. V horkém roztoku rozpusťte 1 gram vzorku benzoátu vápenatého (odváženo s přesností na nejbližší mg) a titrujte 0,1N KMnO4 až do stadia, kdy růžové zbarvení vydrží 15 sekund. Dosažení tohoto stavu nesmí vyžadovat větší přídavek než 0,5 ml titračního činidla.
Snadno zuhelnitelné látky Studený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu benzoátu v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové, nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (čistidla) chloridu kobaltnatého, 0,3 ml roztoku (čistidla) chloridu železitého, 0,1 ml roztoku (činidla) síranu mědnatého a 4,4 ml vody.
Polycyklické kyseliny Při frakcionovaném okyselování předem zneutralizovaného roztoku benzoátu vápenatého nesmí prvotní precipitát vykazovat teplotní interval tání, který je odlišný od kyseliny benzoové
Kyselost nebo zásaditost Na neutralizaci 1 gramu benzoátu vápenatého, prováděnou za přítomnosti fenolftaleinu jako indikátoru, nesmí být spotřebováno více než 0,25 ml 0,1N NaOH resp. 0,1N HCl
Fluoridy Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 214 ETHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonyma Ethylparaben
p-hydroxybenzoan ethylnatý
Definice
Chemický název p-hydroxybenzoan ethylnatý
Ethylester kys. p-hydroxybenzoové
Ethylparahydroxybenzoát
Einecs 204-399-4
Kód E E 214
Chemický vzorec C9H l o03
Molekulová hmotnost 166,8
Obsah Ne méně než 99,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 C
Popis Malé bezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání 115 C až 118 C
B. Pozitivní test na přítomnost Rozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové, p-hydroxybenzoátu izolované okyselením roztoku soli, rekrystalizované a vakuově sušené v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 213 C až 217 C
C. Pozitivní test na přítomnost alkoholické skupiny
Čistota
Zbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (dvouhodinovým-sušením při 80 C)
Sulfátový popel Ne více než 0,05 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoová Ne více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než I mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než l O mg/kg

E 215 SODNÁ SŮL ETHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice
Chemický název sodná sůl, p-hydroxybenzoanu ethylnatého
sodná sůl ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové
Ethylparahydroxybenzoát sodná sůl
Einecs 252-487-6
Kód E E 215
Chemický vzorec C9HO3Na
Molekulová hmotnost 188,8
Obsah Ne méně než 83 % ethylesteru kyseliny
p-hydroxybenzoové ve vysušeném vzorku
Popis Bílý krystalický hygroskopický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání 115 C až 118 C, po vakuovém vysušení
v exsikátoru nad kyselinou sírovou
B. Pozitivní test na přítomnost p-hydroxybenzoátu
Rozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové. izolované okyselením roztoku soli: 213 C až 217 C
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
D. pH 0,1 % vodného roztokům 9,9 až 10,3
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 5 % (vakuovým sušením v exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Sulfátový popel 37 až 39 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoová Ne více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 216 PROPYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonyma Propylparaben p-hydroxybenzoan propylnatý
Definice
Chemický název p-hydroxybenzoan propylnatý
Propylester kys. p-hydroxybenzoové
Propylparahydroxybenzoát
Einecs 202-307-7
Kód E
Chemický vzorec CHO
Molekulová hmotnost 180,21
Obsah
Popis Malé bezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání po dvouhodinovém sušení při 80 C 95 C až 97 C,
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny p-hydroxybenzoové
Rozpětí bodu tání .p-hydroxybenzoátu získané ze vzorku: 213 C až 217 C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (dvouhodinovým sušením při 80 C)
Sulfátový popel Ne více než 0,05 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoová Ne více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než l mg/kg
Těžké kovy jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 217 SODNÁ SŮL PROPYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice
Chemický název Sodná sůl p-hydroxybenzoanu n-propylnatého
Sodná sůl n-propylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové
Propylparahydroxybenzoát sodná sůl
Einecs 252-488-1
Kód E E 217
Chemický vzorec CIoHll03Na
Molekulová hmotnost 202,21
Obsah Ne méně než 85 % propylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové ve vysušeném vzorku
Popis Bílý nebo téměř bílý krystalický hygroskopický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání Rozpětí bodu tání esteru, izolovaného po okyselení, bez překrystalování, po vakuovém vysušení v exsikátoru nad kyselinou sírovou: 94 C až 97 C
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
C. pH 0,1 % vodného roztoku 9,8 až 10,2
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 5 % (vakuovým sušením v exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Sulfátový popel 34 až 36 %"
Kyselina salicylová a Ne více než 0,35 %
p-hydroxybenzoová (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než l O mg/kg

E 218 METHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonyma Methylparaben
p-hydroxybenzoan methylnatý
Definice
Chemický název p-hydroxybenzoan methylnatý
Methylester kys. p-hydroxybenzoové
Methylparahydroxybenzoát
Einecs 243-171-5
Kód E E 218
Chemický vzorec CH03
Molekulová hmotnost 152,15
Obsah Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 80 C
Popis Malé bezbarvé krystalky nebo bílý krystalický prášek, prakticky bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání 125 C až 128 C
B. Pozitivní test na přítomnost
Rozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové. p-hydroxybenzoátu získané ze vzorku a sočené dvě hodiny při 80 C je 213 C až 217 C
Čistota
Zbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (dvouhodinovým sušením při 80 C)
Sulfátový popel Ne více než 0,05 %
Kyselina salicylová a p-hydroxybenzoová Ne více než 0,35 % (jako kyselina p-hydroxybenzoová)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 219 SODNÁ SŮL METHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice
Chemický název Sodná sůl p-hydroxybenzoanu methylnatého
Sodná sůl methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové
Methylparahydroxybenzoát sodná sůl
Kód E E 219
Chemický vzorec CSH703Na
Molekulová hmotnost 174,15
0bsah Ne méně než 99,5 % ve vysušeném stavu
Popis Bílý hygroskopický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání Rozpětí bodu tání bílého precipitátul vznikajícího při okyselování 10 % (váh./objem.) vodného roztoku sodné soli methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové kyselinou chlorovodíkovou, musí být po vymytí vodou a dvouhodinovém sušení při 80 C 125 C až 128 C
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
C. pH 0,1 % vodného roztoku 9,7 až 10,3 (za nepřítomnosti CO2)
Čistota
Obsah vody Ne více než 5 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popel 40 % až 44,5 % ve vysušeném stavu
Kyselina salicylová a Ne více než 0,35 %
p-hydroxybenzoová Očko kyselina p-hydroxybenzoová)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Očko Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 220 OXID SIŘIČITÝ

Definice
Chemický název Oxid siřičitý
Anhydrid kyseliny siřičité
Einecs 231-195-2
Kód E E 220
Chemický vzorec S02
Molekulová hmotnost 64,07
Obsah Ne méně než 99 %
Popis Štiplavě dusivý, bezbarvý nehořlavý plyn
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost sirných látek
Čistota
Obsah vody Ne více než 0,05 %
Netěkavý zbytek Ne více než 0,01 %
Oxid sírový . Ne více než 0,1 %
Selen Ne více než 10 mg/kg
Ostatní plyny, které nejsou za normálních podmínek ve vzduchu přítomné Ani ve stopách
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 221 SIŘIČITAN SODNÝ

Definice
Chemický název Siřičitan sodný (bezvodý nebo heptahydrát)
Einecs 231-821-4
Kód E E 221
Chemický vzorec Bezvodá sůl:
Heptahydrát: NaSO HO
Molekulová hmotnost Bezvodá sůl: 126,04
Heptahydrát: 252,16
Obsah Bezvodá sůl: ne méně než 95 % NaSO3 a ne méně než 48 % S02
Heptahydrát: ne méně než 48 % NaSO a ne méně než 24 % 502
Popis Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost siřičitanu a sodíku
B. pH 10 % roztoku (bezvodé soli) nebo 20 % roztoku (heptahydrátu) 8,5 až 1,5
Čistota
Thiosírany(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 0,1 %
Železo(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 50 mg/kg
Selen(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy jako (Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 222 HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝ

Definice
Chemický název Hydrogensiřičitan sodný Kyselý siřičitan sodný
Natriumbisulfit
Einecs 231-921-4
Kód E E 222
Chemický vzorec NaHSO3 ve vodných roztocích
Molekulová hmotnost 104,06
Obsah Ne méně než 32 % (váhou.) NaHSO3
Popis Čirý, bezbarvý až žlutý roztok
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost siřičitanu a sodíku
B. pH 10 % vodného roztokům 2,5 až 5,5
Čistota
Železo(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 50 mg/kg NaSO
Selen (vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 223 DISIŘIČITAN DISODNÝ

Definice
Synonyma Pyrosiřičitan
Pyrosiřičitan sodný
Natriummetabisulfit
Chemický název Disiřičitan disodný
Pentaoxodisiřičitan disodný
Einecs 231-673-0
Kód E E 223
Chemický vzorec NaSO
Molekulová hmotnost 190,11
Obsah Ne méně než 95 % NaSO a ne méně než 64 % 502
Popis Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost siřičitanu a sodíku
B. pH 10 % vodného roztoku 4,0 až 5,5
Čistota
Thiosírany(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 0,1 %
Železo(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 50 mg/kg
Selen Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 224 DISIŘIČITAN DIDRASELNÝ

Synonyma Pyrosiřičitan draselný
Kaliummetabisulfit
Definice
Chemický název Disiřičitan didraselný
Pentaoxodisiřičitan didraselný
Einecs 240-795-3
Kód E E 224
Chemický vzorec KSOMolekulová hmotnost
Obsah ne méně než 90 % K2SO a ne méně než 51,8 Ado 5021 zbytek tvořen převážně suknem draselným
Popis Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost siřičitanu a draslíku
Čistota
Thiosírany(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 01 l %
železo(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 50 mg/kg
Selen(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než l O mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtu´t Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 226 SIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický název Siřičitan vápenatý
Einecs 218-235-4
Kód E E 226
Chemický vzorec CaS03.2H20
Molekulová hmotnost 156.17
Obsah Ne méně než 95 % CaSO.2H2O a ne méně než 39 % 502
Popis Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost siřičitanu a vápníku
Čistota
Železo(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 50 mg/kg
Selen(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne vice než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 228 HYDROGENSIŘIČITAN DRASELNÝ

Definice
Chemický název Hydrogensiřičitan draselný
Kyselý siřičitan draselný Kaliumbisulfit
Einecs 231-870-1
Kód E
Chemický vzorec KHSO3 ve vodných roztocích
Molekulová hmotnost 120,17
Obsah Ne méně než 2809 KHSO3 /litr (nebo 1509 502 /litr)
Popis Čirý, bezbarvý vodný roztok
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost siřičitanu a draslíku
Čistota
Železo(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 50 mg/kg
Selen(vzhledem k odpovídajícímu obsahu S02) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 230 BIFENYL

Synonyma Difenyl
Definice
Chemický název 1,1'- bifenyl
Fenylbenzen
Einecs 202-163-5
Kód E
Chemický vzorec
Molekulová hmotnost
Obsah
Popis Bílá nebo světle až jantarově žlutá pevná látka s charakteristickým zápachem
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání 68,5 C až 70,5 C
B. Destilační rozmezí Destiluje kompletně v rozmezí 2,5 C mezi teplotami 252,5 C a 257,5 C
Čistota
Benzen Ne více než 10 mg/kg
Aromatické aminy
Fenolické látky
Snadno zuhelnitelné látky Studený roztok, vzniklý rozpuštěním 0,5 gramu bifenylu v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové, nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml roztoku (činidla) chloridu kobaltnatého, 0,3 ml roztoku (činidla) chloridu železitého, 0,1 ml roztoku (činidla) síranu měďnatého a 4,4 ml vody
Terfenyl a vyšší polyfenylové deriváty Ne více než 0,2 %
Polycyklické aromatické uhlovodíky Nepřítomné
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 231 o-FENYLFENOL

Synonyma Orthoxenol
Definice
Chemický název (1,1'- bifenyl)-2-ol 2-hydroxydifenyl o-hydroxydifenyl
Einecs 201-993-5 .
Kód E E 231
Chemický vzorec CHO
Molekulová hmotnost 170,20 Obsah
Popis Bílý nebo slabě nažloutlý prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání 56 C až 58 C
B. Pozitivní test na přítomnost Roztok v ethanolu (1 gram látky v 10 ml alkoholu)
fenolátu poskytuje po přídavku 10 % roztoku chloridu železitého zelené zabarvení
Čistota
Sulfátový popel Ne vice než 0,05 %
Difenylether Ne více než 0,3 %
p-fenylfenol Ne více než O, l %
1-naftol Ne více než 0,01 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť . Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než l O mg/kg

E 232 o-FENYLFENOLÁT SODNÝ

Synonyma Sodná sůl o-fenylfenolu
Definice
Chemický název o-fenylfenolát sodný
Einecs 205-055-6
Kód E E 232
Chemický vzorec C HONa.HO
Molekulová hmotnost 264,26
Obsah Ne méně než 97 % CHONa.4H2O
Popis Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fenolátu a sodíku
B. Rozpětí bodu tání o-fenylfenolu, izolovaného ze vzorku okyselením (rekrystalovaného a vysušeného v exsikátoru nad kyselinou sírovou): 56.C až 58 C
C. pH 2 % vodného roztoku 11,1 až 11,8
Čistota
Difenylether Ne vice než 0,3 %
p-fenylfenol Ne více než 0,1 %
1-naftol Ne více než 0,01 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 233 THIABENDAZOL

Definice
Chemický název 4-(2-bemimidazolyl)thiazol 2-(4-thiazolyl)-1H-bemimidazol
Einecs 1205-725-8
Kód E E 233
Chemický vzorec COHNS
Molekulová hmotnost 201,26
Obsah Ne méně než 98 % ve vysušeném stavu
Popis Bílý nebo téměř bílý prášek, bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání 296 C až 303 C
B. Spektrometrie Absorpční maxima v prostředí 0,1N HCl (koncenrace 0,0005 % váh./objem) při vlnových délkách 302 nm, 258 nm a 243 nm
E při 302 mn+2 nm: cca 1230
E při 258 nm+2DTn: cca 200
E při 243 mn+2 nm: cca 620
Poměr absorpce při 243 nm/302 nm = 0,47 až 0,53 Poměr absorpce při 258 nm/302 nm = 0,14 až 0,18
Čistota
Obsah vody Ne více než 0,5 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popel Ne více než 0,2 %
Selen Ne více než 3 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 234 NISIN

Definice Nisin je složen z několika příbuzných polypeptidů, produkovaných přirozenými kmeny Streptococcus lactis (Lancefield skupina N)
Einecs 215-807-5
Kód E E 234
Chemický vzorec Cr43H23oN42037S7
Molekulová hmotnost 3 354,12
Obsah Nisinový koncentrát obsahuje ne méně než 900 jednotek/mg ve směsi s netučnou sušinou mléka a minimálně 50 % chloridu sodného
Popis Bílý prášek
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 3 % sušením do konstantní váhy při teplotě 102 C až 103 C
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Synonyma Pimaricin
Definice Natamycin je fungicidní látka, patřící do polyenové makrolidové skupiny, která je produkována přirozenými kmeny Streptomyces natalensis ne
o Streptococcus lactis
Einecs 231-683-5
Kód E E 235
Chemický vzorec CHON
Molekulová hmotnost 665,74
Obsah
Popis
Identifikace
A. Barevné reakce Po přidání několika krystalků natamycinu na desky na kterou byla umístěna kapka- koncentrované kyseliny chlorovodíkové, dojde k vyvinuti modrého zabarvení,- koncentrované kyseliny fosforečné, dojde k vyvinutí zeleného zabarvení,které se během několika minut změní na světle červené.
B. Spektrometrie 0,0005 % (váh./objem) roztok látky v 1 % methanolickém roztoku kyseliny octové vykazuje absorpční maxima okolo 290 nm, 303 nm a 318 nm, rameno okolo 280 nm a minima okolo 250 nm, 295,5 nm a 311 nm.
C. pH 5,5 až 7,5 (1 % roztok(váh./objem) v předem zneutralizované směsi 20 dílů dimethylformamidu a 80 dílů vody
D. Specifická rotace a = +2500 až -*2950
(1 % (váh./objem) roztok v ledové kyselině octové. při 20 C, vztaženo na vysušený materiál)
Čistota
úbytek hmotnosti sušením Ne více než 8 % (sušením do konstantní váhy nad PO ve vakuu při 60 C)
Sulfátový popel Ne více než 0,5 %
Arzén Ne více než
Olovo Ne více než
Rtuť Ne více než
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg
Mikrobiologická kritéria: I Ne více než 100/g celkový počet živých bakterií

E 239 HEXAMETHYLENTETRAMIN

Synonyma Urotropin Methenamin Hexamin
Definice
Chemický název - 1,3,5,7-tetraazatricyklo [3,3, 1,13'7 - dekan Hexamethylentetramin
Einecs 202-905-8
Kód E E 239
Chemický vzorec C HN
Molekulová hmotnost 140,19
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Bezbarvý nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost formaldehydu a amoniaku
B. Bod sublimace Cca 260 C
Čistota
úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % po dvouhodinovém vakuovém sušení nad PO při 105 C
Sulfátový popel Ne více než 0,05 %
Sírany Ne více než 0,005 % (jako 504)
Chloridy Ne více než 0,005 % (jako Cl)
Amonné soli Nedetekovatelné
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 242 DIMETHYLDIKARBONÁT

Synonyma DMDC Dimethylpyrokarbonát
Definice
Einecs 224-859-8
Kód E E 242
Chemický název Dimethyldikarbonát Dimethylester kyseliny diuhličité
Chemický-vzorec C4H6O5
Molekulová hmotnost 134,09
Obsah Ne méně než 99,8 %
Popis Bezbarvá kapalina, která se ve vodných roztocích rozkládá. Leptá kůži a oči, jedovatá požitím i vdechováním par.
Identifikace
A. Rozklad Po smísení s vodou pozitivní testy na přítomnost CO2 a methanolu
B. Bod tání 17 C
Bod varu 172 C za současného rozkladu
C. Hustota při 20 C Cca 1,25 g/cm3
D. Infračervené spektrum Maxima při 1156 a 1832 cm
Čistota -
Dimethylkarbonát Ne více než 0,2 %
Celkový obsah chlóru Ne více než 3 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 249 DUSITAN DRASELNÝ

Definice
Chemický název Dusitan draselný
Einecs
Kód E E 249
Chemický vzorec KNO
Molekulová hmotnost 85,11
Obsah Ne méně než 95 % ve vysušeném stavu ( l)
Popis Bílé nebo slabě zažloutlé rozplývavé granule
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost dusitanu a draslíku
B. pH 5 % vodného roztoku
Čistota
Zbytek hmotnosti sušením Ne více než 3 % čtyřhodinovým sušením nad silikagelem
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg
(l) Dusitan, který je označen jako "pro potravinářské účely" smí být prodáván pouze ve směsi se stolní solí nebo její náhražkou.

* 250 DUSITAN SODÍKY

Definice
Chemický název Dusitan sodný
Einecs 231-555-9
Kód E E 250
Chemický vzorec NaNO2
Molekulová hmotnost 69
Obsah Ne méně než 97 % ve vysušeném stavu (~)
Popis Bílý krystalický prášek nebo nažloutlé hrudky
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost dusitanu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,25 % Čtyřhodinovým sušením nad silikagelem
Arzén Ne více než 3 mg/kg

E 252 DUSIČNAN DRASELNÝ Synonyma chilský ledek

Definice
Chemický název Dusičnan draselný
Einecs 231-818-8
Kód E E 252
Chemický vzorec KNO3
Molekulová hmotnost 101,11
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Bílý krystalický prášek nebo průhledné krystaly, mající chladivě slanou, štiplavou chuť
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost dusičnanu a draslíku
B. pH 5 % vodného roztoku 4,5 až 8,5
Čistota
úbytek hmotnosti sušením Ne více než 1 % čtyřhodinovým sušením při 105 C
Dusitany Ne více než 20 mg/kg (jako KNO2)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 260 KYSELINA OCTOVÁ

Definice
Chemický název Kyselina octová
Kyselina ethankarboxylová
Einecs
Kód E
Chemický vzorec C2H4O2
Molekulová hmotnost 60,05
Obsah
Popis Čirá bezbarvá kapalina. mající charakteristický štiplavý zápach
Identifikace
A. Bod varu 118 C (při tlaku 760 mm Hg)
B. Hustota Cca 1,049
C. Při trojnásobném zředění dává pozitivní test na přítomnost acetátu
D. Bod tuhnutí Ne nižší než 14,5 C
Čistota
Netěkavý zbytek Ne více než 100 mg/kg
Kyselina mravenčí, Ne více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí) mravenčany a jiné oxidovatelné látky
Snadno oxidovatelné látky V nádobě se zabroušeným uzávěrem rozřežte 2 ml vzorku 10 ml vody a ke vzniklému roztoku přidejte 0,1 ml 0,1N manganistanu draselného. Během 30 minut se nesmí růžové zabarveni změnit na hnědé.
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 261 OCTAN DRASELNÝ

Definice
Chemický název Octan draselný
Einecs 204-822-2
Kód E E 261
Chemický vzorec C2H302K
Molekulová hmotnost 98,14
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Bezbarvé rozplývavé krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým zápachem po kyselině octové
Identifikace
A. pH 5 % vodného roztoku 7,5 až 9
B. Pozitivní testy na
přítomnost acetátu a
draslíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 8 % dvouhodinovým sušením při 150 C
Kyselina mravenčí, Ne více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí) mravenčany a jiné oxidovatelné látky
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 262 (i) OCTAN SODNÝ

Definice
Chemický název Octan sodný
Einecs 204-823-8
Kód E E 262(i)
Chemický vzorec C2H3ONa-nH20 (n = 0 nebo 3)
Molekulová hmotnost Bezvodá sůl: 82,03
Trihydrát: 136,08
Obsah Ne méně než 98,5 % (bezvodá sůl i trihydrát, v obou případech vztaženo k vysušené bezvodé soli)
Popis Bezvodý: Bílý zrnitý hygroskopický prášek, bez zápachu
Trihydrát: Bezbarvé průhledné krystaly nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým zápachem po kyselině octové- Na suchém a teplém vzduchu větrá-Identifikace
A- pH 1 % vodného roztoku 8 až 9,5
B. Pozitivní test na přítomnost acetátového iontu a sodíku
Čistota
Zbytek hmotnosti sušením Bezvodý: Ne více než 2 % (4 hodiny při 120 C)
Trihydrát: 36 až 42 % (4 hodiny při 120 C)
Kyselina mravenčí, Ne více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí) mravenčany a jiné oxidovatelné látky
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 262 (ii) KYSELÝ OCTAN SODNÝ

Definice Kyselý octan sodný je molekulární sloučeninou octanu sodného a kyseliny octové
Chemický název Hydrogendiacetát sodný
Einecs 204-814-9
Kód E E 262(ii)
Chemický vzorec C4H704Na.nH20 (n = 0 nebo 3)
Molekulová hmotnost 142,09 (bezvodá sůl)
Obsah 39 až 41 % volné kyseliny octové a 58 až 60 % octanu sodného
Popis Bílá krystalická hygroskopická látka, páchnoucí po kyselině octové
Identifikace
A. pH 10 % vodného roztoku
B. Pozitivní testy na přítomnost acetátu a sodíku
Čistota
Obsah vody Ne více než 2 % (metodou Karl Fischera)
Kyselina mravenčí, Ne více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí) mravenčany a jiné oxidovatelné látky
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 263 OCTAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický název Octan vápenatý
Einecs 200-540-9
Kód E E 263
Chemický vzorec Bezvodá sůl: C4H604Ca Monohydrát: C4H604Ca.H20
Molekulová hmotnost Bezvodá sůl: 158,17 Monohydrát: 176,18
Obsah Ne méně než 98 % (vztaženo k vysušené bezvodé soli)
Popis Bezvodý octan vápenatý je objevená bílá hygroskopická krystalická látka, která má slabě nahořklou chuť. Může slabě zapáchat po kyselině octové. Monohydrát se může vyskytovat ve formě jehlic, granulí nebo prášku.
Identifikace
A. pH 10 % vodného roztoku 6,0 až 9,0
B. Pozitivní test na přítomnost
acetátového iontu a vápníku
Čistota
Zbytek hmotnosti sušením Ne více než 11 % (monohydrát, sušení do konstantní váhy při 155 C)
Ve vodě nerozpustné látky Ne více než 0,3 %
Kyselina mravenčí, Ne více než 1000 mg/kg (jako kyselina mravenčí) mravenčany a jiné oxidovatelné látky
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 270 KYSELINA MLÉČNÁ

Definice
Chemický název Kyselina mléčná
Kyselina 2-hydroxypropionová Kyselina 1-hydroxyethan-1-karboxylová
Einecs 200-018-0
Kód E E 270
Chemický vzorec C3H603
Molekulová hmotnost 90,08
Obsah Ne méně než 76 % a ne více než 84 %.
Popis Bezbarvá nebo nažloutlá sirupovitá kapalina. kyselé chuti a téměř bez zápachu, představující směs
Poznámka: Kyselina mléčná je hygroskopická a při zahušťování vařením kondenzuje za tvorby laktonu kyseliny mléčné. Pokud je lakton zředěn a zahříván, hydrolyzuje zpět na kyselinu mléčnou.
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost laktátu
Čistota
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Chloridy Ne více než 0,2 %
Sírany Ne více než 0,25 %
železo Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg
Poznámka: Uvedená specifikace platí pro 80 % kyselinu mléčnou.
* zředěnějších vodných roztoků je nutno provést jejich přepočet dle aktuální koncentrace.

E 280 KYSELINA PROPIONOVÁ

Definice
Chemický název Kyselina propionová Kyselina propankarboxylová
Einecs 201-176-3
Kód E E 280
Chemický vzorec C3H6O2
Molekulová hmotnost 74,08 ObsahNe méně než 99,5 % PopisBezbarvá nebo nažloutlá olejovitá kapalina se slabě štiplavým zápachem
Identifikace
A. Bod tání -22 C
B. Destilační rozpětí 138,5 C až 142,5 C
Čistota
Netěkavý zbytek Ne více než 0,01 % (po vysušení do konstantní váhy při 140 C)
Aldehydy Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 281 PROPIONAN SODNÝ

Definice
Chemický název Propionan sodný
Souvá sůl kyseliny propankarboxylové
Einecs 205-290-4
Kód E E 281
Chemický vzorec C3H502Na
Molekulová hmotnost 96,06
Obsah Ne méně než 99 % (po dvouhodinovém sušení při 105 C)
Popis Bílý krystalický hygroskopický prášek nebo jemný bílý prášek
Identifikace
A.Pozitivní test na přítomnost propionátového iontu a sodíku Pozitivní test na přítomnost propionátového iontu a sodíku
B.pH 10 % vodného roztoku 7,5 až 10,5
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 4 % (dvouhodinovým sušením při 105 C)
Ve vodě nerozpustné látky Ne více než 0,1 %
Železo Ne více než 50 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 282 PROPIONAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický název Propionan vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny propankarboxylové
Einecs 223-795-8
Kód E E 282
Chemický vzorec CHOCa
Molekulová hmotnost 186,22
Obsah Ne méně než 99 % (po dvouhodinovém sušení při 105 C)
Popis Bílý krystalický prášek
Identifikace
A.Pozitivní testy na přítomnost propionátu a vápníku
B.pH 10 % vodného roztoku 6,0 až 9,0
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 4 % (dvouhodinovým sušením při 105 C)
Ve vodě nerozpustné látky Ne více než 0,3 %
Železo Ne více než 50 mg/kg
Fluoridy Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 283 PROPIONAN DRASELNÝ

Definice
Chemický název Propionan draselný
Draselná sůl kyseliny propankarboxylové
Einecs 206-323-5
Kód E E 283
Chemický vzorec C3H5ChK
Molekulová hmotnost 112,17
Obsah Ne méně než 99 % (po dvouhodinovém sušení při 105 C)
Popis Bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost propionátového iontu a draslíku
Čistota
Zbytek hmotnosti sušením Ne více než 4 % (dvouhodinovým sušením při 105 C)
Ve vodě nerozpustné látky Ne více než 0,3 %
Železo Ne více než 30 mg/kg
Fluoridy Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne vice než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 284 KYSELINA BORITÁ

Synonyma Kyselina boritáKyselina orthoboritá
Definice
Einecs 233-139-2
Kód E E 284
Chemický vzorec H3B03
Molekulová hmotnost 61.84
Popis Bezbarvé průhledné krystaly nebo bílé granule, bez zápachu a lehce maséři na omak. Výskyt v přírodě jako minerál sasolin.
Identifikace
A. Bod tání Cca 171 C
B. Krásně zeleně barví plamen
C. pH 3,3 % vodného roztoku 3,8 až 4,8
Čistota
Peroxidy Nesmí dojít k zabarvení přidaného roztoku IK
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 285 TETRABORITAN SODNÝ (BORAX)

Synonyma Borax
Definice
Chemický název Tetraboritan disodný
Pyroboritan sodný Bezvodý tetraboritan

Einecs 215-540-4
Kód E E 285
Chemický vzorec Na2B4O7 Na2B4O7.10HO
Molekulová hmotnost 201,27
Popis Prášek nebo destičky, připomínající sklo, které se na vzduchu zakalují a obtížně se rozpouštějí ve vodě
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání 171 C až 175 C za současného rozkladu
Čistota
Peroxidy Nesmí dojít k zabarvení přidaného roztoku KI
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy ( jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 290 OXID UHLIČITÝ

Synonyma Suchý led (v pevné fošně) Anhydrid kyseliny uhličité
Definice
Chemický název Oxid uhličitý
Einecs
Kód E E 290
Chemický vzorec CO2
Molekulová hmotnost 44,01
Obsah Ne méně než 99 % (obj./obj., uvažováno v plynném stavu)
Popis Za normálních podmínek bezbarvý plyn se slabě štiplavým zápachem. Komerčně je dodáván jako zkapalněný v tlakových nádobách nebo v podobě bloků "suchého ledu". Suchý led obvykle obsahuje různé příměsi (např. ethylenglykol nebo minerální oleje), které jsou přidávány jako pojidla.
Identifikace
A. Tvorba sraženiny Pokud je proud plynného vzorku zaváděn do vodného roztoku hydroxidu barnatého, dochází k tvorbě bílé sraženiny, kterou lze po izolaci rozpustit ve zředěné kyselině octové za vývoje plynu.
Čistota
Acidita 915 ml plynného CO, probublaného 50 ml čerstvě převařené vody, nesmí posunout přechod přítomného indikátoru (methyloranž) na kyselou stranu více než přídavek 1 ml 0,01N kyseliny chlorovodíkové, učiněný do stejného objemu převařené vody.
Redukující látky, fosfin a sirovodík (fosfan a sulfan) Probublání 915 ml plynného CO2 25 mililitry amoniakálního roztoku dusičnanu stříbrného, do kterého byly přidány 3 ml amoniaku, nesmí způsobit jeho zakalení nebo zčernání
Oxid uhelnatý Ne více než 10 p/l
Obsah oleje Ne více než 0,1 mg/l

E 300 KYSELINA ASKORBOVÁ
Definice
Chemický název Kyselina L-askorbová
Kyselina askorbová 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1.4- lakton y-lakton kyseliny 2-oxo-L-(-)-gulonové 3-keto-L-gulofuranolakton Vitamin C
Einecs 200-066-2
Kód E E 300
Chemický vzorec C6H8O6
Molekulová hmotnost 176,13
Obsah Ne méně než 99 % C6H8O6 (po 24 hodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Popis Bílá až světle žlutá krystalická látka, bez zápachu
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání [a]D = +20,5 o až +21,5 o
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny askorbové
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,4 % (24 hodinovým sušením ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Specifická rotace = +1030 až +1060 (10 % (váh./objem) vodný roztok)
pH 2 % vodného roztoku 2,4 až 2,8
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 301 ASKORBAN SODNÝ

Definice
Chemický název L-askorbát sodný
L-askorban sodný Askorbát sodný Askorban sodný Sodný enolát 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-laktonu Sodný enolát y-laktonu kyseliny 2-oxo-L-(-)-gulonové Sodný enolát 3-keto-L-gulofuranolaktonu
Einecs 205-126-1
Kód E E 301
Chemický vzorec C6H7O6Na
Molekulová hmotnost 198,11
Obsah Ne méně než 99 % C6H70eNa (po 24 hodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Popis Bílá nebo téměř bílá krystalická látka, která je bez
zápachu a na světle tmavne
Identifikace -
A. Pozitivní testy na
přítomnost askorbátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,25 % (24 hodinovým sušením ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Specifická rotace [ +103 až + 106
(10 % (váh./objem) vodný roztok)
pH 10 % vodného roztoku 6,5 až 8,0
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 302 ASKORBAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický název Askorbát vápenatý, dihydrát L-askorbát vápenatý, dihydrát Askorban vápenatý, dihydrát L-askorban vápenatý, dihydrát Vápenatý enolát 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-laktonu, dihydrát Vápenatý enolát g-Iaktonu kyseliny 2-oxo-L-(-)-gulonové, dihydrát Vápenatý enolát 3-keto-L-gulofuranolaktonu, dihydrát Vápenatá sůl vitaminu C, dihydrát
Einecs 227-261
Kód E E 302
Chemický vzorec CI2HI4O12Ca.2H2O
Molekulová hmotnost 426.35
Obsah Ne méně než 98 % (po odstranění všech těkavých příměsí)
Popis Bílý až světle šedožlutý krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost askorbátu a vápníku
Čistota
Fluoridy Ne více než 10 mg/kg (jako fluor)
Specifická rotace [a= +950 až +970 (5 % (váh./objem) vodný roztok)
pH 10 % vodného roztoku 6,0 až 7,5
Ne více než 0,3 % (24 hodinové sušení v exsikátoru
Těkavé příměsinad kyselinou sírovou nebo oxidem fosforečným)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké, kovy (jako Pb) Ne vice než l O mg/kg

E 304 (i) ASKORBYLPALMITÁT

Definice
Chemický název L-askorbylpalmitát Askorbylpalmitát Askorbylester kyseliny palmitové 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolakton
Einecs 205-305-4
Kód E E 304(i)
Chemický vzorec
Molekulová hmotnost 414,55
Obsah
Popis
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání 107 C až 117 C
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 2,0 % (jednohodinovým sušením ve vakuové sušárně při teplotě 56 až 60 C)
Specifická rotace [a = +210 až +240
(5 % (váh./objem) roztok v methanolu)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBYSTERÁT

Definice
Chemický název L-askorbylstearát Askorbylstearát Askorbylester kyseliny stearové ., 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolakton
Einecs 246-944-9
Kód E E 304(ii)
Chemický vzorec C241i4207
Molekulová hmotnost 442,6
Obsah Ne méně než 98 %
Popis . Bílá nebo žlutavě bílá pevná látka, která lehce voní po citronech
Identifikace
A. Bod tání Cca 116 C
Čistota
Zbytek hmotnosti sušením Ne více než 2,0 % (jednohodinovým sušením ve vakuové sušárně při teplotě 56 až 60 C)
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 306 EXTRAKT S VYSOKÝM OBSAHEM TOKOFEROLŮ

Definice Uvedený extrakt, bohatý na obsah tokoferolů a tokotrienolů, je získáván parní destilací jedlých rostlinných olejových produktů
Kód E E 306
Molekulová hmotnost 430.71 (d- -tokoferol)
Obsah '-
Popis Hnědočervený až červený čirý viskózní olej, s charakteristickou vůní a chutí. V oleji může docházet k vydělování menšího množství voskovitých složek v mikrokrystalické formě.
Identifikace
A. Použitím vhodné techniky plynové nebo kapalinové chromatografie
B. Test rozpustnosti Látka je nerozpustná ve vodě, rozpustná v ethanolu a mísitelná s etherem
Čistota
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Specifická rotace [a ne méně než +200
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než I mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg
Čistota
Index lomu n = 1,503 až 1,507
Specifická absorpce v ethanolu E při 292 non: 72 až 76 (0,019 látky ve 200 ml absolutního ethanolu)
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Specifická rotace [a= 0 +i0,05 (zředění 1 : 10 chloroformem)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 308 y-TOKOFEROL

Synonyma dl-y-tokoferol
Definice -
Chemický název 2,7,8-trimethyl-2-(4',8', l 2' trimethyltridecyl)-6-chromanol
Einecs
Kód E
Chemický vzorec C28114802
Molekulová hmotnost 416,69
Obsah
Popis Viskózní čirý olej slabě žluté až jantarové baryu, který působením vzdušného kyslíku a světla podléhá oxidaci a tmavne
Identifikace
A. Spektroskopie V absolutním ethanolu absorpční maxima při cca 298 a 257 nm
Čistota
Specfická absorpce v ethanoluE při 298 nm: 91až 97
E při 257 nm: 5,0 až 8,0
Index lomu - n = 1,503 až 1,507
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 309 -TOKOFEROL
Definice -
Chemický název 2,8-dimethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecy1)-6-chromanol
Einecs 204-299-0
Kód E E 309
Chemický vzorec C27H46O2
Molekulová hmotnost 402,7
Obsah
Popis Viskózní čirý olej slabě žluté nebo oranžové barvy, který působením vzdušného kyslíku a světla podléhá oxidaci a tmavne
Identifikace
A. Spektrometrie v absolutním ethanolu absorpční maxima při cca 298 a 257 nm
Čistota
Specifická absorpce v ethanolu E cm při 298 nm: 89 až 95
E cm při 257 nm: 3,0 až 6,0
Index lomu n = 1,500 až 1,504
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo
Rtuť
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 310 PROPYLGALLÁT

Definice
Chemický název Propylgallát
Propylester kyseliny gallové n-propylester kyseliny 3,4,5-trihydroxibenzoové
Einecs 204-498-2
Kód E E 310
Chemický vzorec C HI2O5
Molekulová hmotnost 212,2
Obsah Ne méně- než 98 % ve vysušeném stavu
Popis Bílá až krémově bílá krystalická látka, bez zápachu
Identifikace
A. Test rozpustnosti Látka je málo rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu
B. Rozpětí bodu tání 146 C až 150 C (po čtyřhodinovém sušení při 110 C)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 1,0 % (čtyřhodinovým sušením při 110 C)
Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Volná kyselina Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová)
Chlorované organické Ne více než 100 mg/kg (jako Cl)
sloučeniny
Specifická absorpce v ethanolu E cm při 275 nm: 485 až 520
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 311 OKTYLGALLÁT
Definice
Chemický název Oktylgallát
Oktylester kyseliny gallové n-oktylester kyseliny 3,4,5-trihydroxibenzoové
Einecs 213-853-0
Kód E E 311
Chemický vzorec CI5H22O5
Molekulová hmotnost 282.34
Obsah Ne méně než 98 % (po šestihodinovém sušení při 90 C)
Popis Bílá až krémově bílá látka, bez zápachu
Identifikace
A. Test rozpustnosti Látka je málo rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu
B. Rozpětí bodu tání 99 C až 102 C (po šestihodinovém sušení při 90 C)
Čistota
Zbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (šestihodinovým sušením při 90 C
Sulfátový popel Ne více než 0,05 %
Volná kyselina Ne více než 0,5 % (jakó kyselina gallová)
Chlorované organické sloučeniny Ne vice než 100 mg/kg (jako Cl)
Specifická absorpce v ethanolu E při 275 ran: 375 až 390
*Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg
E 312 DODECYLGALLÁT

Synonyma Laurylgallát
Definice
Chemický název Dodecylgallát
Dodecylester kyseliny gallové n-dodecylester (nebo laurylester) kyseliny
3 A,5-trihydroxibenzoové
Einecs 214-620-6
Kód E E 312
Chemický vzorec C H30O5
Molekulová hmotnost 338,45
Obsah Ne méně než 98 % (po šestihodinovém sušení při 90 C)
Popis Bílá až krémově bílá látka, bez zápachu
Identifikace
A. Test rozpustnosti Látka je nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná
v ethanolu a etheru
B. Rozpětí bodu tání 95 C až 98 C (po šestihodinovém sušení při 90 C)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (šestihodinovým sušením při 90 C)
Sulfátový popel Ne více než 0,05 %
Volná kyselina Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová)
Chlorované organické sloučeniny Ne více než 100 mg/kg (jako Cl)
Specifická absorpce v ethanolu E při 275 nm: 300 až 325
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 30 mg/kg

E 315 KYSELINA ISOASKORBOVÁ

Synonyma Kyselina D-araboaskorbová Kyselina erythorbová
Definice
Chemický název y-lakton kyseliny D-erythro-hex-2-enové
Kyselina isoaskorbová Kyselina D-iisoaskorbová
Einecs 201-928
Kód E E 315
Chemický vzorec C6H8O6
Molekulová hmotnost 176,13
Obsah Ne méně než 98 % ve vysušeném stavu
Popis Bílá až světle žlutá krystalická látka. která působením světla postupně tmavne
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání Cca 164 C až 172 C za současného rozkladu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny askorbové (barevné reakce)
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,4 % (tříhodinovým sušením za sníženého tlaku nad silikagelem)
Sulfátový popel Ne více než 0,3 %
Specifická rotace [ = -16,50 až -18,00 (10 % (váh./objem) vodný roztok)
Oxaláty po přídavku 2 kapek ledové kyseliny octové a 5 ml 10 % roztoku octanu vápenatého k roztoku, který obsahuje 1- gram rozpuštěné látky v 10 ml vody, musí roztok zůstat čirý -
Arzén ' Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 316 ISOASKORBAN SODNÝ
Synonyma Isoaskorban sodný Erythorban sodný
Definice
Chemický název Isoaskorbát sodný
Isoaskorban sodný Sodná sůl kyseliny D-isoaskorbové Sodná sůl 2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-laktonu Sodný enolát 3-keto-D-gulofuranolaktonu, monohydrát
Einecs 228-9759
Kód E E 316
Chemický vzorec C6H7O6NaH2O
Molekulová hmotnost 216,13
Obsah Ne méně než 98 % jako monohydrát, po 24 hodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Popis Bílá krystalická látka
Identifikace
A. Test rozpustnosti Látka je dobře rozpustná ve vodě a velmi málorozpustná v ethanolu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny askorbové (barevné reakce)
C. Pozitivní test na přítomnost sodíku
Čistota
úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,25 % (24 hodinovým sušením ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Specifická rotace [ = +95 až 4-980 ] (10 % (váh./objem) vodný roztok)
Oxaláty Po přídavku 2 kapek ledové kyseliny octové a 5 ml 10 % roztoku octanu vápenatého k roztoku. který obsahuje 1 gram rozpuštěné látky v 10 ml vody, musí roztok zůstat čirý
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/g


E 320 BUTYLOVANÝ HYDROXYANISOL (BHA)

Synonyma BHA
Definice
Chemický název 3-terc.butyl-4-hydroxyanisol Směs 2-terc.butyl-4-hydroxyanisolu a 3-terc.buty1-4-hydroxyanisolu
Einecs 246-563
Kód E E 320
Chemický vzorec C H O
Molekulová hmotnost 180 925
Obsah Ne méně než 98.5 % C H O a současně ne méně než 85 % 3-terc.butyl-4-hydroxyanisolu
Popis Bílé nebo slabě nažloutlé krystaly. případně voskovitá látka, se slabě aromatickou vůní
Identifikace
A. Test rozpustnosti Látka je nerozpustná ve vodě
B. Rozpětí bodu tání 48 C až 55 C
Čistota
Sulfátový popel Ne více než 0.05 % (po kalcinaci při 800+ 25 C)
Fenolické nečistoty Ne více než 0,5 %
Specifická absorpce v ethanolu E při 290 nm: 190 až 210
E při 228 nm: 326 až 345
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 321 BUTYLOVANÝ HYDROXYTOLUEN (BHT)

Synonyma BHT
Definice
Chemický název 2,6-di(terc.butyl)-p-kresol 4-methyl-2,6-di(terc.butyl)fenol
Einecs 204-881-4
Kód E E 321
Chemický vzorec CI5H24O
Molekulová hmotnost 220,36
Obsah Ne méně než 99 %
Popis Bílá krystalická nebo vločkovitá látka, bez vůně nebo se slabou charakteristickou aromatickou vůní
Identifikace
A. Test rozpustnosti ~ Látka je nerozpustná ve vodě a 1,2-propandiolu,
dobře se rozpouští v ethanolu
B. Bod tání 70 C
C. Spektrometrie V rozsahu vlnových délek 230 až 320 nm lze u 2 cm silné vrstvy roztoku (látka ve zředění 1 : 100 000 v bezvodém ethanolu) pozorovat jediné maximum při 278 nm
Čistota
Sulfátově popel Ne více než 0,005 %
Fenolické nečistoty Ne více než 0,5 "/o
Specifická absorpce v ethanolu E při 278 nm: 81 až 88
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 322 LECITINY


Synonyma Fosfatidy Fosfolipidy
Definice Lecitiny představují směsi nebo určité frakce fosfatidů, které jsou získávány různými fyzikálními postupy z potravin rostlinného a živočišného původu. Patři mezi ně též hydrologické produkty, vzniklé působením vhodně zvolených a neškodných enzymů.
enzymové aktivity.
Lecitiny lze ve vodném prostředí částečně bělit působením peroxidu vodíku. Oxidační vlastnosti tohoto činidla však nesmí v žádném případě přítomné fosfatidy chemicky modifikovat.
Einecs 232-307-2
Kód E E 322
Obsah Lecitiny: ne méně než 60,6 % složek, které jsou nerozpustné v acetonu
Hydrolyzované lecitiny: ne méně než 56,0 % složek, které jsou nerozpustné v acetonu
Popis Lecitiny: hnědá kapalina, případně viskózní nebo polotekutá látka či prášek
Hydrolyzované lecitiny: světle hnědá až hnědá viskózní kapalina nebo látka pastovité konsistence
Identifikace
A. Pozitivní testy na
přítomnost cholinu, fosforu
a mastných kyselin
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 2,0 % (jednohodinovým sušením při 105 C)
Obsah látek nerozpustných Ne více než 0,3 %
Číslo kyselosti
Lecitiny: ne více než 359 KOH/g
Hydrolyzované lecitiny: ne více než 459 KOH/g
Peroxidové číslo Ne větší než 10 -
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 325 MLÉČNAN SODNÝ

Definice
Chemický název Laktát sodný
Mléčnan sodný Sodná sůl kyseliny 2-hydroxypropionové Sodná sůl kyseliny mléčné
Einecs 200-772-0
Kód E E 325
Chemický vzorec C3H5O3Na
Molekulová hmotnost 112,06 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 57 % a ne více než 66 %
Popis Bezbarvá průhledná kapalina, bez vůně nebo slabou charakteristickou vůní
Identifikace
A. Pozitivní test na přítomnost laktátu
B. Pozitivní test na přítomnost sodíku
Čistota
Kyselost Ne více než 0,5 % (jako kyselina mléčná, po vysušení)
pH 20 % vodného roztoku 6,5 až 7,5
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg
Redukující látky Roztok nesmí způsobit redukci Fehlingova roztoku

Poznámka:
Uvedená specifikace platí pro 60 % vodné roztoky

E 326 MLÉČNAN DRASELNÝ

Definice
Chemický název . Laktát draselný Mléčnan draselný Draselná sůl kyseliny 2-hydroxypropionové Draselná sůl kyseliny mléčné
Einecs 213-631-3
Kód E E 326
Chemický vzorec C3H5O3K
Molekulová hmotnost 128,17 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 57 % a ne více než 66 %
Popis Slabě viskózní čirá kapalina, bez vůně nebo se slabou charakteristickou vůní
Identifikace
A. Spálení Spalte laktát draselný na popel. Popel reaguje alkalicky a po přídavku kyseliny dochází k vývoji plynu.
B. Barevná reakce 5 ml roztoku katecholu v kyselině sírové (1:100) převrstvěte dvěma mililitry roztoku, obsahujícího laktát. V oblasti styku- obou kapalin se objeví tmavě červené zabarvení.
Pozitivní testy na přítomnost laktátu a draslíku
Čistota
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než l O mg/kg
Kyselost Ve 20 ml vody rozpusťte 19 roztoku laktátu draselného a přidejte 3 kapky roztoku fenolftaleinu jako indikátor. Při následné neutralizační titraci 0,1 N hydroxidem sodným nesmí být jeho spotřeba větší než 0,2 ml.
Redukující látky Roztok laktátu draselného nesmí způsobit patrnou
redukci Fehlingova roztoku
Poznámka: Uvedená specifikace platí pro 60 % vodné roztoky

E 327 MLÉČNAN VÁPENATÝ

Definice
Chemický název Laktát vápenatý Dilaktát vápenatý Mléčnan vápenatý Vápenatá sůl kyseliny 2-hydroxypropionové Vápenatá sůl kyseliny mléčné
Einecs 212-406-7
Kód E E 327
Chemický vzorec (C3Hs02)2Ca.nH20 (n = 0-5)
Molekulová hmotnost 218,22 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 98 % ve vysušeném stavu
Popis Bílý krystalický prášek nebo granule, prakticky bez Popis zápachu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost laktátu a vápníku
B. Test rozpustnosti Látka je rozpustná ve vodě a prakticky nerozpustná v ethanolu
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Určován čtyřhodinovým sušením při 120 C
- bezvodý: ne více než 3,0 %
- s 1 molekulou vody: ne více než 8,0 %
- se 3 molekulami vody: ne více než 20,0 %
- se 4,5 molekulami vody: ne více než 27,0 %
Kyselost Ne více než 0,5 % (v suchém stavu, jako kyselina mléčná)
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg (jako fluor)
pH 5 % roztoku 6,0 až 8,0
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg
Redukující látky Roztok laktátu nesmí způsobit redukci Fehlingova roztoku

E 330 KYSELINA CITRONOVÁ


Definice
Chemický název Kyselina citronová Kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylová
Einecs 201-069-1
Kód E E 330
Chemický vzorec (a) CsHs07(bezvodá kyselina)
(b)CSHs07-H20 (monohydrát)
Molekulová hmotnost (a) 192,13 (bezvodá kyselina)
(b)210,15 (monohydrát)
Obsah Kyselina citronová může být bezvodá nebo může v molekule vázat jednu molekulu vody. Obsah CSHsO7, v kyselině citronové je minimálně 99,5 % (bezvodá kyselina po vysušení).
Popis Kyselina citronová vytváří bílé nebo bezbarvé krystaly, které jsou bez zápachu a chutnají silně kysele. Monohydrát na suchém vzduchu větrá.
Identifikace
A. Test rozpustnosti Látka je velmi dobře rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu a rozpustná v etheru
Čistota
Obsah vody Bezvodá kyselina citronová: ne více než 0,5 %, monohydrát: ne více než 8,8 % (metodou Karl Fischera)
Sulfátový popel Ne více než 0,05 % (po kalcinaci při 800 + 25 C)
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 5 mg/kg
Oxaláty Ne více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová po vysušení)
Snadno zuhelnitelné látky 1 gram práškového vzorku, smísený s 10 ml alespoň 98 % kyseliny sírové, zahřívejte po dobu jedné hodiny za nepřístupu světla na vodní lázni o teplotě 90 C. Během zahřívání nesmí směs získat tmavší než světle hnědé zabarvení (srovnávací kapalina K).

E 331 (i) CITRONAN MONOSODNÝ

Synonyma Citrát monosodný
Definice
Chemický název Citrát monosodný Citronan monosodný Monosodná sůl kyseliny citronové Monosodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3- * propantrikarboxylové Didydrogencitronan sodný
Kód E E 331(i)
Chemický vzorec (a) C6H7O7Na (bezvodá sůl)
(b) C6H7O7Na.H2O (monohydrát)
Molekulová hmotnost . (a) 214,11 (bezvodá sůl)
(b) 232,23 (monohydrát)
Obsah Ne méně než 99 % (bezvodá sůl ve vysušeném stavu)
Popis Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Určován čtyřhodinovým sušením při 180 C
- bezvodá sůl: ne více než 1,0 %
- monohydrát: ne více než 8,8 %
Oxaláty Ne více než 100 mg/kg Osiko kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku 3,5 až 3,8
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 5 mg/kg

E 331 (ii) CITRONAN DISODNÝ

Synonyma Citrát disodný
Definice
Chemický název Citrát disodný Citronan disodný Disodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Disodná sůl kyseliny citronové s 1,5 molekulou vody Hydrogencitronan sodný
Einecs 205-623-3
Kód E E 331(ii)
Chemický vzorec C6H6O7Na2.1,5H2O
Molekulová hmotnost 263,11
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 13,0 % (čtyřhodinovým sušením při 180 C)
Oxaláty Ne více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku 4,9 až 5,2
Arzén Ne vice než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 5 mg/kg

E 331 (iii) CITRONAN TRISODNÝ

Synonyma Citrát trisodný
Definice
Chemický název Citrát trisodný Citroník trisodný Trisodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Trisodná sůl kyseliny citronové - bezvod, dihydrát nebo pentahydrát
Einecs 200-675-3
Kód E E 331(iii)
Chemický vzorec Bezvodá sůl: C6H5O7Na3
Hydrát: C6H5O7Na3.nH2O (n = 2 nebo 5)
Molekulová hmotnost 258,07 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a sodíku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Určován čtyřhodinovým sušením při 180 C
- bezvodá sůl: ne více než 1,0 %
- dihydrát: ne více než 13,5 %
- pentahydrát: ne více než 30,3 %
Oxaláty Ne více než 100 mg/kg Očko kyselina šťavelová, po
vysušení)
pH 5 % vodného roztoku 7,5 až 9,0
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 5 mg/kg

E 332 (i) CITRONAN MONODRASELNÝ

Synonyma Citrát monodraselný
Definice
Chemický název Citrát monodraselný Citronan monodraselný Monodraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Bezvodá monodraselná sůl kyseliny citronové Dihydrogencitronan draselný
Einesc 212-753
Kód E - E 332(i)
Chemický vzorec C6H7O7K
Molekulová hmotnost 230,21
Obsah , Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Zrnitý bílý hygroskopický prášek nebo průhledné krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a draslíku
Cistota
úbytek hmotnosti sušením Ne více než 1,0 % (čtyřhodinovým sušením při 180 C)
Oxaláty Ne více neb 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku 3,5 až 3
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 5 mg/kg

E 332 (ii) CITRONAN TRIDRASELNÝ
Synonyma Citrát tridraselný
Definice
Chemický název Citrát tridraselný Citronan tridraselný Tridraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Tridraselná sůl kyseliny citronové, monohydrát
Einecs 212-755-5
Kód E E 332(ii)
Chemický vzorec C6H5O7K3.H2O
Molekulová hmotnost 324,42
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Zrnitý bílý hygroskopický prášek nebo průhledné krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a draslíku
Cistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 6,0 % (čtyřhodinovým sušením při 180 C)
Oxaláty Ne více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 5 % vodného roztoku 7,5 až 9,0
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 5 mg/kg

E 333 (i) DICITRONAN MONOVÁPENATÝ

Synonyma Dicitrát monovápenatý
Definice
Chemický název Dicitrát monovápenatý Dicitronan monovápenatý Monovápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Monovápenatá sůl kyseliny citronové, monohydrát Hydrogencitronan vápenatý
Kód E E 333 (i)
Chemický vzorec (CGH7O7)2Ca.H2O
Molekulová hmotnost 440,32
Obsah Ne méně než 97,5 % ve vysušeném stavu
Popis Jemný bílý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přitomnost citrátu a vápníku
čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 7,0 % (čtyřhodinovým sušením při 180 C)
Oxaláty Ne vice než 100 mg/kg (jako kyselena šťavelová, po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku 3,2 až 3,5
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg (jako fluor)
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 5 mg/kg
Uhličitany při rozpuštění 1 gramu citrátu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik málo jednotlivých bublinek plynu

E 333 (ii) DICITRONAN DIVÁPENATÝ

Synonyma Dicitrát divápenatý Definice
Chemický název Dicitrát divápenatý Dicitronan divápenatý Divápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Divápenatá sůl kyseliny citronové, trihydrát Dihydrogencitronan vápenatý
Kód E E 333(ii)
Chemický vzorec (C6H7O7)2Ca2.3H2O
Molekulová hmotnost 530,42
Obsah Ne méně než 97,5 % ve vysušením stavu
Popis Jemný bílý prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 20,0 % (čtyřhodinovém sušením při 180 C)
Oxaláty Ne více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg (jako fluor)
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 5 mg/kg
Uhličitany Při rozpuštění 1 gramu citrátu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik málo jednotlivých bublinek plynu

E 333 (iii) DICITRONAN TRIVÁPENATÝ

Synonyma Dicitrát trivápenatý Citronan vápenatý
Definice
Chemický název Dicitrát trivápenatý Dicitronan trivápenatý
Trivápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové
Trivápenatá sůl kyseliny citronové, tetrahydrát
Einecs 212-391-7
Kód E E 333(iii)
Chemický vzorec (C6H7O7)2Ca3.4H2O
Molekulová hmotnost 570,51
Obsah Ne méně než 97,5 % ve vysušeném stavu
Popis jemný bílý úsek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost citrátu a vápníku
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 14,0 % (čtyřhodinovým sušením při 180 C)
Oxaláty Ne více než 100 mg/kg
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg (jako fluor)
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 1 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 5 mg/kg
Uhličitany Při rozpuštění I gramu citrátu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik málo jednotlivých bublinek plynu

E 334 KYSELINA L(+-)-VINNÁ

Definice
Chemický název Kyselina L-vinná Kyselina d-cc, p-dihydroxyj jantarová
Einecs 201-766-0
Kód E E 334
Chemický vzorec C4HO6
Molekulová hmotnost 150,09
Obsah Ne méně než 99,5 % ve vysušeném stavu
Popis Bezbarvá nebo průsvitná krystalická látka nebo bílý
krystalický prášek
Identifikace
A. Rozpětí bodu tání 168 C až 170 C
B. Pozitivní test na přítomnost tartarátu
Čistota
Úbytek hmotnosti při sušení Ne více než 0,5 % (tříhodinovým sušením nad P2Os)
Sulfátový popel Ne více než 1000 mg/kg (po kalcinaci při 800 + 25 C)
Specifická optická rotace 20 % [a = +11,50 až +13,50] (váh./objem) vodného roztoku
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg
Oxaláty(jako kyselina šťavelová, po vysušení) Ne více než 100 mg/kg

E 335 (i) VINAN MONOSODNÝ

Synonyma Vinan monosodný Hydrogenvinan sodný
Definice
Chemický název Monosodná sůl kyseliny L-(+)-vinné, monohydrát Monosodná sůl kyseliny d-o:,p-dihydroxyjantarové
Kód E E 335(i)
Chemický vzorec C4H5O6Na.H2O
Molekulová hmotnost 194,05
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Průhledné bezbarvé krystaly
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost tartarátu a sodíku
Čistota
Zbytek hmotnosti při sušení Ne více než 10,0 % (čtyřhodinovým sušením při 105C)
Oxaláty Ne vice než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 335 (ii) VINAN DISODNÝ

Definice
Chemický název Vinan disodný Disodná sůl kyseliny L-(+)-vinné, dihydrát Disodná sůl kyseliny d-ta,p-dihydroxyjantarové
Einecs 212-773-3
Kód E E 335(ii)
Chemický vzorec C4H4O6Na2.2H2O
Molekulová hmotnost 230,8
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Průhledné bezbarvé krystaly
Identifikace
A.Pozitivní testy na přítomnost tartarátu a sodíku
B.Test rozpustnosti Látka je nerozpustná v ethanolu, 1 gram látky se nerozpustí ve 3 ml vody
Čistota
Zbytek hmotnosti při sušení Ne více než 17,0 % (čtyřhodinovým sušením při 1500)
Oxaláty Ne více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku 7,0. až 7,5
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 336 (i) VINAN MONODRASELNÝ

Synonyma Tartarát monodraselný
Definice
Chemický název Monodraselná sůl kyseliny L-(+)-vinné Monodraselná sůl kyseliny d-on,p-dihydroxyjantarové
Kód E E 336(i)
Chemický vzorec C4H5O6K
Molekulová hmotnost 188,16
Obsah Ne méně než 98 % ve vysušeném stavu
Popis Bílý krystalický nebo zmijí prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost tartarátu a draslíku
B. Bod tání 230 C
Cistota
pH 1 % vodného roztoku 3,4
Zbytek hmotnosti při sušení Ne více než 1,0 % (Čtyřhodinovým sušením při 105 )
Oxaláty Ne více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová po vysušení)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 336 (ii) VINAN DIDRASELNÝ

Definice
Chemický název Vinan didraselný, hemihydrát Didraselná sůl kyseliny L-(+)-vinné, hemihydrát Didraselná sůl kyseliny d-ca,p-dihydroxyjantarové, hemihydrát
Einecs 213-067-8
Kód E E 336(ii)
Chemický vzorec C4HO1OQ06K2 Molekulová hmotnost 235,2
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Bílý krystalický nebo zmijí prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost tartarátu a draslíku
Čistota
pH 1 % vodného roztoku 7,0 až 9,0
Úbytek hmotnosti při sušení Ne více než 4,0 % (čtyřhodinovým sušením při 1500)
Oxaláty Ne více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 337 VINAN SODNODRASELNÝ

Synonyma Vinan sodno-draselný Seignettova sůl Rochelleská sůl
Definice
Chemický název Vinan sodno-draselný, tetrahydrát Sodno-draselná sůl kyseliny L-(+)-vinné, tetrahydrát Sodno-draselná sůl kyseliny d-a,p-dihydroxyjantarové, tetrahydrát
Einecs 206-156-8
Kód E E 337
chemický vzorec C4H4O6KNa.4H2O
Molekulová hmotnost 282,23
Obsah Ne méně než 99 % ve vysušeném stavu
Popis Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost tartarátu, sodíku a draslíku
B. Test rozpustnosti Látka je nerozpustná v ethanolu, 1 gram látky se rozpustí v 1 ml vody
C. Rozpětí bodu tání 70 C až 80 C
Čistota
Úbytek hmotnosti při sušení Ne více než 26,0 % a ne méně než 21,0 % (tříhodinovým sušením při 150 )
Oxaláty Ne více než 100 mg/kg (jako kyselina šťavelová, po vysušení)
pH 1 % vodného roztoku 6,5 až 8,5
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 338 KYSELINA FOSFOREČNÁ

Synonyma Kyselina orthofosforečná Kyselina monofosforečná
Definice
Chemický název Kyselina fosforečná
Einecs 231-633-2
Kód E E 338
Chemický vzorec H3PO4
Molekulová hmotnost 98,00
Obsah Ne méně než 71 % a ne více než 83 %
Popis Čirá bezbarvá viskózní kapalina
Identifikace
A Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a kyseliny
Cistota
Těkavé kyseliny Ne více než 10 mg/kg (jako kyselina octová)
Chloridy Ne více než 200 mg/kg (jako chlor)
Dusičnany Ne více než 5 mg/kg (jako NaNO3)
Sírany Ne více než 1500 mg/kg (jako CaSO4)
Fluoridy Ne více než 10 mg/kg (jako fluor)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg
Poznámka:
Uvedená specifikace platí pro 75 % vodné roztoky

E 339 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma Orthofosforečnan monosodný Primární fosforečnan sodný Monofosforečnan monosodný Definice
Chemický název Dihydrogenfosforečnan sodný Dihydrogenmonofosforečnan sodný
Einecs 231-449-2
Kód E E 339(i)
Chemický vzorec Bezvodá sůl: NaHIPO4
Monohydrát: NaH2PO4.H2O
Dihydrát: NaH2PO4-2H2O
Molekulová hmotnost
Bezvodá sůl: 119,98
Monohydrát: 13 8,00
Dihydrát: 156,01
Obsah Ne méně než 97 % NaH2PO4 (po jednohodinovém sušení při 60 C, následovaném čtyřhodinovým sušením při 105 C)
Popis Bílý, poněkud rozplývavý prášek, krystaly nebo
granule, bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a sodíku
B. Test rozpustnosti Látka je snadno rozpustná ve vodě, nerozpustná ethanolul etheru a chloroformu
C. Obsah P2O5 58,0 % až 60,0 %
Čistota
úbytek hmotnosti sušením Jednohodinovým sušením při 60 C, následovaným čtyřhodinovým sušením při 105 C
- bezvodá sůl: ne více než 2,0 %
- monohydrát: ne více než 15,0 %
- dihydrát: ne více než 25 %

Ve vodě nerozpustné látky Ne více než 0,2 % ve vysušeném stavu
Fluoridy Ne více než 10 mg/kg (jako fluor)
pH 1 % vodného roztoku 4,1 až 5,0
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 339 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DISODNÝ

Synonyma Orthofosforečnan disodný Sekundární fosforečnan sodný Monofosforečnan disodný Definice

Chemický název Hydrogenfosforečnan disodný Hydrogenmonofosforečnan disodný
Einecs 231-448-7
Kód E E 339(ii)
Chemický vzorec Bezvodá sůl: Na2HPO4
Hydráty: Na2HP04.nH20 (n = 2,7 nebo 12)
Molekulová hmotnost 141,98 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 98 % Na2HPO4 (po tříhodinovém sušení při 40 C, následovaném pětihodinovým sušením při 105 C)
Popis Bezvodá sůl: bílý hygroskopický prášek, bez zápachu Dihydrát: bílá krystalická látka, bez zápachu Heptahydrát: bílé krystaly nebo zrnitý prášek, bez zápachu a větrající na vzduchu
Dodekahydrát: bílý prášek nebo krystaly, bez zápachu, větrající na vzduchu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a sodíku
B. Test rozpustnosti Látka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu
C. Obsah P2O5 49 % až 51 % (v bezvodém stavu)
Cistota
Úbytek hmotnosti sušením Tříhodinovým sušením při 40 C, následovaným pětihodinovým sušením při 105 C
- bezvodá sůl: ne více než 5,0 %
- dihydrát: ne více než 22,0 %
- heptahydrát: ne více než 50,0 %
- dodekahydrát: ne více než 61,0 %
Ve vodě nerozpustné látky Ne více než 0,2 % ve vysušeném stavu
Fluoridy Ne vice než 10 mg/kg (jako fluor)
pH 1 % vodného roztoku 8,4 až 9
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 340 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma Orthofosforečnan monodraselný primární fosforečnan draselný Monofosforečnan monodraselný

Definice
Chemický název Dihydrogenfosforečnan draselný Dihydrogenmonofosforečnan draselný

Einecs 231-913-4
Kód E E 340(i)
Chemický vzorec KH2PO4
Molekulová hmotnost 136,09
Obsah Ne méně než 98,0 % (po čtyřhodinovém sušení při 105 C)
Popis Hygroskopické bezbarvé krystaly nebo bílý zrnitý nebo krystalický prášek, bez zápachu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a draslíku
B. Test rozpustnosti Látka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu
C. Obsah P2O5 51,0 % až 53,0 %
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 2,0 % (čtyřhodinovým sušením při 105 C)
Ve vodě nerozpustné látky Ne více než 0,2 % ve vysušeném stavu
Fluoridy Ne více než 10 mg/kg (jako fluor)
pH 1 % vodného roztoku 4,2 až 4,8
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) tře více než 10 mg/kg

E 340 (ii) HYDROGENFOSPOREČNAN DIDRASELNÝ

Synonyma Orthofosforečnan didraselný Sekundární fosforečnan draselný Monofosforečnan didraselný
Definice
Chemický název Hydrogenfosforečnan didraselný Hydrogenmonofosforečnan didraselný
Einecs 231-834-5
Kód E E 340(ii)
Chemický vzorec K2HPO4
Molekulová hmotnost 174,18
Obsah Ne méně neb 98 % (po čtyřhodinovém sušením při 105 C)
Popis Bezbarvý nebo bílý zrnitý prášek, krystaly nebo hmota, rozplývající se na vzduchu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a draslíku
B. Test rozpustnosti Látka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustná
v ethanolu
C. Obsah P2O5 40,3 % až 41,5 %
Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 2,0 % (čtyřhodinovým sušením při 105 C)
Ve vodě nerozpustné látky Ne více než 0 2 % ve vysušeném stavu
Fluoridy Ne více než l O mg/kg (jako fluor)
pH 1 % vodného roztoku 8,7 až 9,4
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 340 (iii) FOSFOREČNAN TRIDRASELNÝ

Synonyma Orthofosforečran tridraselný Terciální fosforečnan draselný Monofosforečnan tridraselný
Definice
Chemický název Fosforečnan tridraselný Monofosforečnan tridraselný
Einecs 231-907-1
Kód E E 340(iii)
Chemický vzorec
Bezvodá sůl: K3PO4
Hydráty: K3PO4.nH2O (n = 1 nebo 3)
Molekulová hmotnost 212,27 (bezvodá sůl)
Obsah Ne méně než 97 % (po přepočtu na bezvodou vyžíhanou látku)
Popis Bezbarvé nebo bílé hygroskopické krystaly nebo granule, bez zápachu.
Dostupné hydratované soli se vyskytují ve formě mono- a trihydrátu.
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a draslíku
B. Test rozpustnosti Látka je snadno rozpustná ve vodě a nerozpustná
v ethanolu
C. Obsah P2O5 30.5 % až 33,0 % (v bezvodém stavu po vyžíhání)
Čistota
Úbytek hmotnosti žíháním Půlhodinovým žíháním při 800 C + 25 C (po předcházejícím hodinovém sušení při 105 C)
- bezvodá sůl: ne více než 3,0 %
- hydráty: ne více než 23,0 %
Ve vodě nerozpustné látky Ne více než 0,2 % ve vysušeném stavu
Fluoridy Ne více než 10 mg/kg (jako fluor)
pH 1 % vodného roztoku 11.5 až 12,3
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg (
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 341 (i) BIS(DIHYDROGENFOSFOREČNAN) VÁPENATÝ

Synonyma Bis(dihydrogenorthofosforečnan) vápenatý
Definice
Chemický název Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý Bis(dihydrogenmonofosforečnan) vápenatý
Einecs 231-837-1
Kód E E 341(i)
Chemický vzorec
Bezvodá sůl: Ca(H2PO4)
Monohydrát: Ca(H2PO4)2,H2O
Molekulová hmotnost 234,05 (bezvodá sůl) 252,08 (monohydrát)
Obsah Ne méně než 95 % ve vysušeném stavu
Popis Zrnitý prášek, bílé krystaly nebo granule, které se na
vzduchu rozplývají
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a vápníku
B. Obsah P2O5 55,5 % až 61,1 % (bezvodá sůl)
C. Obsah CaO 23,0 % až 27,5 % (bezvodá sůl)
19,0 % až 24,8 % (monohydrát)
Cistota
Úbytek hmotnosti sušením Bezvodá sůl: ne více než 14 % (čtyřhodinovým sušením při 105 C) Monohydrát: ne více než 17,5 % (čtyřhodinovým sušením při 105 C, po předcházejícím jednohodinovém sušení při 60 C)
Úbytek hmotnosti žíháním Půlhodinovým žíháním při 800 C + 25 C
- bezvodá sůl: ne více než 17,5 %
- monohydrát (po předcházejícím jednohodinovém sušení při 105 C): ne více než 25,0 %
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg (jako fluor)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 341 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma Hydrogenorthofosforečnan vápenatý
Definice
Chemický název Hydrogenfosforečnan vápenatý Hydrogenmonofosforečnan vápenatý Sekundární fosforečnan vápenatý
Einecs 231-826-1
Kód E E 341(ii)
Chemický vzorec Bezvodá sůl: CaHPO4
Dihydrát: CaliPO4.2H2O
Molekulová hmotnost 136,06 (bezvodá sůl) 172,09 (dihydrát)
Obsah Ne méně než 98 % a ne více než 102 % CaHPO4 (po tříhodinovém sušení při 200 C)
Popis Bílé krystaly nebo granule, zrnitý prášek nebo prášek
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a vápníku
B. Test rozpustnosti Látka je málo rozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu
C. Obsah P2O5 50,0 % až 52,5 % (bezvodá sůl)
Čistota .
Úbytek hmotnosti žíháním Půlhodinovým žíháním při 800 C + 25 C
- bezvodá sůl: ne více než 8,5 %
- dihydrát: ne více než 26,5 %
Fluoridy Ne více než 50 mg/kg (jako fluor)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 341 (iii) FOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma Orthofosforečnan vápenatý Definice
Chemický název Bis(fosforečnan) trivápenatý Bis(orthofosforečnan) trivápenatý Bis(monofosforečnan) trivápenatý
Einecs 231-840-8
Kód E E 341(iii)
Chemický vzorec Ca(PO)
Molekulová hmotnost 310,17
Obsah Ne méně než 90 % ve vyžehaném stavu
Popis Bílý, na vzduchu stálý prášek, bez chuti a zápachu
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost fosfátu a vápníku
B. Test rozpustnosti Látka je prakticky nerozpustná ve vodě a nerozpustná v ethanolu. Rozpouští se ve zředěné kyselině chlorovodíkové a dusičné.
C. Obsah P2O5 38,5 % až 48,0 % (bezvodá sůl)
Čistota
Zbytek hmotnosti žíháním Ne více než 8 %(žíháním při 800 C + 25 C do konstantní váhy)
Fluoridy Ne více než 50 mg/kg (jako fluor)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 385 ETHYLENDIAMINTETRAACETÁT VÁPENATO-DISODNÝ

Synonyma Vápenato-disodná sůl EDTA Edetát vápenato-disodný
Definice
Chemický název Ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný Ethylendinitrilotetraacetát vápenato-disodný N,N-1,2-ethanediylbis [N-(karboxymethyl)-glycinato] [(4-)-0,0',0",0"]vápenatan(2)-disodný
Einecs 200-529-9
Kód E E 385
Chemický vzorec CIOHI208CaN2Na2.2H20
Molekulová hmotnost 410,31
Obsah Ne méně neb 97 % ve vysušeném stavu
Popis Bílé krystalické granule nebo bílý či téměř bílý prášek, bez zápachu a slabě hygroskopický
Identifikace
A. Pozitivní testy na přítomnost sodíku a vápníku
B. Pozitivní test na chelátotvorné vlastnosti vůči kovovým iontům
C. pH 1 % vodného roztoku 6,5 až 7,5
Čistota
Obsah vody 5 až 13 % (metodou Karl Fischera)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 1105 LYSOZYM

Synonyma Lysozym hydrochlorid 4 Muramidáza
Definice Lysozym je lineární polypeptid, složený ze 129 aminokyselin, který je získáván z bílku slepičích vajec. Vykazuje enzymatickou aktivitu a v tomto směru je schopen hydrolyzovat p(1-4) vazbu mezi kyselinou N-muramovou a N-acetylglukosaminem ve vnějších membránách bakterií, zejména gram-pozitivních organismů. Obvykle je dodáván ve formě hydrochloridu.
Chemický název Enzyme Commission (EC) č. 3.2.1.17
Einecs 232-620-4
Kód E E 1105
Molekulová hmotnost Cca 14000
Obsah Ne méně než 950 mg/g (ve vysušeném stavu)
Popis Bílý prášek s lehce nasládlou chutí, bez zápachu
Identifikace
A. Isoelektrický bod 10,7
B. pH 2 % vodného roztoku 3,0 až 3
C. Spektrometrie (vodný roztok o koncentraci 25 mg/100 ml)
Absorpční maximum: 281 non
Absorpční minimum: 252 non
Čistota
Obsah vody Ne více než 6,0 % (pouze u práškové formy, metodou Karl Fischera)
Zbytek po žíhání Ne více než 1,5 %
Dusík Ne více než 17,8 % a ne méně než 16,8 %
Arzén Ne více než 1 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg
Mikrobiologicka kritéria
Celkový počet bakterií Ne více než 5x104 kol/g
Salmonellae Nepřítomné ve 259
Staphylococcus aureus Nepřítomné v 1 g
Escherichia coli Nepřítomné v 1 g


E 227 HYDROGENSIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice

Chemické názvy Hydrogensiřičitan vápenatý
Kalcium bisulfit

Einecs 237-423-7

Kód E E 227

Chemický vzorec Ca(HSO3)2

Molekulová hmotnost 202,22

Obsah 6 % až 8 % (váha/objem) oxidu siřičitého a 2,5 % až 3,5 %
(váha/objem) oxidu vápenatého, což odpovídá 10% až 14% roztoku (váha/objem) hydrogensiřičitanu vápenatého

Popis Čirý, zelenavě žlutý vodný roztok s charakteristickým
zápachem po oxidu siřičitém

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
siřičitanu a vápníku

Čistota

Železo Ne více než 50 mg/kg (obsahu SO2)
Selén Ne více než 10 mg/kg (obsahu SO2)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 296 DL-KYSELINA JABLEČNÁ

Definice

Chemické názvy DL-kyselina jablečná
Kyselina hydroxybutandiová
Kyselina hydroxyjantarová

Kód CAS 6915-15-7

Kód E E 296

Chemický vzorec C4H6O5

Molekulová hmotnost 134,09

Obsah Ne méně než 99,0 % C4H6O5

Popis Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek či granule, kyselé chuti

Identifikace

A. Rozpustnost Velmi dobře rozpustná ve vodě
Snadno rozpustná v ethanolu

B. Rozpětí bodu tání Mezi 127 °C a 132 °C

C. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
malátu (jablečnanu)

Čistota

Kyselina fumarová a Ne více než 1,0 % kyseliny fumarové a ne více než
maleinová 0,05 % kyseliny maleinové

Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg


E 297 KYSELINA FUMAROVÁ

Definice

Chemické názvy Kyselina fumarová
Kyselina trans-butendiová
Kyselina trans-1,2-ethylendikarboxylová

Kód CAS 110-17-8

Kód E E 297

Chemický vzorec C4H4O4

Molekulová hmotnost 116,07

Obsah Ne méně než 99,0 % C4H4O4 (látka ve vysušeném stavu)

Popis Bílý krystalický prášek nebo granule charakteristické kyselé
chuti, bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustná v alkoholu
Málo rozpustná ve vodě a etheru
Velmi málo rozpustná v chloroformu

B. pH (roztok 1:30) 2,0 až 2,5

C. Pozitivní test na Vyhovuje testu
přítomnost 1,2-dikarboxylové kyseliny

D. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
dvojné vazby

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (120 °C, 4 hodiny)

Rozpětí bodu tání 286 °C - 302 °C (rychlé zahřívání v uzavřené kapiláře)

Sulfátový popel Ne více než 0,1 %
Kyselina maleinová Ne více než 0,1 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg


E 350(i) DL-JABLEČNAN DISODNÝ

Synonyma Sodná sůl kyseliny jablečné
Jablečnan sodný

Definice

Chemické názvy DL-jablečnan disodný
DL-malát disodný
Disodná sůl kyseliny jablečné
Disodná sůl kyseliny hydroxybutan-diové

Kód CAS 676-46-0

Kód E E 350(i)

Chemický vzorec Hemihydrát: C4H4Na2O5 . 1/2 H2O
Trihydrát: C4H4Na2O5 . 3 H2O

Molekulová hmotnost Hemihydrát: 187,05
Trihydrát: 232,1

Obsah Ne méně než 98 % a ne více než 102 % (ekvivalentu)
C4H4Na2O5, (látka v bezvodém, vysušeném stavu)

Popis Bílý krystalicky prášek nebo hrudky slané chuti, bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě

B. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
1,2- dikarboxylové kyseliny

C. Barevná reakce Vyhovuje testu

D. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením U hemihydrátu ne více než 7 % (130 °C, 4 hodiny),
u trihydrátu ne více než 20,5 % až 23,5 % (130 °C, 4 hodiny)

Sulfátový popel 78,2 % až 81,4 % (ve vysušeném stavu)
Alkalita Ne více než 0,2 % (jako Na2CO3)
Kyselina fumarová Ne více než 1%
Kyselina maleinová Ne více než 0,05 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg


E 350(ii) DL-JABLEČNAN MONOSODNÝ

Synonyma Sodná sůl kyseliny jablečné

Definice

Chemické názvy DL-jablečnan monosodný
DL-malát monosodný
Monosodná sůl kyseliny jablečné
Monosodná sůl kyseliny hydrohybutan-diové

Kód CAS 58214-38-3

Kód E E 350(ii)

Chemický vzorec C4H5NaO5

Molekulová hmotnost 156,1 (bezvodá sůl)

Obsah Neméně než 98 % a ne více než 102 % C4H5NaO5
(látka ve vysušeném stavu)

Popis Bílý krystalický prášek nebo hrudky slané chuti, bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě

B. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
1,2- dikarboxylové kyseliny

C. Barevná reakce Vyhovuje testu

D. Pozitivní test na přítomnost sodíku Vyhovuje testu

Čistota
Alkalita Ne více než 0,2% (jako Na2CO3)
Kyselina fumarová Ne více než 1 %
Kyselina maleinová Ne více než 0,05 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více neb 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg


E 351 DL-JABLEČNAN DIDRASELNÝ

Synonyma Draselná sůl kyseliny jablečné
Jablečnan draselný

Definice

Chemické názvy DL-jablečnan didraselný
DL-malát didraselný
Didraselná sůl kyseliny jablečné
Didraselná sůl kyseliny hydrohybutan-diové

Kód CAS 585-09-1

Kód E E 351

Chemický vzorec C4H4K2O5

Molekulová hmotnost 210,27 (bezvodá sůl)

Obsah Ne méně neb 98 % a ne více než 102 % C4H4K2O5
(látka ve vysušeném novu)

Popis Bílý krystalický prášek nebo hrudky slané chuti bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě

B. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
1,2- dikarboxylové kyseliny

C. Barevná reakce Vyhovuje testu

D. Pozitivní test na přítomnost draslíku Vyhovuje testu

Čistota

Alkalita Ne více než 0,2 % (jako Na2CO3)
Kyselina fumarová Ne více než 1,0 %
Kyselina maleinová Ne více než 0,05 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg


E 352(i) DL-JABLEČNAN VÁPENATÝ

Synonyma Vápenatá sůl kyseliny jablečné
Jablečnan vápenatý

Definice

Chemické názvy DL-jablečnan vápenatý
DL-malát vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny jablečné
Vápenatá sůl kyseliny hydrohybutan-diové
a-hydroxyjantarát vápenatý
a-hydroxysukcinát vápenatý

Kód E E 352(i)

Chemický vzorec C4H4CaO5

Molekulová hmotnost 172,14

Obsah Ne méně než 97,5 % C4H4CaO5 (látka ve vysušeném stavu)

Popis Bílý nebo bezbarvý prášek

Identifikace

A. Rozpustnost Málo rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu

B. Pozitivní test na přítomnost jablečnanu Vyhovuje testu

C. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 2 % (110 °C, 3 hodiny)

Fluoridy Ne více než 30 mg/kg
Kyselina maleinová Ne více než 0,05 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg


E 352(ii) DL-HYDROGENJABLEČNAN VÁPENATÝ

Synonyma Vápenatá sůl kyseliny jablečné

Definice

Chemické názvy DL-hydrogenjablečnan vápenatý
Bis(hydrogenjablečnan) vápenatý
DL-hydrogenmalát vápenatý
Bis(hydtogenmalát) vápenatý

Kód CAS 5743-31-7

Kód E E 352(ii)

Chemický vzorec Ca(C4H5O5)2

Molekulová hmotnost 306,24 (bezvodá sůl)

Obsah Ne méně než 98 % a ne více než 102 % Ca(C4H5O5)2
(látka ve vysušeném stavu)

Popis Bílý krystalický prášek nebo hrudky slané chuti. bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě

B. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
1,2- dikarboxylové kyseliny

C. Barevná reakce Vyhovuje testu

D. Pozitivní test na přítomnost vápníku Vyhovuje testu


Čistota

Alkalita Ne více než 0,2 % (jako Na2CO3)
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg
Kyselina fumarová Ne více než 1,0 %
Kyselina maleinová Ne více než 0,05 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg


E 354 L(+)-VINAN VÁPENATÝ

Definice

Chemické názvy L(+)-vinan vápenatý
L(+)-tartarát vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny vinné
Vápenatá sůl kyseliny 2,3-dihydrohybutandiové

Kód CAS 3164-34-9

Kód E E 354

Chemický vzorec C4H4CaO6

Molekulová hmotnost 188,15

Obsah Ne méně než 99 % C4H4CaO6
(po tříhodinovém sušení při 150 °C)

Popis Prášek

Identifikace

A. Rozpustnost Málo rozpustný ve vodě a ethanolu

B. Pozitivní test na přítomnost vinanu Vyhovuje testu

Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 17 % a ne méně než 14 %
(po tříhodinovém sušení při 150 °C)

pH (roztok 1:10) 7,0 až 7

Oxaláty Vyhovuje testu
Fluoridy Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 20 mg/kg


E 355 KYSELINA ADIPOVÁ

Definice

Chemické názvy Kyselina adipová
Kyselina hexandiová
Kyselina 1,4-butandikarboxylová

Kód CAS 124-04-9

Kód E E 355

Chemický vzorec C6H10O4

Molekulová hmotnost 146,14

Obsah Ne méně než 99,6 % a ne více než 101 % (ekvivalence)
C6H10O4

Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek kyselé chuti, bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Málo rozpustná ve vodě
Dobře rozpustná v ethanolu

B. Rozpětí bodu tání 151,5 °C až 154,0 °C

Čistota

Obsah vody Ne více než 0,2 % (metodou Karl Fischera)

Sulfátový popel Ne více než 20 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg


E 354 ADIPÁT MONOSODNÝ

Definice

Chemické názvy Adipát monosodný
Monosodná sůl kyseliny hexandiové
Monosodná sůl kyseliny 1,4-butandikarboxylové

Kód CAS 7486-38-6

Kód E E 356

Chemický vzorec C6H9O4Na

Molekulová hmotnost 168,14

Obsah Ne méně než 99,6 % a ne více než 101 % (ekvivalentu)
C6H9O4Na

Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek kyselé chuti, bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Málo rozpustný ve vodě
Dobře rozpustný v ethanolu

Čistota

Obsah vody Ne více než 0,2 % (metodou Karl Fischera)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg

E 357 ADIPÁT MONODRASELNÝ

Definice

Chemické názvy Adipát monodraselný
Monodraselná sůl kyseliny hexandiové
Monodraselná sůl kyseliny 1,4-butandikarboxylové

Kód CAS 19584-53-3

Kód E E 357

Chemický vzorec C6H9O4K

Molekulová hmotnost 184,24

Obsah Ne méně než 99,6 % a ne více než 101 % (ekvivalentu)
C6H9O4K

Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek, bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Málo rozpustný ve vodě
Dobře rozpustný v ethanolu

Čistota

Obsah vody Ne více než 0,2 % (metodou Karl Fischera)

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg


E 363 KYSELINA JANTAROVÁ

Definice

Chemické názvy Kyselina jantarová
Kyselina butandiová

Kód CAS 110-15-6

Kód E E 363

Chemicky vzorec C4H6O4

Molekulová hmotnost 118,09

Obsah Ne méně než 99,0 % a ne více než 100,5 % (ekvivalentu)
C4H6O4

Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Při 25 °C se jeden gram kyseliny rozpustí ve:
- 13 ml vody (při 100 °C v 1 ml vody)
- v 18,5 ml ethanolu
- ve 20 ml glycerolu

Čistota

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg


E 380 CITRONAN TRIAMONNÝ

Synonyma Triamonná sůl kyseliny citronové

Definice

Chemické názvy Citronan triamonný
Citrát triamonný
Triamonná sůl kyseliny 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylové

Kód CAS 3458-72-8

Kód E E 380

Chemický vzorec C6H17N3O7

Molekulová hmotnost 243,22

Obsah Ne méně než 97,0 % C6H17N3O7

Popis Bílé krystalky nebo krystalický prášek

Identifikace

A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě

B. Pozitivní test na přítomnost citrátu Vyhovuje testu

C. Pozitivní test na přítomnost amonných solí Vyhovuje testu

Čistota

Oxaláty Ne více než 0,04 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy Ne více než 10 mg/kg


E 400 KYSELINA ALGINOVÁ

Definice Lineární glykuronoglykan, složený převážně z beta (1-4) vázaných jednotek kyseliny D-mannuronové a alfa (1-4) vázaných jednotek kyseliny L-guluronové v pyranosové cyklické formě. Hydrofilní koloidní sacharid, získávaný z různých druhů hnědých mořských řas (Phaeophyceae) extrakcí zředěnými roztoky alkálií

Einecs 232-680-1

Kód E E 400

Chemický vzorec (C6H8O6)n

Molekulová hmotnost 32 000 - 600 000

Obsah Kyselina ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 20% a ne více než 23% CO2, což odpovídá ne méně než 91% a ne více než 104,5% (ekvivalentu) kyseliny alginové (C6H806)n vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 200

Popis Kyselina alginová se dodává ve vláknité, zrnité, granulovité a práškové formě. Je téměř bez zápachu, barvy bílé až žlutavě hnědé

Identifikace

A. Rozpustnost Nerozpustná ve vodě a organických rozpouštědlech, pomalu se rozpouští v alkalických roztocích uhličitanu sodného, hydroxidu sodného a fosforečnanu (tri)sodného

B. Precipitační test s chloridem vápenatým K určitému objemu 0,5 % roztoku vzorku v 1 M hydroxidu sodném se přidá pětina uvedeného objemu 2,5% roztoku chloridu vápenatého. V přítomnosti kyseliny alginové dojde k vytvoření objemné rosolovité sraženiny. Test umožňuje odlišit kyselinu alginovou od arabské gumy, sodných solí karboxymethylcelulosy, kethylškrobu, karagenanu,
želatiny, gumy ghatti, gumy karaya, karabinu, methylcelulosy a gumy tragant

C. Precipitační test se síranem amonným K určitému objemu 0,5 % roztoku vzorku v 1 M hydroxidu sodném se přidá polovina uvedeného objemu nasyceného roztoku síranu amonného. Kyselina alginová s činidlem netvoří sraženinu. Test umožňuje odlišit kyselinu alginovou od agaru,
karboxymethylcelulosy, karagenanu, deesrerifikovananých
pektinů, želatiny, karubinu, methylcelulosy a škrobu

D. Barevná reakce 0,01 g vzorku se pokud možno úplně rozpustí protřepáváním s
0,15 ml 0,1M hydroxidu sodného a do vzniklého roztoku se přidá 1 ml okyseleného roztoku síranu železitého (7 gramů síranu železitého, rozpuštěných v 90 ml vody, kam bylo přidáno 100 ml 0,25M H2SO4). Za přítomnosti kyseliny alginové se během 5 minut vyvine třešňové červené zabarvení, které nakonec přejde na tmavě purpurové

Čistota

pH 3 % suspense 2,0 až 3,4

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)

Sulfátový popel Ne více než 8 % (vysušená látka)

Látky nerozpustné v 1 M Ne více než 1 % (vysušená látka)
roztoku hydroxidu sodného

Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram

Escherichia coli Negativní v 5 gramech

Salmonella spp Negativní v 10 gramech

Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 401 ALGINÁT SODNÝ

Definice

Chemické názvy Alginát sodný
Sodná sůl kyseliny alginové

Kód E E 401

Chemický vzorec (C6H7NaO6)n

Molekulová hmotnost 32000 - 600 000

Obsah Sůl ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 18 % a ne více než 21 % CO2, což odpovídá ne méně než 90,8 % a ne více než 106,0 % (ekvivalentu) alginátu sodného, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 222

Popis Bílý až žlutohnědý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez
zápachu

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
sodíku a kyseliny alginové

Čistota

pH 1 % roztoku 6,0 až 8,0

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)

Popel celkem Stanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 18 % a ne více než 27 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 2 % (vysušená látka)

Celkový počet mikroorgaismů Ne více než 5000 /gram

Escherichia coli Negativní v 5 gramech

Salmonella spp Negativní v 10 gramech

Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 402 ALGINÁT DRASELNÝ

Definice

Chemické názvy Alginát draselný
Draselná sůl kyseliny alginové

Kód E E 402

Chemický vzorec (C6H7KO6)n

Molekulová hmotnost 32000 - 600 000

Obsah Sůl ve vysušením stavu poskytuje ne méně než 16,5 % a ne více než 19,5 % CO2, což odpovídá ne méně než 89,2 % a ne více než 105,5 % (ekvivalentu) alginátu draselného, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 238

Popis Bílý až žlutohnědý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez
zápachu

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
draslíku a kyseliny alginové

Čistota

pH 1 % roztoku Mezi 6,0 a 8,0

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)

Popel celkem Stanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 23 % a ne
více než 32 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením
při 105 °C)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 2 % (vysušená látka)

Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram

Escherichia coli Negativní v 5 gramech

Salmonella spp Negativní v 10 gramech

Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 403 ALGINÁT AMONNÝ

Definice

Chemické názvy Alginát amonný
Amonná sůl kyseliny alginové

Kód E E 403

Chemický vzorec (C6H11NO6)n

Molekulová hmotnost 32000 - 600 000

Obsah Sůl ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 18 % a ne více než 21 % CO2, což odpovídá ne méně než 88,7 % a ne více než 103,6 % (ekvivalentu) alginátu amonného, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 217

Popis Bílý až nažloutlý vláknitý nebo zrnitý prášek

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
amonných ionům a kyseliny alginové

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)

Popel celkem Stanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 4 % a ne více než 5 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 2 % (vysušená látka)

Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram

Escherichia coli Negativní v 5 gramech

Salmonella spp Negativní v 10 gramech

Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 404 ALGINÁT VÁPENATÝ

Synonyma Vápenatá sůl kyseliny alginové

Definice

Chemické názvy Alginát vápenatý
Vápenatá sůl kyseliny alginové

Kód E E 404

Chemický vzorec (C6H7Ca1/2O6)n

Molekulová hmotnost 32000 - 600 000

Obsah Sůl ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 18 % a ne více
než 21 % CO2, což odpovídá ne méně než 89,6 % a ne více než 104,5 % (ekvivalentu) alginátu amonného, vycházeje z ekvivalentové hmotnosti 219

Popis Bílý až nažloutlý vláknitý nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachu

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
vápenatých iontů a kyseliny alginové

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 4 hodiny)

Popel celkem celkem Stanovení při 600 °C pro suchou látku: ne méně než 15 % a ne více než 24 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)

Sulfátový popel celkem Ne méně než 28 % a ne více než 36 %
(látka ve vysušeném stavu)

Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram

Escherichia coli Negativní v 5 gramech

Salmonella spp Negativní v 10 gramech

Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 405 1,2-PROPANDIOLALGINÁT

Synonyma Ester 1,2-propandiolu s kyselinou alginovou
Hydroxypropylalginát

Definice

Chemické názvy Ester 1,2-propandiolu s kyselinou alginovou
Složení látky může se může měnit v závislosti na stupni esterifikace a procentuálním zastoupení volných a zneutralizovaných karboxylových skupin

Kód E E 405

Chemický vzorec (C6H14O7)n - esterifikováno

Molekulová hmotnost 10 000 -600 000

Obsah Ester ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 16 % a ne více než 20 % CO2

Popis Bílý až nažloutlý vlákaný nebo zrnitý prášek, téměř bez zápachů

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
1,2-propandiolu a kyseliny alginové

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 20 % (105 °C, 4 hodiny)

Sulfátový popel Stanovení při 600 °C pro suchou látku ne více než 10 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)

Celkový obsah 1,2-propandiolu Ne méně než 19 % a ne více než 45 %

Obsah volného 1,2-propandiolu Ne více než 15 %

Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 2 %
(cca 3N kyselina chlorovodíková)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 % (vysušená látka)

Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram

Escherichia coli Negativní v 5 gramech

Salmonella spp Negativní v 10 gramech

Kvasinky a plísně Ne více než 500 /gram

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 406 AGAR

Synonyma Agar-Agar
Gelosa
Bengálská, ceylonská, čínská nebo japonská vyzina

Definice

Chemické názvy Agar je hydrofilní koloidní galaktosid, složený převážně z cukerných jednotek D-galaktosy. Přibližně u každé desáté jednotky D-galaktopyranosy je jedna z hydroxylových skupin esterifikována kyselinou sírovou, která je zde v neutralizované forma vápenaté, hořečnaté, draselné nebo sodné soli.
Agar se získává extrakcí z určitých přirozených kmenů mořských řas čeledí Gelidiaceae a Sphaerococcaceae a příbuzných rudých řas třídy Rhodophyceae

Einecs 232-658-1

Kód E E 406

Obsah Prahová koncentrace gelu nesmí být vyšší než 0,25 %

Popis Agar je látka bez pachu nebo se slabým charakteristickým pachem. Nemletý agar se obvykle dodává ve formě svazků, složených z tenkých membránovitých a vzájemně slepených proužků nebo v nařezané, vločkové či granulované formě. Může být žlutooranžový, žlutavě šedý až světle žlutý, případně bezbarvý. Navlhlý agar je houževnatý, ve vysušeném stavu je křehký. Práškový agar bývá barvy bílé, žlutavě bílé nebo světle žluté. Ve vodě se při pozorování mikroskopem jeví jako zrnitý a do jisté míry vláknitý. Někdy bývají přítomny též nečetné fragmenty spikulí hub a shluky křemeliny. V roztoku chloralhydrátu se práškový agar jeví transparentnější než ve vodě, více či méně zrnitý, příčně pruhovaný; ostrohranný a v některých případech je možno v něm pozorovat shluky křemeliny

Identifikace

A. Rozpustnost Nerozpustný ve studené vodě, rozpustný ve vroucí vodě

Čistota
Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 22 % (105 °C, 5 hodin)

Popel celkem Stanovení při 550 °C pro suchou látku: ne více než 6,5 %

Popel celkem nerozpustný Stanovení při 550 °C pro suchou látku: ne více než 0,5 %
v kyselině (cca 3N kyselina chlorovodíková)

Látky nerozpustné v horké vodě Ne více než 1,0 %

Škrob Nedetekovatelné množství

Želatina a jiné proteiny Asi 1 g agaru se rozpustí ve 100 ml vroucí vody a roztok se nechá vychladnout asi na 50 °C. K 5 ml tohoto roztoku se přidá 5 ml vodného roztoku trinitrofenolu (1 gram bezvodého trinitrofenolu, rozpuštěný ve 100 ml horké vody). V následujících 10 minutách se v roztoku nesmí vytvořit pozorovatelný zákal

Absorpce vody 5 gramů agaru se vloží do 100 ml odměrného válce, doplní vodou po horní rysku, obsah válce se promíchá a ponechá 24 hodin stát při teplotě přibližně 25 °C. Po uplynutí uvedené doby se obsah válce slije přes navlhčenou skleněnou vatu do jiného odměrného válce stejného objemu. Objem vody by zde neměl činit více než 75 ml

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 407 KARAGENAN

Synonyma Komerční produkty se dodávají pod různými názvy, jako například:
Gelosa z irského mechu (karagénu)
Eucheuman (z Eucheuma spp.)
Iridophycan (z Irdidaea spp.)
Hypnean (z Hypnea spp.)
Fulcellaran nebo dánský agar (z Furcellaria fastgiata )
Karagenan (z Chondrus a Gigartina spp )

Definice Karagenan se získává vodnou extrakcí z přirozených kmenů
mořských řas čeledí Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae a Furcellariaceae, náležejících do třídy rudých řas Rhodophyceae.
Jako srážedla nesmí být užívána jiná organická rozpouštědla než methanol, ethanol nebo 2-propanol. Karagenan se z převážné části skládá z draselných, sodných, hořečnatých a vápenatých solí polysacharidů, esterifikovaných kyselinou sírovou, ze kterých je při hydrolýze uvolňována galaktosa a 3,6-anhydrogalaktosa. Kvalitní karagenan nesmí být hydrolyzovaný nebo jiným způsobem chemicky rozložený

Střední molekulová hmotnost Ne méně než 100 000

Einecs 232-524-2

Kód E E 407

Popis Nažloutlý až bezbarvý prášek hrubé až jemné konzistence, prakticky bez zápachu

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
galaktosy, anhydrogalaktosy a síranů

Čistota

Obsah methanolu, ethanolu a Celkem ne více než 0,1 % (jednotlivých alkoholů
2-propanolu nebo jejich kombinace)

Viskozita 1,5% roztoku při 75 °C Ne méně než 5 mPa . s

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 12 % (105 °C, 4 hodiny)

Sírany stanovení při 550 °C pro suchou látku: ne méně než 15 % a ne více než 40 % (jako SO4)

Popel celkem Stanovení při 550 °C pro suchou látku: ne méně než 15 % a ne více než 40 %

Popel nerozpustný v kyselině Pro suchou látku: ne více než 1 %
(10 % kyselina chlorovodíková)

Látky nerozpustné v kyselině Pro suchou látku: ne více než 2 %
(1 % objem/objem kyselina sírová)

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

E 407a GUMA EUCHEMA

Synonyma PNG-karagenan
Afinát řasy Euchema
Částečně čištěný karagenan
Karagenan s obsahem celulosy

Definice Guma Euchema je látka s koloidními vlastnostmi, získávaná z řas Euchema cottonii (náležejících do třídy rudých řas
Rhodophyceae). Skládá se převážně z polysacharidů, z nichž až 15% představuje nerozpustná rostlinná celulosa. Jednotlivé komerční výrobky mohou obsahovat cukry, přidávané pro účely standardizace, nebo soli, sloužící k dosažení požadovaných vlastností z hlediska tvorby gelu a jeho konzistence. Od karagenanu (INS 407) se odlišuje vyšším obsahem celulosních materiálů a tím, že proces výroby této látky nezahrnuje kroky rozpouštění a srážení

Funkční složkou produktu, získaného z E. cottonii, je kappa-karagenan, což je kopolymer D-galaktosa-4-sulfátu a 3,6-anhydro-D-galaktosy

Zpracovatelský postup je založen na krátkodobém máčení předem očištěných mořských řas v roztocích alkálií za zvýšené teploty. Takto upravený materiál je posléze pečlivě propírán vodou (k odstranění zbytků solí), dále čištěn, sušen a rozemlet na prášek. Jedinými alkoholy, které smí být v procesu čištění použity, jsou methanol, ethanol a 2-propanol

Kód E E 407a

Popis Guma Euchema je světle hnědý až bílý prášek slizovité chuti, hrubé až jemné konzistence. Při cca 80 °C tvoří ve vodě kalnou opaleskující suspenzi. Tvorba suspenze probíhá snadněji, pokud je látka předem navlhčena alkoholem, glycerinem nebo nasyceným roztokem glukosy ve vodě. Látka je nerozpustná v ethanolu

Identifikace

A. Rozpustnost Ve vodě tvoří kalnou opaleskující suspenzi.
Nerozpustná v ethanolu

B. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
síranových skupin

C. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
galaktosy a anhydrogalaktosy

D. Identifikace hydrokoloidu Vyhovuje testu
a převládajícího druhu kopolymeru

E. Infračervené absorpční spektrum Vyhovuje testu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 12 % (sušením při 105 °C do konstantní hmotnosti)

pH 1 % vodné suspenze Ne více než 11,0

Viskozita 1,5 % roztoku při 75 °C Ne méně než 5 cP

Sírany (jako SO4-2) Ne méně než 15 % a ne více než 40 % (obsahu suchého polysacharidu)

Popel celkem Ne méně než 15 % a ne více než 30 % (obsahu suchého
polysacharidu)

Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 1%

Látky nerozpustné v kyselině Ne méně než 8 % a ne více než 15 % (obsahu suchého
polysacharidu)

Zbytky rozpouštědel Celkem ne více než 0,1 % jednotlivých alkoholů nebo
(methanol, ethanol,2-propanol) jejich kombinace)

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet mikroorganismů Ne více než 5000 /gram

Salmonella spp Negativní v 25 gramech

Escherichia coli Negativní v 1 gramu

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb). Ne více než 20 mg/kg


E 410 KARUBIN

Synonyma Guma semen rohovníku
Guma semen svatojanského chleba

Definice Karubin je mletý endosperm semen přírodních druhů stromu rohovníku, Cerationia siliqua (L.)Taub. (čeledi Leguminosae).
Obsahuje především vysokomolekulární hydrokoloidní polysacharid, složený z galaktopyranosových a
mannopyranosových jednotek, vzájemně propojených glykosidickými vazbami. Po chemické stránce lze uvedený polysacharid označit jako galaktomannan

Einecs 232-541-5

Kód E E 410

Molekulová hmotnost Přibližně 310 000

Obsah Obsah galaktomannanu ne méně než 75 %

Popis Bílý až žlutobílý prášek, téměř bez zápachu

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
galaktosy a mannosy

B. Mikroskopická zkouška Za účelem mikroskopického pozorování se umístí na sklíčko mikroskopu vodný roztok, který obsahuje 0,5 % jódu, 1 % jodidu draselného a určité malé množství mletého vzorku. U karubinu lze pozorovat dlouhé natažené tubulární buňky, které mohou být různou měrou vzájemně oddělené. Ve srovnání s gumou guar je jejich hnědý obsah podstatně nepravidelněji formován. Guma guar naproti tomu vykazuje blízko u sebe umístěné skupeny buněk kulovitého nebo hruškovitého tvaru, jejichž obsah je žlutý až hnědý

C. Rozpustnost Rozpustný v horké vodě, nerozpustný v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 5 hodin)

Popel celkem Stanovení při 800 °C: ne více než 1,2 %

Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 4 %

Protein (N x 6,25) Ne více než 7,0 %

Škrob Přítomnost nedetekovatelná následujícím postupem:
k roztoku vzorku ve zředění 1 : 10 se přidá několik kapek
roztoku jódu. Nesmí dojít ke vzniku modrého zabarvení

Ethanol, 2-propanol Celkem ne více než 1 % (jednotlivých alkoholů nebo jejich kombinace)

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 412 GUMA GUAR

Synonyma Guma cyamopsis
Guarová moučka

Definice Guma guar je mletý endosperm semen přírodních druhů rostliny guar, Cyamopsis tetragonolobus (L.)Taub. (čeledi
Leguminosae).
Obsahuje především vysokomolekulární hydrokoloidní polysacharid, složený z galaktopyranosových a mannopyranosových jednotek, vzájemně propojených glykosidickými vazbami. Po chemické stránce lze uvedený polysacharid označit jako galaktomannan

Einecs 232-536-0

Kód E E 412

Molekulová hmotnost 200 000 - 300 000

Obsah Obsah galaktomannanu ne méně než 75 %

Popis Bílý až žlutobílý prášek, téměř bez zápachu

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
galaktosy a mannosy

B. Rozpustnost Rozpustná ve studené vodě

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 5 hodin)

Popel celkem Stanovení při 800 °C: ne více než 1,5 %

Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 7 %

Protein (N x 6,25) Ne více než 10 %

Škrob Přítomnost nedetekovatelná následujícím postupem:
k roztoku vzorku ve zředění 1:10 se přidá několik kapek roztoku jódu. Nesmí dojít ke vzniku modrého zabarvení

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 413 TRAGANT

Synonyma Guma tragant

Definice Tragant je sušený exsudát, získávaný ze stvolů a větví přírodních druhů rostliny Astragalus gummifer Labillardiere a jiných asijských druhů Astragalus (čeleď Leguminosae).
Obsahuje především vysokomolekulární polysacharidy (galaktoarabany a kyselé polysacharidy), které při hydrolýze poskytují kyselinu galakturonovou, galaktosu, arabinosu, xylosu a fukosu. Mezi hydrolytickými produkty se mohou objevovat malá množství rhamnosy a glukosy, která vznikají hydrolýzou škrobu a/nebo celulosy, přítomných v tragantu formou stopové příměsi

Einecs 232-252-5

Kód E E 413

Molekulová hmotnost Přibližně 800 000

Popis Nemletý tragant je dodáván ve formě lístkovitých úlomků o tlouštce 0,5 mm až 2,5 mm a délce až 3 cm, které bývají rovné, zohýbané nebo spirálovitě zkroucené. Úlomky bývají barvy bílé až světle žluté a některé kousky mohou byt zbarveny slabě do červena. Mají rohovinovou strukturu s krátkým lomem. Tragant je bez zápachu a jeho roztoky se vyznačují nevýraznou slizovitou chutí. V práškové podobě je bílý až světle žlutý, případně narůžověle hnědý či světle hnědý

Identifikace

A. Rozpustnost 1 gram vzorku v 50 ml vody nabobtná za vzniku jemného, tuhého opaleskujícího slizu. Tragant je nerozpustný v ethanolu a v prostředí 60% (váha/objem) vodného roztoku ethanolu nebobtná

Čistota

Negativní test na přítomnost 1 gram vzorku se vaří ve 20 ml vody tak dlouho, až
gumy karaya dojde k vytvoření slizu. Po přídavku 5 ml kyseliny
chlorovodíkové a následných pěti minutách vaření nesmí dojít ke vzniku trvalého růžového nebo červeného zabarvení

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 16 % (105 °C, 5 hodin)

Sulfátový popel Ne více než 4 %

Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 0,5 %

Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 2 %

Škrob Přítomnost nedetekovatelná následujícím postupem:
k roztoku vzorku ve zředění 1: 10 se přidá několik kapek
roztoku jódu. Nesmí dojít ke vzniku modrého zabarvení

Salmonella spp Negativní v 1 gramu

Escherichia coli Negativní v 1 gramu

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 414 ARABSKÁ GUMA

Synonyma Akáciová guma

Definice Arabská guma je sušený exsudát, získávaný ze stvolů a větví přírodních druhů rostlin Acacia Senegal (L) Willdenow nebo jiných úzce příbuzných druhů akácií (čeledi Leguminosae).
Obsahuje především vysokomolekulární polysacharidy a jejich
vápenaté, hořečnaté a draselné soli, které při hydrolýze
poskytují arabinosu, galaktosu, rhamnosu a kyselinu glukuronovou

Einecs 232-519-5

Kód E E 414

Molekulová hmotnost Přibližně 350 000

Popis Nemletá arabská guma je dodávána ve formě bílých až žlutavě
bílých kulovitých kapiček různé velikosti, případně ve formě hranatých úlomků, mezi kterými bývají někdy přítomny úlomky tmavší barvy. Arabskou gumu lze získat též ve formě bílých nebo žlutobílých vloček, granulí, prášku nebo materiálu ve formě vzniklé sušením technikou rozprašování

Identifikace

A. Rozpustnost 1 gram látky se rozpustí ve 2 ml studené vody za vzniku roztoku, který snadno teče a na který lakmus reaguje kysele. Arabská guma je nerozpustná v ethanolu

Čistota

Zbytek hmotnosti sušením V granulární formě:
ne více než 17 % (105 °C, 5 hodin)
Ve formě, vzniklé sušením technikou rozprašování:
ne více než 10 % (105 °C, 4 hodiny)

Popel celkem celkem Ne více než 4 %

Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 0,5 %

Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 1 %

Hydrolytické produkty Nepřítomnost mannosy, xylosy a kyseliny galakturonové ověřována chromatografickou metodou

Škrob nebo dextrin Vodný roztok gumy ve zředění 1 : 50 se povaří a poté ochladí.
Po přidání jedné kapky roztoku jódu k 5 ml tohoto roztoku
nesmí vzniknout namodralé nebo červenavé zabarvení

Tanin K 10 ml vodného roztoku gumy ve zředění 1 : 50 se přidá asi
0,1 ml roztoku chloridu železitého (9 gramů FeCl3 . 6H2O
rozpuštěno ve vodě a doplněno na 100 ml). Nesmí dojít ke vzniku načernalého nabarvení ani vytvoření černavé sraženiny

Salmonella spp Negativní v 1 gramu

Escherichia coli Negativní v 1 gramu

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 415 XANTHAN

Synonyma Guma xanthan

Definice Gumu xanthan tvoří vysokomolekulární polysacharid, který se
připravuje fermentací sacharidů čistou kulturou
mikroorganismů kmene Xanthomonas campestris, kde produkt je následně čištěn vysrážením ethanolem nebo 2-propanolem, sušen a rozemlet. Hlavními hexosovými jednotkami polysacharidu jsou D-glukosa a D-mannosa, dále je zde přítomna kyselina D-glukuronová a kyselina pyrohroznová. Látka je připravována ve formě sodné, draselné nebo vápenaté soli, jejíž vodné roztoky vykazují neutrální reakci

Einecs 234-394-2

Kód E E 415

Molekulová hmotnost Přibližně 1 000 000

Obsah Ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 4,2 % a ne více. než 5 % CO2, což odpovídá ne méně než 91 % a ne více než 108 % (ekvivalentu) xanthanu

Popis Krémově zbarvený prášek

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 2,5 hodiny)

Popel celkem celkem Stanovení při 650 °C pro suchou látku: ne méně než 16 % (látka předem vysušena čtyřhodinovým sušením při 105 °C)

Kyselina pyrohroznová Ne méně než 1,5 %

Dusík Ne více než 1,5 %

2-propanol Ne více než 500 mg/kg

Celkový počet mikroorganismů Ne více než 10 000 /gram
Kvasinky a plísně Ne více než 300 /gram

Escherichia coli Negativní v 1 gramu

Salmonella spp Negativní v 1 gramu

Xanthomonas campestris Nejsou přítomny životaschopné buňky

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 416 GUMA KARAYA

Synonyma Karaya
Guma sterculia
Kadaya, Katilo, Kullo, Kuterra

Definice Guma karaya je sušený exsudát, získávaný ze stvolů a větví
Sterculia urens Roxburgh a jiných druhů Sterculia (čeledi Sterculiaceae) nebo z Cochlospermum gossypium A.P.
DeCandolle a jiných druhů Cochlospermum (čeledi Bixaceae).
Obsahuje především acetylované vysokomolekulární polysacharidy, které při hydrolýze poskytují galaktosu, kyselinu galakturonovou a malé množství kyseliny glukuronové

Einecs 232-539-4

Kód E E 416

Popis Nemletá guma je dodávána ve formě kapiček různé velikosti a ve formě nepravidelných úlomků, majících charakteristický semikrystalický vzhled. V uvedených formách má rohovitou strukturu, barvu světle žlutou až narůžovělou a je průsvitná. Prášková guma je barvy světle šedé až narůžověle hnědé.
Guma Karaya se obecně vyznačuje charakteristickým zápachem po kyselině octové

Identifikace

A. Rozpustnost Nerozpustná v ethanolu

B. Bobtnání v prostředí V prostředí 60 % ethanolu guma karaya bobtná, čímž se zředěného ethanolu od ostatních gum odlišuje

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 20 % (105 °C, 5 hodin)

Sulfátový popel Ne více než 8 %

Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 1 %

Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 3 %

Těkavé kyseliny Ne méně než 10 % (jako kyselina octová)

Škrob Nedetekovatelný

Mikrobiologická kritéria:

Salmonella spp Negativní v 1 gramu

Escherichia coli Negativní v 1 gramu

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 40 mg/kg


E 417 GUMA TARA

Synonyma Peruánský karubin

Definice Guma tara je mletý endosperm semen Caesalpinia spinosa
(čeledi Leguminosae). Obsahuje především vysokomolekulární polysacharidy, složené převážně z galaktomannanů. Hlavní
složku zde tvoří lineární řetězce (1-4)-b-D-mannopyranosových
jednotek s a-D-galaktopyranosovými jednotkami, propojenými (1-6) vazbami. Poměr mezi zastoupením mannosy a galaktosy zde činí 3:1
(u karubinu 4:1 a u gumy guar 2:1)

Einecs 254-409-6

Kód E E 417

Popis Bílý až žlutobílý prášek, téměř bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustná ve vodě
Nerozpustná v ethanolu

B. Tvorba gelu Po přídavku malého množství tetraboritanu sodného k vodnému roztoku vzorku dojde k vytvoření gelu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 %

Popel celkem Ne více než 1,5 %

Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 2 %

Protein Ne více než 3,5 %
Škrob Nedetekovatelný
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 418 GUMA GELLAN

Definice Gumu gellan tvoří vysokomolekulární polysacharid, připravovaný fermentací sacharidů čistou kulturou mikroorganismů kmene Pseudomonas elodea, kde produkt je následně čištěn vysrážením 2-propanolem, sušen a rozemlet. řevážnou část struktury polysacharidu vytvářejí opakující se tetrasacharidové jednotky, tvořené jednou molekulou rhamnosy, jednou molekulou kyseliny glukuronové a dvěma molekulami glukosy, které jsou z 0 % až 5 % substituovány acylovými (glycerylovými a acetylovými) skupinami formou O-glykosidicky vázaných esterů. Přítomná kyselina glukuronová je v neutralizované podobě smíšené draselné, sodné, vápenaté a hořečnaté soli

Kód E E 418

Molekulová hmotnost Přibližně 500 000

Obsah Ve vysušeném stavu poskytuje ne méně než 3,3 % a ne více než 6,8 % CO2

Popis Špinavě bílý prášek

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustná ve vodě za vzniku viskózního roztoku
Nerozpustná v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 15 % (105 °C, 2,5 hodiny)

Dusík Ne více než 3 %

2-propanol Ne více než 750 mg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet mikroorganismů Ne více než 10 000 /gram

Kvasinky a plísně Ne více než 400 /gram

Koliformní baktérie Na základě testu negativní

Salmonella spp Na základě testu negativní

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 30 mg/kg


E 422 GLYCEROL

Synonyma Glycerin

Definice

Chemické názvy Glycerin
Glycerol
1,2,3-propantriol
Trihydroxypropan

Einecs 200-289-5

Kód E E 422

Chemický vzorec C3H8O3

Molekulová hmotnost 92,10

Obsah Ne méně než 98 % glycerolu (ve vysušeném stavu)

Popis Čirá bezbarvá sirupovitá hygroskopická kapalina s jemným charakteristickým zápachem, který není pronikavý ani nepříjemný

Identifikace

A. Tvorba akroleinu při zahřívání Při zahřívání několika kapek vzorku ve zkumavce za přítomnosti asi 0,5 gramu hydrogensíranu draselného dojde k vývinu charakteristicky štiplavých par akroleinu

B. Relativní hustota d 2525 : Ne méně než 1,257

C. Index lomu n 20 D : 1,471 až 1,474

Čistota

Obsah vody Ne více než 5 % (metodou Karl Fischera)

Sulfátový popel Stanovení při (800 + 25) °C:
ne více než 0,01 %

Butantrioly Ne více než 0,2 %

Akrolein, glukosa a amonné sloučeniny Směs, vytvořená smísením 5 ml glycerolu s 5 ml roztoku
hydroxydu draselného (ve zředění 1:10), nesmí při
pětiminutovém zahřívání na 60 °C zežloutnout, ani se z ní nesmí uvolňovat amoniak

Mastné kyseliny a estery Ne více než 0,1 % (jako kyselina máselná)
Chlorované sloučeniny Ne více než 30 mg/kg (jako chlór)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 5 mg/kg


E 431 POLYOXYETHYLEN(40)MONOSTEARÁT

Synonyma Polyoxyl(40)stearát
Polyoxyethylen(40)stearát

Definice Směs mono- a diesterů komerční potravinářské kyseliny
stearové s polyoxyethylendioly (o střední délce polymerního řetězce. Přibližně 40 oxyethylenových jednotek), obsahující též volné polyalkoholy

Kód E E 431

Obsah Ne méně než 97,5 % (ve vysušeném stavu)

Popis Při 25 °C krémově zbarvené vločky nebo voskovitá pevná
hmota s nevýraznou vůní

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu a ethylacetátu
Nerozpustný v minerálních olejích

B. Rozpětí bodu tuhnutí 39 °C až 44 °C

C. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylenu s mastnou kyselinou

Čistota

Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)

Číslo kyselosti Ne více než 1 mg KOH/gram

Číslo zmýdelnění Ne méně než 25 mg a ne více než 35 mg KOH/gram

Hydroxylové číslo Ne méně než 27 mg a ne více než 40 mg KOH/gram

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 432 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOLAURÁT (POLYSORBÁT 20)

Synonyma Polysorbát 20

Definice Směs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s komerční
potravinářskou kyselinou laurovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů

Kód E E 432

Obsah Ne méně než 70 % oxyethylenových skupin, což odpovídá ne
méně než 97,3 % polyoxyethylen-(20)sorbitanmonolaurátu
(ve vysušeném stavu)

Popis Při 25 °C citronově až jantarově žlutá olejovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a dioxanu
Nerozpustný v minerálních olejích a petroletheru

B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou

Čistota

Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)

Číslo kyselosti Ne více než 2 mg KOH/gram

Číslo zmýdelnění Ne méně než 40 mg a ne více než 50 mg KOH/gram

Hydroxylové číslo Ne méně než 96 mg a ne více než 108 mg KOH/gram

1,4-dioxan Ne více než 5 mg/kg

Volný ethylenoxid Ne více než 1 mg/kg

Ethylenglykoly (mono- a di-) Ne více než 0,25 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 433 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOOLEÁT (POLYSORBÁT 80)

Synonyma Polysorbát 80

Definice Směs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s komerční
potravinářskou kyselinou olejovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů

Kód E E 433

Obsah Ne méně než 65 % oxyethylenových skupin, což odpovídá ne méně než 96,5% polyoxyethylen-(20)sorbitanmonooleátu (ve vysušeném stavu)

Popis Při 25 °C citronově až jantarově žlutá olejovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a toluenu
Nerozpustný v minerálních olejích a petroletheru

B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylovaného
polyalkoholu s mastnou kyselinou

Čistota

Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)

Číslo kyselosti Ne více než 2 mg KOH/gram

Číslo zmýdelnění Ne méně než 45 mg a ne více než 55 mg KOH/gram

Hydroxylové číslo Ne méně než 65 mg a ne více než 80 mg KOH/gram

1,4-dioxan Ne více než 5 mg/kg

Volný ethylenoxid Ne více než 1 mg/kg

Ethylenglykoly (mono- a di-) Ne více než 0,25 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 434 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOPALMITÁT (POLYSORBÁT 40)

Synonyma Polysorbát 40

Definice Směs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s komerční potravinářskou kyselinou palmitovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho anhydridů

Kód E E 434

Obsah Ne méně než 66 % oxyethylenových skupin, což odpovídá ne méně než 97 % polyoxyethylen(20)sorbitanmono-palmitátu
(ve vysušeném stavu)

Popis Při 25 °C citronově až jantarově žlutá olejovitá nebo gelovitá
kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě, ethanolu, methanolu, ethylacetátu a acetonu
Nerozpustný v minerálních olejích

B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylovaného
polyalkoholu s mastnou kyselinou

Čistota

Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)

Číslo kyselosti Ne více než 2 mg KOH/gram

Číslo zmýdelnění Ne méně než 41 mg a ne více než 52 mg KOH/gram

Hydroxylové číslo Ne méně než 90 mg a ne více než 107 mg KOH/gram

1,4-dioxan Ne více než 5 mg/kg

Volný ethylenoxid Ne více než 1 mg/kg

Ethylenglykoly (mono- a di-) Ne více než 0,25 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 435 POLYOXYETHYLENSORBITANMONOSTEARÁT (POLYSORBÁT 60)

Synonyma Polysorbát 60

Definice Směs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s komerční
potravinářskou kyselinou stearovou, kondensovaných s přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho
anhydridů

Kód E E 435

Obsah Ne méně než 65 % oxyethylenových skupin, což odpovídá ne
méně než 97 % polyoxyethylen(20)sorbitanmono-stearátu
(ve vysušeném stavu)

Popis Při 25 °C citronově až jantarově žlutá olejovitá nebo gelovitá kapalina s nevýraznou charakteristickou vůní

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě, ethylacetátu, anilinu a toluenu
Nerozpustný v minerálních a jedlých olejích

B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylovaného
polyalkoholu s mastnou kyselinou

Čistota

Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)

Číslo kyselosti Ne více než 2 mg KOH/gram

Číslo zmýdelnění Ne méně než 45 mg a ne více než 55 mg KOH/gram

Hydroxylové číslo Ne méně než 81 mg a ne více než 96 mg KOH/gram

1,4-dioxan Ne více než 5 mg/kg

Volný ethylenoxid Ne více než 1 mg/kg

Ethylenglykoly (mono- a di-) Ne více než 0,25 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 436 POLYOXYETHYLENSORBITANTRISTEARÁT (POLYSORBÁT 65)

Synonyma Polysorbát 65

Definice Směs částečných esterů sorbitolu a jeho anhydridů s komerční
potravinářskou kyselinou stearovou, kondensovaných s
přibližně 20 moly ethylenoxidu na jeden mol sorbitolu a jeho
anhydridů

Kód E E 436

Obsah Ne méně než 46 % oxyethylenových skupin, což odpovídá ne
méně než 96 % polyoxyethylen(20)sorbitantristearátu
(ve vysušeném stavu)

Popis Při 25 °C světle hnědě zbarvená voskovitá hmota s nevýraznou
charakteristickou vůní

Identifikace

A. Rozpustnost Dispergovatelný ve vodě
Rozpustný v minerálních a jedlých olejích, petroletheru, acetonu, etheru, dioxanu, ethanolu a methanolu

B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyoxyethylovaného polyalkoholu s mastnou kyselinou

C. Rozpětí bodu tuhnutí 29 °C až 33 °C

Čistota

Obsah vody Ne více než 3 % (metodou Karl Fischera)

Číslo kyselosti Ne více než 2 mg KOH/gram

Číslo zmýdelnění Ne méně neb 88 mg a ne více než 98 mg KOH/gram

Hydroxylové číslo Ne méně než 40 mg a ne více než 60 mg KOH/gram

1,4-dioxan Ne více než 5 mg/kg

Volný ethylenoxid Ne více než 1 mg/kg

Ethylenglykoly (mono- a di-) Ne více než 0,25 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 440(i) PEKTIN

Definice Pektin je složen převážně z částečných methylesterů kyseliny polygalakturonové a jejich amonných, sodných, draselných a vápenatých solí. Získává se vodnou extrakcí z přírodních druhů určitých jedlých rostlinných materiálů (obvykle citrusových plodů nebo jablek). Při výrobě nesmí být užívána jiná srážecí organická činidla než methanol, ethanol nebo 2-propanol

Einecs 232-553-0

Kód E E 440(i)

Obsah Ne méně než 65 % kyseliny galakturonové (ve vysušeném stavu po promytí kyselinou a alkoholem a po korekci na hodnotu Popel celkemu)

Popis Bílý, světle žlutý, světle šedý nebo světle hnědý prášek

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě za vzniku koloidního opaleskujícího roztoku Nerozpustný v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 12 % (105 °C, 2 hodiny)

Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 1 %
(cca 3N kyselina chlorovodíková)

Oxid siřičitý (reziduum) Ne více než 50 mg/kg (ve vysušeném stavu)

Dusík Ne více než 1,0 % (po promytí kyselinou a ethanolem)

Obsah volného methanolu, Celkem ne více než 1% (jednotlivých alkoholů nebo
ethanolu a 2-propanolu jejich kombinace, ve vysušeném stavu)

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 440(ii) AMIDOVANÝ PEKTIN

Definice Amidovaný pektin je složen převážně z částečných methylesterů a amidů kyseliny polygalakturonové a jejich amonných, sodných, draselných a vápenatých solí. Získává se vodnou extrakcí z přírodních druhů určitých jedlých rostlinných částí (obvykle citrusových plodů nebo jablek), doplněnou reakcí s amoniakem v alkalickém prostředí. Při výrobě nesmí být užívána jiná srážecí organická činidla než methanol, ethanol nebo
2-propanol

Kód E E 440(ii)

Obsah Ne méně než 65 % kyseliny galakturonové (ve vysušeném stavu po promytí kyselinou a alkoholem a po korekci na hodnotu Popel celkemu)

Popis Bílý, světle žlutý, světle šedý nebo světle hnědý prášek

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě za vzniku koloidního opaleskujícího roztoku
Nerozpustný v ethanolu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 12 % (105 °C, 2 hodiny)

Popel nerozpustný v kyselině Ne více než 1 %
(cca 3N kyselina chlorovodíková)

Stupeň amidace Ne více než 25 % všech karboxylových skupin

Oxid siřičitý (reziduum) Ne více než 50 mg/kg (ve vysušeném stavu)

Dusík Ne více než 2,5 % (po promytí kyselinou a ethanolem)

Obsah volného methanolu, Celkem ne více než 1 % (jednotlivých alkoholů nebo jejich
ethanolu a 2-propanolu kombinace, za nepřítomnosti všech ostatních těkavých složek)

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 442 FOSFATIDY AMONNÉ

Synonyma Amonné soli fosfatidových kyselin
Směs amonných solí fosforylovaných glyceridů

Definice Směs amonných sloučenin fosfatidových kyselin, odvozených od jedlých tuků a olejů (obvykle od částečně ztuženého řepkového oleje). Na fosforečnanovou skupinu může být vázána
jedna, dvě nebo všechny tři alkoholové skupiny glyceridu. Estery kyseliny fosforečné mohou být navíc vzájemně propojeny a vytvářet tak fosfatidylfosfatidy

Kód E E 442

Obsah Obsah fosforu ne méně než 3 % a ne více než 3,4 %, obsah
amoniaku ne méně než 1,2 % a ne více než 1,5 % (jako dusík)

Popis Mastně mazlavá polotuhá látka

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustné v tucích
Nerozpustné ve vodě
Částečně rozpustné v ethanolu a v acetonu

B. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
glycerolu, mastných kyselin a fosforu

Čistota

Látky nerozpustné v petroletheru Ne více než 2,5 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 444 OCTANISOMÁSELNAN SACHAROSY

Synonyma SAIB (Sucrose Acetate Isobutyrate)

Definice Octanisomáselnan sacharosy je směsí reakčních produktů, které vznikají esterifikací potravinářské sacharosy anhydridy kyseliny octové a kyseliny isomáselné. Uvedené produkty jsou z reakční směsi oddělovány destilací

Chemické názvy Diacetáthexaisomáselnan sacharosy (přibližně)

Einecs 204-771-6

Kód E E 444

Chemický vzorec C40H62O19

Molekulová hmotnost 832 až 856 (přibližně)
C40H62O19 : 846,9

Obsah Ne méně než 98,8 % a ne více než 101,9 %
(ekvivalentu) C40H62O19

Popis Čirá světle slámově žlutá kapalina příjemné vůně, bez usazenin

Identifikace

A. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě
Rozpustný ve většině organických rozpouštědel

B. Index lomu n 40D : 1,4492 až 1,4504

C. Relativní hustota d 2525 : 1,141 až 1,151

Čistota

Triacetin Ne více než 0,1 %

Číslo kyselosti Ne více než 0,2 mg KOH/gram

Číslo zmýdelnění Ne méně než 524 mg a ne více než 540 mg KOH/gram

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 445 GLYCERYLESTERY DŘEVNÝCH PRYSKYŘIC

Synonyma Pryskyřičný ester

Definice Složitá směs tri- a diglycerylesterů pryskyřičných kyselin, které se vyskytují v dřevných pryskyřicích. Pryskyřice se získává kapalinovou extrakcí ze špalků dřeva vzrostlých borovic a produkt je následně čištěn postupem, založeným na extrakci z kapaliny do kapaliny. Konečný produkt je z 90 % tvořen pryskyřičnými kyselinami a zbývajících 10 % představují neutrální složky (složky neacidické povahy). Přítomné pryskyřičné kyseliny jsou složitou směsí isomerních diterpenoidních monokarboxylových kyselin o typickém vzorci C20H30O2 (především kyselina abietová). Produkt je dále čištěn přeháněním s vodní parou nebo protiproudou parní destilací

Popis Tvrdá hmota žluté až světle jantarové barvy

Identifikace

A. Rozpustnost Nerozpustné ve vodě
Rozpustné v acetonu a benzenu

B. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro danou látku

C. Interval skápnutí 88 °C až 96 °C

Čistota

Relativní hustota roztoku d 2025 : ne méně než 0,935 při stanovení hustoty 50 % roztoku v D-limonenu (97 %, bod varu 175,5 až 176 °C, d 204 : 0,84)

Číslo kyselosti Mezi 3 mg a 9 mg KOH/gram

Hydroxylové číslo Mezi 15 mg a 45 mg KOH/gram

Arzén (jako As) Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 2 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 450(i) DIFOSFOREČNAN DISODNÝ

Synonyma Pyrofosforečnan disodný

Definice

Chemické názvy Difosforečnan disodný
Pyrofosforečnan disodný

Einecs 231-835-0

Kód E E 450(i)

Chemický vzorec Na2H2P2O7

Molekulová hmotnost 221,94

Obsah Ne méně než 95 % difosforečnanu disodného, ne méně než 63% a ne více než 64,5 % fosfátu (jako P2O5)

Popis Bílý prášek nebo zrna

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosfátu Vyhovuje testu

B. Rozpustnost Rozpustný ve vodě

Čistota

pH 1% roztoku 3,7 až 5,0

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (105 °C, 4 hodiny)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 1 %

Fluoridu (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 450(ii) DIFOSFOREČNAN TRISODNÝ

Synonyma Pyrofosforečnan trisodný

Definice

Chemické názvy Difosforečnan trisodný
Pyrofosforečnan trisodný

Einecs 238-735-6

Kód E E 450(ii)

Chemický vzorec Monohydrát: Na3HP2O7 . H2O
Bezvodá sůl: Na3HP2O7

Molekulová hmotnost Monohydrát: 261,95
Bezvodá sůl: 243,93

Obsah Ne méně než 95 % difosforečnanu trisodného
(látka v bezvodém vysušeném stavu),
ne méně než 57 % a ne více než 59 % fosfátu (jako P2O5)

Popis Bílý prášek nebo zrna, vyskytuje se jako bezvodá sůl a jako
monohydrát

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosfátu Vyhovuje testu

B. Rozpustnost Rozpustný ve vodě

Čistota

pH 1 % roztoku 6,7 až 7,3

Úbytek hmotnosti žíháním Bezvodá sůl: 4,5 %
Monohydrát: 11,5 %

Zbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,5 % (105 °C, 4 hodiny)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 450(iii) DIFOSFOREČNAN TETRASODNÝ

Synonyma Pyrofosforečnan tetrasodný
Pyrofosforečnan sodný
Definice

Chemické názvy Difosforečnan tetrasodný
Pyrofosforečnan tetrasodný

Einecs 231-767-1

Kód E E 450(iii)

Chemický vzorec Bezvodá sůl: Na4P2O7
Dekahydrát: Na4P2O7 .10H2O

Molekulová hmotnost Bezvodá sůl: 265,94
Dekahydrát: 446,09

Obsah Ne méně než 95 % Na4P2O7 (látka v bezvodém vyžínaném stavu), ne méně než 52,5 % a ne více než 54 % fosfátu
(jako P2O5)

Popis Bezbarvé nebo bílé krystalky, případně bílý krystalický nebo
zrnitý prášek. Dekahydrát na suchém vzduchu slabě kvete

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosfátu Vyhovuje testu

B. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu

Čistota

pH 1 % roztoku 9,8 až 10,8

Úbytek hmotnosti žíháním Bezvodá sůl: ne více než 0,5 %
Dekahydhydrát: ne méně než 38 % a ne více než 42 % (v obou
případech je vzorek nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 450(v) DIFOSFOREČNAN TETRADRASELNÝ

Synonyma Pyrofosforečnan tetradraselný
Pyrofosforečnan draselný

Definice

Chemické názvy Difosforečnan tetradraselný
Pyrofosforečnan tetradraselný

Einecs 230-785-7

Kód E - E 450(v)

Chemický vzorec K4P2O7

Molekulová hmotnost 330,34 (vysušený)

Obsah Ne méně než 95 % K4P2O7 (látka v bezvodém vyžíhaném stavu), ne méně než 42 % a ne více než 43,7 % fosfátu (jako
P2O5)

Popis Bezbarvé krystalky nebo bílý, velmi hygroskopický prášek

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost draslíku a fosfátu Vyhovuje testu

B. Rozpustnost Rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu

Čistota

pH 1% roztoku 10,0 až 10,8

Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 0,5 % (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při
105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Fluoridu (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 450(vi) DIFOSFOREIČNAN DIVÁPENATÝ

Synonyma Pyrofosforečnan divápenatý
Pyrofosforečnan vápenatý

Definice

Chemické názvy Difosforečnan divápenatý
Pyrofosforečnan divápenatý

Einecs 232-221-5

Kód E E 450(vi)

Chemický vzorec Ca2P2O7

Molekulová hmotnost 254,12

Obsah Ne méně než 96 % Ca2P2O7, ne méně než 55 % a ne více než
56 % fosfátu (jako P2O5)

Popis Jemný bílý prášek, bez zápachu

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost vápníku a fosfátu Vyhovuje testu

B. Rozpustnost Nerozpustný ve vodě
Rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové a dusičné

Čistota

pH 10% vodné suspenze 5,5 až 7,0

Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 1,5 % ((800 + 25) °C, 30 minut)

Fluoridu (jako F) Ne více než 50 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 450(vii) DIHYDROGENDIFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma Kyselý pyrofosforečnan vápenatý
Pyrofosforečnan monovápenatý

Definice

Chemické názvy Dihydrogenfosforečnan vápenatý
Pyrofosforečnan monovápenatý

Einecs 238-933-2

Kód E E 450(vii)

Chemický vzorec CaH2P2O7

Molekulová hmotnost 215,97

Obsah Ne méně než 90 % CaH2P2O7 (látka ve vysušeném stavu),
ne méně než 61 % a ne více než 64 % fosfátu (jako P2O5)

Popis Bílé krystalky nebo prášek

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost vápníku a fosfátu Vyhovuje testu

Čistota

Látky nerozpustné v kyselině Ne více než 0,4 %

Fluoridy (jako F) Ne více než 30 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 451(i) TRIFOSFOREČNAN PENTASODNÝ

Synonyma Trifosforečnan sodný

Definice

Chemické názvy Trifosforečnan pentasodný
Trifosforečnan sodný

Einecs 231-838-7

Kód E E 451(i)

Chemický vzorec Na5O10P3 . xH2O (x = 0 nebo 6)

Molekulová hmotnost 367,86

Obsah Ne méně než 85 % uvedené sloučeniny, obsah fosfátu (jako
P2O5) ne méně než 56 % a ne více než 58 % (bezvodá sůl) a ne méně než 43 % a ne více než 45 % (hexahydrát)

Popis Bílý, slabě hygroskopický prášek nebo granule

Identifikace

A. Rozpustnost Dobře rozpustný ve vodě
Nerozpustný v ethanolu

B. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosfátu Vyhovuje testu

C. pH 1% roztoku 9,1 až 10,1

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 0,7 % (105 °C, 1 hodina)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,1 %

Vyšší polyfosfáty Nedetekovatelné

Fluoridy (jako F) Ne více než 50 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 30 mg/kg


E 451(ii) TRIFOSFOREČNAN PENTADRASELNÝ

Synonyma Trifosforečnan draselný

Definice

Chemické názvy Trifosforečnan pentadraselný
Trifosforečnan draselný

Einecs 237-574-9

Kód E E 451(ii)

Chemický vzorec K5O10P3

Molekulová hmotnost 448,42

Obsah Ne méně než 85 % uvedené sloučeniny (ve vysušeném stavu),
obsah fosfátu (jako P2O5) ne méně než 46,5 % a ne více než
48 %

Popis Bílý, silně hygroskopický prášek nebo granule

Identifikace

A. Rozpustnost Velmi rozpustný ve vodě

B. Pozitivní test na přítomnost draslíku a fosfátu Vyhovuje testu

C. pH 1% roztoku 9,2 až 10,1

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 0,4 % (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při
105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 2 %

Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 452(i) POLYFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma Hexametafosforečnan sodný
Grahamova sůl
Maddrellova sůl
Nerozpustný metafosforečnan sodný

Definice

Chemické názvy Polyfosforečnan sodný
Polymetafosforečnan sodný
Metafosforečnan sodný

Einecs 256-779-4

Kód E E 452(i)

Chemický vzorec Různorodá směs sodných solí lineárně kondensovaných
polyfosforečných kyselin s obecným vzorcem
H(n+2)PnO(3n+1) , kde n > 2

Molekulová hmotnost (102)n

Obsah Obsah fosfátu (jako P2O5) ne méně než 59,5 % a ne více než
70 % (vyžíhaná sůl)

Popis Jemný bílý prášek nebo krystalky, případně bezbarvé sklovité
destičky.
Sloučenina je (s výjimkou formy nerozpustného metafosforečnanu sodného) hygroskopická

Identifikace

A. Rozpustnost Rozpustný ve vodě (s výjimkou formy nerozpustného metafosforečnanu sodného)

B. Pozitivní test na přítomnost sodíku a fosfátu Vyhovuje testu

C. pH 1% roztoku 3,6 až 9,0

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 1 %
(vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při 105 °C a potom 30
minut žíhán při 550 °C)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 % (v nepřítomnosti nerozpustného
metafosforečnanu sodného)

Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 452(ii) POLYFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma Metafosforečnan draselný
Polymetafosforečnan draselný
Kurrolova sůl

Definice

Chemické názvy Polyfosforečnan draselný
Polymetafosforečnan draselný

Kód E E 452(ii)

Chemický vzorec (KPO3)n
Různorodá směs draselných solí lineárně kondenzovaných
polyfosforečných kyselin s obecným vzorcem
H(n+2)PnO(3n+1) , kde n > 2

Molekulová hmotnost (134)n

Obsah Obsah fosfátu (jako P2O5) ne méně než 53,5 % a ne více než
61,5 % (vyžíhaná sůl)

Popis Jemný bílý prášek nebo krystalky, případně bezbarvé sklovité destičky

Identifikace

A. Rozpustnost 1 gram se rozpustí ve 100 ml roztoku octanu sodného
(ve zředění 1:25)

B. Pozitivní test na přítomnost draslíku a fosfátu Vyhovuje testu

C. pH 1% roztoku Ne vyšší než 7,8

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 2 % (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při
105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)

Látky nerozpustné ve vodě Ne více než 0,2 %

Cyklické fosfáty Ne více než 8 % (jako P2O5)

Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 452(iv) POLYFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma Metafosforečnan vápenatý
Polymetafosforečnan vápenatý

Definice

Chemické názvy Polyfosforečnan vápenatý
Polymetafosforečnan vápenatý

Kód E E 452(iv)

Chemický vzorec (CaP2O6)n
Různorodá směs vápenatých solí lineárně kondensovaných
polyfosforečných kyselin s obecným vzorcem
H(n+2)PnO(n+1) , kde n > 2

Molekulová hmotnost (198)n

Obsah Obsah fosfátu (jako P2O5) ne méně než 50 % a ne více než 71 %(vyžíhaná sůl)

Popis Bezbarvé krystalky nebo bílý prášek, bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Ve vodě obvykle ne úplně rozpustný
Rozpustný v kyselých prostředích

B. Pozitivní test na přítomnost vápníku a fosfátu Vyhovuje testu

C. Obsah Ca (jako CaO) 27 % až 29,5%

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním Ne více než 2 % (vzorek je nejprve čtyři hodiny sušen při
105 °C a potom 30 minut žíhán při 550 °C)

Cyklické fosfáty Ne více než 8 % (jako P2O5)
Fluoridy (jako F) Ne více než 10 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 460(i) MIKROKRYSTALICKÁ CELULOSA

Synonyma Celulosový gel

Definice Mikrokrystalická celulosa je přečištěná a částečně depolymerovaná celulosa, připravovaná působením minerálních kyselin na alfa-celulosu, získávanou v podobě technické celulosy z přírodních druhů vláknitých rostlinných materiálů. Stupeň polymerace je zde obvykle menší než 400

Chemické názvy Celulosa

Einecs 232-674-9

Kód E E 460(i)

Chemický vzorec (C6H10O5)n

Molekulová hmotnost Přibližně 36000

Obsah Ne méně než 97 % celulosy (ve vysušeném stavu)

Popis Jemný bílý nebo téměř bílý prášek, bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Nerozpustná ve vodě, ethanolu, etheru a zředěných minerálních
kyselinách
Slabě rozpustná v roztoku hydroxidu sodného

B. Barevná reakce K 1 mg vzorku se přidá 1 ml kyseliny fosforečné a směs se 30 minut zahřívá na vodní lázni. Přidají se 4 ml roztoku pyrokatechinu v kyselině fosforečné (zředění 1 : 4) a znovu se 30 minut zahřívá. Za přítomnosti celulosy vznikne červené zabarvení

C. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro danou látku

D. Test suspenze Pomocí vysokootáčkového míchadla (12000 ot./min) se míchá po dobu pěti minut 30 g vzorku v 270 ml vody. Výsledná směs bude mít podobu buďto volně plovoucí suspenze, nebo těžké,
hrudkovité a špatně plovoucí suspenze, která se jen málo
(pokud vůbec) usazuje a obsahuje množství zachycených
vzduchových bublinek. V případě, že je získaná suspenze volně plovoucí, přeneste jejích 100 ml do odměrného válce stejného objemu a ponechte hodinu v klidu. Pevné částice se usadí a nad sedlinou se objeví vrstva kapaliny

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 7 % (105 °C, 3 hodiny)

Látky rozpustné ve vodě Ne více než 0,16 %

Sulfátový popel Stanovení při 800 + 25 °C: ne více než 0,5 %

pH 10 % vodné suspenze 5,0 až 7,5

Škrob Nedetekovatelný
Ke 20 ml suspenze se přidá několik kapek roztoku jódu a
promíchejte. Suspenze se nesmí nafialověle, modrofialově či
modře zabarvit

Velikost částic Ne menší než 5 mm

Karboxylové skupiny Ne více než 1 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

E 460(ii) PRÁŠKOVÁ CELULOSA

Definice Přečištěná a mechanicky upravená alfa-celulosa, která je
získávána v podobě technické celulosy z přírodních druhů vláknitých rostlinných materiálů

Chemické názvy Celulosa
Lineární polymer glukosy, s monomerními jednotkami vzájemně vázanými v polohách b-1,4

Einecs 232-674-9

Kód E E 460(ii)

Chemický vzorec (C6H10O5)n

Molekulová hmotnost (324)n (n je převážně 1000 a vyšší)
Přibližně 1,6 x 105 nebo vyšší

Obsah Ne méně než 92 % celulosy

Popis Bílý prášek bez zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Nerozpustná ve vodě, ethanolu, etheru a zředěných minerálních
kyselinách
Slabě rozpustná v roztoku hydroxidu sodného

B. Test suspenze Pomocí vysokootáčkového míchadla (12000 ot./min) se míchá po dobu pěti minut 30 g vzorku ve 270 ml vody. Výsledná směs bude mít podobu buďto volně plovoucí suspenze, nebo těžké, hrudkovité a špatně plovoucí suspesnze, která se jen málo (pokud vůbec) usazuje a obsahuje množství zachycených vzduchových bublinek. V případě, že je získaná suspense volně plovoucí, přenese se 100 ml do odměrného válce stejného objemu a ponechá hodinu v klidu. Pevné částice se usadí a nad sedlinou se objeví vrstva kapaliny

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 7 % (105 °C, 3 hodiny)

Látky rozpustné ve vodě Ne více než 1,0 %

Sulfátový popel Stanovení při 800 + 25 °C: ne více než 0,3 %

pH 10 % vodné suspenze 5,0 až 7,5

Škrob Nedetekovatelný
Ke 20 ml suspenze se přidá několik kapek roztoku jódu a promíchá.
Suspenze se nesmí zabarvit nafialověle, modrofialově či modře

Velikost částic Ne menší než 5 mm

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 461 METHYLCELULOSA

Synonyma Methyether celulosy

Definice Methylcelulosa představuje celulosu přímo získávanou z
vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně etherifikována methylovými skupinami

Chemické názvy Methyether celulosy

Kód E E 461

Chemický vzorec Polymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky,
které lze obecně popsat následujícím vzorcem:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
kde každá ze skupin R1, R2, R3 může představovat
- H
- CH3 nebo
- CH2CH2OH

Molekulová hmotnost Přibližně od 20 000 do 380 000

Obsah Ne méně než 25 % a ne více než 33 % methoxylových skupin (-OCH3), ne více než 5 % hydroxyethoxylových skupin
(-OCH2CH2OH)

Popis Bílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého
charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Ve vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskózního koloidního roztoku
Nerozpustná v ethanolu, etheru a chloroformu
Rozpustná v ledové kyselině octové

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 10 % (105 °C, 3 hodiny)

Sulfátový popel Stanovení při (800 + 25) °C: ne více než 1,5 %

pH 1% roztoku 5,0 až 8,0

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 463 HYDROXYPROPYLCELULOSA

Synonyma Hydroxypropylether celulosy

Definice Hydroxypropylcelulosa představuje celulosu přímo získávanou z vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně
etherifikována hydroxypropylovými skupinami

Chemické názvy Hydroxypropylether celulosy

Kód E E 463

Chemický vzorec Polymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
kde každá ze skupin R1, R2, R3 může představovat
- H
- CH2CHOHCH3
- CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3
- CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3

Molekulová hmotnost Přibližně od 30 000 do 1 000 000

Obsah Ne méně než 80,5 % hydroxypropylových skupin (-OCH2CHOHCH3), což v průměru odpovídá ne méně než 4,6 těchto skupin na jednu anhydroglukosovou jednotku (ve vysušeném stavu)

Popis Bílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Ve vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskózního koloidního roztoku
Rozpustná v ethanolu
Nerozpustná v etheru

B. Chromatografická analýza Identifikace příslušných substituentů

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 10 % (105 °C, 3 hodiny)

Sulfátový popel Stanovení při (800 + 25) °C: ne více než 0,5 %

pH 1% koloidního roztoku 5,0 až 8,0

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 464 HYDROXYPROPYLMETHYLCELULOSA

Definice Hydroxypropylmethylcelulosa představuje celulosu přímo
získávanou z vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně
etherifikována methylovými skupinami a vedle toho obsahuje
též malé množství skupin hydroxypropylových

Chemické názvy 2-hydroxypropylether methylcelulosy

Kód E E 464

Chemický vzorec Polymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky,
které lze obecně popsat následujícím vzorcem:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
kde každá ze skupin R1, R2, R3 může představovat
- H
- CH3
-CH2CHOHCH3
- CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3
- CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3

Molekulová hmotnost Přibližně od 13 000 do 200 000

Obsah Ne méně neb 19 % a ne více než 30 % methoxylových skupin
(-OCH3) a ne méně než 3 % a ne více než 12 % hydroxypropylových skupin
(-OCH2CHOHCH3) (ve vysušeném stavu)

Popis Bílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Ve vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskózního
koloidního roztoku
Rozpustná v ethanolu
Nerozpustná v etheru

B. Chromatografická analýza Identifikace příslušných substituentů

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 10 % (105 °C, 3 hodiny)

Sulfátový popel U vzorků s viskozitou 50 mPa.s a vyšší: ne více než 1,5 %
U vzorků s viskozitou nižší než 50 mPa.s: ne více než 3 %

pH 1 % koloidního roztoku 5,0 až 8,0

Propylenchlorhydriny Ne více než 0,1 mg/kg
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 465 ETHYLMETHYLCELULOSA

Synonyma Methylethylcelulosa

Definice Ethylmethylcelulosa představuje celulosu přímo získávanou z vláknitých rostlinných materiálů, která je částečně
etherifikována methylovými a ethylovými skupinami

Chemické názvy Ethylmethylether celulosy

Kód E E 465

Chemický vzorec Polymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky,
které lze obecně popsat následujícím vzorcem:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
kde každá ze skupin R1, R2, R3 může představovat
- H
- CH3
- CH2CH3

Molekulová hmotnost Přibližně od 30 000 do 40 000

Obsah Látka ve vysušeném stavu:
ne méně než 3,5 % a ne více než 6,5 % methoxylových skupin
(-OCH3) a ne méně než 14,5 % a ne více než 19 % ethoxylových skupin (-OCH2CHOHCH3), alkoxylových skupin celkem ne méně než 13,2 % a ne více než 19,6 % (počítáno jako methoxylové skupiny)

Popis Bílý, slabě zažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost Ve vodě bobtná za vzniku čirého až opaleskujícího viskózního
koloidního roztoku
Rozpustná v ethanolu
Nerozpustná v etheru

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením Sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti:
ne více než 15 % (vláknitá forma),
ne více než 10 % (prášková forma)

Sulfátový popel Ne více než 0,6 %

pH 1 % koloidního roztoku 5,0 až 8,0

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 466 SODNÁ SŮL KARBOXYMETHYLCELULOSY

Synonyma CMC (Carboxy Methyl Cellulose)
NaCMC

Definice Karboxymethylcelulosa je částečnou sodnou solí
karboxymethyetheru celulosy, připravovaného z celulosy přímo
získávané z přírodních druhů vláknitých rostlinných materiálů

Chemické názvy Sodná sůl karboxymethyletheru celulosy

Kód E E 466

Chemický vzorec Polymer obsahuje substituované anhydroglukosové jednotky, které lze obecně popsat následujícím vzorcem:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3),
kde každá ze skupin R1, R2, R3 může představovat
- H
- CH2COONa
- CH2COOH

Molekulová hmotnost Větší než cca 17000
(stupeň polymerace přibližně 100)

Obsah Ne méně než 99,5 % uvedené látky (ve vysušeném stavu)

Popis Bílý, slabě nažloutlý či našedlý prášek zrnitého nebo vláknitého
charakteru. Slabě hygroskopický, bez chuti a zápachu

Identifikace

A. Rozpustnost S vodou tvoří viskózní koloidní roztok
Nerozpustná v ethanolu

B. Pěnový test Po silném protřepání 0,1% roztoku vzorku se na jeho povrchu nesmí vytvořit vrstva pěny. Uvedený test takto umožňuje odlišit
sodnou sůl karboxymethylcelulosy od ostatních etherů celulosy

C. Tvorba sraženiny Po přidání 5 ml 5% roztoku síranu měďnatého nebo hlinitého k
5 ml 0,5% roztoku vzorku dojde k vytvoření sraženiny.
Uvedený test takto umožňuje odlišit sodnou sůl
karboxymethylcelulosy od ostatních etherů celulosy, od želatiny,karubinu a tragantu

D. Barevná reakce Za stálého míchání se přidá do 50 ml vody 0,5 g práškované soli
karboxymethylcelulosy a v míchání se pokračuje tak dlouho, až
se vytvoří čirý roztok. Ten se použije pro následující test.
K 1 ml výše uvedeného roztoku, zředěnému ve zkumavce
stejným objemem vody, se přidá 5 kapek roztoku 1-naftolu.
Zkumavka se nakloní a opatrně do ní po stěně nadávkuje 2 ml
kyseliny sírové tak, aby ve zkumavce vytvořila spodní vrstvu.
Za přítomnosti sodné soli karboxymethyl-celulosy dojde na
styku kapalinových vrstev k vytvoření fialovočerveného
zabarvení

Čistota

Stupeň substituce Ne méně než 0,2 a ne více než 1,5 karboxymethylové skupiny
(-CH2COOH) na jednu anhydroglukosovou jednotku

Úbytek hmotnosti sušením Ne více než 12 % (sušením při 105 °C do konstantní hmotnosti)

pH 1% koloidního roztoku 5,0 až 8,5

Glykoláty celkem Ne více než 0,4 % (jako glykolát sodný), látka ve vysušeném
stavu

Sodík Ne více než 12,4 % (ve vysušeném stavu)
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg


E 470a SODNÉ, DRASELNÉ A VÁPENATÉ SOLI MASTNÝCH KYSELIN

Definice Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin jedlých olejů a tuků, získávané z jedlých tuků a olejů nebo z jedlých mastných kyselin, izolovaných destilací

Kód E E 470a

Obsah Ne méně než 95 % (ve vysušeném stavu)

Popis Bílé nebo krémově bílé lehké prášky, vločky nebo polotuhé
látky

Identifikace

A. Rozpustnost Sodné a draselné soli: rozpustné ve vodě a ethanolu
Vápenaté soli: nerozpustné ve vodě, ethanolu a etheru

B. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
příslušných kationtů a mastných kyselin

Čistota

Sodík Ne méně než 9 % a ne více než 14 % (jako Na2O)

Draslík Ne méně než 13 % a ne více než 21,5 % (jako K2O)

Vápník Ne méně než 8,5 % a ne více než 13 % (jako CaO)

Nezmýdelnitelný podíl Ne více než 2 %

Volné mastné kyseliny Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)

Volné alkálie Ne více než 0,1 % (jako NaOH)

Látky nerozpustné v alkoholu Ne více než 0,2 % (týká se pouze sodných a draselných solí)

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 470b HOREČNATÉ SOLI MASTNÝCH KYSELIN

Definice Hořečnaté soli mastných kyselin jedlých olejů a tuků, získávané
z jedlých tuků a olejů nebo z jedlých mastných kyselin,
isolovaných destilací

Kód E E 470b

Obsah Ne méně než 95 % (ve vysušeném stavu)

Popis Bílé nebo krémově bílé lehké prášky, vločky nebo polotuhé
látky

Identifikace

A. Rozpustnost Nerozpustné ve vodě
Částečně rozpustné v ethanolu a etheru

B. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
hořčíku a mastných kyselin

Čistota

Hořčík Ne méně než 6,5 % a ne více než 11 % (jako MgO)

Volné alkálie Ne více než 0,1 % (jako MgO)

Nezmýdelnitelný podíl Ne více než 2 %

Volné mastné kyseliny Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 471 MONO- A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYSELIN

Synonyma Glycerolmonostearát
Glycerolmonopalmitát
Glycerolmonooleát atd.
Monostearin, monopalmitin atd.
GMS (Glycerol MonoStearate)

Definice Mono- a diglyceridy mastných kyselin jsou směsí
glycerolmono-, di- a triesterů mastných kyselin, vyskytujících se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných mastných kyselin a glycerolu

Kód E E 471

Obsah Ne méně než 70 % mono-, di- a triesterů

Popis Uvedené látky mívají podobu světle žluté až světle hnědé
olejovité kapaliny nebo bílé až šedobílé voskovité hmoty. Pevné
produkty mohou mít formu vloček, prášků nebo malých kuliček

Identifikace

A. Infračervené absorpční spektrum Charakteristické pro částečný ester polyolu s mastnou kyselinou

B. Pozitivní test na Vyhovuje testu
přítomnost glycerolu a mastných kyselin

C. Rozpustnost Nerozpustné ve vodě
Rozpustné v ethanolu a benzenu

Čistota

Obsah vody Ne více než 2 % (metodou Karl Fischera)

Číslo kyselosti Ne více než 6 mg KOH/gram

Volný glycerol Ne více než 7 %

Polyglyceroly Ne více než 4 % diglycerolu a ne více než 1 % vyšších
polyglycerolů (oba údaje vztaženy k celkovému obsahu
glycerolu)

Glycerol celkem Ne méně než 16 % a ne více než 33 %

Sulfátový popel Stanovení při (800 + 25) °C:
ne více než 0,5 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).


E 472a ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU OCTOVOU

Synonyma Estery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou
Acetoglyceridy
Acetylované mono- a diglyceridy
Mono- a diglyceridy esterifikované kyselinou octovou
Estery glycerolu s kyselinou octovou a mastnými kyselinami

Definice Estery glycerolu s kyselinou octovou a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin, kyseliny octové a glyceridů)

Kód E E 472a

Popis Čiré pohyblivé kapaliny až pevné láky, bílé až světle žluté barvy

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
glycerolu, mastných kyselin a kyseliny octové

B. Rozpustnost Nerozpustné ve vodě
Rozpustné v ethanolu

Čistota

Jiné kyseliny než kyselina Nedetekovatelné
octová a mastné kyseliny

Volný glycerol Ne více než 2 %

Glycerol celkem Ne aréně než 14 % a ne více než 31 %

Sulfátový popel Stanovení při (800 + 25) °C: ne více než 0,5 %

Volné mastné kyseliny (a kyselina octová) Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)

Kyselina octová celkem Ne méně než 9 % a ne více než 32 %
Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).


E 472b ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU MLÉČNOU

Synonyma Estery mono- a diglyceridů s kyselinou mléčnou
Laktoglyceridy
Estery glycerolu s kyselinou mléčnou a mastnými kyselinami
Mono- a diglyceridy esterifikované kyselinou mléčnou

Definice Estery glycerolu s kyselinou mléčnou a mastnými kyselinami,
vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat;
malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin,
kyseliny mléčné a glyceridů)

Kód E E 472b

Popis Čiré pohyblivé kapaliny až voskovité pevné látky proměnlivé
konzistence, bílé až světle žluté barvy

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
glycerolu, mastných kyselin a kyseliny mléčné

B. Rozpustnost Nerozpustné ve studené vodě
Dispergovatelné v horké vodě

Čistota

Jiné kyseliny než kyselina Nedetekovatelné
mléčná a mastné kyseliny

Volný glycerol Ne více než 2 %

Glycerol celkem Ne méně než 13 % a ne více než 30 %

Sulfátový popel Stanovení při 800 + 25 °C: ne více než 0,5 %

Volné mastné kyseliny (a kyselina mléčná) Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)

Kyselina mléčná celkem Ne méně než 13 % a ne více než 45 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).


E 472c ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU CITRONOVOU

Synonyma Estery mono- a diglyceridů s kyselinou citronovou
Citroglyceridy
Estery glycerolu s kyselinou citronovou a mastnými kyselinami
Mono- a diglyceridy esterifikované kyselinou citronovou

Definice Estery glycerolu s kyselinou citronovou a mastnými kyselinami,
vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat
malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin,
kyseliny citronové a glyceridů).

Kód E E 472c

Popis Kapaliny až voskovité pevné nebo polotuhé látky, žluté až
světle hnědé barvy

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
glycerolu, mastných kyselin a kyseliny citronové

B. Rozpustnost Nerozpustné ve studené vodě
Dispergovatelné v horké vodě
Rozpustné v olejích a tucích
Nerozpustné ve studeném ethanolu

Čistota

Jiné kyseliny než kyselina Nedetekovatelné
citronová a mastné kyseliny

Volný glycerol Ne více než 2 %

Glycerol celkem Ne méně než 8 % a ne více než 33 %

Sulfátový popel Stanovení při (800 + 25) °C: ne více než 0,5 %

Volné mastné kyseliny Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)

Mastné kyseliny celkem Ne méně než 37 % a ne více než 81 %

Kyselina citronová celkem Ne méně než 13 % a ne více než 50 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).


E 472d ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN S KYSELINOU VINNOU

Synonyma Estery mono- a diglyceridů s kyselinou vinnou
Tartaroglyceridy
Estery glycerolu s kyselinou vinnou a mastnými kyselinami
Mono- a diglyceridy esterifikované kyselinou vinnou

Definice Estery glycerolu s kyselinou vinnou a mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou obsahovat
malá množství volných složek (glycerolu, mastných kyselin,
kyseliny vinné a glyceridů)

Kód E E 472d

Popis Lepkavé viskózní nažloutlé kapaliny až tvrdé žluté vosky

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
glycerolu, mastných kyselin a kyseliny vinné

Čistota

Jiné kyseliny než kyselina Nedetekovatelné
vinná a mastné kyseliny

Volný glycerol Ne více než 2 %

Glycerol celkem Ne méně než 12 % a ne více než 29 %

Sulfátový popel Stanovení při (800 + 25) °C: ne více než 0,5 %

Volné mastné kyseliny Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)

Kyselina vinná celkem Ne méně než 15 % a ne více než 50 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg


E 472e ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN
S KYSELINOU MONO- A DIACETYLVINNOU

Synonyma Estery mono- a diglyceridů s kyselinou mono- a diacetylvinnou
Estery glycerolu s mastnými kyselinami a kyselinou
mono- a diacetylvinnou
Mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou
mono- a diacetylvinnou

Definice Smíšené estery glycerolu s kyselinou mono- a diacetylvinnou (připravovanými z kyseliny vinné) a mastnými kyselinami,
vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Směs může
obsahovat malá množství volných složek (kyseliny vinné, octové
a jejich kombinací, glycerolu, mastných kyselin a glyceridů) a
vedle toho též estery mastných kyselin, obsahující kyselinu
octovou a vinnou

Kód E E 472e

Popis Od lepkavých viskózních kapalin přes látky konzistence tuku až po žluté vosky, které na vlhkém vzduchu hydrolyzují za
současného uvolňování kyseliny octové

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
glycerolu, mastných kyselin, kyseliny vinné
a octové

Čistota

Jiné kyseliny než kyselina Nedetekovatelné
vinná, octová a mastné kyseliny

Volný glycerol Ne více než 2 %

Glycerol celkem Ne méně než 11 % a ne více než 28 %

Sulfátový popel Stanovení při (800 + 25) °C: ne více než 0,5 %

Volné mastné kyseliny Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)

Kyselina vinná celkem Ne méně než 10 % a ne více než 40 %

Kyselina octová celkem Ne méně než 8 % a ne více než 32 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).


E 472f SMĚSNÉ ESTERY MONO- A DIGLYCERIDŮ MASTNÝCH KYSELIN
S KYSELINOU OCTOVOU A VINNOU

Synonyma Estery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou a vinnou
Estery glycerolu s mastnými kyselinami a kyselinou octovou a
vinnou
Mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikované kyselinou
octovou a vinnou

Definice Estery glycerolu s kyselinou octovou, vinnou a mastnými
kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Mohou
obsahovat malá množství volných složek (glycerolu, mastných
kyselin, kyseliny vinné, octové a glyceridů) a vedle toho též
estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono-
a diacetylvinnou

Kód E E 472f

Popis Lepkavé kapaliny až pevné látky, bílé až světle žluté barvy

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
glycerolu, mastných kyselin, kyseliny vinné
a octové

Čistota

Jiné kyseliny než kyselina Nedetekovatelné
vinná, octová a mastné kyseliny
Ne více než 2 %
Volný glycerol Ne více než 2 %

Glycerol celkem Ne méně než 12 % a ne více než 27 %

Sulfátový popel Stanovení při (800 + 25) °C: ne více než 0,5 %

Volné mastné kyseliny Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)

Kyselina vinná celkem Ne méně než 20 % a ne více než 40 %

Kyselina octová celkem Ne méně než 10 % a ne více než 20 %

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).


E 473 ESTERY SACHAROSY S MASTNÝMI KYSELINAMI

Synonyma Sacharoestery
Cukerné estery

Definice V podstatě mono-, di- a triestery sacharosy s mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích. Lze je
připravovat ze sacharosy a methyl/ethylesterů jedlých mastných
kyselin nebo je lze získávat extrakcí ve sacharoglyceridů. Při
jejich přípravě nesmí být užívána jiná organická rozpouštědla
než dimethylsulfoxid, dimethylformamid, ethylacetát,
2-propanol, 2-methyl-1-propanol, propylénglykol a
methylethylketon

Kód E E 473

Obsah Ne méně než 80 % uvedené látky

Popis Tuhé gely, měkké pevné hmoty nebo bílé až slabě našedlé
prášky

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
cukru a mastných kyselin

B. Rozpustnost Omezeně rozpustné ve vodě
Rozpustné v ethanolu

Čistota

Sulfátový popel Stanovení při (800 + 25) °C: ne více než 2 %

Volný cukr Ne více než 5 %

Volné mastné kyseliny Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)

Methanol Ne více než 10 mg/kg

Dimethylsulfoxid Ne více než 2 mg/kg

Dimethylformamid Ne více než 1 mg/kg

2-methyl-1-propanol Ne více než 10 mg/kg

Methylethylketon Ne více než 10 mg/kg

Ethylacetát Celkem ne více než 350 mg/kg (jednotlivých
2-propanol rozpouštědel nebo jejich kombinace)
Propylénglykol

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 10 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 20 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).


E 474 SACHAROGLYCERIDY

Synonyma Cukerné glyceridy

Definice Sacharoglyceridy jsou připravovány reakcí sacharosy s jedlými
tuky nebo oleji, kdy vzniká směs v podstatě mono-, di- a
triesterů sacharosy s mastnými kyselinami, obsahující též
reziduální mono-, di- a triglyceridy z použitých tuků či olejů. Při
jejich přípravě nesmí být užívána jiná organická rozpouštědla
než cyklohexan, dimethylformamid, ethylacetát,
2-methyl-1-propanol a 2-propanol

Kód E E 474

Obsah Ne méně než 40 % a ne více než 60 % esterů sacharosy s
mastnými kyselinami

Popis Tuhé gely , měkké pevné hmoty nebo bílé až slabě našedlé
prášky

Identifikace

A. Pozitivní test na přítomnost Vyhovuje testu
cukru a mastných kyselin

B. Rozpustnost Nerozpustné ve studené vodě
Rozpustné v ethanolu

Čistota

Sulfátový popel Stanovení při (800 + 25) °C: ne více než 2 %

Volný cukr Ne více než 5 %

Volné mastné kyseliny Ne více než 3 % (jako kyselina olejová)

Methanol Ne více než 10 mg/kg

Dimethylformamid Ne více než 1 mg/kg

2-methyl-1-propanol Celkem ne více než 10 mg/kg (jednotlivých
Cyklohexan rozpouštědel nebo jejich kombinace)

Ethylacetát Celkem ne více než 350 mg/kg (jednotlivých
2-propanol rozpouštědel nebo jejich kombinace)

Arzén Ne více než 3 mg/kg
Olovo Ne více než 5 mg/kg
Rtuť Ne více než 1 mg/kg
Kadmium Ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb) Ne více než 10 mg/kg

Uvedená kritéria čistoty platí pro aditiva, která neobsahují sodné, draselné ani vápenaté soli mastných kyselin. Ty však mohou být v reálných vzorcích přítomny v koncentracích až do 6 % (vyjádřeno jako oleát sodný).


E 475 ESTERY POLYGLYCEROLU S MASTNÝMI KYSELINAMI

Synonyma Estery polyglycerolu s estery mastných kyselin

Definice Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami se připravují
estenfikací polyglycerolu jedlými tuky a oleji, případně
mastnými kyselinami, vyskytujícími se v jedlých tucích a olejích.
Polyglycerolový podíl tvoří