231/1948 Sb.
               ZÁKON
           ze dne 6. října 1948
      na ochranu lidově demokratické republiky.
Změna: 305/1948 Sb.
Změna: 319/1949 Sb.

   Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na
tomto zákoně:

              HLAVA I.
          Trestné činy proti státu

                § 1

              Velezrada

   (1) Kdo se pokusí:
 a) zničit samostatnost nebo ústavní jednotnost republiky,
 b) odtrhnout od republiky část jejího území,
 c) zničit nebo  rozvrátit lidově demokratické  zřízení nebo
  společenskou nebo hospodářskou soustavu republiky, zaručené
  ústavou, nebo
 d) násilím znemožnit ústavní činnost presidenta republiky nebo
  jeho  náměstka,  zákonodárného  sboru  nebo vlády (sboru
  pověřenců),

   bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od deseti do
   pětadvaceti let, nebo na doživotí.

   (2) Stejně bude potrestán, kdo  se k činu uvedenému v
odstavci 1 s někým spolčí nebo vejde v přímý nebo nepřímý styk s
cizí mocí nebo s cizími činiteli.

   (3) Smrtí bude vinník potrestán:
 a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 nebo 2 za branné
  pohotovosti státu nebo v době ozbrojeného napadení republiky,
 b) byly-li takovým činem zvláštní měrou ohroženy samostatnost,
  ústavní jednotnost nebo územní celistvost republiky, její
  lidově demokratické zřízení, společenská nebo hospodářská
  soustava, zaručené ústavou, nebo byla-li znemožněna ústavní
  činnost presidenta republiky nebo jeho náměstka, zákonodárného
  sboru nebo vlády (sboru pověřenců),
 c) bylo-li k takovému činu užito branné moci nebo ozbrojeného
  nebo na vojenský způsob organisovaného sboru nebo byly-li
  k takovému činu sbírány nebo organisovány branné nebo pomocné
  síly nebo hromaděny zbraně neb střelivo,
 d) byl-li při takovém činu kladen násilný odpor branné moci nebo
  ozbrojenému sboru, nebo
 e) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost. 

                § 2

           Sdružování proti státu

   (1) Kdo se s někým spolčí v úmyslu podvraceti samostatnost,
ústavní jednotnost nebo územní celistvost republiky anebo její
lidově demokratické zřízení, její společenskou nebo hospodářskou
soustavu anebo její národní  povahu, zaručené ústavou, bude
potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do tří let.

   (2) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci 1 za branné
pohotovosti státu nebo v době ozbrojeného napadení republiky, bude
potrestán pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let.

   (3) Kdo založí organisaci v úmyslu podvraceti samostatnost,
ústavní jednotnost nebo územní celistvost republiky anebo její
lidově demokratické zřízení, její společenskou nebo hospodářskou
soustavu nebo její národní povahu, zaručené ústavou, nebo kdo k
takové organisaci přistoupí nebo se účastní její činnosti anebo ji
neb její členy podporuje v podvratných snahách, bude potrestán
pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let, a je-li tu
zvláště přitěžující okolnost, od pěti do deseti let. 

                § 3

          Pobuřování proti republice

   (1) Kdo veřejně nebo před více lidmi nebo více lidí pobuřuje
proti republice,  proti její samostatnosti, ústavní jednotnosti,
její územní celistvosti nebo proti jejímu lidově demokratickému
zřízení, její společenské nebo hospodářské soustavě nebo její
národní povaze, zaručeným ústavou, bude potrestán pro přečin tuhým
vězením od tří měsíců do tří let.

   (2) Stejně  bude potrestán,  kdo úmyslně  nebo z hrubé
nedbalosti umožňuje nebo usnadňuje šíření pobuřujícího projevu
uvedeného v odstavci 1.

   (3) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci 1 nebo úmyslně
činu uvedeného v odstavci 2 za branné pohotovosti státu nebo v
době ozbrojeného napadení republiky, bude potrestán pro zločin
těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let. 

                § 4

            Hanobení republiky

   (1) Kdo hanobí republiku,

   kdo potupí jméno nebo symbol republiky, zejména její znak,
vlajku, barvy nebo státní hymnu, nebo
   kdo zničí, poškodí nebo odstraní symbol republiky, zejména
její znak, vlajku nebo barvy, nebo vypodobení presidenta republiky
nebo jeho náměstka v úmyslu projevit opovržení republice nebo
nepřátelské smýšlení o ní,
   bude potrestán pro přestupek vězením od osmi dnů do šesti
měsíců.

   (2) Kdo veřejně nebo před  více lidmi se dopustí činu
uvedeného v odstavci 1, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od
tří měsíců do dvou let. 

              HLAVA II.
      Trestné činy proti vnější bezpečnosti státu

                § 5

             Vyzvědačství

   (1) Kdo vyzvídá státní tajemství v úmyslu vyzraditi jej cizí
moci, nebo kdo je cizí moci přímo nebo nepřímo vyzradí, nebo kdo
se k takovému činu s někým spolčí nebo vejde v přímý nebo nepřímý
styk s cizí mocí nebo s cizími činiteli, nebo kdo vejde ve styk s
organisací, jejímž účelem je vyzvídati státní tajemství, v úmyslu
její snahy podporovati, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem
od deseti do pětadvaceti let nebo na doživotí.

   (2) Smrtí bude vinník potrestán:
 a) dopustí-li se  činu uvedeného v  odstavci 1 za  branné
  pohotovosti státu nebo v době ozbrojeného napadení republiky,
 b) dopustí-li se takového činu, ač mu povinnost uchovávati státní
  tajemství byla výslovně uložena,
 c) dopustí-li se takového činu jako člen organisace, jejímž
  účelem je vyzvídati státní tajemství,
 d) týká-li se takový čin státního tajemství zvlášť důležitého,
 e) dopustí-li se takového činu  po výdělečném způsobu nebo
  páchal-li takový čin po delší dobu nebo ve značném rozsahu
  nebo způsobem zvlášť nebezpečným, nebo
 f) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost.

   (3) Státním tajemstvím se rozumí skutečnost, opatření nebo
předmět, jež vláda tají v důležitém zájmu republiky, zejména v
zájmu politickém, vojenském nebo hospodářském, nebo jež v takovém
zájmu mají zůstati utajeny před cizí mocí nebo před cizími
činiteli. 

                § 6

          Vyzvědačství proti spojenci

   Kdo poškodí republiku tím, že se dopustí vyzvědačství (§ 5)
proti spojenci, bude potrestán pro zločin tresty stanovenými v § 5
podle rozlišení tam uvedeného. 

                § 7

       Nedbalé uchovávání státního tajemství

   Kdo z nedbalosti způsobí, že se státní tajemství může stát
známým cizí moci nebo cizím činitelům, ačkoli měl povinnost je
uchovávati, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců
do tří let. 

          Ohrožení obrany republiky

                § 8

   Kdo  vyzvídá  státní  tajemství v  úmyslu vyzraditi je
nepovolané osobě nebo je takové osobě vyzradí, bude potrestán pro
zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let, a je-li tu
zvláště přitěžující okolnost, od pěti do deseti let. 

                § 9

   (1) Kdo bez úředního povolení
 a) zhotoví popis, plán, nákres nebo snímek některého zařízení
  nebo opatření na obranu republiky,
 b) opíše, obkreslí nebo ofotografuje plán, nákres nebo spis o
  takovém zařízení nebo opatření, nebo dá nebo nechá jej někomu
  jinému opsati, obkresliti, nebo ofotografovati, nebo
 c) některý uvedený předmět sobě nebo někomu jinému opatří nebo
  jej uveřejní,

   bude potrestán, není-li jeho čin přísněji trestný, pro přečin
tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.

   (2) Stejně bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný
podle § 5 nebo 8, kdo neoprávněně vyzvídá státní tajemství. 

               § 10

            Válečné škůdnictví

   (1) Kdo za branné pohotovosti státu nebo v době ozbrojeného
napadení  republiky anebo  v době,  kdy se  konají zvýšená
bezpečnostní opatření pro obranu státu, způsobí škodu obraně nebo
vojenským podnikům republiky nebo jejího spojence, anebo opatří
nepříteli prospěch nebo ho jakkoliv podporuje, bude potrestán pro
zločin těžkým žalářem od deseti do pětadvaceti let nebo na
doživotí; dopustí-li se takového činu po výdělečném způsobu nebo
je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost, bude potrestán smrtí.

   (2) Stejně bude potrestán, kdo  se k činu uvedenému v
předchozím odstavci s někým spolčí nebo vejde v přímý nebo nepřímý
styk s nepřítelem.

   (3) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci 1 z hrubé
nedbalosti, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců
do tří let. 

               § 11

             Válečná zrada

   Československý občan, který za branné pohotovosti státu nebo
v době ozbrojeného napadení republiky koná službu v nepřátelském
vojsku nebo v nepřátelském ozbrojeném sboru, bude potrestán pro
zločin těžkým žalářem od deseti do pětadvaceti let a je-li tu
zvláště přitěžující okolnost, na doživotí nebo smrtí. 

               § 12

          Nedovolené zpravodajství

   Kdo zveřejní údaje o jakémkoliv podniku, ústavu, zařízení
nebo opatření důležitém pro obranu republiky nebo jejího spojence,
zejména o síle, válečné zdatnosti nebo pohybu vojska nebo jiného
vojensky organisovaného sboru, ač mohl z úředního zákazu nebo ze
zprávy nebo z jiných okolností věděti, že uveřejněním ohrožuje
zájmy státu,
   kdo zveřejní  údaje o některém trestném činu uvedeném v
§§ 1, 2, 5 až 8, 10, 11 a 39 nebo o úředním pátrání nebo
o trestním řízení, která se týkají takového činu, nebyla-li zpráva
o tom vydána nebo schválena ministerstvem národní obrany nebo
ministerstvem vnitra, nebo
   kdo poskytne nepovolané osobě informace o některém trestném
činu uvedeném v §§ 1, 2, 5 až 8, 10, 11 a 39 nebo o úředním
pátrání nebo o trestním řízení, která se týkají takového činu,
   bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, pro přečin
tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku. 

               § 13

   Účast a nadržování při vojenském zločinu nebo přečinu

   (1) Kdo úmyslně působí ke spáchání vojenského zločinu nebo
při spáchání takového zločinu anebo pachateli po spáchání takového
činu nadržuje nebo napomáháním k útěku nebo na útěku, bude
potrestán, nepodléhá-li pravomoci vojenských soudů podle § 11
vojenského trestního řádu, pro zločin těžkým žalářem od jednoho
roku do pěti let.

   (2) Kdo se účastní způsobem uvedeným v odstavci 1 vojenského
přečinu  nebo  nadržování  jeho  pachateli,  bude potrestán,
nepodléhá-li pravomoci vojenských soudů podle § 11 vojenského
trestního řádu, pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do
jednoho roku.

   (3) Stanoví-li vojenský trestní zákon na vojenský zločin nebo
přečin, jehož se vinník účastnil nebo při němž nadržoval způsobem
uvedeným v odstavci 1 nebo 2, nižší trestní sazbu, než jaká je tam
stanovena, bude vinník potrestán podle oné nižší trestní sazby.

   (4) Pro nadržování není trestný, kdo nadržoval osobě blízké. 

              HLAVA III.
     Trestné činy proti vnitřní bezpečnosti státu

               § 14

        Útoky na život ústavních činitelů

   (1) Kdo se dopustí vraždy nebo úmyslného zabití nebo pokusu o
takový čin
 a) na presidentu republiky nebo jeho náměstku, nebo
 b) na členu vlády (sboru pověřenců) nebo členu zákonodárného
  sboru při výkonu jeho pravomoci nebo pro tento výkon nebo
  vůbec pro jeho činnost v životě politickém,

   bude potrestán pro zločin smrtí.

   (2) Stejně bude potrestán, kdo působí k spáchání nebo při
spáchání vraždy nebo úmyslného zabití  na některé z osob a za
okolností uvedených v odstavci 1, a to i když čin nebyl dokonán. 

               § 15

       Tělesné poškození ústavních činitelů

   (1) Kdo úmyslně poškodí tělo nebo zdraví
 a) presidenta republiky nebo jeho náměstka, nebo
 b) člena vlády  (sboru pověřenců) nebo  člena předsednictva
  zákonodárného sboru při výkonu jeho pravomoci nebo pro tento
  výkon nebo vůbec pro jeho činnost v životě politickém,

   bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od pěti do deseti
let.

   (2) Dopustí-li se vinník činu uvedeného v odstavci 1 v úmyslu
způsobiti těžké poškození těla nebo zdraví anebo měl-li takový čin
za následek těžké poškození  těla nebo zdraví, bude vinník
potrestán těžkým žalářem od deseti let do pětadvaceti let nebo na
doživotí, a měl-li takový čin za následek smrt poškozeného, bude
vinník potrestán smrtí. 

               § 16

   Kdo úmyslně poškodí tělo nebo zdraví člena zákonodárného
sboru při výkonu jeho pravomoci nebo pro tento výkon nebo vůbec
pro jeho činnost v životě politickém, bude potrestán pro zločin
těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let a za okolností
uvedených v § 15, odst. 2 těžkým žalářem od pěti do deseti let. 

               § 17

       Spolčení k útokům na ústavní činitele

   (1) Kdo se s někým spolčí ke spáchání činu uvedeného v § 14
nebo v § 15 nebo k páchání takových činů nebo kdo takové spolčení
nebo jeho účastníky jakýmkoliv způsobem podporuje, bude potrestán
pro zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let.

   (2) Kdo se s někým spolčí ke spácháni činu uvedeného v § 16
nebo k páchání takových činů nebo kdo takové spolčení nebo jeho
účastníky jakýmkoliv způsobem podporuje, bude potrestán pro zločin
těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let. 

               § 18

         Násilí na ústavních činitelích

   Kdo  užije násilí  v úmyslu  působit na výkon pravomoci
presidenta republiky nebo jeho náměstka, člena vlády (sboru
pověřenců) nebo člena zákonodárného sboru nebo kdo užije násilí
proti nim pro výkon jejich pravomoci, bude potrestán pro zločin
těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let, a dopustí-li se
takového činu se zbraní, nebo je-li tu jiná zvlášť přitěžující
okolnost, těžkým žalářem od pěti do deseti let. 

               § 19

      Osobování si pravomoci ústavních činitelů

   Kdo si sám nebo ve spojení s jinými osobuje pravomoc
vyhrazenou presidentu republiky, jeho náměstku, členu vlády (sboru
pověřenců) nebo členu zákonodárného sboru, bude potrestán pro
zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let, a je-li tu
zvláště přitěžující okolnost, od pěti do deseti let. 

              Vzbouření

               § 20

   (1) Kdo se zúčastní srocení více osob v úmyslu společně
násilím působit na výkon pravomoci veřejného funkcionáře, bude
potrestán pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let.

   (2) Těžkým žalářem od pěti  do deseti let bude vinník
potrestán, zúčastní-li se srocení uvedeného v odstavci 1 v úmyslu
tam uvedeném poté, když k obnovení pořádku bylo užito mimořádné
moci. 

               § 21

   Kdo se zúčastní srocení více osob v úmyslu společně násilím
působit na výkon pravomoci sboru povolaného zákonem nebo po zákonu
k projednávání veřejných věcí, bude potrestán pro zločin těžkým
žalářem od pěti do deseti let. 

               § 22

          Násilí na veřejných sborech

   Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci sboru
povolaného zákonem nebo po zákonu k projednávání veřejných věcí,
bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti
let a dopustí-li se takového činu se zbraní, nebo je-li tu zvlášť
přitěžující okolnost, těžkým žalářem od pěti do deseti let. 

               § 23

       Ublížení na cti presidentu republiky

   (1) Kdo ublíží na cti presidentu republiky nebo jeho náměstku
před více lidmi, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od
jednoho měsíce do jednoho roku.

   (2) Tuhým vězením od tří měsíců do tří let bude vinník
potrestán:
 a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 veřejně nebo tváří v
  tvář presidentu republiky (jeho náměstku) nebo
 b) dopustí-li se ho opětovně při různých příležitostech.

   (3) Důkaz  pravdy  ani  důkaz  omluvitelného omylu není
přípustný. 

               § 24

       Hanobení některých ústavních činitelů

   Kdo veřejně nebo před více lidmi hanobí zákonodárný sbor nebo
jeho předsednictvo, výbor nebo komisi nebo vládu (sbor pověřenců)
nebo člena vlády (sboru pověřenců) pro výkon jeho pravomoci nebo
pro jeho činnost v životě politickém, bude potrestán pro přečin
tuhým vězením od tří měsíců do dvou let. 

               § 25

     Podpora a propagace fašismu a podobných hnutí

   (1) Kdo propaguje nebo podporuje fašismus nebo nacismus nebo
podobné hnutí, které sleduje potlačování práv a svobod pracujícího
lidu nebo šíření národnostní, náboženské nebo rasové zášti, bude
potrestán pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let.

   (2) Spáchá-li kdo čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem,
rozhlasem nebo podobně účinným způsobem, bude potrestán těžkým
žalářem od pěti do deseti let.

   (3) Dopustí-li se kdo činu uvedeného v odstavci 1 za branné
pohotovosti státu nebo v době ozbrojeného napadení republiky, bude
potrestán těžkým žalářem od deseti do dvacetipěti let. 

               § 26

              Popuzování

   (1) Kdo veřejně nebo před více lidmi nebo více lidí popuzuje
k násilnému nebo jinému nepřátelskému činu proti jednotlivým
skupinám obyvatelů pro jejich národnost, rasu nebo náboženství
nebo proto, že jsou bez vyznání nebo že jsou stoupenci lidově
demokratického řádu republiky, bude potrestán pro přečin tuhým
vězením od tří měsíců do tří let.

   (2) Kdo způsobem uvedeným v odstavci 1 a z některého důvodu
tam uvedeného  popuzuje k zášti  proti jednotlivým skupinám
obyvatelů, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců
do dvou let.

   (3) Kdo způsobem uvedeným v odstavci 1 a z některého důvodu
tam uvedeného popuzuje k násilnému nebo jinému nepřátelskému činu
nebo k zášti proti jednotlivci, bude potrestán pro přečin tuhým
vězením od jednoho měsíce do jednoho roku. 

               § 27

          Hanobení národa nebo rasy

   Kdo veřejně nebo před více lidmi hanobí některý národ, jeho
jazyk nebo některou rasu, takže to může vzbudit veřejné pohoršení
nebo ohrozit obecný mír, bude potrestán pro přečin tuhým vězením
od jednoho měsíce do jednoho roku. 

               § 28

    Zneužití úřadu duchovního nebo jiné podobné funkce

   Kdo zneužije výkonu svého úřadu duchovního nebo podobné své
náboženské funkce k vykonávání vlivu na věci politického života ve
směru nepříznivém lidově demokratickému řádu republiky, bude
potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, pro přečin tuhým
vězením od jednoho měsíce do jednoho roku. 

           Nedovolené ozbrojování

               § 29

   (1) Kdo bez povolení příslušného úřadu
 a) opatří, přechovává  nebo někomu přenechá  dělo, kulomet,
  samopal, ruční granát, minomet, plamenomet, bojové plyny nebo
  látky nebo zbraň (látku) podobné účinnosti anebo součásti,
  jichž je nezbytně zapotřebí k užití takové zbraně,
 b) hromadí nebo rozděluje ruční nebo střelné zbraně, střelivo,
  třaskaviny, nebo
 c) tvoří ozbrojený nebo na vojenský způsob organisovaný sbor,
  spolek nebo skupinu, anebo je organisuje nebo cvičí vojensky
  nebo v zacházení se zbraní,

   bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do tří
let.

   (2) Kdo se činu uvedeného v odstavci 1 dopustí v úmyslu
podporovati vzbouření, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od
jednoho roku do pěti let.

   (3) Dopustí-li se vinník činu uvedeného v odstavci 2 za
branné pohotovosti  státu nebo v  době ozbrojeného napadení
republiky anebo je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost, bude
potrestán pro zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. 

               § 30

   Vyzve-li úřad obyvatelstvo vyhláškou, aby vydalo zbraně a
jiné věci uvedené v § 29, nebude pro nedovolené ozbrojování
spáchané držením takových zbraní nebo takových věcí potrestán, kdo
je odevzdá úřadu ve lhůtě stanovené vyhláškou. 

               § 31

   Kdo k ozbrojenému nebo na vojenský způsob organisovanému
sboru, spolku nebo skupině, utvořeným bez povolení příslušného
úřadu, přistoupí nebo se jejich činnosti účastní nebo je nebo
jejich členy podporuje, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od
tří měsíců do dvou let; věděl-li však, že účelem některého
takového sboru nebo spolku nebo některé takovéto skupiny je
vzbouření, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od jednoho
roku do pěti let. 

               § 32

           Šíření poplašné zprávy

   (1) Kdo rozšiřuje poplašnou zprávu, ač si mohl uvědomiti, že
její  rozšiřování je způsobilé vážně znepokojit alespoň část
obyvatelstva některého místa, bude potrestán, nejde-li o čin
přísněji trestný, pro přestupek vězením od osmi dnů do šesti
měsíců; věděl-li však, že zpráva jím rozšiřovaná je nepravdivá,
bude potrestán pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do
jednoho roku.

   (2) Kdo rozšiřuje poplašnou zprávu, ač si mohl uvědomiti, že
její rozšiřování je způsobilé ohroziti bezpečnost státu, brannost
obyvatelstva,  československou  měnu,  vážnost  veřejné moci,
veřejnou bezpečnost nebo veřejný pořádek anebo že se jím může
způsobiti zdražování předmětů potřeby, překotné a hromadné koupě
nebo prodeje nebo překotné a hromadné vybírání vkladů, bude
potrestán pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho
roku; věděl-li však, že zpráva jím rozšiřovaná je nepravdivá, bude
potrestán tuhým vězením od tří měsíců do tří let.

   (3) Kdo za branné pohotovosti státu nebo v době ozbrojeného
napadení republiky nebo v době, kdy se konají zvýšená bezpečnostní
opatření pro obranu státu, rozšiřuje poplašnou zprávu povahy
uvedené v odstavci 2, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od
tří měsíců do tří let; rozšiřuje-li však zprávu tiskem, filmem,
rozhlasem nebo podobně účinným způsobem, bude potrestán pro zločin
těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let. 

               § 33

         Podněcování k trestnému činu
        a k neplnění zákonných povinností

   (1) Kdo veřejně nebo před více lidmi podněcuje k zločinu nebo
k přečinu, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců
do tří let.

   (2) Kdo veřejně nebo před více lidmi podněcuje k zločinu
podle tohoto zákona, k zločinu nebo přečinu vojenskému, některému
zločinu nebo přečinu uvedenému v  §§ 171 až 177 zákona ze dne
13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, nebo k některému
přečinu uvedenému  v §§ 47 až 51 branného zákona republiky
Československé ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb., ve znění zákonů
jej měnících a doplňujících, bude potrestán pro zločin těžkým
žalářem od jednoho roku do pěti let; stanoví-li však zákon na
zločin, k němuž vinník podněcoval, trest smrti, bude potrestán
těžkým žalářem od pěti do deseti let.

   (3) Kdo veřejně podněcuje k hromadnému páchání soudního nebo
správního přestupku nebo k hromadnému neplnění veřejnoprávní
povinnosti uložené zákonem, bude potrestán pro přečin tuhým
vězením od jednoho měsíce do jednoho roku, a je-li tu zvláště
přitěžující okolnost, od tří měsíců do tří let. 

               § 34

          Schvalování trestného činu

   (1) Kdo veřejně nebo před více lidmi
 a) vychvaluje nebo výslovně schvaluje zločin nebo přečin, nebo
  jinak s ním projevuje souhlas, nebo
 b) vychvaluje nebo oslavuje pachatele pro zločin nebo přečin,

   bude potrestán pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do
jednoho roku.

   (2) Stejně bude potrestán,  není-li pro takovou činnost
trestný již jako účastník,  kdo odmění pachatele jakýmkoliv
způsobem za zločin nebo přečin anebo v úmyslu projevit tím souhlas
s jeho činem, poskytne mu jakýmkoliv způsobem náhradu za trest,
zabezpečovací opatření nebo plnění uložené mu rozsudkem trestního
soudu anebo k témuž cíli sbírá na takovou náhradu.

   (3) Schvaloval-li (odstavce 1 a 2) vinník některý zločin
uvedený v §§ 1, 5, 6, 10, 11, 14 až 16 a 18, bude potrestán pro
zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let. 

               § 35

      Nepřekažení nebo neoznámení trestného činu

   (1) Kdo nepřekazí některý zločin nebo přečin uvedený v §§ 1,
2, 5, 6, 11, 14 až 16, 18, 29 a 31, bude potrestán, jde-li o
nepřekažení zločinu, pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do
pěti let, a jde-li o nepřekažení přečinu, pro přečin tuhým vězením
od jednoho měsíce do jednoho roku.

   (2) Tresty stanovenými v odstavci 1 bude potrestán, kdo se
doví hodnověrným způsobem, že se chystá některý zločin nebo přečin
tam uvedený nebo že byl spáchán některý zločin nebo přečin uvedený
v §§ 5 až 8, 10, 11 a neoznámí to neodkladně hodnověrným způsobem
bezpečnostnímu úřadu (orgánu).

   (3) Není trestný podle odstavců 1 a 2, kdo povinnosti tam
uvedené nemohl vyhovět snadno a bez nebezpečí pro sebe nebo pro
osoby sobě blízké. 

              Sabotáž

               § 36

   (1) Kdo neplní nebo poruší povinnost vyplývající z jeho
veřejné funkce, úřadu, služby, povolání nebo zaměstnání nebo
plnění takové povinnosti obchází v úmyslu mařiti nebo ztížiti
provádění nebo  plnění jednotného hospodářského  plánu, bude
potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, pro zločin těžkým
žalářem od jednoho roku do pěti let.

   (2) Těžkým žalářem od pěti  do deseti let bude vinník
potrestán
 a) dopustí-li se  činu uvedeného v  odstavci 1 za  branné
  pohotovosti státu nebo v době ozbrojeného napadení republiky,
 b) dopustí-li se takového činu jako člen spolčení k hospodářské
  sabotáži,
 c) bylo-li zmařeno nebo ztíženo provádění nebo plnění jednotného
  hospodářského plánu v podstatném úseku, nebo
 d) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost. 

               § 37

   Kdo neplní nebo poruší povinnost vyplývající z jeho veřejné
funkce, úřadu, služby, povolání nebo zaměstnání v úmyslu ohrozit
tím důležitý zájem republiky, bude potrestán, nejde-li o čin
přísněji trestný, pro zločin těžkým žalářem od pěti do deseti
let. 

               § 38

   Ohrožování jednotného hospodářského plánu z nedbalosti

   Kdo z nedbalosti neplní nebo poruší povinnost vyplývající z
jeho veřejné funkce, úřadu, služby, povolání nebo zaměstnání, ač
mohl věděti, že tím ohrožuje provádění nebo plnění jednotného
hospodářského plánu, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od
jednoho měsíce do jednoho roku. 

              HLAVA IV.
       Trestné činy proti mezinárodním vztahům

               § 39

               Prorada

   (1) Kdo ohrozí důležitý zájem republiky tím, že
 a) poruší své povinnosti, které má jako zmocněnec republiky,
  nebo
 b) zničí, poškodí, neupotřebitelnou  učiní, odstraní, utají,
  poruší nebo padělá listinu nebo jiný důkaz o právních poměrech
  republiky k cizí moci,

   bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od pěti do deseti
let, a je-li tu zvláště přitěžující okolnost, od deseti do
pětadvaceti let.

   (2) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci 1 z hrubé
nedbalosti, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců
do tří let. 

               § 40

       Neoprávněné opuštění území republiky
          a neuposlechnutí výzvy k
               návratu

   Československý občan, který v úmyslu poškodit zájem republiky
opustí neoprávněně  území republiky nebo  ve stejném úmyslu
neuposlechne výzvy úřadu, aby se v přiměřené lhůtě, kterou mu úřad
určí, na území republiky vrátil, bude potrestán pro zločin těžkým
žalářem od jednoho roku do pěti let. 

               § 41

       Poškozování zájmu republiky v cizině

   (1) Československý  občan,  který  v  cizině  rozšiřuje
nepravdivou zprávu o politických, bezpečnostních, hospodářských,
sociálních nebo právních poměrech v republice, ačkoliv nemá
dostatečných důvodů pokládati ji za pravdivou a mohl si uvědomiti,
že je způsobilá ohroziti zájem republiky, bude potrestán pro
přečin tuhým vězením od tří měsíců do tří let.

   (2) Kdo se dopustí činu uvedeného v odstavci 1 v úmyslu
poškoditi republiku, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od
jednoho roku do pěti let. 

               § 42

          Hanobení spojeneckého státu

   Kdo veřejně nebo před více lidmi

   hanobí  spojenecký stát,  jeho hlavu  nebo jiného jeho
představitele anebo jeho zástupce uznaného vládou republiky,
   potupí jméno nebo symbol spojeneckého státu, zejména jeho
znak, vlajku, barvy nebo státní hymnu, nebo
   zničí, poškodí nebo odstraní symbol spojeneckého státu,
zejména jeho znak, vlajku nebo barvy, nebo vypodobení hlavy
spojeneckého státu nebo jiného  jeho představitele v úmyslu
projevit opovržení spojeneckému státu nebo nepřátelské smýšlení
o něm,
   bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do dvou
let. 

               § 43

          Podněcování k útočné válce

   Kdo veřejně nebo před více lidmi podněcuje k útočné válce,
bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti
let. 

              HLAVA V.
         Ustanovení společná a závěrečná

               § 44

             Stíhání cizinců

   Podle tohoto zákona bude potrestán i cizinec, dopustí-li se
v cizině některého činu trestného podle §§ 1, 2, 5, 6, 10, 14 až
19 a 39. 

               § 45

             Účinná lítost

   (1) Pachatel přestává býti trestným pro čin uvedený v §§ 1,
2, 5, 6, 10 nebo 17, jestliže upustil od svého podniknutí a buď
učinil oznámení bezpečnostnímu úřadu  nebo orgánu včas, kdy
škodlivý výsledek mohl býti ještě zamezen, anebo jej sám zamezil
nebo napravil, pokud tak neučinil jen proto, že věděl nebo se
domníval, že jeho čin vyšel najevo.

   (2) Oznámením trestného činu nezanikne však trestnost toho,
kdo čin nastrojil nebo k němu navedl proto, aby dal podnět k
trestnímu stíhání jiné osoby. 

               § 46

       Zvláštní ustanovení o ukládání trestu

   Byl-li zločin uvedený v tomto zákoně spáchán za branné
pohotovosti státu nebo v době ozbrojeného napadení republiky nebo
v době, kdy se konají zvýšená bezpečnostní opatření pro obranu
státu, nelze trest na svobodě ani zkrátiti pod dolejší hranici
zákonné trestní sazby ani změniti jeho druh v mírnější. 

               § 47

             Peněžitý trest

   Odsuzuje-li soud vinníka pro čin trestný podle tohoto zákona
spáchaný ze zištnosti nebo v úmyslu poškodit republiku, uloží mu
vedle trestu na svobodě peněžitý trest. Tento trest se vyměří při
odsouzení za přestupek od 500 Kčs do 50 000 Kčs, při odsouzení za
přečin od 1 000 Kčs do 250 000 Kčs a při odsouzení za zločin od
10 000 Kčs do pěti milionů Kčs. 

               § 48

            Konfiskace jmění

   Odsuzuje-li soud vinníka pro některý zločin uvedený v §§ 1,
5, 10, 37 a 39, vysloví konfiskaci jmění odsouzeného nebo jeho
části; totéž může učiniti, odsuzuje-li vinníka pro některý jiný
čin trestný podle tohoto zákona. 

               § 49

               Zabrání

   (1) Odsuzuje-li soud vinníka, který přijal majetkový prospěch
jako odměnu za čin trestný podle tohoto zákona, vysloví, že se
zabírá to, co vinník takto přijal nebo co si za to opatřil.

   (2) Nemá-li vinník to, co by mělo býti zabráno, ve svém
majetku a neprokáže-li, že o to přišel bez své viny, nebo nelze-li
to od jeho ostatního majetku oddělit, vysloví soud, že se z
vinníkova majetku zabírá hodnota toho v penězích; zároveň určí
výši této peněžité částky. 

               § 50

              Propadnutí

   (1) Věc, které bylo užito ke spáchání činu trestného podle
tohoto zákona nebo která je k spáchání takového činu zřejmě
určena,  prohlásí soud,  odsuzuje-li vinníka,  za propadlou,
náleží-li vinníkovi nebo jiné osobě, která zaviněně přispěla k
spáchání onoho činu nebo k jeho přípravě.

   (2) Ohrožuje-li věc uvedená v odstavci 1 nebo věc, která byla
činem trestným  podle tohoto zákona  vyrobena nebo získána,
bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost nebo veřejný pořádek, nebo
je-li její držení vůbec zakázáno, prohlásí ji soud za propadlou
vždy, nehledě na to, komu náleží, i když pachatele nelze stíhati
nebo odsouditi.

   (3) Odsuzuje-li  soud vinníka,  vysloví propadnutí  jako
vedlejší trest. Nelze-li pachatele stíhati nebo nenáleží-li mu
věc, která se má prohlásiti za propadlou, rozhodne na návrh
veřejného žalobce o propadnutí soud, který by byl jinak příslušný
k řízení o tomto trestném činu, usnesením. Veřejný žalobce a osoby
tímto rozhodnutím dotčené mohou si na ně stěžovati do osmi dnů od
doručení usnesení. O stížnosti rozhoduje soud, který by byl jinak
příslušný rozhodovati o opravném  prostředku proti výroku o
trestu. 

               § 51

        Ztráta živnostenského oprávnění
         a ztráta oprávnění vykonávati
              povolání

   (1) Odsuzuje-li soud vinníka pro některý  zločin uvedený v
§§ 1, 5, 10, 37 a 39 nebo vůbec pro zločin podle tohoto zákona,
jímž byla ohrožena nebo napadena hospodářská soustava státu,
vysloví zároveň ztrátu živnostenského oprávnění nebo oprávnění
vykonávati reálnou živnost nebo povolání na čas nebo na vždy;
totéž může učiniti, odsuzuje-li vinníka pro jiný čin trestný podle
tohoto zákona, je-li obava, že vinník by mohl zneužít své živnosti
nebo povolání ke spáchání činu trestného podle tohoto zákona.

   (2) Platné  předpisy o  odnětí a  zániku živnostenského
oprávnění nejsou ustanovením odstavce 1 dotčeny. 

               § 52

         Ztráta čestných práv občanských

   (1) Odsuzuje-li soud vinníka pro zločin uvedený v tomto
zákoně k trestu smrti nebo k trestu na svobodě na dobu delší
jednoho roku, vysloví, neodsoudí-li  ho ke  ztrátě státního
občanství (§ 53), že odsouzený pozbývá čestných práv občanských;
to učiní také, odsuzuje-li ho pro zločin uvedený v tomto zákoně k
trestu kratšímu, byl-li tento čin spáchán z pohnutky nízké a
nečestné.

   (2) Ztráta čestných práv občanských znamená:
 a) ztrátu vyznamenání, řádů a čestných odznaků, veřejných úřadů a
  služeb, veřejných hodností, funkcí a titulů, akademických
  hodností a povolání, pro něž je taková hodnost podmínkou,
  jakož i ztrátu odpočivných a zaopatřovacích platů z peněz
  veřejných,  platů z  milosti a  jiných podobných  platů
  z veřejných peněz,
 b) ztrátu způsobilosti k nabytí těchto práv a
 c) ztrátu práva volebního a práva hlasovati ve věcech veřejných.

   (3) Ztráta čestných práv občanských nastane právní mocí
rozsudku. Ztráta práv uvedených v odstavci 2, písm. a) je trvalá;
ztráta způsobilosti nabýti těchto práv [odst. 2, písm. b)] se
skončí, uplyne-li od vykonání hlavního trestu nebo od promlčení
jeho výkonu doba, kterou soud určí mezi třemi až deseti lety, a
byl-li vinník odsouzen k trestu státního vězení, vykonáním tohoto
trestu. Ztráta práv uvedených v odstavci 2, písm. c) se skončí,
uplyne-li od vykonání hlavního trestu, od jeho prominutí nebo od
promlčení jeho výkonu doba tří let, jde-li o zločin, a doba
jednoho roku, jde-li o přečin nebo přestupek, a byl-li vinník
odsouzen k trestu státního vězení, vykonáním tohoto trestu. 

               § 53

          Ztráta státního občanství

   (1) Odsuzuje-li soud vinníka pro některý zločin uvedený v
§§ 1, 5, 10, 11, 39 a 40, může vysloviti, že odsouzený pozbývá
státního občanství.

   (2) S odsouzením ke ztrátě státního občanství je spojena
ztráta všech práv uvedených v § 52, odst. 2. 

               § 54

            Uveřejnění rozsudku

   (1) Je-li to ve veřejném zájmu, nařídí soud v odsuzujícím
rozsudku pro čin trestný podle tohoto zákona, že se pravomocný
rozsudek uveřejní na útraty odsouzeného nejvýše třikrát v jednom
nebo několika časopisech, které soud v rozsudku určí. Soud může
též naříditi, aby rozsudek  byl veřejně vyvěšen nebo jinak
uveřejněn v obci, kde odsouzený bydlí, nebo v obci, kde se
dopustil trestného činu, anebo v obou.

   (2) Soud stanoví, zda mají býti uveřejněny i důvody rozsudku
nebo jejich podstatný obsah ve znění, které sám určí. 

               § 55

              Vypovědění

   (1) Odsuzuje-li soud cizince pro zločin podle tohoto zákona,
vypoví ho z území republiky.

   (2) V ostatních případech odsouzení cizince podle tohoto
zákona učiní tak soud, je-li další pobyt cizince na území
republiky z důvodu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo
veřejného pořádku nežádoucí. 

               § 56

             Zákaz pobytu

   Odsuzuje-li soud vinníka pro čin trestný podle tohoto zákona,
vysloví, vyžaduje-li toho bezpečnost státu, veřejná bezpečnost
nebo veřejný pořádek, že se odsouzenému zakazuje na čas nebo
navždy pobyt v některé  části území republiky, kterou určí
v rozsudku. 

               § 57

        Přikázání do donucovací pracovny

   (1) Odsuzuje-li soud vinníka pro zločin nebo přečin podle
tohoto zákona, může vysloviti, že odsouzený smí po odpykání trestu
býti držen v donucovací pracovně, na Slovensku, že se odkazuje do
donucovací pracovny, byl-li čin spáchán ze zištnosti, nebo je-li
způsobem  svého  provedení  nebo  užitými prostředky  zvlášť
zavržitelný.

   (2) Odsouzený se přikazuje do donucovací pracovny nejméně na
šest měsíců a nejdéle na pět let. 

               § 58

    Opravné prostředky proti zabezpečovacím opatřením

   Výroky podle §§ 49 až 57 lze bráti v odpor týmiž opravnými
prostředky jako výrok o trestu. 

               § 59

            Podmíněné odsouzení

   U osob, které v době spáchání trestného činu byly starší
osmnácti let, je podmíněné odsouzení vyloučeno,
 a) jde-li o zločin podle tohoto zákona, nebo
 b) jde-li o jiný čin trestný podle tohoto zákona a veřejný zájem
  vyžaduje výkon trestu. 

        Zastavení periodického tiskopisu

               § 60

   (1) Uzná-li soud v trestním řízení proti určité osobě nebo v
řízení podle §§ 492 a 493 trestního řádu ze dne 23. května 1873,
č. 119 ř. z., že obsahem periodického tiskopisu byl spáchán čin
trestný podle tohoto zákona a že, hledíc na předcházející takové
rozhodnutí učiněné v době poměrně krátké o témž tiskopisu, byť i
pod jiným názvem vydávaném, lze se důvodně obávati, že budou
uvedené trestné činy obsahem téhož tiskopisu dále páchány, může
zároveň vyslovit, že vydávání tiskopisu může být zakázáno. Byl-li
obsahem tiskopisu spáchán některý zločin uvedený v §§ 1, 5 nebo 6,
může být přípustnost zastavení vyslovena již v prvém případě.

   (2) Výrok učiněný podle odstavce 1 lze bráti v odpor týmiž
opravnými prostředky jako výrok o trestu nebo v řízení podle
§§ 492 a 493 tr. ř. opravnými prostředky uvedenými v §§ 493 a 494
tr. ř.

   (3) Nabyl-li výrok soudu učiněný podle odstavce 1 právní
moci, může krajský národní výbor nařídit zastavení tiskopisu na
dobu od jednoho do šesti měsíců nebo zakázat jeho vydávání vůbec.
Soudní výrok pozbývá účinnosti, nebylo-li zastavení tiskopisu
nařízeno nejpozději do jednoho roku.

               § 61

   (1) Má-li tiskový úřad za to, že zastavený tiskopis je
vydáván nebo podle oznámení jemu učiněného má být vydáván dále pod
jiným jménem, zakáže toto vydávání nebo odmítne vzít oznámení na
vědomí, při čemž uvede tento důvod. To platí, i když rozhodnutí
soudu, kterým bylo vysloveno, že vydávání tiskopisu může být
zastaveno, ještě nenabylo právní moci.

   (2) Stížnost na opatření  tiskového úřadu učiněné podle
odstavce 1 nemá odkladného účinku. 

               § 62

   Kdo periodický tiskopis, jehož vydávání bylo podle § 60 nebo
§ 61 zastaveno, zakázáno nebo nebylo vzato na vědomí, dále vydává
anebo jej vydávati započne, bude potrestán pro přečin tuhým
vězením od osmi dnů do šesti měsíců, a byl-li pro tento trestný
čin již trestán, tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho
roku. 

               § 63

   Bylo-li  započato  s  opětovným  vydáváním  periodického
tiskopisu, který  byl zastaven podle  ustanovení § 60, před
uplynutím jednoho roku od konce doby, na kterou byl zastaven,
platí po dobu jednoho roku od počátku jeho opětovného vydávání
v tiskovém řízení jeho se týkajícím tato zvláštní ustanovení:
 a) Lhůta k námitkám proti nálezům podle § 493 tr. ř. a proti
  výroku, jímž soud vyslovil přípustným jeho zastavení, činí tři
  dny,
 b) veřejné sedění o námitkách proti rozhodnutím pod písm. a)
  uvedeným budiž ustanoveno nejdéle na dobu tří dnů,
 c) okolnost, že se osoba, která námitky podala, k veřejnému
  sedění o námitkách z jakéhokoliv důvodu nedostavila nebo že se
  nepodařilo doručiti jí obsílku k němu, není na překážku, aby
  se konalo veřejné sedění, a
 d) lhůta ke stížnosti na rozhodnutí o námitkách činí tři dny a
  počíná se vždy ode dne prohlášení rozhodnutí. 

               § 64

           Výklad některých pojmů

   (1) Veřejně je čin vykonán, je-li spáchán obsahem tiskopisu
nebo rozšiřovaného spisu, rozhlasem, filmem, na shromáždění nebo
před zástupem anebo na místech a v místnostech přístupných
veřejnosti bez omezení, mohl-li být postřehnut více lidmi.

   (2) Více lidmi ve smyslu tohoto zákona rozumějí se alespoň
dva lidé.

   (3) Osobami blízkými jsou příbuzní v řadě přímé, sourozenci a
manželé; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají
za osoby blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou by trpěla jedna z
nich, druhá pociťovala jako újmu vlastní. 

               § 65

        Zvláštní ustanovení pro Slovensko

   Pokus přečinů podle tohoto zákona je trestný. 

               § 66

           Stíhání osob vojenských

   (1) Ustanovení tohoto zákona platí také pro osoby podléhající
vojenské soudní pravomoci. Ustanovení trestních zákonů, jimiž se
stanoví přísnější trestní sazby pro činy spáchané za války,
zůstávají nedotčena.

   (2) Trestem smrti u  osob podléhajících vojenské soudní
pravomoci se rozumí trest smrti provazem. 

               § 67

              Příslušnost

   Zákon o státním soudu stanoví, které zločiny a přečiny podle
tohoto zákona náležejí k příslušnosti státního soudu.

               § 68

           Zanedbání povinné péče

   Ustanovení čl. III, č. 5 zákona ze dne 15. října 1868, č. 142
ř. z., jímž se mění některá ustanovení trestního zákona a zákona o
trestním řízení ve věcech tiskových ze 17. prosince 1862, č. 6 a 7
ř. z. z roku 1863, se mění a zní:

  "5. Kdo se dopustí podle předcházejících ustanovení zanedbání
povinné péče, bude potrestán pro přestupek, a to zakládá-li obsah
tiskopisu zločin, vězením od osmi dnů do tří měsíců, zakládá-li
přečin, peněžitým trestem od 250 Kčs do 15 000 Kčs. Zakládá-li
však obsah tiskopisu zločin nebo přečin podle zákona na ochranu
lidově demokratické republiky, trestá se vinník za přečin tuhým
vězením od čtrnácti dnů do šesti měsíců; vedle tohoto trestu může
býti uznáno na trest peněžitý od 500 Kčs do 50 000 Kčs. Bylo-li by
podle § 59 uvedeného zákona vyloučeno podmíněné odsouzení pro
trestný čin spáchaný obsahem tiskopisu, je podmíněné odsouzení
vyloučeno i pro přečin podle předcházející věty." 

               § 69

        Poměr zákona k dosavadním předpisům

   Kde se dosavadní zákony odvolávají na ustanovení zákona ze
dne 19. března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky, ve znění
předpisů  jej měnících  a doplňujících,  nastupují na místo
dovolávaných ustanovení obdobná ustanovení tohoto zákona. 

               § 70

           Zákon o třaskavinách

   Zákon ze dne 27. května 1885, č. 134 ř. z., o opatřeních
proti obecně nebezpečnému užívání třaskavin a obecně nebezpečnému
zacházení s nimi, ve znění přílohy k zákonu č. 50/1923 Sb., platí
na celém území republiky. 

               § 71

           Zrušovací ustanovení

   Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto zákonu,
zejména:
 1. ustanovení §§ 68 až 75 tr. z. č. 117/1852 ř. z. a § 303,
  odst. 2 téhož zákona ve znění zákona ze dne 20. února 1919,
  č. 111 Sb., jímž se doplňuje § 303 tr. z.,
 2. ustanovení §§ 344 až 351 v. tr. z.,
 3. zákon č. 50/1923 Sb.,
 4. zákon ze dne 28. května 1942, č. 91 Sl. z., o přísnějším
  trestání neoprávněné držby zbraně za branné pohotovosti státu,
 5. zákon ze dne 24. října 1947, č. 182 Sb., o stíhání trestných
  činů proti státu. 

               § 72

          Účinnost a provedení zákona

   Tento zákon nabývá účinnosti  osmým dnem po vyhlášení;
provedou jej všichni členové vlády.

             Gottwald v. r.
             Dr. John v. r.
             Zápotocký v. r.

Široký v. r.,              Dr. Čepička v. r.
tiež za ministra
Dr. Clementisa
Fierlinger v. r.            Kopecký v. r.
Dr. Ševčík v. r.,            Kliment v. r.
tiež za ministra Dr. Šrobára
arm. gen. Svoboda v. r.         Ďuriš v. r.
Dr. Gregor v. r.            Krajčír v. r.
Nosek v. r.               Petr v. r.
Dr. Dolanský v. r.           Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Nejedlý v. r.            Dr. Neuman v. r.
                    Erban v. r.
                    Plojhar v. r.
                    Ing. Jankovcová v. r.