Blood, Toil, Tears and Sweat 

W. Churchill
May 13, 1940

On Friday evening last I received from His Majesty the mission to form a new administration. It was the evident will of' Parliament and the nation that this should be conceived on the broadest possible basis and that it should include all parties. I have already completed the most important part of this task. A war cabinet has been formed of five members, representing, with the Labour, Opposition, and Liberals, the unity of the nation. It was necessary that this should be done in one single day on account of the extreme urgency and rigor of events. Other key positions were filled yesterday. I am submitting a further list to the king tonight. I hope to complete the appointment of principal ministers during tomorrow. The appointment of other ministers usually takes a little longer. I trust when Parliament meets again this part of my task will be completed and that the administration will be complete in all respects. 
 
 

I considered it in the public interest to suggest to the Speaker that the House should be summoned today. At the end of today's proceedings, the adjournment of the House will be proposed until May 21 with provision for earlier meeting if need be. Business for that will be notified to MPs at the earliest opportunity. I now invite the House by a resolution to record its approval of the steps taken and declare its confidence in the new government. 
 
 
 

The resolution: "That this House welcomes the formation of a government representing the united and inflexible resolve of the nation to prosecute the war with Germany to a victorious conclusion." To form an administration of this scale and complexity is a serious undertaking in itself. But we are in the preliminary phase of one of the greatest battles in history. We are in action at many other points-in Norway and in Holland-and we have to be prepared in the Mediterranean. The air battle is continuing, and many preparations have to be made here at home. In this crisis I think I may be pardoned if I do not address the House at any length today, and I hope that any of my friends and colleagues or former colleagues who are affected by the political reconstruction will make all allowances for any lack of ceremony with which it has been necessary to act. I say to the House as I said to ministers who have joined this government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. 

We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many months of struggle and suffering. You ask, what is our policy? I say it is to wage war by land, sea, and air. War with all our might and with all the strength God has given us, and to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word. It is victory. Victory at all costs - Victory in spite of all terrors - Victory, however long and hard the road may be, for without victory there is no survival. Let that be realized. No survival for the British Empire, no survival for all that the British Empire has stood for, no survival for the urge, the impulse of the ages, that mankind shall move forward toward his goal. I take up my task in buoyancy and hope. I feel sure that our cause will not be suffered to fail among men. I feel entitled at this juncture, at this time, to claim the aid of all and to say, "Come then, let us go forward together with our united strength." 
 

Krev, slzy a pot

W. Churchill
13. května 1940

V pátek večer jsem obdržel pověření Jeho Veličenstva vytvořit novou vládu. Bylo zjevným přáním a vůlí parlamentu a národa, že by měla být vystavěna na co nejširší základně a zahrnovat všechny strany, ty, které podporovaly minulou vládu, a také strany opoziční. Dokončil jsem nejdůležitější část tohoto úkolu. Byl vytvořen válečný kabinet o pěti členech, reprezentujících, s opozičními Liberály, jednotu národa. Tři lídři strany souhlasili, že jsou k dispozici, ať už pro válečný kabinet, nebo pro vysoké funkce ve výkonné moci. Byly obsazeny posty ve třech branných složkách. Bylo nezbytné, aby to bylo učiněno v jeden jediný den, kvůli krajně nálehavé situaci a překotnosti dění. Mnoho dalších pozic, klíčových pozic, bylo obsazeno včera, a dnes večer doručím další seznam Jeho Veličenstvu. Doufám, že dokončím výběr hlavních ministrů během zítřka. Vybrání ostatních ministrů obvykle trvá o něco déle, ale věřím, že až se Parlament sejde znova, tato část mého úkolu bude hotova a vláda bude po všech stránkách kompletní. 

Považoval jsem v národním zájmu za nutné navrhnout, aby se Sněmovna sešla dnes. Pan předseda sněmovny souhlasil a podnikl potřebné kroky, ve shodě s pravomocemi jemu udělenými rezolucí Sněmovny. Na konci dnešní schůze bude navrženo odročení do úterka 21. května, samozřejmě s možností dřívějšího svolání, bude-li to nutné. Povinnosti na tento týden budou poslancům oznámeny při nejbližší příležitosti. Nyní vyzývám Sněmovnu veškerou vahou svého jména, aby vyjádřila svůj souhlas s podniknutými kroky a vyslovila nové vládě důvěru. 

Vytvořit vládu této důležitosti a komplexnosti je samo o sobě vážným závazkem, ale musíme si uvědomit, že stojíme na prahu jedné z největších bitev historie, angažujeme se na mnoha místech v Norsku a Holandsku, že musíme být připraveni ve Středomoří, že pokračuje letecká bitva, a že musí být vykonáno ještě mnoho příprav zde, doma. Za této krize mi doufám bude prominuto, když během dne neoslovím Sněmovnu. Doufám, že všichni mí přátelé a kolegové, či bývalí kolegové, které postihne tato politická rekonstrukce, že všichni ji přijmou, všechno přijmou, i přes nedostatek obvyklých procedur, bez kterých je nutno jednat. Řekl bych Sněmovně, jako jsem řekl těm, kdo se stali členy nové vlády: "Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot." 
 
 
 
 

Máme před sebou těžkou zkoušku, nejbolestnější ze všech. Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců boje a utrpení. Ptáte se, co je naší politikou? Odpovím: vést válku na moři, na zemi a ve vzduchu s veškerou naší mocí a veškerou silou, kterou nám Bůh může dát; vést válku proti obludné tyranii, nejtemnějšímu a nejžalostnějšímu seznamu lidských zločinů v dějinách. To je naše politika. Ptáte se, co je náš cíl? Mohu odpovdět jediným slovem: Je to vítězství, vítězství za každou cenu, vítězství navzdory veškeré hrůze, vítězství, jakkoli dlouhá a těžká cesta k němu může vést; protože bez vítězství nepřežijeme. To si musíme uvědomit; nepřežije Britské impérium; nepřežije to vše, co Britská říše symbolizovala, nepřežijí potřeby a podněty naší doby, která nutí lidstvo, aby se hnulo kupředu, k svému cíli. Ale já se ujmu svého úkolu s optimismem a nadějí. Jsem si jist, že lidstvo nestrpí, aby naše věc neuspěla. V tento čas se cítím oprávněn požadovat pomoc všech, a říkám: "Pak tedy přijďtě, a postupujme společnými silami."