Převzato z http://www.etf.cuni.cz/toUTF8.cs/~rehak/publik/chammurabi.htm
Anglický překlad je k dispozici na http://www.unesco.org/delegates/iraq/hamurabi.htm nebo jako kopie

Chammurabiho zákoník
(připravil Petr Jelínek)

 
Chammurabi (1728-1686 př.n.l.) byl šestý král I. babylónské dynastie. Vytvořil říši, do níž zahrnul Asýrii a Mezopotámii. Zavedl kult boha Marduka jako hlavy babylónského pantheonu.
Reformoval trestní, občanské a obchodní právo. Výsledkem je tzv. Chammurabiho zákoník (kodex). Dioritový sloup s 282 články zákoníku byl objeven při archeologických vykopávkách v Susách r. 1901.
Následující text je citací z knihy Josefa Klímy “Lidé Mezopotámie“, str. 214-218. Jde o překlad jednotlivých článků kodexu. Chammurabiho zákoníku se věnoval i v dalších svých dílech.
Jestliže někdo obvinil někoho z vraždy, avšak neprokázal to, ten, kdo jej obvinil, bude potrestán smrtí.
Jestliže kupec nepřivedl toho, kdo mu věc prodal, nebo svědky, před nimiž ji koupil, kdežto vlastník ztracené věci přivede svědky, kteří znají jeho ztracenou věc, kupec bude jako zloděj potrestán smrtí.
Jestliže se někdo dopustil loupeže a byl dopaden, bude  potrestán smrtí; jestliže lupič nebyl dopaden, oloupený ohlásí pod přísahou vše, oč byl oloupen, a občina s představeným, na jejímž území byla loupež spáchána, nahradí mu vše, oč byl oloupen.
Jestliže někdo bez svolení vlastníka pokácel v jeho zahradě strom, zaplatí 1/2 miny stříbra.
Jestliže někdo pronajal dům a nájemník zaplatil vlastníku domu nájemné na celý rok předem, jestliže vlastník domu vyzval nájemníka, aby se vystěhoval, třebaže doba nájmu ještě neuplynula, pak vlastník domu přijde o nájemné, jež mu nájemník zaplatil, protože dal ze svého domu vystěhovat nájemníka, aniž uplynula doba nájmu.
Jestliže někdo dal do společenství peníze, společníci se budou dělit poměrným dílem o vzniklý zisk nebo ztrátu.
Jestliže krčmářka nepřijala k zaplacení piva obilí, ale peníze podle velké váhy ( tj. ve svůj prospěch), nebo snížila množství piva v poměru k množství obilí, tato krčmářka bude usvědčena a hozena do vody. … Jestliže krčmářka, v jejímž domě se scházeli spiklenci, je nezajistila a nepřivedla do králova paláce, bude potrestána smrtí.
Jestliže kněžka nadítum nebo velekněžka entum, nebydlící v klášteře, vstoupila do krčmy pro pivo, bude upálena.
Jestliže rukojmí zemřel v domě svého věřitele na rány nebo špatné zacházení, ten kdo poskytl rukojmí usvědčí věřitele; jde-li o syna plnoprávného občana, bude usmrcen syn věřitele, jde-li o otroka plnoprávného občana, věřitel zaplatí 1/3 miny stříbra a přijde o vše, co půjčil.
Jestliže někoho svíral dluh a on prodal svou manželku, svého syna nebo dceru, nebo je dal jako rukojmí za dluh, budou 3 roky pracovat v domě jejich kupce nebo věřitele, ve 4. roce budou propuštěni.
Jestliže někdo chce dát druhému do úschovy stříbro, zlato nebo cokoliv jiného, vše,  co chce dát do úschovy, ukáže svědkům, vyhotoví smlouvu a odevzdá do úschovy. Jestliže odevzdal věc do úschovy bez svědků a smlouvy a potom ten, komu ji odevzdal, mu to popře, nemůže jej z toho důvodu žalovat.
Jestliže si plnoprávný občan vzal manželku, ale nevyhotovil o tom smlouvu, tato žena se nestane jeho manželkou.
Jestliže něčí manželka byla přistižena při souloži s jiným mužem, svážou oba a hodí do řeky. Nechá-li pán manželky svou manželku naživu, pak král nechá svého služebníka naživu.
Jestliže někdo zacpal roubíkem něčí manželce ústa…a vyspal se v jejím klíně, byl-li dopaden, bude potrestán smrtí; tato žena bude bez viny.
Jestliže si někdo vzal manželku a jí se zmocnila zhoubná horečka, on si pak chtěl vzít jinou manželku, může si ji vzít, ale svou manželku nevypudí;  bude bydlet v domě, který jí postaví; pokud bude na živu, bude jí poskytovat výživu.
Jestliže manželka pojala odpor ke svému muži a řekla mu “Nebudeš mě objímat“, bude její záležitost přešetřena před jejím soudem; dbala-li na svou čest a byly-li bez chyby, avšak opouštěl-li její manžel domov a velmi ji urážel, bude tato žena bez viny;  vezme si své věno a odejde do domu svého otce. Jestliže nedbala o svou čest a opouštěla domov, promrhávala rodinný majetek, urážela svého manžela, tato žena bude hozena do vody.
Jestliže manželka dala usmrtit svého manžela kvůli jinému muži, tato žena bude nabodena na kůl.
Jestliže se někdo vyspal se svou dcerou, bude tento člověk vyloučen z občiny.
jestliže někdo daroval svému synovi, v němž se jeho oku zalíbilo, pole, zahradu nebo dům, vyhotovil pro něj tabulku opatřenou pečetí, poté odejde otec za osudem, když se pak bratři dělí, vezme si dar, který mu otec dal, a nadto si rozdělí majetek otcovského domu rovným dílem.
Jestliže se někdo rozhodl vydědit svého syna, řekne před soudem “Vydědím svého syna“; soudci přezkoumají jeho případ; jestliže se syn nedopustil těžkého provinění, jež vede k vydědění, otec svého syna nevydědí. – Jestliže se dopustil vůči otci těžkého provinění, jež vede k vydědění, otec mu pro první případ odpustí; dopustil-li se těžkého provinění podruhé, otec může svého syna vydědit.
Jestliže vdova, jejíž děti jsou nedospělé, se rozhodla vejít do domu jiného muže,soudcové zřídí soupis majetku jejího bývalého manžela a svěří majetek jejího dřívějšího manžela  jejímu pozdějšímu manželu a jeho ženě; také jim dají vyhotovit tabulku; budou pečovat o majetek a vychovávat nedospělé děti, nemohou prodat domovní zařízení;  kupec, jenž koupí zařízení vdoviných dětí, přijde o peníze, majetek se vrátí jeho vlastníku.
Jestliže si někdo vzal za syna dítě od narození, tento novorozenec nemůže být vymáhán zpět. – Jestliže si někdo vzal za syna dítě, které potom vypátrá vlastního otce nebo matku, tento osvojenec se vrátí do otcovského domu.
Jestliže někdo svěřil své dítě kojné a dítě u ní zemřelo, kojná si potom bez svolení otce a matky přiložila k prsu jiné dítě, bude usvědčena a bude jí uťat prs, protože si vzala k prsu jiné dítě.
Jestliže dítě udeřilo svého otce, bude mu uťata ruka.
Jestliže plnoprávný občan vyrazil oko plnoprávnému občanu, bude mu vyraženo oko. – Jestliže vyrazil oko muškénovi nebo mu zlomil úd, zaplatí 1 minu stříbra. – jestliže vyrazil oko cizímu otroku nebo zlomil úd cizího otroka, zaplatí polovinu jeho kupní ceny. – jestliže plnoprávný občan udeřil dceru plnoprávného občana a způsobil jí potrat, zaplatí 10 šekelů stříbra za její plod. – Jestliže tato žena zemřela, bude usmrcena jeho dcera. – Jestliže udeřil cizí otrokyni a způsobil jí potrat, zaplatí 2 šekely stříbra. – Jestliže tato otrokyně zemřela, zaplatí jejímu pánovi 1/3 miny stříbra.
Jestliže lékař provedl na plnoprávném občanovi těžkou operaci bronzovým nožem a plnoprávného občana vyhojil, nebo vyřízl bronzovým nožem nadoční nádor a vyhojil oko plnoprávného občana, vezme 10 šekelů stříbra. – Jestliže šlo o muškéna, vezme 5 šekelů stříbra. – Jestliže šlo o otroka, zaplatí pán otroka lékaři 2 šekely stříbra. – Jestliže lékař provedl na plnoprávném občanu těžkou operaci bronzovým nožem a zavinil jeho smrt, nebo vyřízl bronzovým nožem nadoční nádor a zničil oko plnoprávného občana, utnou mu ruku. – Jestliže lékař provedl na otroku těžkou operaci a zavinil jeho smrt, nahradí otroka za otroka.
Jestliže stavitel postavil pro někoho dům, svou práci neprovedl důkladně a dům, který postavil, se zřítil a způsobil smrt majitele domu, tento stavitel bude potrestán smrtí. – Jestliže způsobil smrt dítěti majitele domu, bude usmrceno dítě tohoto stavitele. Jestliže způsobil smrt otroka majitele domu, dá mu otroka za otroka.
Jestliže loďař vymazal pro někoho loď tmelem, avšak neprovedl svou práci svědomitě a loď ještě v témž roce dostala štěrbinu a poškodila se, loďař tuto loď na svůj náklad rozebere, pak pevně složí dohromady a bez vady opravenou odevzdá majiteli lodi. – Jestliže loď plující proti proudu narazila na loď plující po proudu a potopila ji, vlastník potopené lodi oznámí pod přísahou zboží, jež bylo s lodí ztraceno, a loďař plující proti proudu mu nahradí loď a všechno zboží.
Jestliže něčí dobytče má ve zvyku nabírat na rohy a soudně bylo oznámeno, že dobytče má ve zvyku nabírat na rohy, avšak on (vlastník) rohy nezajistil a své dobytče neohlídal, toto dobytče pak nabere na rohy dítě plnoprávné osoby a usmrtí je, zaplatí půl miny stříbra. – Jestliže pastýř, jemuž byl svěřen brav nebo skot k pastvě, byl nepoctivý,  změnil značku majitele a prodal dobytče, bude usvědčen a nahradí majiteli desetinásobek toho, co odcizil z bravu nebo skotu. – Jestliže se v ohradě projevil “dotek boha“ nebo dobytče usmrtil lev, pastýř se očistí přísahou a škodu v ohradě ponese majitel ohrady. –  Jestliže pastýř zavinil nedbalostí, že v ohradě vznikl svrab, sám ponese škodu ze svrabu, který nechal vzniknout v ohradě, nahradí brav i skot jejich majiteli.
Jestliže někdo koupil otroka nebo otrokyni a od koupě neuplynul celý měsíc a otroka přepadla padoucnice, kupec jej vrátí prodateli a vezme si peníze, které zaplatil. – Jestliže otrok řekne svému majiteli “Nejsi mým pánem“,  jeho pán jej usvědčí, že je jeho otrokem a utne mu ucho.
Následuje epilog:
Na příkaz Šamaše, nejvyššího soudce nebe i země, nechť můj právní řád na zemi zazáří ! na podnět Marduka, mého pána, nechť moje vyryté dílo nenajde nikoho kdo by je zneuctil ! Kéž je moje jméno navěky vzýváno v Esagile !
Jestliže kterýkoliv člověk nebude dbát mých slov, jež jsem napsal na svůj sloup, a bude přezírat mé kletby, nebude se bát kleteb bohů, jestliže zruší právní řád, který jsem vytvořil, potlačí mé výroky, zničí mé vyryté dílo, vyhladí moje jméno, aby vepsal moje vlastní, …nechť veliký Anum, otec bohů, jenž oznámil mou vládu, odejme mu lesk jeho kralování, zlomí jeho žezlo, prokleje jeho osud !
Nechť Enlil, pán určující osudy, …vznítí proti němu nepotlačitelnou vzpouru a odpor, které mu přivodí zánik v jeho sídle, nechť mu dá údělem krátké dny, léta hladomoru, temnotu bez světelného svitu, smrtelnou slepotu ! Nechť svými vznešenými ústy vyhlásí vyvrácení jeho města, odvlečení jeho lidu, svržení z trůnu, vymýcení jeho jména a památky v zemi !
Stéla s textem zákoníku je vystavena v pařížském Louvru