Chybí zdroj!
Rozsah Poeovej básnickej tvorby patrí v porovnaní s ostatnými básnikmi k skromnejším (len niečo okolo 50 básní), čo však vyplýva z jeho prístupu k poézii, od ktorej vyžadoval najvyššiu dokonalosť a ku ktorej bol nesmierne kritický, a tak svoje básne ustavične prepisoval a upravoval aj po dobu niekoľkých rokov. Výsledok je ale vskutku obdivuhodný a právom patrí ku klenotom nielen americkej ale i svetovej poézie. 
Pričom jednou z takýchto básní je nepochybne aj báseň Havran, ktorá bola do čítaniek v USA zavedená už 5 rokov po prvej publikácii a pre prekladateľov na celom svete dodnes predstavuje tvrdý oriešok, keďže autorovi sa podarilo dotiahnuť použité jazykové a umelecké prostriedky k takej dokonalosti, že je ich verný preklad prakticky vylúčený.

E. A. Poe navyše patrí k výnimočným básnikom ešte z jedného ďalšieho dôvodu - len zriedkavo sa stáva, že sa dá na otázku "čo chcel vlastne básnik povedať?" odpovedať tak jednoznačne a s istotou ako je tomu v jeho prípade. Báseň Havran totiž sám rozobral vo vlastnej teoretickej eseji s názvom "Filozofia básnickej skladby", v ktorej na príklade tejto svojej básne opisuje celý tvorivý proces ako sled prísne racionálnych a premyslených krokov. Podľa vlastných slov sa tak snaží vyvrátiť obvyklý názor, že báseň vzniká v akomsi "ušľachtilom šialenstve" a že je teda výsledkom extatického vnuknutia - sám tvorbu básne prirovnáva skôr k riešeniu matematického problému. Opisuje nielen výber námetu, motívov a tónu ale aj samotný proces písania, pri ktorom používa postup (využiteľný aj pri tvorbe zápletky poviedky či románu), keď autor  najprv vymyslí a napíše vrcholnú strofu básne (tu konkrétne tretia od konca) a od tejto potom postupuje smerom na začiatok, vďaka čomu má zaručenú rovnomernú gradáciu napätia. 

Pozornosť venuje aj rozsahu diela - priveľkú dĺžku považoval za negatívum, pretože pokiaľ sa báseň (alebo poviedka) nedá prečítať naraz, výrazne sa tým znižuje jej celkový účinok na čitateľa - stráca sa sila jednoty, totality.

Ďalej sa venuje aj výberu refrénu, ktorý musí byť dostatočne krátky a zároveň zvučný, a v neposlednom rade výberu kulís a prostredia, ktoré majú dotvoriť zvolený tón a atmosféru.
Z formálnej stránky sa Havran skladá z 18 šesť-veršových strof a radí sa tak k Poevým dlhším básniam. Rýmová schéma je komplikovanejšia, pretože v 1. a 3. verši sa využíva vnútorný rým prostredného s posledným slovom, druhý verš sa rýmuje so 4. a 5., pričom pri posledných dvoch ide spravidla o absolútny rým, keďže verše končia tým istým slovom, resp. skupinou slov. Posledný šiesty verš sa takisto rýmuje s predchádzajúcimi dvoma a možno ho označiť za refrén. 

Jazyk básne je bohatý na epitetá a kvetnaté, pôsobivé opisy, naopak metafory takmer chýbajú. Napriek silnému senzuálnemu zážitku a ťaživej, pochmúrnej atmosfére, ktorú básen navodzuje, nemožno ju označiť za lyrickú - epická línia sa dá sledovať od začiatku do konca a síce je zameraná na psychické pochody hlavnej postavy, príbeh možno vybadať viac než jednoznačne. 

Poe v Havranovi spracováva, podľa vlastných slov, najpoetickejšiu a najhlbšiu so všetkých jestvujúcich tém a tou je smrť milovanej ženy.

Dej je možno jednoduchý, no o to pôsobivejšie je jeho spracovanie: 

Mladík vo svojej pracovni v polosne myslí na svoju stratenú lásku, keď tu znenazdajky začuje podivné klopanie. Po chvíli zistí, že prichádza od okna a keď ho otvorí, do izby vletí čierny havran. Mladík sa spočiatku takémuto rozptýleniu poteší a zo žartu položí havranovi otázku. Aké je jeho zdesenie, keď mu havran ľudskou rečou odpovie a navyše tak zlovestne. Spočiatku fascinovaný, vzápätí si uvedomuje, že vysvetlenie je celkom prosté a vták len opakuje naučené slovo, no napriek tomu nemôže odolať a pýta sa ďalej, najprv len všeobecne, no čoraz viac sa blíži k jedinej otázke, ktorá mu skutočne leží na srdci a tou je, či bude môcť byt znova šťastný, pýta sa, hoci pozná odpoveď, ktorú dostane - alebo práve preto. Neodolateľá zvrátená túžba pôsobiť si utrpenie a usilovať o vlastnú skazu patrí k Poeovým obľúbeným námetom. A tak, s každou ďalšou odpoveďou jeho zdesenie rastie a hoci sa neskôr snaží havrana odohnať, je príliš neskoro a on si uvedomí, že havran predsa len vraví strašnú pravdu a on bude naozaj navždy trpieť.
A Poeova genialita spočíva práve v tom, že všetky tieto mladíkove pocity, jeho úzkosť a utrpenie dokáže s majstrovskou presnosťou sprostredkovať čitateľovi - pod vláčnym povrchom sa celou básňou tiahne znepokojivý, sugestívny podtón, ktorý postupne silnie až naplno vyvrcholí v posledných troch strofách, čo presne zodpovedá mladíkovmu psychickému prežívaniu a pocitom, keď sa jeho obavy črtajú spočiatku len hmlisto a nejasne, aby nakoniec prepukli v číre zdesenie - Poe sa nikdy netajil skutočnosťou, že všetky jeho diela sú presne vypočítané na efekt - a jeho majstrovstvo spočíva práve v pôsobivosti, s ktorou tento želaný efekt vždy a znova dosahujú.

Jednou o půlnoci, maje horečku a rozjímaje 
nad divnými svazky vždy prastaré a záslužné - 
když jsem klímal v polospaní, ozvalo se znenadání 
velmi jemné zaťukání na dveře - a pak už ne. 
"Je to návštěva, či zdání, bylo to tak nezvučné - 
jednou jen a pak už ne." 

Ach, již při vzpomínce blednu! Myslím, že to bylo v lednu, 
každý uhlík vrhal stín jen přede mne a dál už ne. 
Toužil jsem po kuropění; - marně hledaje v svém čtení 
ulehčení od hoře nad Lenorou - již poslušné 
světice zvou Lenora - nad jménem dívky nadvzdušné, 
jež byla mou a teď už ne. 

Smutný šelest záclon vlaje z hedvábí a ohýbá je 
s hrůzou - již jsem do té doby neznal ani přibližně; 
abych skryl své polekání, říkal jsem si bez ustání: 
"Je to host, jenž znenadání zaklepal tak neslyšně - 
pozdní host, jenž znenadání zaklepal tak neslyšně - 
jednou jen a pak už ne." 

Tu má duše vzrušila se; řek jsem bez rozpaků v hlase: 
"Prosím, pane nebo paní, odpusťte mi velmožně; 
avšak byl jsem v polospaní, když jste přišel znenadání, 
přeslechl jsem zaklepání - je to skoro nemožné, 
že jste klepal vy" - poté otevřel jsem úslužně - 
venku tma a víc už ne